Акафист божией матери неувядаемый цвет

Детально: акафист божией матери неувядаемый цвет - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Кондак 1

О, Преблагослове́нная Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, ра́­дость и при­бе́­жи­ще всем христиа́ном, поклоня́яся Тво­ему́ Пре­чи́с­то­му о́б­ра­зу, Те­бе́ по­е́м хвале́бную песнь, Те­бе́ при­но́­сим свои́ ну́ж­ды, го́­ре и сле́зы. Ты же, о, кро́ткая За­сту́п­ни­це на́­ша, Те­бе́ бли́зки все на́ши зем­ны́я ско́р­би и пе­ча́­ли, при­ими́ же на́ши в мо­ли́т­вах воздыха́ния, помози́ нам и от бед спа­си́, неуста́нно бо и со уми­ле́­нием зо­ве́м Ти:

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Икос 1

Я́ко Бо́­жие благослове́ние и я́ко дар не­бе́с­ный долгожда́нный, непреста́нною мо­ли́т­вою испро́шенная от Бо́­га, ниспо́слана была́ еси́, Бо­го­ро́­ди­це, пра́ведным и многообра́дованным роди́телем Тво­и́м Иоаки́му и А́нне. Ты же, о Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, ос­та́­ви­ла еси́ роди́тельское ло́но и, я́ко свети́льник ве́­ры неугаси́мый, я́ко кади́льница благово́нная, во смире́нии предста́ла еси́ у поро́га Гос­по́д­ня, и си́­ла Вы́ш­ня­го воз­не­се́ Тя до самаго́ вхо́да, введе́ во Свя­та́я Свя­ты́х и отве́рзе вся сокрове́нная Не́­ба. О Премилосе́рдная Бо­го­ро́­ди­це Де́­во! От­ве́р­зи и на́ши серд­ца́ к Тво­ему́ сла­во­сло́­вию и вознеси́ на́­шу мо­ли́т­ву к Сы́­ну Тво­ему́ и Бо́­гу на́­ше­му, да зо­ве́м Ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, чистото́ недосяга́емая и кра­со­то́ не­из­ре­че́н­ная; ра́­дуй­ся, во смире́нии Сво­е́м возвели́ченная.

Ра́­дуй­ся, люб­ве́ неисчерпа́емый ис­то́ч­ник; ра́­дуй­ся, со­су́­де Бо́­гом из­бра́н­ный.

Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це на́­ша усе́рд­ная.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 2

О, Пре­свя­та́я Де́­во Ма­ри́е, по́мыслы грехо́вными и де́лы сту́дными до́­лу приклоне́ны ес­мы, се́рд­це на́­ше хо́лодом жи́з­ни объя́то, о́чи отягще́ны грехо́вным сном. Но Ты, о Цве́­те Не­увя­да­емый, омы́й нас росо́ю у́тренней, со­гре́й нас со́лнцем любви́ и ми­ло­се́р­дия. Подыми́ нас, о Вла­ды́­чи­це, от пра́ха зем­на́­го ко Го́с­по­ду, да принесе́м Ему́ смире́нное мо­ле́­ние сие́ на́­ше и во­пи­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ар­ха́н­гел Гаврии́л по́с­лан бысть от Бо́­га во град Галиле́йский Назаре́т и при­не­се́ Ти, о Пре­чи́с­тая Де́­во, свято́е благове́стие, глаго́ля: Ра́­дуй­ся, Бла­го­да́т­ная, Гос­по́дь с То­бо́ю! Ты бо обрела́ еси́ бла­го­да́ть у Бо́­га. Мы же, недосто́йнии, зря́ще ве­ли́­чие та­ко­во́е, во смире́нии се́рд­ца взы­ва́­ем:

Ра́­дуй­ся, Бла­го­да́т­ная в же­на́х; ра́­дуй­ся, об­ре́т­шая бла­го­да́ть у Бо́­га и па́­че А́н­гел возвели́ченная.

Ра́­дуй­ся, я́ко за­ча­ла́ еси́ Сы́­на, И́же насле́дит престо́л Дави́да от­ца́ Его́; ра́­дуй­ся, Свет неугаси́мый во тьме сердца́м возже́гшая.

Ра́­дуй­ся, сча́стья ве́ч­на­го две́ри нам отверза́ющая.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 3

В ско́р­бех мяте́мся, в суете́ и пе­ча́­ли жи­тия́ Сво­его́ дни прово́дим. Но ты, о Бла­го­сло­ве́н­ная, осве­ти́ ду́­ши на́­ша Сво­и́м благове́стием, напо́лни серд­ца́ на́­ша смире́нием. Да приклони́в главы́ на́­ша, рече́м: Се раби́ Госпо́дни, да бу́дет нам по во́ли Тво­е́й! Те­бе́ же, о Цве́­те Не­увя­да­емый, и от Те­бе́ Рожде́нному всеча́сно по­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 3

Во дни же ты́я текла́ еси́ Мариа́м во град Иу́дов и вни́­де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, и ис­по́л­ни­ся Елисаве́т Ду́­ха Свя́та и возо­пи́ гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Отку́да мне сие́, да при­и́де Ма́­ти Го́с­по­да Мо­его́ ко мне! О, Пре­чи́с­тая Де́­во! Посети́ и нас, немощны́х и убо́­гих, и вознеси́ воздыха́ния на́­ша, я́ко дым кади́льный, ко пре­сто́­лу Все­вы́ш­ня­го, да от полноты́ благода́рнаго се́рд­ца по­е́м Те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, я́ко призре́ Гос­по́дь на сми­ре́­ние ра­бы́ Своея́; ра́­дуй­ся, я́ко ублажа́т Тя вси ро́­ди.

Ра́­дуй­ся, я́ко со­тво­ри́ Ти ве­ли́­чие Си́ль­ный; ра́­дуй­ся, Ис­то́ч­ни­че жи́з­ни и без­сме́р­тия.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 4

О, Цве́­те Не­увя­да­емый! О, Кра­со­то́ благоуха́нная! Посети́ нас в ско́рбной земно́й юдо́ли на́­шей, умо­ли́ Сы́­на Тво­его́, да со­хра­ни́т нас от вся́­кой бе­ды́ и пе­ча́­ли, гне­ва и воздыха́ния, да ниспосле́т нам мир в серд­ца́ на́­ша; да да́­ру­ет нам, ели́ко про́­сим у Не­го́, коему́ждо по свое́й потре́бе и покры́ет нас Свое́ю неисчерпа́емою ми́лостью. Мы же, ча́юще Тво­его́ всеси́льнаго за­ступ­ле́­ния, ве­ли­ча́­ем ду­ше́ю на́­ше­го Го́с­по­да и во­пи­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Па́с­ты­рем, стрегу́щим стра́жу нощну́ю, А́н­гел Госпо́день благовествова́ ра́­дость ве́­лию: я́ко роди́ся Хрис­то́с Гос­по́дь во гра́­де Дави́дове, Вифлее́ме, пови́т и в я́слех поло́жен. О, Пре­чи́с­тая Ма́­ти, ро́жд­шая Сы́­на Тво­его́ Пе́рвенца, при­ими́ от нас си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, Де́­во Бо­го­ро́­ди­це, я́ко То­бо́ю воз­сия́ ми́рови Свет ра́­зу­ма незаходи́мый; ра́­дуй­ся, Звез­до́, путь нам во тьме указу́ющая.

Ра́­дуй­ся, заре́ та́инственнаго дне; ра́­дуй­ся, душ на́­ших возрожде́ние.

Ра́­дуй­ся, в ско́р­бех ве́рное при­бе́­жи­ще и ско́­рая По­мо́щ­ни­це; ра́­дуй­ся, Ли́лия ра́йс­кая.

Ра́­дуй­ся, Де́­во все­пе́­тая; ра́­дуй­ся, голуби́це кро́ткая, Ми­ло­сти­ва­го ро́жд­шая.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 5

Се гряде́т Царь ми́­ра, Се Же́ртва та́йная соверша́ется; А́нгели пою́т на небесе́х: Сла́­ва в вы́ш­них Бо́­гу! Ражда́ется Спаси́тель ми́­ра. Хрис­то́с прихо́дит, ве­ли́­кая Бо­же́ст­вен­ная та́йна. Бог яви́л­ся во пло́­ти, и мы, недосто́йнии раби́, отложи́в вся́­кое жите́йское попече́ние, со А́н­ге­лы Бо́­га славосло́вим во стра́се и ра́­дос­ти, я́ко па́стыри и я́ко волсви́, по­кло­ня́­ем­ся Те­бе́, о Бо­го­ма́­ти, и Тво­ему́ Боже́ственному Сы́­ну непреста́нно зо­ве́м: Алли­лу́иа.

Икос 5

Се пра́ведный Симео́н при­и́де ду́­хом в це́р­ковь и при­е́м От­ро­ча́ Иису́­са на ру́­це свои́, и благослови́ Бо́­га, и ре­че́: Ны́­не отпуща́еши раба́ Тво­его́, Вла­ды́­ко, по глаго́лу Тво­ему́, с ми́­ром! А Те­бе́, о Ма́­ти Ма­ри́е, ору́­жие про́йдет ду́­шу, я́ко откро́ются от мно́гих сер­де́ц помышле́ния. Мы же, спасе́ннии То­бо́ю, во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, Преблагослове́нная, в ра́­дость печа́ль ве́­лию приводя́щая; ра́­дуй­ся, любви́ и не́жности Матери́нския ве́чный кла́дезю.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­га на́­ше­го, велича́йшии ра́­дос­ти и велича́йшую скорбь о Сы́­не Сво­е́м претерпе́вшая; ра́­дуй­ся, Ца­ри́­це ми́­ра.

Ра́­дуй­ся, пла́­чу­щим на­де́ж­до и уте­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 6

О, Преблага́я Ма́­ти Ма­ри́е! С бу́рей и гне́вом вздыма́ется жите́йское мо́ре, глубо́кие бе́зд­ны разве́рзлись и гото́вы нас поглоти́ти: се́рд­це на́­ше трепе́щет, омраче́на на́­ша ра́­дость, но Ты, о Кро́ткая и Ми́лостивая, умо­ли́ Сы́­на Тво­его́, да помо́жет нам, ско́рбным и си́­рым, в пе­ча́­лех на́­ших; да укроти́т мяте́жные во́л­ны гре­хо́в­ных страс­те́й; да отврати́т от нас вся́­кую беду́ и опа́сность; да научи́т нас, ка́­ко со­блюс­ти́ Его́ ве́ч­ную пра́вду. А при кончи́не жи́з­ни на́шея укажи́ нам ти́хую при́стань и спо­до́­би нас с Симео́ном Богоприи́мцем возопи́ти: Ны́­не отпуща́еши раба́ Тво­его́, Вла­ды́­ко! Помози́ же нам, о Не­увя­да­емый Цве́­те! Не оста́­ви нас и спа­си́ зо­ву́­щих Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

От­ро­ча́ растя́ше и крепля́шеся ду́­хом и бла­го­да́­тию, и Ты, о Ма́­ти Его́, с лю­бо́­вию слага́ла вся гла­го́­лы о Сы́­не в се́рд­це Сво­е́м. Ско́рбна и печа́льна и́щуще Его́, и в дружи́не, и во сро́дницех и зна́емых, ег­да́ возвраща́шеся с пра́зднества Иерусали́мскаго, и с ра́­дос­тию ве́­лиею об­ре́т­ши Его́, в це́рк­ви седя́ща посреде́ учи́телей, и́же дивля́хуся и ужаса́хуся о Боже́ственнем Его́ ра́зуме. О, Пре­чи́с­тая кро́тосте на́­ша! О, сладча́йшее се́рд­це, лю­бо́­вию весь мир согрева́ющее! Услы́­ши нас, во­пию́­щих Ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, Бо­же́ст­вен­на­го Сы́­на лю­бо́­вию возрасти́вшая; ра́­дуй­ся, се́рд­це сладча́йшее, лю­бо́­вию согрева́ющее на́­ша хла́дныя ду́­ши.

Ра́­дуй­ся, Руководи́тельнице му́д­рая роди́тельских сер­де́ц; ра́­дуй­ся, Сте­но́ Неруши́мая на́­шим ча́­дом и о́троком.

Ра́­дуй­ся, си́­рым и безпомо́щным по­кро́в и при­бе́­жи­ще в ско́р­бех; ра́­дуй­ся, це­ло­му́д­рия и де́вст­ва Хра­ни́­тель­ни­це.

Ра́­дуй­ся, му́жем кро́тким путь чест­ны́й и пра́вый указу́ющая; ра́­дуй­ся, умягче́ние злых сер­де́ц.

Ра́­дуй­ся, умиле́ние бла­ги́х.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 7

Ча́до! Что со­тво­ри́ нам? – та́­ко вопроша́ше Сы́­на Сво­его́ Иису́­са и удивля́яся, зря́ще Его́ се­дя́­щим во хра́­ме посреде́ прего́рдых и суему́дрых первосвяще́нников иуде́йских, Бо­же́ст­вен­ный Ра́­зум, Бо­же́ст­вен­ное открове́ние им открыва́ющаго. О, снизойди́ же, Всеблага́я Ма́­ти, и к на́­шим ча́­дом: помоли́сь о них Сы́­ну Тво­ему́ и Бо́­гу на́­ше­му, да откро́ет им Свет и́с­тин­на­го Бо­го­поз­на́­ния; по­кры́й их кра́ем Тво­его́ благоуха́ннаго покро́ва; на́ши сы́ны и дще́ри про­све­ти́ све́­том ра́­зу­ма; укре­пи́ их си́­лы те­ле́с­ныя и ду­ше́в­ныя; соблюди́ их в стра́се Бо́жием, в послуша́нии роди́телем и в чис­то­те́ душе́вней; спо­до́­би их возрасти́ на сла́­ву Бо́­гу и на сча́стье зем­ли́ отце́в на́­ших. О, Све­ти́ль­ни­че люб­ве́ неугаси́мый, умасти́ их еле́ем ми́­лос­ти Твоея́, со­гре́й их кро́тостию оче́й Тво­и́х, осени́ их ри́­зою Сво­его́ Матери́нства. О, Цве́­те Не­увя­да­емый! С кре́пкою ве́­рою, непоколеби́мою на­де́ж­дою и вели́ким сокруше́нием се́рд­ца припа́дши к нога́м Тво­и́м, непреста́нно во­пи­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 7

Хо­да́­таи­це те́плая за род прелюбоде́йный и гре́шный! По глаго́лу Тво­ему́ на бра́ке в Ка́не Галиле́йстей Сын Твой и Бог наш со­тво­ри́ нача́ток зна́мением и претвори́ во́­ду в вино́. Упроси́ же, о Ма́­терь Бо́­жия, и ны́­не Сы́­на Тво­его́, да сотвори́т и над на́­ми чу́­до, да претвори́т ско́рбные дни на́ши, пови́тыя ло́жью, оби́дой и сле­за́­ми в ра́­дость возрожде́ния, в сча́стье люб­ве́ и пра́в­ды, да укрепи́т в нас на­ча́­ло Бо­же́ст­вен­на­го Све́­та, ис­то́ч­ник чи́стый Ду́­ха Бо́­га Свя­та́­го, Триеди́наго. Все же лука́вое и нечи́стое да изжене́т из се́рд­ца на́­ше­го. О, Чис­то­те́ недосяга́емая и Ми­ло­се́р­дие не­из­ре­че́н­ное! Приклони́ у́хо Твое́ к мо­ли́т­ве на́­шей и спо­до́­би нас зва́ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, лучеза́рный Све́­те люб­ве́ и всепроще́ния; ра́­дуй­ся, со­су́­де Бо­же́ст­вен­ный ве́ч­на­го бла­же́н­ства.

