Акафист покаянный иисусу христу

Детально: акафист покаянный иисусу христу - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Ґкafістъ гDу ї}су хrтY грzдyщему Кондaкъ №

Возбрaнный воев0до и3 гDи, мjра создaтелю, съ вёрою и3 люб0вію припaдающе къ тебЁ грzдyщему, вопію2 ти2:

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ ли1ки со стрaхомъ и3 трeпетомъ взирaли на тS, гDи, є3гдA в0лею нaсъ рaди распsлсz є3си2: мh же грёшніи что2 возм0жемъ глаг0лати; Но дерзaемъ по сл0ву твоемY моли1тисz тебЁ:

Ї}се, рaдосте нaша, kви нaмъ млcть твою2. Ї}се, любы2 неизречeннаz, дaруй нaмъ возлюби1ти тS всёмъ сeрдцемъ и3 всёмъ помышлeніемъ. Ї}се, желaніе нaше, не tри1ни нaсъ, и4щущихъ тS. Ї}се, свёте ти1хій, њсіsй нaсъ свётомъ блгdти твоеS. Ї}се, надeждо нaша, не њстaви нaсъ заблуждaющихсz. Ї}се, вопрошaющій нaсъ: что2 твори1те вы2 на земли2; дaруй нaмъ твори1ти тво‰ повелёніz. Ї}се, не возбрани1вый и3мёти џбразъ тв0й, дaруй нaмъ вhну и3мёти џбразъ тS грzдyщагw. Ї}се, входsщій въ д0мы людeй твои1хъ, вни1ди въ мS и3 преoбрази2 мS всегw2. Ї}се, дaруй ми2 разумёти, что2 є4сть бlгaz в0лz твоS. Ї}се многомлcтивый, не tступи2 t менє2 за нерадёніе моE.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ в7

Вёмъ, ћкw вeліе ўтэшeніе и4мамъ въ послёдованіи тебЁ, гDи, дaруй ми2 николи1же tступaти повелёній твои1хъ, да сп7сaемый тоб0ю зовY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Nбэщaвый вечерsти съ пріeмлющимъ тS, содёлай мS причaстника вeчери твоеS тaйныz.

Ї}се, стоsщій и3 толкyщій ў двeри сeрдца моегw2, дaруй ми2 ўразумёти з0въ тв0й. Ї}се, призывaющій нaсъ ко њчищeнію, дaруй ми2 познaти нечистотY мою2. Ї}се, свёте и4стинный, просвэти2 мS, да возлюблю2 зaповэди тво‰. Ї}се, и4щущій призвaти грёшныхъ, tвeрзи слyхъ м0й ко ўслhшанію глаг0ла твоегw2. Ї}се, ўтруждeнный на пути2 своeмъ, не и3мёющій гдЁ главY преклони1ти, не возгнушaйсz вни1ти въ д0мъ м0й. Ї}се, вёмъ ћкw нaгъ є4смь, ни1щъ и3 ўб0гъ, но блгdтію твоeю покрhй мS. Ї}се, млcте безконeчнаz, не њстaви менE. Ї}се, џгнь попалsющій, попали2 мо‰ ѕлhz п0мыслы. Ї}се, врачY, и3сцэли2 ћзвы страстeй мои1хъ. Ї}се, вс‰ м0гій, косни1сz nчeсъ мои1хъ, во є4же не ви1дэти мнЁ суеты2. Ї}се премлcтивый, њчи1сти мS всегw2 и3 сп7си2.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ G

Глаг0лавый пречcтыми ўстaми твои1ми: є4й, грzдY ск0ро, ґми1нь. Дaруй мнЁ со возлю1бленнымъ ўченик0мъ твои1мъ взывaти: є4й, грzди2, гDи ї}се. Сегw2 рaди въ трeпетэ њжидaz пришeствіz твоегw2, зовY ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ G

Призвaвый ґпcлHвъ t сётей рыбaрскихъ на служeніе и4стинэ твоeй, призови2 и3 мS t суеты2 житeйской, да послёдую тебЁ, съ весeліемъ и3 люб0вію глаг0лz:

Ї}се, прости1вый ўченикY своемY трикрaтное tречeніе, дaруй ми2 є3гw2 покаsніе. Ї}се, с0вэсть моS, дaруй ми2 г0рькw плaкатисz њ грэсёхъ мои1хъ. Ї}се, ни є3ди1нымъ сл0вомъ, но возрёніемъ т0кмw на ўченикA своегw2 привeдый є3гw2 къ себЁ, дaждъ и3 мнЁ слє1зы покаsніz, косни1сz души2 моеS, да раскaюсz њ непрaвдэ моeй. Ї}се, взирazй на произволeніе сердeчное, поми1луй мS. Ї}се, рекjй ґпcлу петрY: грzди2 по мнЁ: повели2 и3 мнЁ тебЁ послёдовати. Ї}се, глаг0лавый: бlженъ є3си2, сjмwне, вaръ їHна, ћкw и3сповёда мS сн7омъ б9іимъ, дaруй и3 мнЁ є3гw2 и3сповэдaніе и4стинное. Ї}се, разрэши1вый семY ўченикY и3дти2 по водaмъ во срётеніе твоE, дaруй и3 мнЁ си1лу блгdтную не ўбоsтисz в0лнъ житeйскихъ. Ї}се, простeршій рукY къ петрY ўтопaющему, простри2 и3 мнЁ рукY п0мощи. Ї}се, рекjй: кто2 не со мн0ю, т0тъ пр0тивъ менS, дaруй ми2 пребhти съ тоб0ю.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ д7

