Молитва неопалимая купина

Детально: молитва неопалимая купина - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Перед иконой «Неопалимая Купина» молятся для защиты дома от пожара, от природных стихий (грозы, шторма, бури), от всякого зла и злых духов.

молитва неопалимая купина

«Неопалимая Купина» икона Божьей Матери

Оглавление [Показать]

Молитва «Неопалимая Купина», текст

Цари́це Небе́сная, Влады́чице на́ша, Госпоже́ Вселе́нныя, Пресвята́я Богоро́дице, нескве́рная, небла́зная, нетле́нная, пречи́стая, чи́стая Присноде́во, Мари́е Богоневе́сто, Ма́ти Творца́ тва́ри, Го́спода сла́вы и Влады́ки вся́ческих!

Тобо́ю Царь ца́рствующих и Госпо́дь госпо́дствующих прии́де и на земли́ нам яви́ся. Ты у́бо Бо́жие милосе́рдие воплоще́нное. Ты Ма́ти Све́та и Живота́ су́щи, я́коже не́когда во чре́ве Твое́м носи́ла еси́ Его́ и на объя́тиих Твои́х име́ла еси́ Младе́нца Сло́во Преве́чное, Бо́га, та́ко и всегда́ Того́ с Собо́ю и́маши. Сего́ ра́ди мы по Бо́зе к Тебе́ прибега́ем, я́ко к неруши́мей стене́ и предста́тельству: при́зри благосе́рдием, всепе́тая Богоро́дице, на лю́тое озлобле́ние на́ше и исцели́ душ и теле́с на́ших боле́зни: отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, изба́ви от гла́да, мо́ра, от я́звы, от вод мно́гих и возду́хов тлетво́рных, и от сме́рти внеза́пныя; и я́коже три о́троки в пещи́ вавило́нстей, сохрани́ и соблюди́ нас, да я́коже дре́вле лю́дем Бо́жиим, та́ко бу́дут вся́ блага́я нам чту́щим Тя; врази́ же и вси ненави́дящии нас да постыдя́тся и посра́мятся, и уразуме́ют вси, я́ко с Тобо́ю Госпо́дь, о Влады́чице, и Тобо́ю с на́ми Бог.

Во дни осени́ нас се́нию благода́ти Твоея́, во тьме же нощне́й просвети́ све́том свы́ше, всем поле́зная устроя́ющи: преложи́ го́ресть на́шу во сла́дость и сле́зы утри́ согреши́вших и бе́дствующих раб Твои́х, исполня́ющи коего́ждо проше́ния вся во бла́го; вся бо мо́жеши, ели́ка хо́щеши Ты, Ма́ти Сло́ва и Живота́. Тебе́ Оте́ц венча́ Дщерь, Сын Ма́терь Де́ву, Дух Святы́й Неве́сту, да ца́рствуеши я́ко цари́ца, предстоя́щи одесну́ю Святы́я Тро́ицы, и ми́луеши нас я́коже хо́щеши, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Сладча́йшаго Го́спода на́шего Иису́са Христа́! Припа́даем и поклоня́емся Тебе́ пред свято́ю и пречестно́ю ико́ною Твое́ю, е́юже ди́вны и пресла́вны чудеса́ содева́еши, от о́гненнаго запале́ния и молниено́снаго гро́ма жили́ща на́ша спаса́вши, неду́жныя исцеля́еши и вся́кое благо́е проше́ние на́ше во бла́го исполня́еши. Смире́нно мо́лим Тя, всеси́льная ро́да на́шего Засту́пнице, сподо́би ны немощны́я и гре́шныя Твоего́ Ма́терняго уча́стия и благопопече́ния. Спаси́ и сохрани́, Влады́чице, под кро́вом ми́лости Твоея́ Це́рковь Святу́ю, оби́тель сию́, всю страну́ на́шу правосла́вную, и вся ны припа́дающия к Тебе́ с ве́рою и любо́вию, и умиле́нно прося́щия со слеза́ми Твоего́ заступле́ния.