Ра́­дуй­ся, за всех нас усе́рд­ная пред Го́сподом Моли́твеннице; ра́­дуй­ся, ну́ж­ды на́­ша ско́ро ко пре­сто́­лу Бо́­жию вознося́щая.

Ра́­дуй­ся, я́ко по глаго́лу Тво­ему́ Сын Твой твори́т зна́­ме­ния, да́руя ра́­дость че­ло­ве́­ком.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 8

Любви́ несть, пра́вда исчезе́, ложь и вражда́, гнев и не́нависть посе́яны в се́рд­це людско́е. Брат возстае́т на бра́та, ча́­да на роди́телей и роди́тели на ча́­да. О, Милосе́рдый Бо́­же! Кто оскверни́ ди́в­ную жа́тву Твою́, кто все́я среди́ пшени́цы пле́­ве­лы и волчцы́? Гнев Твой пра́веден, уже́ и секи́ра при ко́рне, но се к Те­бе́ припа́дает Ма́­терь Твоя́, усе́рд­ная За­сту́п­ни­ца ми́­ра. О, велича́йшая Люб­ве́ и благоуха́ннейшее се́рд­це! От­вра­ти́ от нас гнев Бо́­жий, за гре­хи́ на́­ша пра́ведно на нас дви́жимый; укре­пи́ лю́бящия нас, да не поколе́блет их ни гоне́ние, ни вре́­мя лю́тое; вразуми́ ненави́дящих нас и творя́щих нам напа́сть; прости́ вра­го́в на́­ших, не ве́­ду­щих что творя́т, смягчи́ гне́вное се́рд­це их и озари́ их мрак све́­том любви́ Хри­сто́­вой, а зло́бу и не́нависть их претвори́ в стыд и раска́яние. О, Цве́­те благоуха́нный! Сосу́ды на́ши пу́сты, еле́я до́б­рых дел несть у нас и све­ти́ль­ни­ки ве́­ры на́шея от бу́ри жите́йской угаса́ют. Уми­ло­се́р­ди­ся же над на́­ми, напо́лни серд­ца́ на́­ша ве­се́­ли­ем чи́стых ра́достей, духо́вно обнови́ нас, да бла­го­да́р­ны­ми уста́ми непреста́нно с уми­ле́­нием по­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь быв в ни́ж­них и Вы́ш­них ни­ка́­ко­же не отступа́ешии, Бо­же́ст­вен­ный Учи́­те­лю: боля́щия исцеля́ешии, ме́рт­выя воскреша́ешии, прокаже́нныя очища́ешии, весь мир наполня́ющи лю­бо́­вию, кро́ткий Стра­да́ль­че! Се ви́сиши, пригвожде́нный ко Кресту́ среди́ злоде́ев, и вси лю́­дие, стоя́ще, руга́хуся над То­бо́ю и с ни́­ми кня́зи и во́ины. А Ты, о ско́рбная Ма́­ти, пони́кла гла­во́ю у Крес­та́ Сы́­на Тво­его́, и ору́­жие про́йде Твое́ Ма́­тер­нее се́рд­це. Мы же, почита́я ско́р­би Матери́нскаго серд­ца́ Тво­его́, из глу­би­ны́ ду́­ши во­пи­е́м Ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, сладча́йшая Де́­во Ма­ри́е, я́ко печа́ль Твоя́ в ра́­дость бу́дет и ра́­дос­ти сия́ ни­кто́­же во́змет от Те­бе́; ра́­дуй­ся, велича́йшия му́­ки позна́вшая, зря Сы́­на Тво­его́ кро́­вию истека́юща на Кре­сте́, уничиже́на, распя́та, оплева́на.

Ра́­дуй­ся, я́ко Цари́цей ми́­ра нарече́шися и возся́деши одесну́ю пре­сто́­ла Сы́­на Тво­его́ и Бо́­га, Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́; ра́­дуй­ся, я́ко в ско́р­би серд­ца́ Тво­его́ Ты скорбь всего́ ми́­ра и гре­хи́ всех че­ло­ве́­ков омы́ла еси́ сле­за́­ми.

Ра́­дуй­ся, Кро́ткая, Сын Твой воскре́снет, попра́в жа́ло сме́р­ти, и Свет воскресе́ния Его́ возсия́ет во ве́­ки; ра́­дуй­ся, Бо­го­ро́­ди­це, не­бе́с­ный о́б­ра­зе чис­то­ты́ и бла́­гос­ти.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 9

Та́­ко воз­лю­би́ Бог мир, что Сы́­на Сво­его́ Единоро́днаго дал, да всяк ве́рующий в Не­го́ не поги́бнет, то и́мать жизнь ве́ч­ную. И се неблагода́рные и злонра́вные лю́­ди я́ко злоде́я пригвозди́ша Его́ ко Кресту́. Мы же зря́ще та­ко­ва́я, у́жасом объя́ти бы́вше во­пи­е́м: Бо́­же, ми́лостив бу́­ди нам гре́ш­ным! За на́ши бо прегреше́ния те́рпиши стра́шныя му́­ки. О, Ско́рбная Ма́­ти, не от­вра­ти́ ли­ца́ Тво­его́ от нас, разорви́ у́зы на́­ша гре­хо́в­ныя, очи́с­ти на́­ша серд­ца́ от страс­те́й и по́­хо­тей лу­ка́­вых, да в горе́нии духо́внем, я́ко свеща́ по­кая́­ния, возжже́мся пред Кресто́м Бо­же́ст­вен­на­го Тво­его́ Сы́­на, непреста́нно моля́ с благоразу́мным разбо́йником: По­мя­ни́ нас, Го́с­по­ди, во Ца́рст­вии Тво­е́м! Мо­ли́т­ва­ми Тво­и́ми, Бо­го­ро́­ди­це, испра́ви стопы́ на́­ша к де́ланию за́­по­ве­дей Гос­по́д­них, омы́й нас от греха́, соде́лай лу́чшими, подыми́ к лучеза́рному Незаходи́мому Све́­ту, да зо­ве́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Соверши́шася! О́т­че, в ру́­це Твои́ предаю́ Дух Мой. О, Пре­чи́с­тая Ма́­ти! Слы́­ши­ши ли, я́ко земля́ от пе­ча́­ли содрога́ется, грудь ея́ распада́ется, гро́бы отверза́ются, ме́рт­выя воз­ста­ю́т и церко́вная заве́са раздира́ется? Ви́диши ли, я́ко ве­ли́­кая тьма объя́ла зе́м­лю и лю́­дие в стра́се и тре́пете пе́рси своя́ бию́ще, глаго́лют: Вои́стину Бо́­жий Сын бе Сей! Мы же таково́му чудеси́ удивля́яся и вои́стину Сы́­на Тво­его́ Сы́­на Бо́­жия испове́дающе, ве́р­но во­пи­е́м Ти:

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, се бо вси гла­го́­лы, я́же слага́ла еси́ в се́рд­це Тво­е́м, соверши́шася; ра́­дуй­ся, Бла­го­да́т­ная Де́­во, заре́ неме́ркнущая, дне незаходи́мый, све́­те златоза́рный.

Ра́­дуй­ся, заре́ немерца́ющаго Све́­та невече́рняго; ра́­дуй­ся, святи́лище ве­ли́­кия та́й­ны.

Ра́­дуй­ся, ис­то́ч­ни­че на́­ше­го без­сме́р­тия; ра́­дуй­ся, пода́тельнице Бо­же́ст­вен­ныя бла́­гос­ти.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 10

Да молчи́т вся­кая плоть челове́ча и да стои́т со стра́­хом и тре́петом, и ни­что́же земно́е в се­бе́ да помышля́ет. Се бо за гре­хи́ ми́­ра прино́сится ве­ли́­кая же́ртва, се Спаси́тель ми́­ра благообра́зным Ио́сифом во гро́бе но́вом полага́ется и повива́ется чи́стою плащани́цею. Ду­ше́ю же Свое́ю вос­хо́­дит во ад со­кру­ши́­ти вереи́ ве́ч­ныя и извести́ на свобо́ду от ве́­ка свя́занныя; из гро́­ба же Сво­его́ провеща́ет ма­те­ри Свое́й: Не рыда́й Ме­не́, Ма́­ти, зря́щи во гро́бе, Его́­же во чре́ве без се́­ме­не за­ча­ла́ еси́ Сы́­на: воста́ну бо и просла́влюся, и вознесу́ со сла́­вою непреста́нно я́ко Бог, ве́­рою и лю­бо́­вию Тя велича́ющия. Отложи́м все земно́е и су́етное и с чи́стым се́рд­цем припаде́м ко пре­сто́­лу Ца­ря́ Сла́­вы, непреста́нно вопия́: Свят, Свят, Свят Гос­по́дь Савао́ф! О, Ма́­ти на́­ше­го спа­се́­ния! Со­тво­ри́ и нас прича́стниками све́тлаго Воскресе́ния Сы́­на Тво­его́ и ве́ч­на­го бла­же́н­ства, да зо­ве́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Во еди́ну от суббо́т, зело́ ра́но приидо́ша жены́ на гроб, нося́ще арома́ты, и се прише́дше зрят: ка́­мень отвале́н от гро́­ба и несть Телесе́ Го́с­по­да Иису́­са. А́н­гел же к ним све́т­ло блиста́яся, глаго́ля: О, жены́! Не бо́йтеся и не ищи́те Жи­ва́­го с ме́ртвыми: Хрис­то́с бо вос­кре́­се, я́ко­же и ре­че́! Те­бе́ же, о Вла­ды́­чи­це, нау­чи́ вся приглаша́ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, Бла­го­сло­ве́н­ная Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, и па́­ки ре́­ку: ра́­дуй­ся, Сын бо Твой Вос­кре́­се тридне́вен от гро́­ба; ра́­дуй­ся, я́ко вся земля́ лику́ет и вси А́нгели пою́т на не­бе­си́: Хрис­то́с Вос­кре́­се из ме́рт­вых, сме́р­тию смерть попра́в и нам всем, и су́­щим во гробе́х жи­во́т дарова́в!

Ра́­дуй­ся, Пода́тельнице жи́з­ни ве́ч­ныя несконча́емыя; ра́­дуй­ся, я́ко Твое́ю лю­бо́­вию и Тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми изба́вихомся мра́ка ве́ч­на­го.

Ра́­дуй­ся, я́ко То­бо́ю воз­сия́ нам све́тлый пра́здников праз́дник; ра́­дуй­ся, я́ко То­бо́ю наста́ нам све́тлый день, во́ньже друг дру́га обы́мем, прости́м вся вос­кре­се́­ни­ем, возра́дуемся и возвесели́мся ра́­дос­тию ве́чною.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 11

О, Иеру­са­ли́­ме, Иеру­са­ли́­ме, изби́вший про­ро́­ки! Тя́жкое твое́ злодея́ние прощено́ у Го́с­по­да, и над ми́­ром возсия́ло Со́лн­це пра́в­ды незаходи́мое. Очи́с­ти же и на́ши ду́­ши, Кро́ткая Де́­во! Очи́с­ти на́ши чу́вст­вия, да у́зрим Хри­ста́ из гро́­ба исходя́ща; оде́нь нас в бра́чныя оде́жды, да с ра́­дос­тию вни́дем в укра­ше́н­ный черто́г Хрис­то́в, пою́­ще Ему́ Воскре́сшему: Алли­лу́иа.

Икос 11

Ег­да́ прибли́зися час Тво­его́ к Бо́­гу отше́ствия, о Бо­го­ма́­ти Де́­во, па́­ки А́н­гел Госпо́день Гаврии́л, све́т­ло блиста́яся, предста́ пред То­бо́ю, вручи́в Те­бе́ све́тлую, неувяда́емую рая́ ли́лию, и се Ты со смире́нием и ра́­дос­тию прия́ла еси́ во́лю Госпо́дню и ти́хо отошла́ к Боже́ственному Тво­ему́ Сы́­ну. О, неуста́нная Моли́твеннице на́­ша! О, Не­увя­да­емый Цве́­те све́тлаго рая́ не­бе́с­на­го! Ниспосли́ и нам, Милосе́рдная, ти́хий и безболе́зненный ухо́д из сей юдо́ли пла́ча, воздыха́ний и скор­бе́й, да во­пи­е́м Те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, вознесе́нная на Не́­бо Сы́­ном Тво­и́м, Ца­ри́­це Не­бе́с­ная; ра́­дуй­ся, ско́­рая и ве́р­ная пред Ним на́­ша По­мо́щ­ни­це и За­ступ­ле́­ние.

Ра́­дуй­ся, Все­пе́­тая Де́­во, и́бо и́мя Твое́ неувяда́емо красу́ется и ублажа́ется из ро́­да в род; ра́­дуй­ся, в бу́рях жите́йских наде́жное на́­ше и ти́­хое при­ста́­ни­ще.

Ра́­дуй­ся, Обра́дованная, во Успе́нии Тво­е́м нас не оставля́ющая.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 12

О, стра́шный после́дний час наш! Се́рд­це и все у́ды тре­пе́­щут, ег­да́ то́лько помышля́ем о нем! Ка́­ко оста́вим си́рыми на́ши бли́зкие и люби́мые? Ка́­ко по́йдем неумы́тные посреди́ тьмы и се́ни сме́ртныя к но́вой жи́з­ни? Ка́­ко предста́нем на Стра́шный Суд Творца́ и Бо́­га? О на́­ша Уте́­ши­тель­ни­це! О до́б­рая на́­ша По­мо́щ­ни­це! Помоги́ нам, ег­да́ наста́нет сие́, ру­ку́ лю́бящую Свою́ Матери́нскую по­ло­жи́ на чело́ на́­ше, да ути́хнут на́ши стра­да́­ния и душа́ на́­ша возроди́тся, умири́ тоску́ разлуче́ния на́­ше­го с ми́­ром сим, и свет ве́чной пра́в­ды да возсия́ет пред на́шими оча́ми. О, Пре­чи́с­тая Ма́­ти! На Те­бе́ наде́емся, Те­бе́ мо́­лим­ся и во­пи­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

О, душе́ моя́, душе́ моя́! Восста́ни, что спи́ши? Ко­не́ц приближа́ется! Почто́ греха́ми богате́еши? Почто́ не ради́ши, не гото́вишися? Гос­по́дь при две́рех, в чесо́м на­де́ж­ду полага́еши? Кий отве́т проглаго́леши Го́сподеви, ег­да́ прии́дет Он, гро́зный Судия́, су­ди́­ти зе́м­лю; ни ча́са, ни дне се­го́ не ве́­си, от края́ зем­на́­го и до края́ звучи́т труба́ Арха́нгельская, и ме́ртвии воз­ста­ю́т, и собира́ются вси язы́цы. И се гряде́т Сын Челове́ческий на о́блацех с си́­лою Свое́ю, во всей сла́­ве Свое́й. Где на́ши до́брые де́ла? Где ми­ло­се́р­дие? Где лю­бо́вь? Пре­гре­ше́­ний же на́­ших не­ис­чер­па́е­мое мно́гое мно́­жест­во закры́ша не́­бо. О, Все­ми́­лос­ти­вая Бо­го­ро́­ди­це! В сей стра́шный день предста́ни нам и бу́­ди Хода́таицей за нас пред Сы́­ном Тво­и́м. На Те­бе́ Еди́ну наде́емся, не оста́­ви нас гре́ш­ных. Бу́­ди нам защи́тою и укрепле́нием, с те́плою ве́­рою и несомне́нною на­де́ж­дою припа́даем к Пре­чи́с­то­му Тво­ему́ о́б­ра­зу и со сле­за́­ми зо­ве́м та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, мо́л­ние, тьму на́­шу освеща́ющая; ра́­дуй­ся, на Стра́шнем Су­ди́­ще Христо́вом за нас заступа́ющая.