Возлюби1вый, гDи, вeсь р0дъ чlвёческій, научи2 и3 мS возлюби1ти бли1жнихъ мои1хъ, да просвэтлeнъ и3 њб9енъ тоб0ю, вhну зовY ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Призывazй всёхъ труждaющихсz и3 њбременeнныхъ ко ўпокоeнію, дaруй ми2 потруди1тисz рaди и4мени твоегw2 с™aгw, не ўбоsвшись зн0z полyденнагw: не вёдаю бо є3гдA дeнь м0й къ вeчеру преклони1тсz: и3 да вопію2 ти2:

Ї}се, свёте с™hй, њс™и2 повседнeвный трyдъ м0й. Ї}се, ўтёшителю, дaруй ми2 николи1же возскорбeти њ тsгости трудA сегw2. Ї}се, рaдованіе моE, дaруй ми2 понести2 всsку ск0рбь рaди и4мени твоегw2. Ї}се, дaруй ми2 познaти цrтво б9іе внутри2 себS.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ є7

СE прихождY къ безсмeртному цRю2 и3 бGу моемY, вопіS: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Вёмъ, гDи, ћкw скорбsми, недyгами и3 разли1чными печaлzми болBзни дyшъ нaшихъ врачyеши. Со слезaми вопію2 ти2:

Ї}се, гDи, ты2 сaмъ гони1мый и3з8 хрaмwвъ твои1хъ, дaждь нaмъ си1лу терпёти скHрби за и4мz твоE. Ї}се, стрaнникомъ въ мjрэ kвлsющійсz, помози2 нaмъ во и3згнaніи и3 стрaнствіи нaшемъ. Ї}се, ѓгнче б9ій, вземлsй грэхи2 мjра, возьми2 брeмz грэхHвъ нaшихъ. Ї}се пречyдный, страдaніz за мjръ претерпёвый, ўтоли2 нaши многоразли1чныz скHрби. Ї}се, стрaнниче въ мjрэ ўтомлeнный, дaруй пок0й ўтомлeнной душЁ моeй. Ї}се, ўченикHвъ призвaвый, дaруй и3 мнЁ небоsзненнw тещи2 за тоб0ю. Ї}се гDи предвёчный, бlгослови2 всёхъ къ тебЁ стремsщихсz. Ї}се, вс‰ вёдующій, ты2 вёси ћкw люблю2 тS. Ї}се, вс‰ могjй, помози2 ми2 и3 прости2 мS.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ ѕ7

Вёмъ, гDи, ћкw тёсными вратaми, мн0гими скорбsми подобaетъ вни1ти въ цrтвіе нбcное, ўкрэпи2 стопы6 н†ша, да не возврати1мсz вспsть мjромъ побэждaеміи, но да зовeмъ ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

На вeчери въ домY сjмwна прокажeннагw не tри1нулъ є3си2 грёшницу, пришeдшую съ мЂромъ многоцённымъ помaзати н0зи тво‰, но рeклъ є3си2: tпущaютсz грэси2 є3S мн0зи, ћкw возлюби1ла мн0гw. Ї}се бlгjй, реки2 и3 њ мои1хъ грэсёхъ тaкожде. Ї}се, пaстырю д0брый, призови2 мS ћкw заблyдшую nвцY. Ї}се, судіE прaведный, суд0мъ твои1мъ вразуми2 мS. Ї}се, и4ми же вёси судьбaми сп7си2 мS. Ї}се, пости1выйсz въ пустhнэ и3 напослёдокъ взалкaвый, дaруй ми2 и4стинное ґлкaніе прaвды твоеS. Ї}се, бhвъ и3скушeнъ всsчески, помози2 ми2 во и3скушeніzхъ мои1хъ. Ї}се, рекjй: не м0жетъ чlвёкъ твори1ти ничес0же, ѓще не бyдетъ дано2 є3мY свhше, пошли2 ми2 п0мощь твою2 съ нб7си2. Ї}се, не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz. Ї}се, п0мощь моS, застyпниче м0й, рaдованіе моE, сп7си2 мS.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ з7

Повелёлъ є3си2, гDи, бhть мyдрыми, и3скупyюще врeмz, ћкw днjе лукaви сyть и3 врeмz сокращeннw: вразуми2 мS, да сп7сaемый тоб0ю, вопію2 бlгодaрнэ: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Слhша тайнови1дэцъ ґпcлъ їwaннъ глaсъ съ нб7си2 глаг0лющій: напиши2: бlжeни мeртвіи, ўмирaющіе њ гDэ tнhнэ. Е$й, глаг0летъ д¦ъ, да почію1тъ t трудHвъ свои1хъ: дэлA бо и5хъ х0дzтъ вслёдъ съ ни1ми. Слhша сіи2 словA и3 ѓзъ ўжасaюсz не и4мамъ бо дёлъ ко њправдaнію и3 ничто2 же бlг0е сотвори1хъ. Сегw2 рaди t сeрдца вопію2 ти2. Ї}се, судіE прaведный, не њсуди2 мS по дэлaмъ мои1мъ. Ї}се премлcтивый, ви1ждь нерадёніе моE и3 ѕло2, содёланное мн0ю, но поми1луй мS. Ї}се, не возгнушaйсz вни1ти въ њсквернeнный хрaмъ души2 моeй. Ї}се настaвниче, научи2 мS. Ї}се, сн7е б9ій, дaждь ми2 ни1щему твоE богaтство неиждивaемое. Ї}се, содёлай мS раб0мъ твои1мъ. Ї}се, пyсто и3зжи1хъ врeмz многоцённое, дaнное ми2 длS сп7сeніz. Ї}се, прими2 мS, ћкw въ є3динодесsтый чaсъ пришeдшагw, и3 научи2 мS њправдaніемъ твои1мъ.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ }

Зри1ши, гDи, ћкw вели1кою ск0рбію сердцA чlвёческіz и3сполнsютсz њ ѕлЁ невёріz во дни2 нaши сyщагw: сегw2 рaди, дaруеши блгdтное њбновлeніе їкHнъ с™hхъ въ знaменіе њбновлeніz дyха нaшегw: познaвъ въ сeмъ всебlг0е промышлeніе твоE, бlгодaрственнw вопіeмъ ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Дано2 бhсть видёніе возлю1бленному ўченикY твоемY, ћкw под8 nлтарeмъ и3збіeнныхъ за сл0во б9іе и3 за свидётельство є4же и3мёzху, возопи1ша глaсомъ вeліимъ, глаг0люще: док0лэ, вLко с™hй и3 и4стинный, не суди1ши и3 не мсти1ши кр0ви нaшеz t живyщихъ на земли2. И# даны2 бhта коемyждо и5хъ ри1зы бёлы, и3 речeнw бhсть и4мъ да почjютъ є3щE врeмz мaло, д0ндеже скончaютсz и3 брaтіz и5хъ и3мyщіи и3збіeны бhти ћкw же и3 тjи. Слhшавъ сіE, возношY ти2 ск0рбный глaсъ м0й:

Ї}се с™hй, ўтоли2 на земли2 нaшей ск0рби вели1кіz. Ї}се прaведный, ўкрэпи2 и3сповёдникwвъ с™hz вёры, нhнэ лютЁ стрaждущихъ. Ї}се, по всeй земли2 рwссjйстэй проходsщій, њчи1сти ю5 свои1ми стопaми. Ї}се, ўтомлeнный на пути2 твоeмъ, ўкрэпи2 нар0дъ, t глaда и3 болёзней погибaющій. Ї}се, сaмъ въ нищетЁ сhй, ўкр0й t хлaда и3 нищеты2 брaтію нaшу. Ї}се, ўслhши в0пль и3 плaчъ нар0да рyсскагw. Ї}се, пріими2 fmміaмъ моли1твъ с™hхъ, въ тaйнэ тебЁ подвизaющихсz. Ї}се, рaди си1хъ прaведныхъ, поми1луй нaсъ. Ї}се, вёмъ ћкw ви1диши всsкую кaплю слє1зъ на nчaхъ нaшихъ. Ї}се, дaруй нaмъ въ терпёніи понести2 крeстъ нaшъ. Ї}се, вёмъ ћкw слhшиши кaждое воздыхaніе ск0рби нaшей, пріими2 ю5 во њчищeніе дyшъ нaшихъ. Ї}се, вёмъ ћкw вмёстw разрyшенныхъ хрaмwвъ на земли2 рwссjйстэй созидaвши хрaмы нерукотворeнныz дyшъ чlвёческихъ, и4ми же да ўкрaситсz цrтвіе б9іе.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ f7

Жaжду просвэщeніz твоегw2, гDи, дaруй ми2 жaждущему кaплю блгdти твоеS, да вопію2 ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

ЃгGльскіz си1лы, серафjмы и3 херувjмы и3 вс‰ в0инства нбcныz со стрaхомъ и3 бlгоговёніемъ взирaютъ на вели1кое смирeніе твоE: тh бо гDи си1лъ, цRь цaрствующихъ, гDь госп0дствующихъ, смири1въ себS и3 зрaкъ рaбій пріи1мъ, по земли2 нaшей ск0рбной шeствуеши и3з8 грaда въ грaдъ, и3з8 вeси въ вeсь, всёхъ созывaz сaмъ на вeчерю, тоб0ю ўготовaнную:

Ї}се блGословeнный, бlгослови2 всёхъ призывaющихъ тS. Ї}се бlгjй, ко грBшнымъ пришeдый, призови2 не и4щущихъ твоеS п0мощи. Ї}се, свёте незаходи1мый, просвэти2 сeрдце нар0да нaшегw во тмЁ невёріz сyщагw. Ї}се, свёте и4стинный, њсіsй странY рyсскую. Ї}се, не возбрани1вый дётzмъ приходи1те къ тебЁ, просвэти2 дэтeй неви1нныхъ, въ безвёріи воспитaнныхъ. Ї}се, въ тaйномъ п0двизэ на всsкомъ мёстэ, въ лэсaхъ и3 вeсzхъ тебЁ подвизaющихсz сохрани2. Ї}се, вели1кій ґрхіерeю, їерeєвъ вёрныхъ мyченическую кончи1ну тебЁ рaди пріeмлющихъ ўкрэпи2. Ї}се, свётомъ блгdти твоеS возсіsй въ сердцaхъ гони1телей, да познaютъ тS, бGа и4стиннагw. Ї}се, къ вели1кому всенар0дному покаsнію нaсъ призови2. Ї}се, сострaждущій нaмъ, г0ре нар0дное, глaдъ, нуждY, тмY дух0вную развёй невечeрнимъ свётомъ твои1мъ. Ї}се, призови2 и3 мS ќбогагw, не дерзaющагw приступи1ти къ черт0гу твоемY. Ї}се, просвэти2 nдэsніе души2 моеS, да вни1ду въ џнь.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ ‹