Ей, Госпоже́ Всеми́лостивая, умилосе́рдися на нас, обурева́емых греха́ми мно́гими и не иму́щих дерзнове́ния ко Христу́ Го́споду, проси́ти Его о поми́ловании и проще́нии, но Тебе́ предлага́ем к Нему́ на умоле́ние Ма́терь Его́ по пло́ти: Ты же, Всеблага́я, простри́ к Нему́ Богоприи́мнии ру́це Твои́ и предста́тельствуй за нас пред Бла́гостию Его́, прося́ще нам проще́ния прегреше́ний на́ших, благоче́стнаго ми́рнаго жития́, благи́я христиа́нския кончи́ны, и до́браго отве́та на стра́шнем Суде́ Его́. В час же гро́знаго посеще́ния Бо́жия, егда́ огне́м возгоря́тся до́мы на́ша, или молниено́сным гро́мом устраша́еми бу́дем, яви́ нам ми́лостивное Твое́ заступле́ние и держа́вное вспоможе́ние: да спаса́еми всеси́льными Твои́ми ко Го́споду моли́твами вре́меннаго наказа́ния Бо́жия зде избе́гнем и ве́чное блаже́нство ра́йское та́мо унасле́дуем: и со все́ми святы́ми воспое́м Пречестно́е и Великоле́пное и́мя поклоня́емые Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и Твое́ ве́лие к нам милосе́рдие, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 3-я

О, Пресвята́я Де́во, Ма́ти Го́спода Вы́шняго, Засту́пнице и Покрови́тельнице всех, к Тебе́ прибега́ющих! При́зри с высоты́ святы́я Своея́ на мя гре́шнаго, припа́дающаго к чудотво́рному ли́ку Твоему́: услы́ши мою́ смире́нную моли́тву и принеси́ ю́ пред возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́: умоли́ Его́, да просвети́т мра́чную мою́ ду́шу све́том Боже́ственныя благода́ти Своея́, да изба́вит мя от вся́кия ну́жды, ско́рби и боле́зни, да ниспосле́т мне ти́хое и ми́рное житие́, здра́вие теле́сное и душе́вное, да успоко́ит стра́ждущее се́рдце мое́ и исцели́т ра́ны его́, да вразуми́т мя на до́брыя дела́, очи́стит ум мой от помышле́ний су́етных, наста́вит мя ко исполне́нию за́поведей Свои́х, изба́вит от ве́чныя му́ки и не лиши́т Своего́ Небе́снаго Ца́рствия.

О, Пресвята́я Богоро́дице, Ты — “всех скорбя́щих Ра́досте”, услы́ши и мя ско́рбнаго. Ты, — имену́емая — “Утоле́ние печа́ли”, утоли́ и мою печа́ль. Ты — “Купина́ неопали́мая”, сохрани́ мир и всех нас от вредоно́сных, о́гненных стрел врага́. Ты — “Взыска́ние поги́бших”, не попусти́ и мне поги́бнуть в бе́здне грехо́в мои́х. На Тя по Бо́зе вся моя́ наде́жда и упова́ние! Бу́ди мне Покрови́тельницею в жи́зни вре́менной и ве́чной и Хода́таицею пред возлю́бленным Сы́ном Твои́м, Го́сподом на́шим, Иису́сом Христо́м. Научи́ мя служи́ти Ему́ с ве́рою и любо́вию и благогове́йно чти́ти Тебе́, Пресвята́я Ма́ти Бо́жия, Преблагослове́нная Мари́е! Твои́м святы́м моли́твам вруча́ю себе́ до сконча́ния дней мои́х. Ами́нь.