Ра́­дуй­ся, Сво­и́м омофо́ром весь мир от бед и скор­бе́й покрыва́ющая; ра́­дуй­ся, я́ко еси́ мир те­бе́ Еди́ной Ма­те­ри усынови́ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко те­бе́ Еди́ной не­из­ре­че́н­ная бла­го­да́ть мо­ли­ти­ся о нас да­де­ся; ра́­дуй­ся, всем ве́р­ным Сво­и́м ча́­дом ве́ч­ную ра́­дость уготовля́ющая.

Ра́­дуй­ся, Цве́том сво­и́м Неувяда́емым нас гре́ш­ных на ве́­ки благоуха́ющая.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 13

О, Не­увя­да­емый Цве́­те! О, Все­пе́­тая Ма́­ти Ма­ри́е, ро́жд­шая всех свя­ты́х Свя­те́й­шее Сло́­во! Ны́нешнее при­ими́ на́­ше при­но­ше́­ние, от вся́­кия из­ба́­ви на­па́с­ти всех. Со­гре́й Матери́нскою лю­бо́­вию, возвесели́ нас ве́чною ра́­дос­тию. Спа­си́ от ве́ч­ных мук непреста́нною к Сы́­ну Тво­ему́ мо­ли́т­вою и не­бе́с­на­го Ца́рст­вия нас, Ца­ри́­це, спо­до́­би, о Те­бе́ во­пию́­щих: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «Я́ко Бо́­жие благослове́ние…» и 1-й кондак «О, Преблагослове́нная Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, …».

Мо­ли́т­ва

О, Пре­свя­та́я и Пренепоро́чная Ма́­ти Де́­во, на­де́ж­до хри­сти­а́н и при­бе́­жи­ще гре́ш­ным! Защити́ всех в несча́стиях к Те­бе́ при­бе­га́ю­щих, услы́­ши стена́ния на́­ша, приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию на́­ше­му. Вла­ды́­чи­це и Ма́­ти Бо́­га на́­ше­го, не пре́­зри тре́бующия Твоея́ по́­мо­щи и не от­ри́­ни нас гре́ш­ных, вразуми́ и нау­чи́ нас, не от­сту­пи́ от нас, ра­бо́в Тво­и́х, за ропта́ние на́­ше. Бу́­ди нам Мать и Покрови́тельница, вруча́ем се­бе́ ми́лостивому По­кро́­ву Тво­ему́. Приведи́ нас, гре́ш­ных, к ти́хой и безмяте́жной жи́з­ни, да опла́чем гре­хи́ на́ши. О, Ма́­ти Ма­ри́е, на́­ша преблага́я и ско́­рая За­сту́п­ни­це, по­кры́й нас Сво­и́м хо­да́­тай­ством, защити́ от вра­го́в ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, умягчи́ серд­ца́ злых лю­де́й, возстаю́щих на нас. О, Ма́­ти Го́с­по­да Творца́ на́­ше­го! Ты еси́ Ко́рень Де́вст­ва и Неувяда́ющий Цвет чис­то­ты́ и це­ло­му́д­рия, пошли́ по́­мощь нам не­мощ­ны́м и обурева́емым плот­ски́­ми страсть­ми́ и блужда́ющим сердца́ми. Про­све­ти́ на́ши ду­ше́в­ныя о́чи, да ви́­дим пу­ти́ пра́в­ды Бо́­жия. Бла­го­да́­тию Сы́­на Тво­его́ укре­пи́ на́­шу сла́бую во́лю во ис­пол­не́­ние за́­по­ве­дей, да изба́вимся от вся́­кия бе­ды́ и на­па́с­ти и оправда́ны бу́дем Тво­и́м пречу́дным заступле́нием на Стра́шнем Су­де́ Сы́­на Тво­его́, Ему́­же мы воздае́м сла́­ву, честь и поклоне́ние ны́­не и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

АКАФИСТ ПРЕСВЯТЕЙ БОГОРОДИЦЕ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ ЕЯ «НЕУВЯДАЕМЫЙ ЦВЕТ».

Кондак 1

О, Преблагословенная Богородице Дево, радость и прибежище всем христианом, поклоняяся Твоему Пречистому образу, Тебе поем хвалебную песнь, Тебе приносим свои нужды, горе и слезы. Ты же, о, кроткая Заступнице наша, Тебе близки все наши земныя скорби и печали, приими же наши в молитвах воздыхания, помози нам и от бед спаси, неустанно бо и со умилением зовем Ти:

Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Икос 1

Яко Божие благословение и яко дар небесный долгожданный, непрестанною молитвою испрошенная от Бога, ниспослана была еси, Богородице, праведным и многообрадованным родителем Твоим Иоакиму и Анне. Ты же, о Богоизбранная Отроковице, оставила еси родительское лоно и, яко светильник веры неугасимый, яко кадильница благовонная, во смирении предстала еси у порога Господня, и сила Вышняго вознесе Тя до самаго входа, введе во Святая Святых и отверзе вся сокровенная Неба. О Премилосердная Богородице Дево! Отверзи и наши сердца к Твоему славословию и вознеси нашу молитву к Сыну Твоему и Богу нашему, да зовем Ти таковая:

Радуйся, чистото недосягаемая и кросото неизреченная; радуйся, во смирении Своем возвеличенная.

Радуйся, любве неисчерпаемый источник; радуйся, сосуде Богом избранный.

Радуйся, Заступнице наша усердная.

Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Кондак 2

О, Пресвятая Дево Марие, помыслы греховными и делы студными долу приклонены есмы, сердце наше холодом жизни объято, очи отягщены греховным сном. Но Ты, о Цвете Неувядаемый, омый нас росою утренней, согрей нас солнцем любви и милосердия. Подыми нас, о Владычице, от праха земнаго ко Господу, да принесем Ему смиренное моление сие наше и вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 2

Архангел Гавриил послан бысть от Бога во град Галилейский Назарет и принесе Ти, о Пречистая Дево, святое благовестие, глаголя: Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Ты бо обрела еси благодать у Бога. Мы же, недостойнии, зряще величие таковое, во смирении сердца взываем:

Радуйся, Благодатная в женах; радуйся, обретшая благодать у Бога и паче Ангел возвеличенная.

Радуйся, яко зачала еси Сына, Иже наследит престол Давида отца Его; радуйся, Свет неугасимый во тьме сердцам возжегшая.

Радуйся, счастья вечнаго двери нам отверзающая.

Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Кондак 3

В скорбех мятемся, в суете и печали жития Своего дни проводим. Но ты, о Благословенная, освети души наша Своим благовестием, наполни сердца наша смирением. Да приклонив главы наша, речем: Се раби Господни, да будет нам по воли Твоей! Тебе же, о Цвете Неувядаемый, и от Тебе Рожденному всечасно поем: Аллилуиа.

Икос 3

Во дни же тыя текла еси Мариам во град Иудов и вниде в дом Захариин, и целова Елисавет. И услыша Елисавет целование Мариино, и исполнися Елисавет Духа Свята и возопи гласом велиим, глаголя: Откуда мне сие, да прииде Мати Господа Моего ко мне! О, Пречистая Дево! Посети и нас, немощных и убогих, и вознеси воздыхания наша, яко дым кадильный, ко престолу Всевышняго, да от полноты благодарнаго сердца поем Тебе сице:

Радуйся, яко призре Господь на смирение рабы Своея; радуйся, яко ублажат Тя вси роди.

Радуйся, яко сотвори Ти величие Сильный; радуйся, Источниче жизни и беземертия.

Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Кондак 4

О, Цвете Неувядаемый! О, Красото благоуханная! Посети нас в скорбной земной юдоли нашей, умоли Сына Твоего, да сохранит нас от всякой беды и печали, гнева и воздыхания, да ниспошлет нам мир в сердца наша; да дарует нам, елико просим у Него, коемуждо по своей потребе и покрыет нас Своею неисчерпаемою милостью. Мы же, чающе Твоего всесильнаго заступления, величаем душею нашего Господа и вопием Ему: Аллилуиа.

Икос 4

Пастырем, стрегущим стражу нощную, Ангел Господень благовествова радость велию: яко родися Христос Господь во граде Давидове, Вифлееме, повит и в яслех положен. О, Пречистая Мати, рождшая Сына Твоего Первенца, приими от нас сицевая:

Радуйся, Дево Богородице, яко Тобою возсия мирови Свет разума незаходимый; радуйся, Звездо, путь нам во тьме указующая.

Радуйся, заре таинственнаго дне; радуйся, душ наших возрождение.

Радуйся, в скорбех верное прибежище и скорая Помощнице; радуйся, Лилия райская.

Радуйся, Дево всепетая; радуйся, голубице кроткая, Милостиваго рождшая.

Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Кондак 5

Се грядет Царь мира, Се Жертва тайная совершается; Ангели поют на небесех: Слава в вышних Богу! Раждается Спаситель мира. Христос приходит, великая Божественная тайна. Бог явился во плоти, и мы, недостойнии раби, отложив всякое житейское попечение, со Ангелы Бога славословим во страсе и радости, яко пастыри и яко волсви, поклоняемся Тебе, о Богомати, и Твоему Божественному Сыну непрестанно зовем: Аллилуиа.

Икос 5

Се праведный Симеон прииде духом в церковь и прием Отроча Иисуса на руце свои, и благослови Бога, и рече: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром! А Тебе, о Мати Марие, оружие пройдет душу, яко откроются от многих сердец помышления. Мы же, спасеннии Тобою, вопием:

Радуйся, Преблагословенная, в радость печаль велию приводящая; радуйся, любви и нежности Материнския вечный кладезю.

Радуйся, Мати Бога нашего, величайшии радости и величайшую скорбь о Сыне Своем претерпевшая; радуйся, Царице мира.

Радуйся, плачущим надеждо и утешение.

Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Кондак 6

О, Преблагая Мати Марие! С бурей и гневом вздымается житейское море, глубокие бездны разверзлись и готовы нас поглотити: сердце наше трепещет, омрачена наша радость, но Tы, о Кроткая и Милостивая, умоли Сына Твоего, да поможет нам, скорбным и сирым, в печалех наших; да укротит мятежные волны греховных страстей; да отвратит от нас всякую беду и опасность; да научит нас, како соблюсти Его вечную правду. А при кончине жизни нашея укажи нам тихую пристань и сподоби нас с Симеоном Богоприимцем возопити: Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко! Помози же нам, о Неувядаемый Цвете! Не остави нас и спаси зовущих Богу: Аллилуиа.

Икос 6

Отроча растяше и крепляшеся духом и благодатию, и Ты, о Мати Его, с любовию слагала вся глаголы о Сыне в сердце Своем. Скорбна и печальна ищуще Его, и в дружине, и во сродницех и знаемых, егда возвращашеся с празднества Иерусалимскаго, и с радостию велиею обретши Его, в церкви седяща посреде учителей, иже дивляхуся и ужасахуся о Божественнем Его разуме. О, Пречистая кротосте наша! О, сладчайшее сердце, любовию весь мир согревающее! Услыши нас, вопиющих Ти таковая:

Радуйся, Божественнаго Сына любовию возрастившая; радуйся, сердце сладчайшее, любовию согревающее наша хладныя души.

Радуйся, Руководительнице мудрая родительских сердец; радуйся, Стено Нерушимая нашим чадом и отроком.

Радуйся, сирым и безпомощным покров и прибежище в скорбех; радуйся, целомудрия и девства Хранительнице.

Радуйся, мужем кротким путь честный и правый указующая; радуйся, умягчение злых сердец.

Радуйся, умиление благих.

Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Кондак 7

Чадо! Что сотвори нам? – тако вопрошаше Сына Своего Иисуса и удивляяся, зряще Его седящим во храме посреде прегордых и суемудрых первосвященников иудейских, Божественный Разум, Божественное откровение им открывающаго. О, снизойди же, Всеблагая Мати, и к нашим чадом: помолись о них Сыну Твоему и Богу нашему, да откроет им Свет истиннаго Богопознания; покрый их краем Твоего благоуханнаго покрова; наши сыны и дщери просвети светом разума; укрепи их силы телесныя и душевныя; соблюди их в страсе Божием, в послушании родителем и в чистоте душевней; сподоби их возрасти на славу Богу и на счастье земли отцев наших. О, Светильниче любве неугасимый, умасти их елеем милости Твоея, согрей их кротостию очей Твоих, осени их ризою Своего Материнства. О, Цвете Неувядаемый! С крепкою верою, непоколебимою надеждою и великим сокрушением сердца припадши к ногам Твоим, непрестанно вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 7

Ходатаице теплая за род прелюбодейный и грешный! По глаголу Твоему на браке в Кане Галилейстей Сын Твой и Бог наш сотвори начаток знамением и претвори воду в вино. Упроси же, о Матерь Божия, и ныне Сына Твоего, да сотворит и над нами чудо, да претворит скорбные дни наши, повитыя ложью, обидой и слезами в радость возрождения, в счастье любве и правды, да укрепит в нас начало Божественнаго Света, источник чистый Духа Бога Святаго, Триединаго. Все же лукавое и нечистое да изженет из сердца нашего. О, Чистоте недосягаемая и Милосердие неизреченное! Приклони ухо Твое к молитве нашей и сподоби нас звати сице:

Радуйся, лучезарный Свете любве и всепрощения; радуйся, сосуде Божественный вечнаго блаженства.

Радуйся, за всех нас усердная пред Господом Молитвеннице; радуйся, нужды наша скоро ко престолу Божию возносящая.

Радуйся, яко по глаголу Твоему Сын Твой творит знамения, даруя радость человеком.

Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Кондак 8

Любви несть, правда исчезе, ложь и вражда, гнев и ненависть посеяны в сердце людское. Брат возстает на брата, чада на родителей и родители на чада. О, Милосердый Боже! Кто оскверни дивную жатву Твою, кто всея среди пшеницы плевелы и волчцы? Гнев Твой праведен, уже и секира при корне, но се к Тебе припадает Матерь Твоя, усердная Заступница мира. О, величайшая Любве и благоуханнейшее сердце! Отврати от нас гнев Божий, за грехи наша праведно на нас движимый; укрепи любящия нас, да не поколеблет их ни гонение, ни время лютое; вразуми ненавидящих нас и творящих нам напасть; прости врагов наших, не ведущих что творят, смягчи гневное сердце их и озари их мрак светом любви Христовой, а злобу и ненависть их претвори в стыд и раскаяние. О, Цвете благоуханный! Сосуды наши пусты, елея добрых дел несть у нас и светильники веры нашея от бури житейской угасают. Умилосердися же над нами, наполни сердца наша веселием чистых радостей, духовно обнови нас, да благодарными устами непрестанно с умилением поем Богу: Аллилуиа.