Ты2 рeклъ є3си2, гDи: побэждaющему дaмъ сёсти со мн0ю на пrт0лэ моeмъ, ћкw претерпёвши до концA, т0й сп7сeнъ бyдетъ. Пріeмлz сeй глаг0лъ тв0й въ сeрдцэ моE, въ рaдости дух0вной бlгодaрственнw вопію2 ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Ви1дэ ґпcлъ їwaннъ нар0дъ мн0гъ, є3г0же и3счeсти никто2 не м0жетъ t всsкагw kзы6ка, стоsщъ пред8 пrт0ломъ б9іимъ, и3 людeй њблечeнныхъ въ ри1зы бёлы и3 слhша глaсъ глаг0лющій: сіи2 сyть, и4же пріид0ша t ск0рби вели1кіz и3 и3спрaвиша ри1зы сво‰ и3 ўбэли1ша и5хъ въ кр0ви ѓгнца:

Ї}се, весeліе и4стинное, возвесели2 дyшу мою2. Ї}се, спод0би и3 мS послужи1ти тебЁ, ћкоже сіи2 и3скуплє1нныz t земли2 слyжатъ ти2 дeнь и3 н0щь въ цRкви твоeй. Ї}се, тв0рче м0й, сотвори2, да бyдетъ ми2 вeсь мjръ хрaмомъ твои1мъ. Ї}се, научи2 мS, да бyдетъ сeрдце моE пrт0ломъ тебЁ, и3 тaинство жи1зни твоеS да совершaетсz въ нёмъ. Ї}се спcтелю, пріими2 t менє2 нeмощное славосл0віе сіE, ћкw жeртву хвалeніz. Ї}се, во с™0мъ причащeніи тёла и3 кр0ви твоеS њс™и2 мS. Ї}се, рaдосте моS, дaруй ми2, да въ сeрдцэ моeмъ бlгодaрственнw поклонsюсz тебЁ.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ №i

Въ нeмощи чlвёчей си1ла б9іz совершaетсz: ѓзъ нeмощенъ и3 дyхомъ и3 тёломъ: но ўкрэпи2 мS и3 њб0дри мS блгdтію своeю, да познaвъ млcть твою2, рaдостнw воспою2: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Рeклъ є3си2 ўченикHмъ свои1мъ и3 всBмъ вёрующимъ: въ мjрэ ск0рбни бyдете, но ск0рбь вaша въ рaдость бyдетъ. Вёмъ бо, гDи, тоб0ю речeнное и3 вопію2 ти2:

Ї}се, ми1ръ тв0й дaруй душE моeй. Ї}се, помози2 ми2, да њстaвлю всE рaди тебє2. Ї}се, дaруй ми2 ќзкими вратaми прійти2 къ тебЁ. Ї}се, свёте ти1хій, ўг0товь сeрдце моE на вечeрю твою2. Ї}се, дaждь ми2 всЁ дни2 жи1зни моеS послужи1ти тебЁ. Ї}се бlгjй, научи2 мS кр0тости и3 смирeнію, научи2 мS разумёти нуждY бли1жнzгw. Ї}се, не хотёнію своемY, но бlг0й волЁ твоeй да послёдую. Ї}се, скHрби мjра сегw2 во сп7сeніе да послyжатъ ми2.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ в7i

Ўмилeннымъ сeрдцемъ и3 дyхомъ рaдостію њ тебЁ и3сп0лнєннымъ предстою2 пред8 ли1комъ твои1мъ, поклонsюсz млcрдію твоемY и3 вопію2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Къ г0рницэ сіHнской на тaйной вeчери глаг0лалъ є3си2 ўченикHмъ свои1мъ: ми1ръ њставлsю вaмъ, ми1ръ м0й даю2 вaмъ, не ћкоже мjръ даeтъ, ѓзъ даю2 вaмъ. Да не смущaетсz сeрдце вaше, ни ўстрашaетъ. Слhшавъ сіE речeнное тоб0ю, вопію2 ти2:

Ї}се, ўкрэпи2 мS на брaнь не съ кр0вію и3 пл0тію, но съ начaлами и3 съ міродержaтелzми тмы2 вёка сегw2. Ї}се, научи2 мS пріsти вс‰ nр{жіz б9іz, да возмогY проти1витьсz въ дeнь лю1тъ. Ї}се, препоsшь чрє1сла мо‰ и4стиною и3 ўблеки2 мS въ броню2 прaвды. Ї}се, nбyй н0зи мо‰ во ўготовaніе бlговэствовaніz ми1ра. Ї}се, научи2 мS воспріsти щи1тъ вёры и3 шлeмъ сп7сeніz. Ї}се, помози2 ми2 моли1тисz молeніемъ на всsкw врeмz дyхомъ. Ї}се, ўмyдри мS пребывaти бдsщимъ во всsкомъ терпёніи. Ї}се, помози2 ми2 не ўгаси1ти свэти1льника души2 моеS. Ї}се, дaруй ми2 со свэти1льникомъ возжeннымъ вни1ти въ срётеніе твоE.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ Gi