Молитва 4-я

О, Пресвята́я Де́во Ма́ти Го́спода, Цари́це Небесе́ и земли́! Вонми́ многоболе́зненному воздыха́нию души́ на́шея, при́зри с высоты́ святы́я Твоея́ на нас, с ве́рою и любо́вию поклоня́ющихся пречи́стому о́бразу Твоему́. Се бо грехми́ погружа́емии и скорбя́ми обурева́емии, взира́я на Твой о́браз, я́ко живе́й Ти су́щей с на́ми, прино́сим смире́нныя моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о, Ма́ти всех скорбя́щих и обремене́нных. Помози́ нам не́мощным, утоли́ скорбь на́шу, наста́ви на путь пра́вый нас, заблужда́ющих, уврачу́й и спаси́ безнаде́жных, да́руй нам про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и тишине́ проводи́ти, пода́ждь христиа́нскую кончи́ну, и на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́ яви́ся нам милосе́рдия засту́пница, да всегда́ пое́м, велича́ем и сла́вим Тя, я́ко благу́ю Засту́пницу ро́да христиа́нского, со все́ми угоди́вшими Бо́гу. Ами́нь.

О, Ма́ти Бо́жия Неопали́мая Купина́, заступи́ мя от людско́й напа́сти, от па́нской ка́рности, от неугаси́мого огня́, от на́глой сме́рти, от ве́чной му́ки и скрой ри́зой Свое́й Небе́сной мя. Ами́нь.

Тропарь, глас 4:

И́же во огни́ купины́ неопали́мыя, дре́вле Моисе́ем ви́денныя, / та́йну воплоще́ния Своего́ от неискусобра́чныя Де́вы Мари́и Прообразова́вый, / Той и ны́не, я́ко чуде́с Творе́ц и всея́ тва́ри Созда́тель, / ико́ну Ея́ святу́ю чудесы́ мно́гими просла́ви, / дарова́в ю́ ве́рным во исцеле́ние неду́гом / и в защище́ние от о́гненнаго запале́ния. / Сего́ ра́ди вопие́м Преблагослове́нней: / наде́ждо христиа́н, от лю́тых бед, огня́ и гро́ма изба́ви на Тя упова́ющия // и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко милосе́рда.

Тропарь, глас 4:

И́же в купине́, огне́м горя́щей и несгора́емой, / показа́вый Моисе́ови Пречи́стую Твою́ Ма́терь, Христе́ Бо́же, / Огнь Божества́ неопа́льне во чре́ве прии́мшую, / и нетле́нну по Рождестве́ пребы́вшую: / Тоя́ моли́твами пла́мене страсте́й изба́ви нас, / и от о́гненных запале́ний град Твой сохрани́, // я́ко Многоми́лостив.

Кондак, глас 8:

Предочи́стим чу́вствия душ и теле́с на́ших,/ да ви́дим та́инство Боже́ственное,/ о́бразно явле́нное дре́вле вели́кому во проро́цех Моисе́ю купино́ю,/ горе́вшею огне́м и не сгара́вшею,/ в не́йже Твоего́ безсе́меннаго Рождества́, Богоро́дице, предвозвеще́ние испове́дуем,/ и, благогове́йно покланя́ющеся Тебе́/ и Ро́ждшемуся от Тебе́ Спа́су на́шему, со стра́хом вопие́м: // ра́дуйся, Влады́чице, Покро́ве, и Прибе́жище, и Спасе́ние душ на́ших.

Главная –> Православные молитвы –> Молитва Пресвятой Богородице, именуемой “Неопалимая Купина”