Икос 8

Весь быв в нижних и Вышних никакоже не отступаешии, Божественный Учителю: болящия исцеляешии, мертвыя воскрешаешии, прокаженныя очищаешии, весь мир наполняющи любовью, кроткий Страдальче! Се висиши, пригвожденный ко Кресту среди злодеев, и вси людие, стояще, ругахуся над Тобою и с ними князи и воины. А Ты, о скорбная Мати, поникла главою у Креста Сына Твоего, и оружие пройде Твое Матернее сердце. Мы же, почитая скорби Материнскаго сердца Твоего, из глубины души вопием Ти сице:

Радуйся, сладчайшая Дево Марие, яко печаль Твоя в радость будет и радости сия никтоже возмет от Тебе; радуйся, величайшия муки познавшая, зря Сына Твоего кровию истекающа на Кресте, уничижена, распята, оплевана.

Радуйся, яко Царицей мира наречешися и возсядеши одесную престола Сына Твоего и Бога, Господа нашего Иисуса Христа; радуйся, яко в скорби сердца Твоего Ты скорбь всего мира и грехи всех человеков омыла еси слезами.

Радуйся, Кроткая, Сын Твой воскреснет, поправ жало смерти, и Свет воскресения Его возсияет во веки; радуйся, Богородице, небесный образе чистоты и благости.

Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Кондак 9

Тако возлюби Бог мир, что Сына Своего Единороднаго дал, да всяк верующий в Него не погибнет, то имать жизнь вечную. И се неблагодарные и злонравные люди яко злодея пригвоздиша Его ко Кресту. Мы же зряще таковая, ужасом объяти бывше вопием: Боже, милостив буди нам грешным! За наши бо прегрешения терпиши страшныя муки. О, Скорбная Мати, не отврати лица Твоего от нас, разорви узы наша греховныя, очисти наша сердца от страстей и похотей лукавых, да в горении духовнем, яко свеща покаяния, возжжемся пред Крестом Божественнаго Твоего Сына, непрестанно моля с благоразумным разбоиником: Помяни нас, Господи, во Царствии Твоем! Молитвами Твоими, Богородице, исправи стопы наша к деланию заповедей Господних, омый нас от греха, соделай лучшими, подыми к лучезарному Незаходимому Свету, да зовем Богу: Аллилуиа.

Икос 9

Совершишася! Отче, в руце Твои предаю Дух Мой. О, Пречистая Мати! Слышиши ли, яко земля от печали содрогается, грудь ея распадается, гробы отверзаются, мертвыя возстают и церковная завеса раздирается? Видиши ли, яко великая тьма объяла землю и людие в страсе и трепете перси своя биюще, глаголют: Воистину Божий Сын бе Сей! Мы же таковому чудеси удивляяся и воистину Сына Твоего Сына Божия исповедающе, верно вопием Ти:

Радуйся, Мати Божия, се бо вси глаголы, яже слагала еси в сердце Твоем, совершишася; радуйся, Благодатная Дево, заре немеркнущая, дне незаходимый, свете златозарный.

Радуйся, заре немерцающаго Света невечерняго; радуйся, святилище великия тайны.

Радуйся, источниче нашего безсмертия; радуйся, подательнице Божественныя благости.

Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Кондак 10

Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет. Се бо за грехи мира приносится великая жертва, се Спаситель мира благообразным Иосифом во гробе новом полагается и повивается чистою плащаницею. Душею же Своею восходит во ад сокрушити вереи вечныя и извести на свободу от века связанныя; из гроба же Своего провещает матери Своей: Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Егоже во чреве без семене зачала еси Сына: востану бо и прославлюся, и вознесу со славою непрестанно яко Бог, верою и любовию Тя величающия. Отложим все земное и суетное и с чистым сердцем припадем ко престолу Царя Славы, непрестанно вопия: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! О, Мати нашего спасения! Сотвори и нас причастниками светлаго Воскресения Сына Твоего и вечнаго блаженства, да зовем Богу: Аллилуиа.

Икос 10

Во едину от суббот, зело рано приидоша жены на гроб, носяще ароматы, и се пришедше зрят: камень отвален от гроба и несть Телесе Господа Иисуса. Ангел же к ним светло блистаяся, глаголя: О, жены! Не бойтеся и не ищите Живаго с мертвыми: Христос бо воскресе, якоже и рече! Тебе же, о Владычице, научи вся приглашати сице:

Радуйся, Благословенная Богородице Дево, и паки реку: радуйся, Сын бо Твой Воскресе тридневен от гроба; радуйся, яко вся земля ликует и вси Ангели поют на небеси: Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и нам всем, и сущим во гробех живот даровав!

Радуйся, Подательнице жизни вечныя нескончаемыя; радуйся, яко Твоею любовию и Твоими молитвами избавихомся мрака вечнаго.

Радуйся, яко Тобою возсия нам светлый праздников праздник; радуйся, яко Тобою наста нам светлый день, воньже друг друга обымем, простим вся воскресением, возрадуемся и возвеселимся радостию вечною.

Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Кондак 11

О, Иерусалиме, Иерусалиме, избивший пророки! Тяжкое твое злодеяние прощено у Господа, и над миром возсияло Солнце правды незаходимое. Очисти же и наши души, Кроткая Дево! Очисти наши чувствия, да узрим Христа из гроба исходяща; одень нас в брачныя одежды, да с радостию внидем в украшенный чертог Христов, поюще Ему Воскресшему: Аллилуиа.

Икос 11

Егда приблизися час Твоего к Богу отшествия, о Богомати Дево, паки Ангел Господень Гавриил, светло блистаяся, предста пред Тобою, вручив Тебе светлую, неувядаемую рая лилию, и се Ты со смирением и радостию прияла еси волю Господню и тихо отошла к Божественному Твоему Сыну. О, неустанная Молитвеннице наша! О, Неувядаемый Цвете светлаго рая небеснаго! Ниспошли и нам, Милосердная, тихий и безболезненный уход из сей юдоли плача, воздыханий и скорбей, да вопием Тебе таковая:

Радуйся, вознесенная на Небо Сыном Твоим, Царице Небесная; радуйся, скорая и верная пред Ним наша Помощнице и Заступление.

Радуйся, Всепетая Дево, ибо имя Твое неувядаемо красуется и ублажается из рода в род; радуйся, в бурях житейских надежное наше и тихое пристанище.

Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая.

Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Кондак 12

О, страшный последний час наш! Сердце и все уды трепещут, егда только помышляем о нем! Како оставим сирыми наши близкие и любимые? Како пойдем неумытные посреди тьмы и сени смертныя к новой жизни? Како предстанем на Страшный Суд Творца и Бога? О наша Утешительнице! О добрая наша Помощнице! Помоги нам, егда настанет сие, руку любящую Свою Материнскую положи на чело наше, да утихнут наши страдания и душа наша возродится, умири тоску разлучения нашего с миром сим, и свет вечной правды да возсияет пред нашими очами. О, Пречистая Мати! На Тебе надеемся, Тебе молимся и вопием Богу: Аллилуиа.

Икос 12

О, душе моя, душе моя! Восстани, что спиши? Конец приближается! Почто грехами богатееши? Почто не радиши, не готовишися? Господь при дверех, в чесом надежду полагаеши? Кий ответ проглаголеши Господеви, егда приидет Он, грозный Судия, судити землю; ни часа, ни дне сего не веси, от края земнаго и до края звучит труба Архангельская, и мертвии возстают, и собираются вси языцы. И се грядет Сын Человеческий на облацех с силою Своею, во всей славе Своей. Где наши добрые дела? Где милосердие? Где любовь? Прегрешений же наших неисчерпаемое многое множество закрыша небо. О, Всемилостивая Богородице! В сей страшный день предстани нам и буди Ходатаицей за нас пред Сыном Твоим. На Тебе Едину надеемся, не остави нас грешных. Буди нам защитою и укреплением, с теплою верою и несомненною надеждою припадаем к Пречистому Твоему образу и со слезами зовем таковая:

Радуйся, молние, тьму нашу освещающая; радуйся, на Страшнем Судище Христовом за нас заступающая.

Радуйся, Своим омофором весь мир от бед и скорбей покрывающая; радуйся, яко еси мир тебе Единой Матери усыновися.

Радуйся, яко тебе Единой неизреченная благодать молитися о нас дадеся; радуйся, всем верным Своим чадом вечную радость уготовляющая.

Радуйся, Цветом своим Неувядаемым нас грешных на веки благоухающая.

Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Кондак 13

О, Неувядаемый Цвете! О, Всепетая Мати Марие, рождшая всех святых Святейшее Слово! Нынешнее приими наше приношение, от всякия избави напасти всех. Согрей Материнскою любовию, возвесели нас вечною радостию. Спаси от вечных мук непрестанною к Сыну Твоему молитвою и небеснаго Царствия нас, Царице, сподоби, о Тебе вопиющих: Аялилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос «Яко Божие благословение…» и 1-й кондак «О, Преблагословенная Богородице Дево, …».

Молитва

О, Пресвятая и Пренепорочная Мати Дево, надеждо христиан и прибежище грешным! Защити всех в несчастиях к Тебе прибегающих, услыши стенания наша, приклони ухо Твое к молению нашему. Владычице и Мати Бога нашего, не презри требующия Твоея помощи и не отрини нас грешных, вразуми и научи нас, не отступи от нас, рабов Твоих, за роптание наше. Буди нам Мать и Покровительница, вручаем себе милостивому Покрову Твоему. Приведи нас, грешных, к тихой и безмятежной жизни, да оплачем грехи наши. О, Мати Марие, наша преблагая и скорая Заступнице, покрый нас Своим ходатайством, защити от врагов видимых и невидимых, умягчи сердца злых людей, возстающих на нас. О, Мати Господа Творца нашего! Ты еси Корень Девства и Неувядающий Цвет чистоты и целомудрия, пошли помощь нам немощным и обуреваемым плотскими страстьми и блуждающим сердцами. Просвети наши душевныя очи, да видим пути правды Божия. Благодатию Сына Твоего укрепи нашу слабую волю во исполнение заповедей, да избавимся от всякия беды и напасти и оправданы будем Твоим пречудным заступлением на Страшнем Суде Сына Твоего, Емуже мы воздаем славу, честь и покланение ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Тропарь, глас 5

Радуйся, Богоневесто, жезле тайный, Цвет Неувядаемый процветший, радуйся, Владычице, Еюже радости наполняемся и жизнь наследствуем.

Акафист Богородице «Неувядаемый цвет» нужно читать, прося о замужестве, а также, если у вас возникли любые семейные проблемы. Эта икона помогает людям, которые страдают от одиночества и психических расстройства в результате их горя.

акафист божией матери неувядаемый цвет

«Неувядаемый» Цвет икона Божьей Матери

Акафист желательно читать с благословения священника, который подскажет вам, когда и сколько дней его нужно читать.

Акафист Божией Матери «Неувядаемый цвет»

Кондак 1

О, Преблагослове́нная Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, ра́­дость и при­бе́­жи­ще всем христиа́ном, поклоня́яся Тво­ему́ Пре­чи́с­то­му о́б­ра­зу, Те­бе́ по­е́м хвале́бную песнь, Те­бе́ при­но́­сим свои́ ну́ж­ды, го́­ре и сле́зы. Ты же, о, кро́ткая За­сту́п­ни­це на́­ша, Те­бе́ бли́зки все на́ши зем­ны́я ско́р­би и пе­ча́­ли, при­ими́ же на́ши в мо­ли́т­вах воздыха́ния, помози́ нам и от бед спа­си́, неуста́нно бо и со уми­ле́­нием зо­ве́м Ти:

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Икос 1

Я́ко Бо́­жие благослове́ние и я́ко дар не­бе́с­ный долгожда́нный, непреста́нною мо­ли́т­вою испро́шенная от Бо́­га, ниспо́слана была́ еси́, Бо­го­ро́­ди­це, пра́ведным и многообра́дованным роди́телем Тво­и́м Иоаки́му и А́нне. Ты же, о Бо­го­из­бра́н­ная От­ро­ко­ви́­це, ос­та́­ви­ла еси́ роди́тельское ло́но и, я́ко свети́льник ве́­ры неугаси́мый, я́ко кади́льница благово́нная, во смире́нии предста́ла еси́ у поро́га Гос­по́д­ня, и си́­ла Вы́ш­ня­го воз­не­се́ Тя до самаго́ вхо́да, введе́ во Свя­та́я Свя­ты́х и отве́рзе вся сокрове́нная Не́­ба. О Премилосе́рдная Бо­го­ро́­ди­це Де́­во! От­ве́р­зи и на́ши серд­ца́ к Тво­ему́ сла­во­сло́­вию и вознеси́ на́­шу мо­ли́т­ву к Сы́­ну Тво­ему́ и Бо́­гу на́­ше­му, да зо­ве́м Ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, чистото́ недосяга́емая и кра­со­то́ не­из­ре­че́н­ная; ра́­дуй­ся, во смире́нии Сво­е́м возвели́ченная.

Ра́­дуй­ся, люб­ве́ неисчерпа́емый ис­то́ч­ник; ра́­дуй­ся, со­су́­де Бо́­гом из­бра́н­ный.

Ра́­дуй­ся, За­сту́п­ни­це на́­ша усе́рд­ная.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 2

О, Пре­свя­та́я Де́­во Ма­ри́е, по́мыслы грехо́вными и де́лы сту́дными до́­лу приклоне́ны ес­мы, се́рд­це на́­ше хо́лодом жи́з­ни объя́то, о́чи отягще́ны грехо́вным сном. Но Ты, о Цве́­те Не­увя­да­емый, омы́й нас росо́ю у́тренней, со­гре́й нас со́лнцем любви́ и ми­ло­се́р­дия. Подыми́ нас, о Вла­ды́­чи­це, от пра́ха зем­на́­го ко Го́с­по­ду, да принесе́м Ему́ смире́нное мо­ле́­ние сие́ на́­ше и во­пи­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ар­ха́н­гел Гаврии́л по́с­лан бысть от Бо́­га во град Галиле́йский Назаре́т и при­не­се́ Ти, о Пре­чи́с­тая Де́­во, свято́е благове́стие, глаго́ля: Ра́­дуй­ся, Бла­го­да́т­ная, Гос­по́дь с То­бо́ю! Ты бо обрела́ еси́ бла­го­да́ть у Бо́­га. Мы же, недосто́йнии, зря́ще ве­ли́­чие та­ко­во́е, во смире́нии се́рд­ца взы­ва́­ем:

Ра́­дуй­ся, Бла­го­да́т­ная в же­на́х; ра́­дуй­ся, об­ре́т­шая бла­го­да́ть у Бо́­га и па́­че А́н­гел возвели́ченная.

Ра́­дуй­ся, я́ко за­ча­ла́ еси́ Сы́­на, И́же насле́дит престо́л Дави́да от­ца́ Его́; ра́­дуй­ся, Свет неугаси́мый во тьме сердца́м возже́гшая.