Q ї}се хrтE, свёте ти1хій, њсіsй мS и4стиной твоeю, да ўслhшавъ з0въ тв0й, со свэти1льникомъ горsщимъ вhйду во срётеніе тебЁ, грzдyщему вни1ти въ д0мъ души2 моеS, поS ти2: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды. И# пaки јкосъ №-й: ЃгGлwвъ ли1ки: И# кондaкъ №-й: Возбрaнный воев0до.

Мlтва ко гDу ї}су хrтY грzдyщему

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, покланsемсz џбразу твоемY, любви2 твоeй и3 пр0мыслу твоемY њ нaсъ, грёшныхъ и3 недост0йныхъ рабёхъ твои1хъ: ўслhши моли1тву нaшу, съ вёрою тебЁ приноси1мую, пріиди2 къ нaмъ, блгdтію д¦а твоегw2 с™aгw научи2, ўмyдри пребывaти въ тебЁ, ћкw же ты2 пребывaеши въ нaсъ: научи2 нaсъ, бlгjй, моли1твэ, добрY и3 терпёнію: дaруй нaмъ дyхъ сокрушeніz, дyхъ покаsніz: tыми2 t нaсъ дyхъ прaздности, дyхъ ўнhніz и3 невёдэніz.

Q ї}се хrтE, многомлcтивый, грzдyщій къ нaмъ, поми1луй нaсъ и3 сп7си2, мlтвами пречcтыz твоеS м™ри, ѓгGлwвъ и3 ґпcлwвъ и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, t вёка тебЁ ўгоди1вшихъ. Ґми1нь.

Развернуть

 • Акафист Иисусу Сладчайшему
 • Акафист благодарственный «Слава Богу за всё»
 • Акафист в неделю Ваий (Вход Господень в Иерусалим Неделя Ваий. Вербное Воскресенье)
 • Акафист Лазареву воскрешению
 • Акафист Слава Богу за всё
 • Акафист Богоявлению Господню
 • Акафист в память всеобщего Воскресения и Страшного суда
 • Акафист Воскресению Христову
 • Акафист Преображению Господню
 • Акафист на Сошествие Святаго Духа
 • Акафист Кресту Господню
 • Акафист Божественным Страстям Христовым
 • Акафист Живоносному Гробу и Воскресению Господню
 • Акафист Вознесению Господню
 • Акафист Сретению Господню
 • Акафист Святой Пасхе
 • Акафист Рождеству Христову
 • Акафист Пресвятой и Животворящей Троице
 • Акафист Всемогущему Богу в нашествии печали
 • Акафист покаянный жён, погубивших младенцев во утробе своей

АКАФИСТ ПОКАЯННЫЙ

ЖЕН, ЗАГУБИВШИХ МЛАДЕНЦЕВ ВО УТРОБЕ СВОЕЙ

Кондак 1

Агнче Божий, вземляй грехи мира, услыши стенание мое и скорби сердца моего вонми, возьми мое тяжкое бремя греховное, понесший немощи наша, приими в покаянии припадающую к Тебе, молящуюся и из глубины души взывающую:

Господи мой, Господи, радосте моя, помилуй мя, падшую.

Икос 1

Боже и Господи! Твое бо есть творение, но увы мне, в раи содеянный Адамов грех живет во мне и в телеси, и яко раба усердно работаю ему всегда, ныне же молю Тя:

Помилуй мя, Творче мира горняго; помилуй мя, Создателю естества дольняго.

Помилуй мя, Владыко сил Небесных; помилуй мя, Управителю тварей телесных.

Помилуй мя, Промыслителю всяческих; помилуй мя, слезы мои о гресех моих к Тебе приносящую.

Господи мой, Господи, радосте моя, помилуй мя, падшую.

Кондак 2

Владыко Всемилостивый, како столь гнусная грешница смею приступити к Тебе с молитвою моею, преступившая заповедь Твою, яже Ты заповедал мне чрез Моисея пророка Твоего: не убий, аз же убийца есмь, и увы, жесточайшая во сто крат, змеиного нрава, кий хотя на малое время дает чадам своим увидеть свет, послежде пожирает, аз же, окаянная, немилосердо лишила чад своих не токмо чувственнаго, но наипаче и истиннаго Света, Господа нашего Иисуса Христа, чрез Таинство Крещения озаряющаго; и ради временнаго телеснаго покоя избегая многочадства, еще во чреве своем убившая. А посему аз, омраченная сими и многими без числа грехами, надеюсь токмо на милость благоутробия Твоего, и со дерзновением зову Ти: Аллилуиа.

Икос 2

Глаголы жизни Твои презреша, Господи, и по воле сердца моего ходиша, от самой юности моей даже до сего дня, ныне же в покаянии зову Ти, Всещедре Спасе мой:

Помилуй мя, в беззакониих зачатую; помилуй мя, во гресех рожденную.