Молитва первая

Царице Небесная, Владычице наша, Госпоже Вселенныя, Пресвятая Богородице, нескверная, неблазная, нетленная, пречистая, чистая Приснодево, Марие Богоневесто, Мати Творца твари, Господа славы и Владыки всяческих! Тобою Царь царствующих и Господь господствующих прииде и на земли нам явися. Ты убо Божие милосердие воплощенное. Ты Мати Света и Живота сущи, якоже некогда во чреве Твоем носила еси Его и на объятиих Твоих имела еси Младенца Слово Превечное, Бога, тако и всегда Того с Собою имаши. Сего ради мы по Бозе к Тебе прибегаем, яко к нерушимей стене и предстательству: призри благосердием, всепетая Богородице, на лютое озлобление наше и исцели душ и телес наших болезни: отжени от нас всякаго врага и супостата, избави от глада, мора, от язвы, от вод многих и воздухов тлетворных, и от смерти внезапныя; и якоже три отроки в пещи вавилонстей, сохрани и соблюди нас, да якоже древле людем Божиим, тако будут вся благая нам чтущим Тя; врази же и вси ненавидящии нас да постыдятся и посрамятся, и уразумеют вси, яко с Тобою Господь, о Владычице, и Тобою с нами Бог. Во дни осени нас сению благодати Твоея, во тьме же нощней просвети светом свыше, всем полезная устрояющи: преложи горесть нашу во сладость и слезы утри согрешивших и бедствующих раб Твоих, исполняющи коегождо прошения вся во благо; вся бо можеши, елика хощеши Ты, Мати Слова и Живота. Тебе Отец венча Дщерь, Сын Матерь Деву, Дух Святый Невесту, да царствуеши яко царица, предстоящи одесную Святыя Троицы, и милуеши нас якоже хощеши, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О, Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еюже дивны и преславны чудеса содеваеши, от огненнаго запаления и молниеноснаго громе жилища наша спасавши, недужныя исцеляеши и всякое благое прошение наше во благо исполняеши. Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступнице, сподоби ны немощныя и грешныя Твоего Матерняго участия и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея Церковь Святую, обитель сию, всю страну нашу православную, и вся ны припадающия к Тебе с верою и любовию, и умиленно просящия со слезами Твоего заступления. Ей, Госпоже Всемилостивая, умилосердися на нас, обуреваемых грехами многими и не имущих дерзновения ко Христу Господу, просити Его о помиловании и прощении, но Тебе предлагаем к Нему на умоление Матерь Его по плоти: Ты же, Всеблагая, простри к Нему Богоприимнии руце Твои и предстательствуй за нас пред Благостию Его, просяще нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины, и добраго ответа на страшнем Суде Его. В час же грознаго посещения Божия, егда огнем возгорятся домы наша, или молниеносным громом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступление и державное вспоможение: да спасаеми всесильными Твоими ко Господу молитвами временнаго наказания Божия зде избегнем и вечное блаженство райское тамо унаследуем: и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепное Имя поклоняемые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие, во веки веков. Аминь.

Молитва третья

О, Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Заступнице и Покровительнице всех, к Тебе прибегающих! Призри с высоты святыя Своея на мя грешнаго, припадающаго к чудотворному лику Твоему: услыши мою смиренную молитву и принеси ю пред возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа: умоли Его, да просветит мрачную мою душу светом Божественныя благодати Своея, да избавит мя от всякия нужды, скорби и болезни, да ниспослет мне тихое и мирное житие, здравие телесное и душевное, да успокоит страждущее сердце мое и исцелит раны его, да вразумит мя на добрыя дела, очистит ум мой от помышлений суетных, наставит мя ко исполнению заповедей Своих, избавит от вечныя муки и не лишит Своего Небеснаго Царствия. О, Пресвятая Богородице, Ты — “всех скорбящих Радосте”, услыши и мя скорбнаго. Ты, — именуемая — “Утоление печали”, утоли и мою печаль. Ты — “Купина неопалимая”, сохрани мир и всех нас от вредоносных, огненных стрел врага. Ты — “Взыскание погибших”, не попусти и мне погибнуть в бездне грехов моих. На Тя по Бозе вся моя надежда и упование! Буди мне Покровительницею в жизни временной и вечной и Ходатаицею пред возлюбленным Сыном Твоим, Господом нашим, Иисусом Христом. Научи мя служити Ему с верою и любовию и благоговейно чтити Тебе, Пресвятая Мати Божия, Преблагословенная Марие! Твоим святым молитвам вручаю себе до скончания дней моих. Аминь.