Ра́­дуй­ся, сча́стья ве́ч­на­го две́ри нам отверза́ющая.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 3

В ско́р­бех мяте́мся, в суете́ и пе­ча́­ли жи­тия́ Сво­его́ дни прово́дим. Но ты, о Бла­го­сло­ве́н­ная, осве­ти́ ду́­ши на́­ша Сво­и́м благове́стием, напо́лни серд­ца́ на́­ша смире́нием. Да приклони́в главы́ на́­ша, рече́м: Се раби́ Госпо́дни, да бу́дет нам по во́ли Тво­е́й! Те­бе́ же, о Цве́­те Не­увя­да­емый, и от Те­бе́ Рожде́нному всеча́сно по­е́м: Алли­лу́иа.

Икос 3

Во дни же ты́я текла́ еси́ Мариа́м во град Иу́дов и вни́­де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, и ис­по́л­ни­ся Елисаве́т Ду́­ха Свя́та и возо­пи́ гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Отку́да мне сие́, да при­и́де Ма́­ти Го́с­по­да Мо­его́ ко мне! О, Пре­чи́с­тая Де́­во! Посети́ и нас, немощны́х и убо́­гих, и вознеси́ воздыха́ния на́­ша, я́ко дым кади́льный, ко пре­сто́­лу Все­вы́ш­ня­го, да от полноты́ благода́рнаго се́рд­ца по­е́м Те­бе́ си́­це:

Ра́­дуй­ся, я́ко призре́ Гос­по́дь на сми­ре́­ние ра­бы́ Своея́; ра́­дуй­ся, я́ко ублажа́т Тя вси ро́­ди.

Ра́­дуй­ся, я́ко со­тво­ри́ Ти ве­ли́­чие Си́ль­ный; ра́­дуй­ся, Ис­то́ч­ни­че жи́з­ни и без­сме́р­тия.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 4

О, Цве́­те Не­увя­да­емый! О, Кра­со­то́ благоуха́нная! Посети́ нас в ско́рбной земно́й юдо́ли на́­шей, умо­ли́ Сы́­на Тво­его́, да со­хра­ни́т нас от вся́­кой бе­ды́ и пе­ча́­ли, гне­ва и воздыха́ния, да ниспосле́т нам мир в серд­ца́ на́­ша; да да́­ру­ет нам, ели́ко про́­сим у Не­го́, коему́ждо по свое́й потре́бе и покры́ет нас Свое́ю неисчерпа́емою ми́лостью. Мы же, ча́юще Тво­его́ всеси́льнаго за­ступ­ле́­ния, ве­ли­ча́­ем ду­ше́ю на́­ше­го Го́с­по­да и во­пи­е́м Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Па́с­ты­рем, стрегу́щим стра́жу нощну́ю, А́н­гел Госпо́день благовествова́ ра́­дость ве́­лию: я́ко роди́ся Хрис­то́с Гос­по́дь во гра́­де Дави́дове, Вифлее́ме, пови́т и в я́слех поло́жен. О, Пре­чи́с­тая Ма́­ти, ро́жд­шая Сы́­на Тво­его́ Пе́рвенца, при­ими́ от нас си­це­ва́я:

Ра́­дуй­ся, Де́­во Бо­го­ро́­ди­це, я́ко То­бо́ю воз­сия́ ми́рови Свет ра́­зу­ма незаходи́мый; ра́­дуй­ся, Звез­до́, путь нам во тьме указу́ющая.

Ра́­дуй­ся, заре́ та́инственнаго дне; ра́­дуй­ся, душ на́­ших возрожде́ние.

Ра́­дуй­ся, в ско́р­бех ве́рное при­бе́­жи­ще и ско́­рая По­мо́щ­ни­це; ра́­дуй­ся, Ли́лия ра́йс­кая.

Ра́­дуй­ся, Де́­во все­пе́­тая; ра́­дуй­ся, голуби́це кро́ткая, Ми­ло­сти­ва­го ро́жд­шая.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 5

Се гряде́т Царь ми́­ра, Се Же́ртва та́йная соверша́ется; А́нгели пою́т на небесе́х: Сла́­ва в вы́ш­них Бо́­гу! Ражда́ется Спаси́тель ми́­ра. Хрис­то́с прихо́дит, ве­ли́­кая Бо­же́ст­вен­ная та́йна. Бог яви́л­ся во пло́­ти, и мы, недосто́йнии раби́, отложи́в вся́­кое жите́йское попече́ние, со А́н­ге­лы Бо́­га славосло́вим во стра́се и ра́­дос­ти, я́ко па́стыри и я́ко волсви́, по­кло­ня́­ем­ся Те­бе́, о Бо­го­ма́­ти, и Тво­ему́ Боже́ственному Сы́­ну непреста́нно зо­ве́м: Алли­лу́иа.

Икос 5

Се пра́ведный Симео́н при­и́де ду́­хом в це́р­ковь и при­е́м От­ро­ча́ Иису́­са на ру́­це свои́, и благослови́ Бо́­га, и ре­че́: Ны́­не отпуща́еши раба́ Тво­его́, Вла­ды́­ко, по глаго́лу Тво­ему́, с ми́­ром! А Те­бе́, о Ма́­ти Ма­ри́е, ору́­жие про́йдет ду́­шу, я́ко откро́ются от мно́гих сер­де́ц помышле́ния. Мы же, спасе́ннии То­бо́ю, во­пи­е́м:

Ра́­дуй­ся, Преблагослове́нная, в ра́­дость печа́ль ве́­лию приводя́щая; ра́­дуй­ся, любви́ и не́жности Матери́нския ве́чный кла́дезю.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­га на́­ше­го, велича́йшии ра́­дос­ти и велича́йшую скорбь о Сы́­не Сво­е́м претерпе́вшая; ра́­дуй­ся, Ца­ри́­це ми́­ра.

Ра́­дуй­ся, пла́­чу­щим на­де́ж­до и уте­ше́­ние.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 6

О, Преблага́я Ма́­ти Ма­ри́е! С бу́рей и гне́вом вздыма́ется жите́йское мо́ре, глубо́кие бе́зд­ны разве́рзлись и гото́вы нас поглоти́ти: се́рд­це на́­ше трепе́щет, омраче́на на́­ша ра́­дость, но Ты, о Кро́ткая и Ми́лостивая, умо­ли́ Сы́­на Тво­его́, да помо́жет нам, ско́рбным и си́­рым, в пе­ча́­лех на́­ших; да укроти́т мяте́жные во́л­ны гре­хо́в­ных страс­те́й; да отврати́т от нас вся́­кую беду́ и опа́сность; да научи́т нас, ка́­ко со­блюс­ти́ Его́ ве́ч­ную пра́вду. А при кончи́не жи́з­ни на́шея укажи́ нам ти́хую при́стань и спо­до́­би нас с Симео́ном Богоприи́мцем возопи́ти: Ны́­не отпуща́еши раба́ Тво­его́, Вла­ды́­ко! Помози́ же нам, о Не­увя­да­емый Цве́­те! Не оста́­ви нас и спа­си́ зо­ву́­щих Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 6

От­ро­ча́ растя́ше и крепля́шеся ду́­хом и бла­го­да́­тию, и Ты, о Ма́­ти Его́, с лю­бо́­вию слага́ла вся гла­го́­лы о Сы́­не в се́рд­це Сво­е́м. Ско́рбна и печа́льна и́щуще Его́, и в дружи́не, и во сро́дницех и зна́емых, ег­да́ возвраща́шеся с пра́зднества Иерусали́мскаго, и с ра́­дос­тию ве́­лиею об­ре́т­ши Его́, в це́рк­ви седя́ща посреде́ учи́телей, и́же дивля́хуся и ужаса́хуся о Боже́ственнем Его́ ра́зуме. О, Пре­чи́с­тая кро́тосте на́­ша! О, сладча́йшее се́рд­це, лю­бо́­вию весь мир согрева́ющее! Услы́­ши нас, во­пию́­щих Ти та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, Бо­же́ст­вен­на­го Сы́­на лю­бо́­вию возрасти́вшая; ра́­дуй­ся, се́рд­це сладча́йшее, лю­бо́­вию согрева́ющее на́­ша хла́дныя ду́­ши.

Ра́­дуй­ся, Руководи́тельнице му́д­рая роди́тельских сер­де́ц; ра́­дуй­ся, Сте­но́ Неруши́мая на́­шим ча́­дом и о́троком.

Ра́­дуй­ся, си́­рым и безпомо́щным по­кро́в и при­бе́­жи­ще в ско́р­бех; ра́­дуй­ся, це­ло­му́д­рия и де́вст­ва Хра­ни́­тель­ни­це.

Ра́­дуй­ся, му́жем кро́тким путь чест­ны́й и пра́вый указу́ющая; ра́­дуй­ся, умягче́ние злых сер­де́ц.

Ра́­дуй­ся, умиле́ние бла­ги́х.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 7

Ча́до! Что со­тво­ри́ нам? — та́­ко вопроша́ше Сы́­на Сво­его́ Иису́­са и удивля́яся, зря́ще Его́ се­дя́­щим во хра́­ме посреде́ прего́рдых и суему́дрых первосвяще́нников иуде́йских, Бо­же́ст­вен­ный Ра́­зум, Бо­же́ст­вен­ное открове́ние им открыва́ющаго. О, снизойди́ же, Всеблага́я Ма́­ти, и к на́­шим ча́­дом: помоли́сь о них Сы́­ну Тво­ему́ и Бо́­гу на́­ше­му, да откро́ет им Свет и́с­тин­на­го Бо­го­поз­на́­ния; по­кры́й их кра́ем Тво­его́ благоуха́ннаго покро́ва; на́ши сы́ны и дще́ри про­све­ти́ све́­том ра́­зу­ма; укре­пи́ их си́­лы те­ле́с­ныя и ду­ше́в­ныя; соблюди́ их в стра́се Бо́жием, в послуша́нии роди́телем и в чис­то­те́ душе́вней; спо­до́­би их возрасти́ на сла́­ву Бо́­гу и на сча́стье зем­ли́ отце́в на́­ших. О, Све­ти́ль­ни­че люб­ве́ неугаси́мый, умасти́ их еле́ем ми́­лос­ти Твоея́, со­гре́й их кро́тостию оче́й Тво­и́х, осени́ их ри́­зою Сво­его́ Матери́нства. О, Цве́­те Не­увя­да­емый! С кре́пкою ве́­рою, непоколеби́мою на­де́ж­дою и вели́ким сокруше́нием се́рд­ца припа́дши к нога́м Тво­и́м, непреста́нно во­пи­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 7

Хо­да́­таи­це те́плая за род прелюбоде́йный и гре́шный! По глаго́лу Тво­ему́ на бра́ке в Ка́не Галиле́йстей Сын Твой и Бог наш со­тво­ри́ нача́ток зна́мением и претвори́ во́­ду в вино́. Упроси́ же, о Ма́­терь Бо́­жия, и ны́­не Сы́­на Тво­его́, да сотвори́т и над на́­ми чу́­до, да претвори́т ско́рбные дни на́ши, пови́тыя ло́жью, оби́дой и сле­за́­ми в ра́­дость возрожде́ния, в сча́стье люб­ве́ и пра́в­ды, да укрепи́т в нас на­ча́­ло Бо­же́ст­вен­на­го Све́­та, ис­то́ч­ник чи́стый Ду́­ха Бо́­га Свя­та́­го, Триеди́наго. Все же лука́вое и нечи́стое да изжене́т из се́рд­ца на́­ше­го. О, Чис­то­те́ недосяга́емая и Ми­ло­се́р­дие не­из­ре­че́н­ное! Приклони́ у́хо Твое́ к мо­ли́т­ве на́­шей и спо­до́­би нас зва́ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, лучеза́рный Све́­те люб­ве́ и всепроще́ния; ра́­дуй­ся, со­су́­де Бо­же́ст­вен­ный ве́ч­на­го бла­же́н­ства.

Ра́­дуй­ся, за всех нас усе́рд­ная пред Го́сподом Моли́твеннице; ра́­дуй­ся, ну́ж­ды на́­ша ско́ро ко пре­сто́­лу Бо́­жию вознося́щая.

Ра́­дуй­ся, я́ко по глаго́лу Тво­ему́ Сын Твой твори́т зна́­ме­ния, да́руя ра́­дость че­ло­ве́­ком.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 8

Любви́ несть, пра́вда исчезе́, ложь и вражда́, гнев и не́нависть посе́яны в се́рд­це людско́е. Брат возстае́т на бра́та, ча́­да на роди́телей и роди́тели на ча́­да. О, Милосе́рдый Бо́­же! Кто оскверни́ ди́в­ную жа́тву Твою́, кто все́я среди́ пшени́цы пле́­ве­лы и волчцы́? Гнев Твой пра́веден, уже́ и секи́ра при ко́рне, но се к Те­бе́ припа́дает Ма́­терь Твоя́, усе́рд­ная За­сту́п­ни­ца ми́­ра. О, велича́йшая Люб­ве́ и благоуха́ннейшее се́рд­це! От­вра­ти́ от нас гнев Бо́­жий, за гре­хи́ на́­ша пра́ведно на нас дви́жимый; укре­пи́ лю́бящия нас, да не поколе́блет их ни гоне́ние, ни вре́­мя лю́тое; вразуми́ ненави́дящих нас и творя́щих нам напа́сть; прости́ вра­го́в на́­ших, не ве́­ду­щих что творя́т, смягчи́ гне́вное се́рд­це их и озари́ их мрак све́­том любви́ Хри­сто́­вой, а зло́бу и не́нависть их претвори́ в стыд и раска́яние. О, Цве́­те благоуха́нный! Сосу́ды на́ши пу́сты, еле́я до́б­рых дел несть у нас и све­ти́ль­ни­ки ве́­ры на́шея от бу́ри жите́йской угаса́ют. Уми­ло­се́р­ди­ся же над на́­ми, напо́лни серд­ца́ на́­ша ве­се́­ли­ем чи́стых ра́достей, духо́вно обнови́ нас, да бла­го­да́р­ны­ми уста́ми непреста́нно с уми­ле́­нием по­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 8

Весь быв в ни́ж­них и Вы́ш­них ни­ка́­ко­же не отступа́ешии, Бо­же́ст­вен­ный Учи́­те­лю: боля́щия исцеля́ешии, ме́рт­выя воскреша́ешии, прокаже́нныя очища́ешии, весь мир наполня́ющи лю­бо́­вию, кро́ткий Стра­да́ль­че! Се ви́сиши, пригвожде́нный ко Кресту́ среди́ злоде́ев, и вси лю́­дие, стоя́ще, руга́хуся над То­бо́ю и с ни́­ми кня́зи и во́ины. А Ты, о ско́рбная Ма́­ти, пони́кла гла­во́ю у Крес­та́ Сы́­на Тво­его́, и ору́­жие про́йде Твое́ Ма́­тер­нее се́рд­це. Мы же, почита́я ско́р­би Матери́нскаго серд­ца́ Тво­его́, из глу­би­ны́ ду́­ши во­пи­е́м Ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, сладча́йшая Де́­во Ма­ри́е, я́ко печа́ль Твоя́ в ра́­дость бу́дет и ра́­дос­ти сия́ ни­кто́­же во́змет от Те­бе́; ра́­дуй­ся, велича́йшия му́­ки позна́вшая, зря Сы́­на Тво­его́ кро́­вию истека́юща на Кре­сте́, уничиже́на, распя́та, оплева́на.