Помилуй мя, заповеди Твоя не сохранившую; помилуй мя, благодати Твоея лишившуюся.

Помилуй мя, о спасении своем не радеющую; помилуй мя, в сети страстей улучившую.

Господи мой, Господи, радосте моя, помилуй мя, падшую.

Кондак 3

Добро и красно есть еже жити братии вкупе и друг друга любити, якоже заповедал еси, Спасе наш, яко гневающийся на брата своего, убийца есть, аз же гневом своим превзошла всех от века рожденных наипаче же убийц, коих жертвы были различных причин, жизней и возрастов во времени, аз же, окаянная, лишила жизни тех, кои еще токмо получили время на жизнь от Тебя, Подателя жизни для их существования, но я в безумии моем безжалостно отымала ее еще во утробе моей, без Страха Божия отвергая волю Твою и благословенный Тобою дар чадородия. Я своевольно вырывала из творческих рук Твоих невинных чад моих и перед глазами Твоими не стыдясь убивала их. Но судьбы их в деснице Твоей, Господи, а грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому каюсь, и молю Тя, Блаже, на путь покаяния стопы моя направи, да со всеми покаявшимися грешниками воспою Тебе: Аллилуиа.

Икос 3

Едине ведый человеческую немощь, веси вся грехопадения моя, грехи юности моея не помяни и от тайных моих очисти мя, зовущую Тебе:

Помилуй мя, великую грешницу; помилуй мя, закона Божия преступницу.

Помилуй мя, завета Твоего нарушительницу; помилуй мя, яко Тебе, Владыце моему злом мзду воздавшую.

Помилуй мя, в покаянии к Тебе во единодесятый час пришедшую; помилуй мя, окаянную детоубийцу.

Господи мой, Господи, радосте моя, помилуй мя падшую.

Кондак 4

Жизни Подателю, Царю Небесный, прииди и вселися в мя, грехами оскверненную и очисти мя от всякия скверны, и спаси, Блаже, душу мою, да зову Тебе спасаемая: Аллилуиа.

Икос 4

Заблудих, яко овча погибшее, взыщи мя, рабу Твою, Боже мой, удалившуюся от заповедей Твоих в непроходимую дебрь страстей и своеволий, спаси мя, недостойную, тепле Тебе стенящи, молящуюся и вопиющую:

Помилуй мя, своевольными грехами отягченную; помилуй мя, страстьми омраченную.

Помилуй мя, гордостию восхищенную; помилуй мя, завистию снедаемую.

Помилуй мя, неправдою исполненную; помилуй мя, не хотящий смерти грешника.

Помилуй мя, убийцу своих чад нарочитую.

Господи мой, Господи, радосте моя, помилуй мя, падшую.

Кондак 5

Идеже хощеши, Всемогущий Боже мой, там и побеждается естества чин, победи во мне живущее, греховное естество мое и силы его, влекущие меня ко греху, яко Ты еси Творец всяческих и Создатель естества, Божественною благодатию Твоею дух прав обнови во утробе моей, не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене, и сотри достойно налагаемую на душу мою смертную печать детоубийцы, наложенную правосудием Твоим по шестой заповеди закона Твоего «не убий», и возстанови вновь грехами моими расторгнутый Твой вечный завет к нам, Господи, и возврати мои прежние добродетели, через грех погибшие, да невозбранно воспою Тебе: Аллилуиа.

Икос 5

Кто согрешил когда-либо, яко согрешила я, окаянная, коего греха не соделала, коего зла не вообразила в душе моей, но с раскаянным сердцем и со слезами прихожду к Тебе, Всещедре Господи, вопиюще:

Помилуй мя, неверную рабу Твою; помилуй мя, во гресех окамененную.

Помилуй мя, ближняго ненавидящую; помилуй мя, словом и делом обидящую.

Помилуй мя, душею и телом скверную; помилуй мя, совестию сожженную.

Помилуй мя, детоубийцу, Ироду подобную.

Господи мой, Господи, радосте моя, помилуй мя, падшую.

Кондак 6

Лучами благодати Твоея, Господи, просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя, да, радуяся, воспою Тебе: Аллилуиа.

Икос 6

Многое множество моих, Христе, прегрешений и яко ночь мрачное все житие мое, но не отчаявшаяся в милосердии Твоем, Спасе мой, яко Давид, вопию Ти:

Помилуй мя, в лености все житие иждившую; помилуй мя, о молитве за грехи нерадеющую.

Помилуй мя, неблагодарную за Твои благие внушения о покаянии; помилуй мя, закона Твоего не чтившую и заповеди не сохранившую.

Помилуй мя, яко мир и что в мире возлюбившую; помилуй мя, в суете мирской дни века моего иждившую.

Помилуй мя, яко подражая законам века сего и гнушаясь благословенным Тобою чадородием, детоубийство совершившую.

Господи мой, Господи, радосте моя, помилуй мя, падшую.

Кондак 7

На небо очи мои возвожу к Тебе, Слове Божий, но бренно естество мое долу влечет мя, Спасе мой. О, Создателю неба и земли и всего, яже в них! Возстави мя к горнему яже ми мыслити и деяти, да всегда победно сердцем и усты воспою Ти: Аллилуиа.