Молитва четвертая

О, Пресвятая Дево Мати Господа, Царице Небесе и земли! Вонми многоболезненному воздыханию души нашея, призри с высоты святыя Твоея на нас, с верою и любовию поклоняющихся пречистому образу Твоему. Се бо грехми погружаемии и скорбями обуреваемии, взирая на Твой образ, яко живей Ти сущей с нами, приносим смиренныя моления наша. Не имамы бо ни иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о, Мати всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорбь нашу, настави на путь правый нас, заблуждающих, уврачуй и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и тишине проводити, подаждь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам милосердия заступница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую Заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу. Аминь. О, Мати Божия Неопалимая Купина, заступи мя от людской напасти, от панской карности, от неугасимого огня, от наглой смерти, от вечной муки и скрой ризой Своей Небесной мя. Аминь.

Тропарь Пресвятой Богородице, именуемой “Неопалимая Купина”

Тропарь, глас 4

Иже в купине, огнем горящей и несгораемой, показавый Моисеови Пречистую Твою Матерь, Христе Боже, огнь Божества неопальне во чреве приимшую, и нетленну по Рождестве пребывшую: Тоя молитвами пламене страстей избави нас, и от огненных запалений град Твой сохрани, яко Многомилостив.

ИН ТРОПАРЬ

Во огни купины неопалимыя, древле Моисеем виденныя, тайну воплощения Своего от Неискусобрачныя Девы Марии прообразовавый. Той и ныне, яко чудес Творец и всея твари Создатель, икону Ея святую чудесы многими прослави, даровав ю верным во исцеление недугом и в защищение от огненнаго запаления. Сего ради вопием Преблагословенней: Надеждо христиан, от лютых бед, огня и грома избави на Тя уповающия, и спаси души наша, яко Милосерда.

КОНДАК, ГЛАС 8

Предочистим чувствия душ и телес наших, да видим таинство Божественное, образно явленное древле великому во пророцех Моисею купиною, горевшею огнем и не сгоравшею, в нейже Твоего безсеменнаго Рождества, Богородице, предвозвещение исповедуем и, благоговейно покланяющеся Тебе и Рождшемуся от Тебе Спасу нашему, со страхом вопием: радуйся, Владычице, Покрове, и Прибежище, и Спасение душ наших.

ВЕЛИЧАНИЕ

Величаем Тя, Пресвятая Дево, Богоизбранная Отроковице, и чтим образ Твой святый, имже точиши исцеления всем с верою притекающим.

Акафист Пресвятой Богородице, именуемой Неопалимая Купина
Икона Пресвятой Богородице, именуемой “Неопалимая Купина”

« предыдущая молитва :: следующая молитва »

Популярные молитвы:

Все молитвы …

Советуем ознакомиться молитва неопалимая купина икона божией с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

Молитва иконе Божией Матери «Неопалимая Купина»

Икона Божией Матери Неопалимая Купина относится к числу ветхозаветных прообразов лика Богоматери. Эта Покровительница олицетворяла собой не только безгреховное зачатие Защитницы Иисуса от Святого Духа, но также и прообраз Небесной Царицы, которая была рождена на греховной земле, но осталась не подневольной к прегрешениям. Чудотворная святыня способна защищать от молний, пожаров, грабителей и других преступников.

В чем помогает икона Неопалимая Купина, каково его значение, в каком соборе и церквях может находиться святыня, как правильно молиться Святой, как вешать в доме Чудотворный образ, а также какой есть акафист и молитва к Богородице можно узнать из этой статьи.

Чудотворный образ Святой: в чем помогает и его значение

Еще с давних пор христиане приходили молиться Царице Небесной, чтобы так помогла разрешить сложные жизненные ситуации. Но как именно может помочь человеку эта святыня?