Ра́­дуй­ся, я́ко Цари́цей ми́­ра нарече́шися и возся́деши одесну́ю пре­сто́­ла Сы́­на Тво­его́ и Бо́­га, Го́с­по­да на́­ше­го Иису́­са Хри­ста́; ра́­дуй­ся, я́ко в ско́р­би серд­ца́ Тво­его́ Ты скорбь всего́ ми́­ра и гре­хи́ всех че­ло­ве́­ков омы́ла еси́ сле­за́­ми.

Ра́­дуй­ся, Кро́ткая, Сын Твой воскре́снет, попра́в жа́ло сме́р­ти, и Свет воскресе́ния Его́ возсия́ет во ве́­ки; ра́­дуй­ся, Бо­го­ро́­ди­це, не­бе́с­ный о́б­ра­зе чис­то­ты́ и бла́­гос­ти.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 9

Та́­ко воз­лю­би́ Бог мир, что Сы́­на Сво­его́ Единоро́днаго дал, да всяк ве́рующий в Не­го́ не поги́бнет, то и́мать жизнь ве́ч­ную. И се неблагода́рные и злонра́вные лю́­ди я́ко злоде́я пригвозди́ша Его́ ко Кресту́. Мы же зря́ще та­ко­ва́я, у́жасом объя́ти бы́вше во­пи­е́м: Бо́­же, ми́лостив бу́­ди нам гре́ш­ным! За на́ши бо прегреше́ния те́рпиши стра́шныя му́­ки. О, Ско́рбная Ма́­ти, не от­вра­ти́ ли­ца́ Тво­его́ от нас, разорви́ у́зы на́­ша гре­хо́в­ныя, очи́с­ти на́­ша серд­ца́ от страс­те́й и по́­хо­тей лу­ка́­вых, да в горе́нии духо́внем, я́ко свеща́ по­кая́­ния, возжже́мся пред Кресто́м Бо­же́ст­вен­на­го Тво­его́ Сы́­на, непреста́нно моля́ с благоразу́мным разбо́йником: По­мя­ни́ нас, Го́с­по­ди, во Ца́рст­вии Тво­е́м! Мо­ли́т­ва­ми Тво­и́ми, Бо­го­ро́­ди­це, испра́ви стопы́ на́­ша к де́ланию за́­по­ве­дей Гос­по́д­них, омы́й нас от греха́, соде́лай лу́чшими, подыми́ к лучеза́рному Незаходи́мому Све́­ту, да зо­ве́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 9

Соверши́шася! О́т­че, в ру́­це Твои́ предаю́ Дух Мой. О, Пре­чи́с­тая Ма́­ти! Слы́­ши­ши ли, я́ко земля́ от пе­ча́­ли содрога́ется, грудь ея́ распада́ется, гро́бы отверза́ются, ме́рт­выя воз­ста­ю́т и церко́вная заве́са раздира́ется? Ви́диши ли, я́ко ве­ли́­кая тьма объя́ла зе́м­лю и лю́­дие в стра́се и тре́пете пе́рси своя́ бию́ще, глаго́лют: Вои́стину Бо́­жий Сын бе Сей! Мы же таково́му чудеси́ удивля́яся и вои́стину Сы́­на Тво­его́ Сы́­на Бо́­жия испове́дающе, ве́р­но во­пи­е́м Ти:

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, се бо вси гла­го́­лы, я́же слага́ла еси́ в се́рд­це Тво­е́м, соверши́шася; ра́­дуй­ся, Бла­го­да́т­ная Де́­во, заре́ неме́ркнущая, дне незаходи́мый, све́­те златоза́рный.

Ра́­дуй­ся, заре́ немерца́ющаго Све́­та невече́рняго; ра́­дуй­ся, святи́лище ве­ли́­кия та́й­ны.

Ра́­дуй­ся, ис­то́ч­ни­че на́­ше­го без­сме́р­тия; ра́­дуй­ся, пода́тельнице Бо­же́ст­вен­ныя бла́­гос­ти.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 10

Да молчи́т вся­кая плоть челове́ча и да стои́т со стра́­хом и тре́петом, и ни­что́же земно́е в се­бе́ да помышля́ет. Се бо за гре­хи́ ми́­ра прино́сится ве­ли́­кая же́ртва, се Спаси́тель ми́­ра благообра́зным Ио́сифом во гро́бе но́вом полага́ется и повива́ется чи́стою плащани́цею. Ду­ше́ю же Свое́ю вос­хо́­дит во ад со­кру­ши́­ти вереи́ ве́ч­ныя и извести́ на свобо́ду от ве́­ка свя́занныя; из гро́­ба же Сво­его́ провеща́ет ма­те­ри Свое́й: Не рыда́й Ме­не́, Ма́­ти, зря́щи во гро́бе, Его́­же во чре́ве без се́­ме­не за­ча­ла́ еси́ Сы́­на: воста́ну бо и просла́влюся, и вознесу́ со сла́­вою непреста́нно я́ко Бог, ве́­рою и лю­бо́­вию Тя велича́ющия. Отложи́м все земно́е и су́етное и с чи́стым се́рд­цем припаде́м ко пре­сто́­лу Ца­ря́ Сла́­вы, непреста́нно вопия́: Свят, Свят, Свят Гос­по́дь Савао́ф! О, Ма́­ти на́­ше­го спа­се́­ния! Со­тво­ри́ и нас прича́стниками све́тлаго Воскресе́ния Сы́­на Тво­его́ и ве́ч­на­го бла­же́н­ства, да зо­ве́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 10

Во еди́ну от суббо́т, зело́ ра́но приидо́ша жены́ на гроб, нося́ще арома́ты, и се прише́дше зрят: ка́­мень отвале́н от гро́­ба и несть Телесе́ Го́с­по­да Иису́­са. А́н­гел же к ним све́т­ло блиста́яся, глаго́ля: О, жены́! Не бо́йтеся и не ищи́те Жи­ва́­го с ме́ртвыми: Хрис­то́с бо вос­кре́­се, я́ко­же и ре­че́! Те­бе́ же, о Вла­ды́­чи­це, нау­чи́ вся приглаша́ти си́­це:

Ра́­дуй­ся, Бла­го­сло­ве́н­ная Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, и па́­ки ре́­ку: ра́­дуй­ся, Сын бо Твой Вос­кре́­се тридне́вен от гро́­ба; ра́­дуй­ся, я́ко вся земля́ лику́ет и вси А́нгели пою́т на не­бе­си́: Хрис­то́с Вос­кре́­се из ме́рт­вых, сме́р­тию смерть попра́в и нам всем, и су́­щим во гробе́х жи­во́т дарова́в!

Ра́­дуй­ся, Пода́тельнице жи́з­ни ве́ч­ныя несконча́емыя; ра́­дуй­ся, я́ко Твое́ю лю­бо́­вию и Тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми изба́вихомся мра́ка ве́ч­на­го.

Ра́­дуй­ся, я́ко То­бо́ю воз­сия́ нам све́тлый пра́здников праз́дник; ра́­дуй­ся, я́ко То­бо́ю наста́ нам све́тлый день, во́ньже друг дру́га обы́мем, прости́м вся вос­кре­се́­ни­ем, возра́дуемся и возвесели́мся ра́­дос­тию ве́чною.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 11

О, Иеру­са­ли́­ме, Иеру­са­ли́­ме, изби́вший про­ро́­ки! Тя́жкое твое́ злодея́ние прощено́ у Го́с­по­да, и над ми́­ром возсия́ло Со́лн­це пра́в­ды незаходи́мое. Очи́с­ти же и на́ши ду́­ши, Кро́ткая Де́­во! Очи́с­ти на́ши чу́вст­вия, да у́зрим Хри­ста́ из гро́­ба исходя́ща; оде́нь нас в бра́чныя оде́жды, да с ра́­дос­тию вни́дем в укра­ше́н­ный черто́г Хрис­то́в, пою́­ще Ему́ Воскре́сшему: Алли­лу́иа.

Икос 11

Ег­да́ прибли́зися час Тво­его́ к Бо́­гу отше́ствия, о Бо­го­ма́­ти Де́­во, па́­ки А́н­гел Госпо́день Гаврии́л, све́т­ло блиста́яся, предста́ пред То­бо́ю, вручи́в Те­бе́ све́тлую, неувяда́емую рая́ ли́лию, и се Ты со смире́нием и ра́­дос­тию прия́ла еси́ во́лю Госпо́дню и ти́хо отошла́ к Боже́ственному Тво­ему́ Сы́­ну. О, неуста́нная Моли́твеннице на́­ша! О, Не­увя­да­емый Цве́­те све́тлаго рая́ не­бе́с­на­го! Ниспосли́ и нам, Милосе́рдная, ти́хий и безболе́зненный ухо́д из сей юдо́ли пла́ча, воздыха́ний и скор­бе́й, да во­пи­е́м Те­бе́ та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, вознесе́нная на Не́­бо Сы́­ном Тво­и́м, Ца­ри́­це Не­бе́с­ная; ра́­дуй­ся, ско́­рая и ве́р­ная пред Ним на́­ша По­мо́щ­ни­це и За­ступ­ле́­ние.

Ра́­дуй­ся, Все­пе́­тая Де́­во, и́бо и́мя Твое́ неувяда́емо красу́ется и ублажа́ется из ро́­да в род; ра́­дуй­ся, в бу́рях жите́йских наде́жное на́­ше и ти́­хое при­ста́­ни­ще.

Ра́­дуй­ся, Обра́дованная, во Успе́нии Тво­е́м нас не оставля́ющая.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 12

О, стра́шный после́дний час наш! Се́рд­це и все у́ды тре­пе́­щут, ег­да́ то́лько помышля́ем о нем! Ка́­ко оста́вим си́рыми на́ши бли́зкие и люби́мые? Ка́­ко по́йдем неумы́тные посреди́ тьмы и се́ни сме́ртныя к но́вой жи́з­ни? Ка́­ко предста́нем на Стра́шный Суд Творца́ и Бо́­га? О на́­ша Уте́­ши­тель­ни­це! О до́б­рая на́­ша По­мо́щ­ни­це! Помоги́ нам, ег­да́ наста́нет сие́, ру­ку́ лю́бящую Свою́ Матери́нскую по­ло­жи́ на чело́ на́­ше, да ути́хнут на́ши стра­да́­ния и душа́ на́­ша возроди́тся, умири́ тоску́ разлуче́ния на́­ше­го с ми́­ром сим, и свет ве́чной пра́в­ды да возсия́ет пред на́шими оча́ми. О, Пре­чи́с­тая Ма́­ти! На Те­бе́ наде́емся, Те­бе́ мо́­лим­ся и во­пи­е́м Бо́­гу: Алли­лу́иа.

Икос 12

О, душе́ моя́, душе́ моя́! Восста́ни, что спи́ши? Ко­не́ц приближа́ется! Почто́ греха́ми богате́еши? Почто́ не ради́ши, не гото́вишися? Гос­по́дь при две́рех, в чесо́м на­де́ж­ду полага́еши? Кий отве́т проглаго́леши Го́сподеви, ег­да́ прии́дет Он, гро́зный Судия́, су­ди́­ти зе́м­лю; ни ча́са, ни дне се­го́ не ве́­си, от края́ зем­на́­го и до края́ звучи́т труба́ Арха́нгельская, и ме́ртвии воз­ста­ю́т, и собира́ются вси язы́цы. И се гряде́т Сын Челове́ческий на о́блацех с си́­лою Свое́ю, во всей сла́­ве Свое́й. Где на́ши до́брые де́ла? Где ми­ло­се́р­дие? Где лю­бо́вь? Пре­гре­ше́­ний же на́­ших не­ис­чер­па́е­мое мно́гое мно́­жест­во закры́ша не́­бо. О, Все­ми́­лос­ти­вая Бо­го­ро́­ди­це! В сей стра́шный день предста́ни нам и бу́­ди Хода́таицей за нас пред Сы́­ном Тво­и́м. На Те­бе́ Еди́ну наде́емся, не оста́­ви нас гре́ш­ных. Бу́­ди нам защи́тою и укрепле́нием, с те́плою ве́­рою и несомне́нною на­де́ж­дою припа́даем к Пре­чи́с­то­му Тво­ему́ о́б­ра­зу и со сле­за́­ми зо­ве́м та­ко­ва́я:

Ра́­дуй­ся, мо́л­ние, тьму на́­шу освеща́ющая; ра́­дуй­ся, на Стра́шнем Су­ди́­ще Христо́вом за нас заступа́ющая.

Ра́­дуй­ся, Сво­и́м омофо́ром весь мир от бед и скор­бе́й покрыва́ющая; ра́­дуй­ся, я́ко еси́ мир те­бе́ Еди́ной Ма­те­ри усынови́ся.

Ра́­дуй­ся, я́ко те­бе́ Еди́ной не­из­ре­че́н­ная бла­го­да́ть мо­ли­ти­ся о нас да­де­ся; ра́­дуй­ся, всем ве́р­ным Сво­и́м ча́­дом ве́ч­ную ра́­дость уготовля́ющая.

Ра́­дуй­ся, Цве́том сво­и́м Неувяда́емым нас гре́ш­ных на ве́­ки благоуха́ющая.

Ра́­дуй­ся, Ма́­ти Бо́­жия, Цве́­те Не­увя­да­емый.

Кондак 13

О, Не­увя­да­емый Цве́­те! О, Все­пе́­тая Ма́­ти Ма­ри́е, ро́жд­шая всех свя­ты́х Свя­те́й­шее Сло́­во! Ны́нешнее при­ими́ на́­ше при­но­ше́­ние, от вся́­кия из­ба́­ви на­па́с­ти всех. Со­гре́й Матери́нскою лю­бо́­вию, возвесели́ нас ве́чною ра́­дос­тию. Спа­си́ от ве́ч­ных мук непреста́нною к Сы́­ну Тво­ему́ мо­ли́т­вою и не­бе́с­на­го Ца́рст­вия нас, Ца­ри́­це, спо­до́­би, о Те­бе́ во­пию́­щих: Алли­лу́иа.

Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м 1-й икос «Я́ко Бо́­жие благослове́ние…» и 1-й кондак «О, Преблагослове́нная Бо­го­ро́­ди­це Де́­во, …».