Икос 7

Око имам лукавое и всякия нечистоты исполненное, прелестию мира сего выну прельщаюся, темже молю Тя, Всеблаже, отврати очи мои еже не видети ми суеты, да молебно зову Ти:

Помилуй мя, жаждущую верно Тебе послужити; помилуй мя, желающую поклонитися Тебе в духе и истине.

Помилуй мя, слезы покаяния моего яко жертву за грехи моя к Тебе приносящую; помилуй мя, прощение за убийство чад моих у Тебе просящую.

Помилуй мя, избавления от страстей моих от Тебе ожидающую; помилуй мя, зельно плачущую о тяжких и смертных моих согрешениях.

Помилуй мя, убийцу, повинную суду Божескому и человеческому.

Господи мой, Господи, радосте моя, помилуй мя, падшую.

Кондак 8

Пощади мя, Господи, Спасе мой, пришедый в мир грешныя спасти, от них же гнуснее всех я, но молю Тя, Всемилостиве Боже мой, приклонися на милость благоутробия Твоего, услыши сердечныя воздыхания моя, приими источники слез моих, теплыя душевныя молитвы, да воспою Тебе: Аллилуиа.

Икос 8

Разбойнические злые помыслы нападоша на мя, совести моей спящей, увы мне, одежды светлыя, данные мне при Крещении моем, за гнусность грехов моих лишилась, оттоле чадоубийство совершила, нага добродетели доселе пребываю, темже вельми стремлюся возвести очеса моя горе, долу поникшим за множество лютых, содеянных пред Тобою, Господи, и тако вопию к Тебе:

Помилуй мя, смертный грех содеявшую; помилуй мя, доселе во гресех коснеющую.

Помилуй мя, всякой мерзости преисполненную; помилуй мя, противоестественными пороками запятнанную.

Помилуй мя, чистоту девства своего не сохранившую; помилуй мя, яко благочестиваго материнства себе лишившую.

Помилуй мя, из чрева моего чада своя без времени извергшую.

Господи мой, Господи, радосте моя, помилуй мя, падшую.

Кондак 9

Слезные ми подаждь токи, Боже мой, да плачуся грех моих, и тако, радуяся, возопию: Аллилуиа.

Икос 9

Тело мое осквернила тайнами мерзкими, душу мою омрачила безместными деянии моими, немощствует тело, немощствует и душа моя. К Тебе, Единому Непамятозлобному, Милосердному Судии и Богу моему припадая, молюся:

Помилуй мя, убийцу, яко память о судьбе изверженных чад моих приводит мя в трепет и ужас и неизглаголанное удивление: како, Милосердне Господи и Судия Праведнейший, терпиши и благотвориши мя, адскую пресельницу, даже до сего дне и часа, всячески ожидая моего покаяния; помилуй мя, неоднократно обещавшую исправиться, и снова возвратившуюся ко грехам, яко пес на свою блевотину.

Помилуй мя, многое число убийств совершившую; помилуй мя, яко без страха Божия и материнской любви к чадам, но со свирепостью дикого зверя чад своих растерзавшую.

Помилуй мя, яко волею своею грехи своя совершившую; помилуй мя, дух мой мерзкими помыслы осквернившую.

Помилуй мя, яко греховную жизнь свою и по сей день проводящую.

Господи мой, Господи, радосте моя, помилуй мя, падшую.

Кондак 10

Уязвилася прелестию мира сего и преклонила колена пред ним, избрав пагубный путь мерзкаго закона его, забыв обещания свои, данные мною при Крещении, и, совершая одно за другим свои преступления, какие только подсказывал мне мир, я, наконец, достигла самой вершины смертных грехов — чадоубийства, но объятия, Отче, отверзти ми, Боже мой, потщися, доколе на конец жизни моея жертву хвалы принесу Ти, вопия: Аллилуиа.

Икос 10

Хищницы, убийцы, тати и вси нераскаянные грешницы царствия Божия не наследуют. Аз же всякою неправдою и всякими мерзкими грехами осквернила тело и душу мою, сего ради душевнаго бедствия моего, припадая, зову Ти:

Помилуй мя, в Новом Завете благодатнаго Царства Твоего рожденную; помилуй мя, в Церкви, созданной Тобою, воцерковленную.

Помилуй мя, дарами Духа Святаго запечатленную; помилуй мя, Твоим Пречистым Телом и Животворящею Кровию окормленную.

Помилуй мя, во Христа крещенную, во Христа облеченную; помилуй мя, все сии благодеяния отвергшую и порочную жизнь избравшую.

Господи мой, Господи, радосте моя, помилуй мя, падшую.

Кондак 11

Целомудрия дух даруй ми, Господи и Владыко живота моего, зане от самой юности моея лишилась добродетели, всю себя поработила страстем, дух и душу осквернила и тело растлила. Боже щедрот и милосердия! Не погнушайся очистити мя, столь гнусную грешницу, создание Твое аз есмь, помилуй мя, и очисти мя от всякия скверны плоти и духа и сподоби мя дерзновенно пети Тебе: Аллилуиа.

Икос 11

Чаяния сердца моего, уповаюшаго на Тя не отрини, Господи, и не посрами мя пред ангелами и человеками на праведном и Страшнем Суде Твоем, не осуди мя тогда по делом моим, но по милости Твоей прости вся грехи моя, вопиющей Ти:

Помилуй мя, сердце нечистое имущую; помилуй мя, демонским пленом пленшуюся.