Мо­ли́т­ва

О, Пре­свя­та́я и Пренепоро́чная Ма́­ти Де́­во, на­де́ж­до хри­сти­а́н и при­бе́­жи­ще гре́ш­ным! Защити́ всех в несча́стиях к Те­бе́ при­бе­га́ю­щих, услы́­ши стена́ния на́­ша, приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию на́­ше­му. Вла­ды́­чи­це и Ма́­ти Бо́­га на́­ше­го, не пре́­зри тре́бующия Твоея́ по́­мо­щи и не от­ри́­ни нас гре́ш­ных, вразуми́ и нау­чи́ нас, не от­сту­пи́ от нас, ра­бо́в Тво­и́х, за ропта́ние на́­ше. Бу́­ди нам Мать и Покрови́тельница, вруча́ем се­бе́ ми́лостивому По­кро́­ву Тво­ему́. Приведи́ нас, гре́ш­ных, к ти́хой и безмяте́жной жи́з­ни, да опла́чем гре­хи́ на́ши. О, Ма́­ти Ма­ри́е, на́­ша преблага́я и ско́­рая За­сту́п­ни­це, по­кры́й нас Сво­и́м хо­да́­тай­ством, защити́ от вра­го́в ви́­ди­мых и не­ви́­ди­мых, умягчи́ серд­ца́ злых лю­де́й, возстаю́щих на нас. О, Ма́­ти Го́с­по­да Творца́ на́­ше­го! Ты еси́ Ко́рень Де́вст­ва и Неувяда́ющий Цвет чис­то­ты́ и це­ло­му́д­рия, пошли́ по́­мощь нам не­мощ­ны́м и обурева́емым плот­ски́­ми страсть­ми́ и блужда́ющим сердца́ми. Про­све­ти́ на́ши ду­ше́в­ныя о́чи, да ви́­дим пу­ти́ пра́в­ды Бо́­жия. Бла­го­да́­тию Сы́­на Тво­его́ укре­пи́ на́­шу сла́бую во́лю во ис­пол­не́­ние за́­по­ве­дей, да изба́вимся от вся́­кия бе­ды́ и на­па́с­ти и оправда́ны бу́дем Тво­и́м пречу́дным заступле́нием на Стра́шнем Су­де́ Сы́­на Тво­его́, Ему́­же мы воздае́м сла́­ву, честь и поклоне́ние ны́­не и при́с­но, и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Данная статья содержит: акафист богородице неувядаемый цвет молитва – информация взята со вcех уголков света, электронной сети и духовных людей.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Икона «Неувядаемый Цвет» — значение, в чем помогает

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться Вас на нашу группу Вконтакте Молитвы на каждый день. Так же посетите нашу страничку в Одноклассниках и подписывайтесь на ее Молитвы на каждый день Одноклассники. «Храни Вас Господь!».

К Пречистой приходят за помощью нуждающиеся в утешении, поскольку молитва иконе может помочь справиться с настигнувшем каким-либо горем. Молодые девушки обращаются к Богородице за помощью в поисках хорошего спутника жизни. Какое имеет значение икона «Неувядаемый Цвет», в чем помогает и как правильно молиться – обо всем Вы сможете узнать в этой статье.

Значение иконы Божией Матери «Неувядаемый Цвет»

Значение этого образа велико для православных верующих. На нем Пречистая Богородица держит на одной руке Своего Сына Божественного, а в другой руке – белую лилию. Именно лилия является символом девства и непорочности Той, Которая называется Невеста Неневестная. На некоторых списках есть небольшие различия в изображении: вместо лилий – розовая ветвь, и младенец у Пресвятой Девы то на правой, то на левой руке. Но значение и чудотворная сила таких образов одинаковы.

Лик Царицы Небесной изображен мягким и нежным, и кажется, что, только взглянув на Ее образ, можно унять печали и тревоги. Икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет» — это один из самых красивых образов, излучающий нежность и радость. Молитва иконе дает силы верующему и наставляет его на праведный путь, помогает сохранить красоту и молодость.

В чем помогает икона «Неувядаемый Цвет»

Обращение перед чудотворным образом к Богородице дарит понимание между близкими людьми, способствует решению семейных проблем, с которыми сталкиваются супруги, помогает сохранить любящие отношения. Хоть и считается этот образ Пресвятой женским, но молиться перед ним может каждый верующий.

  • Ликом Пресвятой благословляли в день свадьбы молодую невесту на счастливое замужество, а замужние женщины обращаются к Ней с просьбами защищать их семейный очаг от невзгод.
  • Матушка Небесная помогает людям избавиться от искушений, выпавших на пути семейной жизни.
  • Обращаясь к Богородице, женщины просят сделать их брак счастливым и сохранить семью.
  • Отзывы верующих свидетельствуют о том, что обращение к Пречистой, изображенной на этом образе, может подарить не только душевный покой, а помочь сохранить молодость и красоту тела молящегося.

О чем молятся иконе Божьей Матери «Неувядаемый Цвет»

Молитвы перед Святым образом дают силу и веру в завтрашний день, изгоняют мрачные и терзающие душу сомненья.

  • Чаще всего к Деве Марии приходят молодые девушки. Искренняя молитва о замужестве Богородице «Неувядаемый Цвет» поможет девушке, которая желает вступить в брак, не ошибиться с выбором второй половинки, спутника жизни, который будет с ней и в радости и в горе.
  • Незамужние и совсем юные девочки, которые воспитываются в вере еще с младенчества, приходят просить Матушку Небесную чтобы Она помогла им найти истинный путь в жизни, защитить от порочных соблазнов этого мира.
  • Просят взрастить в себе Ее подобие, что бы в дальнейшем передать знания и наставить на праведную жизнь будущее поколение.

А вот и сама молитва, с которой обращаются к Богородице:

«Неувядаемый Цвет» молитва о замужестве

«О, Пресвятая и Пренепорочная Мати Дево, надеждо христиан и прибежище грешным!

Защити всех в несчастиях к Тебе прибегающих, услыши стенания наша, приклони ухо Твое к молению нашему, Владычице и Мати Бога нашего, не презри требующия Твоея помощи и не отрини нас грешных, вразуми и научи нас: не отступи от нас, рабов Твоих, за роптание наше.

Буди нам Мати и Покровительнице, вручаем себе милостивому покрову Твоему. Приведи нас грешных к тихой и безмятежней жизни; да оплачем грехи наша.О Мати Марие, наша преблагая и скорая Заступнице, покрый нас Своим ходатайством.Защити от врагов видимых и невидимых, умягчи сердца злых людей, возстающих на нас.

О Мати Господа Творца нашего! Ты корень девства и неувядающий цвет чистоты и целомудрия, пошли помощь нам немощным и обуреваемым плотскими страстьми и блуждающими сердцами. Просвети наша душевныя очи, да видим пути правды Божия.

Благодатию Сына Твоего укрепи нашу слабую волю во исполнение заповедей, да избавимся от всякия беды и напасти и оправданы будем Твоим пречудным заступлением на страшнем суде Сына Твоего. Ему же мы воздаем славу, честь и поклонение ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

И еще, нельзя обращаться к Пречистой с просьбой о привлечении в свою жизнь женатого, чужого мужчины. Такая просьба грешна, и замужеству так и не быть. Лучше попросите заступничества у Божией Матери, и она даст силы для дальнейшей жизни».

Чудотворная икона «Неувядаемый Цвет»

В былые времена образ Пречистой избавил тысячи христиан от душевной тяжести, да и вообще происходило множество чудес связанных с ликом Святой. Так, например, в Греции недалеко от острова Афон на горе Кефалония, ежегодно можно наблюдать чудо. Есть интересная традиция в день празднования Благовещения приносить Богородице в храм белые цветы, которые похожи на те, с которыми явился Гавриил к Деве.

До самого Успения Богородицы находятся цветы в храме, при этом их никто не поливает. И каждый год, через 5 месяцев сухие стебельки растений не зная влаги и тепла солнца, наливаются новыми силами. При этом на них появляются новые бутоны. Существует и мнение, что происхождение Святого образа связанно именно с этим событием, так как именно вид этих оживающих цветов вдохновил на создание образа Афонских иконописцев.

Отзывы верующих свидетельствуют о чудесных исцелениях от лика Матери Божьей. Так, много детей, которые имели проблемы с речью, начали чувствовать облегчения речевых трудностей после посещения храма и молитв родителей перед образом. И даже один ребенок, страдающий немотой, спустя некоторое время начал разговаривать.

Где находятся списки Богородицы

До 1757 года оригинал можно было увидеть в Свято-Алексеевском монастыре Красного Села в Москве. Но за многие годы этот образ был бесследно утрачен, а его место заменила копия, которая так же обладает силой исцеления.

Масса прихожан обращаются к списку в храме Покрова Пресвятой Богородицы, который находится в городе Воронеж. Сам Серафим Саровский очень любил и почитал этот образ Богородицы, и постоянно преклонялся перед ним в храме поселка Кадом Рязанской области.

А в 2012 году в Самарской области, на окне дома прихожанки местной церквушки появился нерукотворный образ «Неувядаемый Цвет» Девы Марии. С тех пор, туда съезжаются многие богослужители и верующие с просьбами и молитвами.

В Украине в 2006 году к празднованию христианами Покрова Пресвятой Богородицы в Васильковском районе Киевской области на честь этого чудотворного образа был освящен храм. Во многих музеях, в том числе и в Третьяковской галереи есть несколько таких же чудотворных списков.

Дни почитания образа

Православные христиане проводят праздничные богослужения в честь изображения Девы Марии совершается 16 апреля по новому стилю. По старому стилю – 3 апреля.

Как молится перед образом

Следующими молитвами обращаются к Святому образу Пречистой:

«Царице моя преблагая, надежде моя, Богородице, приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице! Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми яко немощну, окорми мя яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя предстательницы, ни благия утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишимя и покрыеши во веки веков. Аминь».

«О, Пресвятая и Пренепорочная Мати Дево, надеждо христиан и прибежище грешным! Защити всех в несчастиях к Тебе прибегающих, услыши стенания наша, приклони ухо Твое к молению нашему. Владычице и Мати Бога нашего, не презри требующия Твоея помощи и не отрини нас грешных, вразуми и научи нас: не отступи от нас, рабов твоих, за роптание наше. Буди нам Мать и Покровительнице, вручаем себе милостивому покрову Твоему. Приведи нас грешных к тихой и безмятежней жизни; да оплачем грехи наши.

О, Мати Марие, наша преблагая и скорая Заступнице, покрый нас Своим ходатайством. Защити от врагов видимых и невидимых, умягчи сердца злых людей, воздающих на нас. О, Мати Господа Творца нашего! Ты корень девства и неувядающий цвет чистоты и целомудрия, пошли помощь нам немощным и обуреваемым плотскими страстьми и блуждающими сердцами. Просвети наши душевныя очи, да видим пути правды Божия. Благодатию Сына Твоего укрепи нашу слабую волю во исполнение заповедей, да избавимся от всякия беды и напасти и оправданы будем Твоим пречудным заступлением на страшном суде Сына Твоего. Ему же мы воздаем славу, честь и поклонение ныне и присно, и во веки веков. Аминь».

«Радуйся, Богоневесто, жезле тайный, Цвет Неувядаемый процветший, радуйся, Владычице, Ею же радости наполняемся и жизнь наследствуем».

Много паломников посещают монастыри и церкви, чтобы принести образу Пресвятой Богородице свои молитвы, и взамен получить избавление от настигших их бед и болезней. Но большинство забывает, что это всего лишь образ, а исцеление тела и души приносит Господь, а значит, без глубокой веры молитва не имеет силы. Заповедал Христос ученикам своим: «По вере вашей будет вам!». Чудотворный образ помогает только тем, кто истинно верит в ее силу и просит прощения за содеянное.

Перед ликом Святой читают молитвы: Тропарь Пресвятой Богородице и Акафист Божией Матери перед Ея иконой; «Молитва к Пресвятой Богородице перед Ея иконой» и Акафист.

Храни Вас Господь!

Вы можете посмотреть видео, в котором рассказывается об иконе:

Акафист Божией Матери, перед Ея иконой, именуемой «Неувядаемый Цвет»

О, Преблагословенная Богородице Дево, — радость и прибежище всем христианом: поклоняяся Твоему Пречистому образу, Тебе поем хвалебную песнь, Тебе приносим свои нужды, горе и слезы. Ты же, о, кроткая Заступнице наша, Тебе близки все наши земныя скорби и печали, приими же наши в молитвах воздыхания, помози нам и от бед спаси, неустанно бо и со умилением зовем Ти: Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Яко Божие благословение и яко дар небесный, долгожданный, непрестанною молитвою испрошенная от Бога, ниспослана была еси, Богородице, праведным и многообрадованным родителем Твоим — Иоакиму и Анне. Ты же о, Богоизбранная Отроковице, оставила еси родительское лоно и, яко светильник веры неугасимый, яко кадильница благовонная, во смирении предстала еси у порога Господня, и сила Вышняго вознесе Тя до самого входа, введе во Святая Святых и отверзе вся сокровенная неба. О, Премилосердная Богородице Дево! Отверзи и наши сердца к Твоему славословию и вознеси нашу молитву к Сыну Твоему и Богу нашему, да зовем Ти таковая: Радуйся, чистото недосягаемая и кротосте неизреченная; Радуйся, во смирении Своем возвеличенная. Радуйся, любве неисчерпаемый источник; Радуйся, сосуде Богом избранный. Радуйся, Заступнице наша усердная. Радуйся, Мати Божия, Цвете неувядаемый.

О, Пресвятая Дево Марие, помыслы греховными и делы студными, долу приклонены есмы, сердце наше холодом жизни объято, очи отягщены греховным сном. Но Ты, о, Цвете Неувядаемый, омый нас росою утренней, согрей нас солнцем любви и милосердия. Подыми нас, о Владычице, от праха земнаго ко Господу, да принесем Ему смиренное моление сие наше и вопием Ему: Аллилуиа.

Архангел Гавриил послан бысть от Бога во град Галилейский Назарет и принесе Ти, о, Пречистая Дево, святое благовестие, глаголя: «Радуйся, Благодатная, Господь с Тобою! Ты бо обрела еси благодать у Бога». Мы же, недостойнии, зряще величие таковое, во смирении сердца взываем: Радуйся, Благодатная в женах; Радуйся, обретшая благодать у Бога и паче ангел возвеличенная. Радуйся, яко зачала еси Сына, Иже наследит престол Давида — отца Его; Радуйся, Свет неугасимый во тьме сердцам возжегшая. Радуйся, счастья вечнаго двери нам отверзающая. Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый. Кондак 3 В скорбех мятемся, в суете и печали жития своего дни проводим. Но ты, о Благословенная, освети души наша Своим благовестием, наполни сердца наша смирением. Да приклоним главы наша, речем: «Се раби Господни, да будет нам по воли Твоей!» Тебе же, о Цвете Неувядаемый, и от Тебе рожденному всечасно поем: Аллилуиа.

Во дни же тыя текла еси Мариам во град Иудов и вниде в дом Захариин, и целова Елисавет. И услыша Елисавет целование Мариино, и исполнися Елисавет Духа Свята, и возопи гласом велиим глаголя: «Откуда мне сие, да прииде Мати Господа Моего ко мне!» О, Пречистая Дево! Посети и нас, немощных и убогих, и вознеси воздыхания наша яко дым кадильный ко престолу Всевышняго, да от полноты благодарнаго сердца поем тебе сице: Радуйся, яко призре Господь на смирение рабы Своея; Радуйся, яко ублажат Тя вси роди. Радуйся, яко сотвори Ти величие Сильный; Радуйся, Источниче жизни и безсмертия. Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

О, Цвете Неувядаемый! О, Красото благоуханная! Посети нас в скорбной земной юдоли нашей, умоли Сына Твоего, да сохранит нас от всякой беды и печали, гнева и воздыхания, да ниспошлет нам мир в сердца наша; да дарует нам, елико просим у Него, комуждо по своей потребе и покрыет нас Своею неисчерпаемою милостью. Мы же, чающе Твоего всесильнаго заступления, величаем душою нашего Господа и вопием Ему: Аллилуиа.