Помилуй мя, во гресех рожденную, Крещением омывшуюся и паки, яко свиния в беззаконие впавшую; помилуй мя, язвы грехопадения души моея смрадны имущую.

Помилуй мя, от тяжких смертных грехопадений моих в уныние и отчаяние впавшую; помилуй мя, всякий грех соделавшую и всякаго наказания достойную.

Помилуй мя, Создателю мой, и в покаянии приими мя, падшую.

Господи мой, Господи, радосте моя, помилуй мя, падшую.

Кондак 12

Широтою любви Твоея, Боже мой, покрый вся грехи беззакония моего, приемлющи покаяние мое, да в любви к Тебе всегда зову: Аллилуиа.

Икос 12

Юность моя пройде в безумии моем, все житие мое иждившая во гресех, в лености и нерадении к покаянию, но старость моя ужасом смерти неминуемаго Суда Твоего приведе мя к покаянию. Не отрини мене Спасителю мой, и во единодесятый час пришедшую в Отчее объятие Твое и в покаянии зовущую:

Помилуй мя, яко кровь неповинных моих чад вопиет к Тебе, свидетельствуя о моем убийстве их; помилуй мя, Боже мой, естеством Триединый.

Помилуй мя, Господи, милосердием предивный; помилуй мя, Владыко, о наших согрешениях долготерпеливый.

Помилуй мя, Царю Святый, немощи исцеляюший; помилуй мя, Любвеобильный, и отчаянных грешников любовию Своею согревающий.

Помилуй мя, Всемогущий, понесший немощи наша.

Господи мой, Господи, радосте моя, помилуй мя, падшую.

Кондак 13

Явитися имать знамение Сына Человеческаго на Небеси в день оный страшнаго и втораго Пришествия Судии живым и мертвым, Сына Божия, Пречестный и Животворящий Крест. Тогда восплачутся вся племена земная. О, Иисусе Христе, Спасителю и Судие наш и всех Царю! Даждь ми прежде дне онаго слезы покаяния, да плачуся тепле злых моих и пагубных деяний, имиже душу мою омерзих и Твою Пречистую Кровь Завета Твоего горце преобидех! Да тогда же со ангелы и со всеми святыми и праведными пою Тебе: Аллилуиа.

Этот кондак читается трижды, затем 1-й икос: «Боже и Господи!…» и 1-й кондак: «Агнче Божий…».

Молитва первая

О, Владыко, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Премногия благости Твоея, нас ради человек и нашего ради спасения в плоть оболкийся и распныйся, и погребыйся, и Твоею Кровию обновивый растлевшее естество наше, приими мое покаяние во грехах, и услыши глаголы моя: согрешила, Господи, на небо и пред Тобою, словом, делом, душею и телом, и мыслию ума моего, заповеди Твоя преступила, не послушала повеления Твоего, прогневала Благость Твою, Боже мой, но яко творение Твое есть, не отчаяваюся во спасении, но к безмерному Твоему Благоутробию, дерзая, прихожду и молюся Тебе: Господи! в покаянии даждь ми сокрушенное сердце и приими мя молящуюся, и даждь ми мысль благую, даждь ми слезы умиления, Господи, даждь ми по благодати Твоей положити начало благое. Помилуй мя, Боже, помилуй мя падшую и помяни мя, грешную рабу Твою, во Царствии Твоем, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О Боже, Премилосерднейший Христе Иисусе, Искупителю грешных, ради спасения рода человеческаго Ты оставил еси, Всемилостиве, преславная Небеса и вселился еси во юдоль сию плачевную и многогрешную, Ты принял еси на Божественная рамена Твоя наша немощи и понесл еси наша болезни; Ты, о Страдальче Святый, уязвлен был за грехи наша и мучим за беззакония наша, а посему и мы к Тебе, Человеколюбче, возносим наши смиренныя мольбы: приими их, о Преблагий Господи, и снизойди к немощем нашим, и грехов наших не помяни, и гневное намерение отмстить за грехи наша отврати от нас. Кровию Твоею Всечестною обновивый падшее естество наше, обнови, Господи Иисусе Христе, Спасителю наш, и нас, во тли грехов сущих, и утеши сердца наша радостию всепрощения Твоего. С воплем и безмерными слезами раскаяния припадаем к стопам Твоего Божественнаго милосердия: очисти нас всех, Боже наш, Божественною благодатию Твоею от всех неправд и беззаконий жития нашего. Да во святыни Твоего Человеколюбия восхвалим Всесвятое имя Твое, со Отцем и Преблагим, и Животворящим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва к Милосердному Господу жен, совершивших убийство младенцев во утробе своей.

Помяни, Человеколюбче Господи, души отшедших рабов Твоих младенцев, кои в утробе православных матерей умерли нечаянно от случайных действий или от трудного рождения, или от некоей неосторожности, или сознательно загубленных и потому не принявших Святаго Крещения. Окрести их, Господи, в море щедрот Твоих и спаси неизреченною Твоею благодатию, а меня грешную (имя), совершившую убийство младенца в утробе моей, прости и не лиши Твоего милосердия. Аминь.

Боже, милостив буди мне грешной.

земной поклон)

Оценка 4 проголосовавших: 4
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here