Пастырем, стрегущим стражу нощную, Ангел Господень благовествова радость велию: яко родися Христос Господь во граде Давидове, Вифлееме, повит и в яслех положен. О, Пречистая Мати, рождшая Сына Твоего Первенца, приими от нас сицевая: Радуйся, Дево Богородице, яко Тобою возсия мирови Свет разума незаходимый; Радуйся, звездо, путь нам во тьме указующая. Радуйся, Заре, таинственнаго дне; Радуйся, душ наших возрождение. Радуйся, в скорбех верное прибежище и скорая Помощнице; Радуйся, Лилия райская. Радуйся, Дево всепетая; Радуйся, Голубице кроткая, Милостиваго рождшая. Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Се грядет Царь мира: Се Жертва тайная совершается; Ангели поют на небесех: «Слава в вышних Богу!» Рождается Спаситель мира. Христос приходит — великая Божественная тайна. Бог явился во плоти, и мы недостойнии раби, отложив всякое житейское попечение, со Ангелы богославословим во страсе и радости, яко пастыри и яко волсви, поклоняемся Тебе, о, Богомати, и Твоему Божественному Сыну непрестанно зовем: Аллилуиа.

Се праведный Симеон прииде духом в церковь и прием Отроча Иисуса на руки свои, и благослови Бога, и рече: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с миром!» А Тебе, о Мати Марие, оружие пройдет душу, яко откроются от многих сердец помышления. Мы же, спасеннии Тобою, вопием: Радуйся, Преблагословенная, в радость печаль велию приводящая; Радуйся, любви и нежности Материнския вечный Кладезю. Радуйся, Мати Бога нашего, величайшия радости и величайшую скорбь о Сыне Своем претерпевшая; Радуйся, Царице мира. Радуйся, плачущим Надеждо и Утешение. Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

О, Преблагая Мати Марие! С бурей и гневом вздымается житейское море, глубокие бездны разверзлись и готовы нас поглотити: сердце наше трепещет, омрачена наша радость, но Ты, о Кроткая и Милостивая, умоли Сына Твоего; да поможет нам, скорбным и сирым, в печалех наших; да укротит мятежные волны греховных страстей; да отвратит от нас всякую беду и опасность; да научит нас, како соблюсти Его вечную правду. А при кончине жизни нашея укажи нам тихую пристань и сподоби нас с Симеоном Богоприимцем возопити: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко!» Помози же нам, о Неувядаемый Цвете! Не остави нас и спаси зовущих Богу: Аллилуиа.

Отроча растяше и крепляшеся духом и благодатию; и Ты, о Мати Его, с любовию слагала вся глаголы о Сыне в сердце Своем. Скорбна и печальна ищуще Его и в дружине, и во сродницех и знаемых, егда возвращашеся с празднества Иерусалимскаго и с радостию велию обретши Его, в церкви седяща посреде учителей, иже дивляхуся и ужасахуся о Божественнем Его разуме. О, Пречистая Кротосте наша! О, Сладчайшее сердце, любовию весь мир согревающее! Услыши нас, вопиющих Ти таковая: Радуйся, Божественнаго Сына любовию возрастившая. Радуйся, Сердце сладчайшее, любовию согревающее наша хладныя души. Радуйся, Руководительнице мудрая родительских сердец; Радуйся, Стено нерушимая нашим чадом и отроком. Радуйся, сирым и безпомощным Покров и Прибежище в скорбех; Радуйся, целомудрия и девства Хранительнице. Радуйся, мужем кротким путь честный и правый указующая; Радуйся, умягчение злых сердец. Радуйся, умиление благих. Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

«Чадо! Что сотвори нам?» — Тако вопрошаше Сына Своего — Иисуса и удивляяся; зряще Его седящим в храме посреде прегордых и суемудрых первосвященников иудейских, Божественный Разум, Божественное откровение им открывающего. О, снизойди же, Всеблагая Мати, и к нашим чадом: помолись о них Сыну Твоему и Богу нашему, да откроет им Свет истиннаго Богопознания; покрый их краем Твоего благоуханнаго покрова; наши сыны и дщери просвети светом разума; укрепи их силы телесныя и душевныя; соблюди их в страсе Божием, в послушании родителем и в чистоте душевней сподоби их возрасти на славу Богу и на счастье земли отце в наших. О, Светильниче любве неугасимый, умасти их елеем милости Твоея; согрей их кротостию очей Твоих; осени их ризою Своего Материнства. О, Цвете Неувядаемый! С крепкою верою, непоколебимою надеждою и великим сокрушением сердца, припадши к ногам Твоим, непрестанно вопием Богу: Аллилуиа.

Ходатаице теплая за род прелюбодейный и грешный! По глаголу твоему на браке в Кане Галилейстей Сын Твой и Бог наш сотвори начаток знамением и претвори воду в вино. Упроси же, о Матерь Божия, и ныне Сына Твоего, да сотворит и над нами чудо, да претворит скорбные дни наши, повитыя ложью, обидой и слезами, — в радость возрождения, в счастье любве и правды; да укрепит в нас начало Божественнаго Света — источник чистый Духа — Бога Святаго, Триединаго. Все же лукавое и нечистое да изженет из сердца нашего. О, Чистото недосягаемая и Милосердие неизреченное! Приклони ухо Твое к молитве нашей и сподоби нас звати сице: Радуйся, лучезарный Свете любве и всепрощения; Радуйся, сосуде Божественный вечнаго блаженства. Радуйся, за всех нас усердная пред Господом Молитвеннице; Радуйся, нужды наша скоро ко престолу Божию возносящая. Радуйся, яко по глаголу Твоему Сын Твой творит знамения, даруя радость человеком. Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Любви несть, правда исчезе, ложь и вражда, гнев и ненависть посеяны в сердце людское. Брат возстает на брата, чада на родители и родители на чада. О, Милосердый Боже! Кто оскверни дивную жатву Твою, кто всея среди пшенице плевелы и волчцы? Гнев Твой праведен, уже и секира при корне, но се к Тебе припадает Матерь Твоя, усердная Заступница мира. О, величайшая Любве и благоуханнейшее сердце! Отврати от нас гнев Божий, за грехи наша, праведно на нас движимый; укрепи любящия нас, да не поколеблет их ни гонение, ни время лютое; вразуми ненавидящих нас и творящих нам напасть; прости врагов наших, не ведущих что творят, смягчи гневное сердце их и озари их мрак светом любви Христовой, а злобу и ненависть их претвори в стыд и раскаяние. О, Цвете благоуханный! Сосуды наши пусты, елея добрых дел несть у нас и светильники веры нашей от бури житейской угасают. Умилосердися же над нами: наполни сердца наши веселием чистых радостей, духовно обнови нас, да благодарными устами непрестанно с умилением поем Богу: Аллилуиа.

Весь быв в нижних и Вышних никакоже не отступивший, Божественный Учителю; болящия исцелявший, мертвыя воскресавший, прокаженныя очищавший, весь мир наполняющий любовью, Кроткий Страдальче! Се висиши, пригвожденный ко кресту среди злодеев; и вси людие, стояще, ругахуся над Тобою и с ними князи и воины. А Ты, о скорбная Мати, поникла главою у креста Сына Твоего, и оружие пройде Твое Матернее сердце. Мы же почитая скорби Материнскаго сердца Твоего, из глубины души вопием Ти сице: Радуйся, сладчайшая Дево Марие, яко печаль Твоя в радость будет и радости сия никто же возмет от Тебе; Радуйся, величайшия муки познавшая, зря Сына Твоего, кровию истекающа на кресте, уничижена, распята, оплевана. Радуйся, яко Царицей мира наречешися и возсядеши одесную престола Сына Твоего и Бога, Господа нашего Иисуса Христа; Радуйся, яко в скорби сердца Твоего — Ты скорбь всего мира и грехи всех человеков омыла еси слезами. Радуйся, Кроткая, Сын Твой воскреснет, поправ жало смерти, и Свет воскресения Его возсияет во веки; Радуйся, Богородице, небесный образе чистоты и благости. Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Тако возлюби Бог мир, что сына Своего Единородного дал, да всяк верующий в Него да не погибнет, то имать жизнь вечную. И се неблагодарные и злонравные люди, яко злодея, пригвоздиша Его ко Кресту. Мы же зряще таковая, ужасом объяти бывше вопием: Боже, милостив буди нам грешным! За наши бо прегрешения терпиши страшныя муки. О, Скорбная Мати, не отврати лица Твоего от нас, разорви узы наша греховныя, очисти наши сердца от страстей и похотей лукавых; да в горении духовнем, яко свеща покаяния, возжемся пред крестом Божественнаго Твоего Сына, непрестанно моля с благоразумным разбойником: Помяни нас, Господи, во Царствии Твоем! Молитвами Твоими, Богородице, исправи стопы наша к деланию заповедей Господних; омый нас от греха, соделай лучшими, подыми к Лучезарному Незаходимому свету, да зовем Богу: Аллилуиа.

«Совершишася! Отче, в руце Твои предаю Дух Мой». О, Пречистая Мати! Слышиши ли, яко земля от печали содрогается, грудь ея распадается, гробы отверзаются, мертвыя возстают и церковная завеса раздирается? Видиши ли, яко великая тьма объяла землю и людие в страсе и трепете перси своя биюще, глаголют: «Воистину Божий Сын бе Сей!» Мы же таковому чудеси удивляяся и воистину Сына Твоего Божия исповедающе, верно вопием Ти: Радуйся, Мати Божия, се бо вси глаголы, яже слагала еси в сердце Твоем, совершишася; Радуйся, Благодатная Дево, Заре немеркнущая, Дне незаходимый, Свете златозарный. Радуйся, Заре немерцающего Света невечерняго; Радуйся, Святилище великия тайны. Радуйся, Источниче нашего безсмертия; Радуйся, Подательнице Божественныя благости. Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет. Се бо за грехи мира приносится великая жертва, се Спаситель мира Благообразным Иосифом во гробе новом полагается и повивается чистою плащаницею. Душею же Своею восходит во ад сокрушити вереи вечныя и извести на свободу от века содержащия связанныя: из гроба же Своего провещает матери Своей: «Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Егоже родила еси Сына: востану бо и прославлюся, и вознесуся со славою яко Бог, верою и любовию Тя величающия». Отложим все земное и суетное и с чистым сердцем припадем ко престолу Царя Славы, непрестанно вопия: Свят. Свят, Свят Господь Саваоф! О, Мати нашего спасения! Сотвори и нас причастниками светлаго Воскресения Сына Твоего к вечнаго блаженства, да зовем Богу: Аллилуиа.

Во едину от суббот, зело рано приидоша жены на гроб, носяще ароматы, и се пришедше зрят: камень отвален от гроба и несть Телесе Господа Иисусе. Ангел же к ним светло блистаяся, глаголя: «О, жены! Не бойтеся и не ищите Живаго с мертвыми: Христос бо воскресе, якоже и рече!» Тебе же, о Владычице, научи вся приглашати сице: Радуйся, Благословенная Богородице Дево и паки реку; Радуйся, Сын бо Твой Воскресе тридневен от гроба. Радуйся, яко вся земля ликует и вси ангели поют на небеси: «Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и нам всем и сущим во гробех живот даровав!»; Радуйся, Подательнице жизни вечныя нескончаемыя. Радуйся, яко Твоею любовию и Твоими молитвами избавихомся мрака вечнаго; Радуйся, яко Тобою возсия нам светлый праздников праздник. Радуйся, яко Тобою наста нам светлый день, в онь же друг друга обымем, прости вся воскресением, возрадуемся и возвеселимся радостию вечною. Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

О, Иерусалиме, Иерусалиме, избивший пророки! Тяжкое твое злодеяние прощено у Господа, и над миром возсияло Солнце правды незаходимое. Очисти же и наши души, Кроткая Дево! Очисти наши чувствия, да узрим Христа из гроба исходяща; одень нас в брачныя одежды, да с радостию внидем в украшенный чертог Христов, поюще Ему Воскресшему: Аллилуиа.

Егда приблизися час Твоего к Богу отшествия, о Богомати Дево, паки ангел Господень Гавриил, светло блистаяся, предста пред Тобою, вручив Тебе светлую, неувядаемую рая лилию, и се Ты со смирением и радостию прияла еси волю Господню и тихо отошла к Божественному Твоему Сыну. О, Неустанная молитвеннице наша! О, Неувядаемый Цвете светлаго рая небеснаго! Ниспошли и нам, Милосердная, тихий и безболезненный уход из сей юдоли плача, воздыханий и скорбей, да вопием Тебе таковая: Радуйся, вознесенная на Небо Сыном Твоим, Царице Небесная; Радуйся, скорая и верная пред Ним наша Помощнице и Заступление. Радуйся, Всепетая Дево, ибо имя Твое неувядаемо красуется и ублажается из рода в род; Радуйся, в бурях житейских надежное наше и тихое пристанище. Радуйся, Обрадованная, во Успении Твоем нас не оставляющая. Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

О, страшный последний час наш! Сердце и все уды трепещут, егда только помышляем о нем! Како оставим сирыми наши близкие и любимые? Како пойдем неумытные посреди тьмы и сени смертные к новой жизни? Како предстанем на страшный суд Творца и Бога? О наша Утешительнице! О добрая наша Помощница! Помоги нам, егда настанет сие, руку любящую Свою Материнскую положи на чело наше, да утихнут наши страдания и душа наша возродится, умири тоску разлучения нашего с миром сим, и свет вечной правды да возсияет пред нашими очами. О, Пречистая Мати! На Тебе надеемся, Тебе молимся и вопием: Аллилуиа.

О, душе моя, душе моя! Восстани, что спиши? Конец приближается! Почто грехами богатееши? Почто не радиша, не готовишися? Господь при дверех, в чесом надежду полагаеши? Кий ответ проглаголеши Господеви, егда приидет Он — грозный Судия судити землю; ни часа, ни дне сего не веси, от края земнаго и до края звучит труба Архангельская; и мертвии возстают и собираются вси языцы. И се грядет Сын Человеческий на облацех с силою Своей, во всей славе Своей. Где наши добрые дела? Где милосердие? Где любовь? Прегрешений же наших неисчерпаемое многое множество закрыша небо. О, Всемилостивая Богородице! В сей страшный день предстани нам и буди Ходатаицей за нас пред Сыном Твоим. На Тебе Едину надеемся, не остави нас грешных. Буди нам защитою и укреплением, с теплою верою и несомненною надеждою припадаем к Пречистому Твоему образу и со слезами зовем таковая: Радуйся, молние тьму нашу освещающая; Радуйся, на страшном судище Христовом за нас заступающая. Радуйся, Своим омофором весь мир от бед и скорбей покрывающая; Радуйся, яко сей мир тебе Единой матери усыновися. Радуйся, яко тебе Единой неизреченная благодать молитися о нас дадеся; Радуйся, всем верным Своим чадом вечную радость уготовляющая. Радуйся, Цветом своим Неувядаемым нас грешных на веки благоухающая. Радуйся, Мати Божия, Цвете Неувядаемый.

О, Неувядаемый Цвете! О, Всепетая Мати Марие, рождшая всех святых Святейшее Слово! Нынешнее приими наше приношение, от всякия избави напасти всех. Согрей Материнскою любовию, возвесели нас вечною радостию. Спаси от вечных мук непрестанною к Сыну Твоему молитвою и небеснаго Царствия нас, Царице, сподоби, о Тебе вопиющих: Аллилуиа. Аллилуиа. Аллилуиа. (Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1)

Оценка

4.2

проголосовавших:

6

Оценка 3.3 проголосовавших: 33
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here