Если учитывать все богатую историю этого образа, то можно сказать что Божья Матерь Неопалимая Купина помогает при таких сложностях:

– В военный период взывали к божественному свитку и командиры с солдатами, для того чтобы просить защиты в бою;

– В особенности образ может помогать и оберегать человека, если тот по специализации пожарный, врач, военный или летчик, ведь люди с такой профессией при обращении к лику всегда находились под особенной защитой Богоматери, защищая верующего чтоб тот не получил ожог, различные увечья, а также оберегает Святая и от необдуманных поступков;

– Многие православные убеждены в том, что этот чудотворный огонь способен избавить и от совершенных грехов;

– Неопалимая Купина икона Божией Матери помогает и больным людям, которые молят об избавлении от психических состояний;

– Изображение Заступницы используют и в качестве оберега, для защиты дома от разных напастей;

– У святыни Почаевской Божьей Матери Неопалимая Купина могут найти защиту те, кто родился с 24 сентября по октябрь 23 числа. Их будет также оберегать святой Сергий Радонежский, а те, кто был рожден с мая 21 числа по 21 июня, могут просить помощи у образа Небесной царицы Купина и Владимирская, оберегать их будут святой Константин и Алексей Московский.

Само значение иконы Божией Матери Неопалимая Купина заключается в иконографии образа, которая изложена довольно подробно. В такой ипостаси лик Девы Марии очень многообразен и имеет огромное количество разновидностей этого изображения, однако наиболее излюбленным является тот, на котором имеются множество образов и символов, которые будучи полностью прочитанными, открывают действительно невероятное обобщение значению Пресвятой и подвига ее материнского для вех верующих людей и всего человечества.

Когда день Святого лика

Церковь совершает празднование в честь чудотворного образа 17 сентября (4 сентября по старому стилю). По православному календарю это число считается днем памяти о Купине и Моисее. Церковь в день праздника проводит акафист (церковное пение), а также устраивают молебен.

Где можно найти Святой образ

Из наиболее старейших образов Пресвятой богородицы написанного в конце 17 века находится на хранении в Кремле в Оружейной палате. Однако большинство списков с образа Богоматери, как и построенные храмы в ее честь были потеряны во времена советской власти. Но на сегодняшний день соборы реконструируются, к примеру, в их число входит церковь святыни Небесной Царицы или же возводятся новые.

Список храмов, где находится Святой лик:

– Собор Петра и Павла что находится на Урале, в поселении Суксун хранит древний список лика Богородицы. Сама святыня имеет довольно интересную историю: в селение Тохтарево, что неподалеку от поселка, в этих краях три века назад находился монастырь. И как-то раз в речке татарин Тохтарь увидел священный образ и отнес его в храм. После чего в честь произошедшего явления был возведен собор. А спустя многие годы святыня оказалась в Суксуне и с некоторых пор ежегодно совершается крестный поход с божественным ликом до того места где он был обретен;

– Одноименная церковь в Сосновом Бору (Ленинградская область), также имеет этот образ, которому приходят помолиться множество православных;

– Для Свято-Богородице-Неопалимовского кафедрального собора построенного в 20 веке в Ульяновске на Афоне было написано чудотворное изображение Богоматери, а в городских летописях содержится огромное количество свидетельств об исцелении от этого образа.

Куда вешать икону « Неопалимая Купина »

По традиции повесить святыню можно над входом в квартиру или дом, т. к. еще в древности с этим образом также как и с ликом Богоматери Владимирская тесно связывали Покров Святой над семейным очагом. Однако каких-либо строгих правил по размещению святыни не существует.

Молитва иконе «Неопалимая Купина»

«Царице Небесная, Владычице наша, Госпоже Вселенныя, Пресвятая Богородице, нескверная, неблазная, нетленная, пречистая, чистая Приснодево, Марие Богоневесто, Мати Творца твари, Господа славы и Владыки всяческих! Тобою Царь царствующих и Господь господствующих прииде и на земли нам явися. Ты убо Божие милосердие воплощенное. Ты Мати Света и Живота сущи, якоже некогда во чреве Твоем носила еси Его и на объятиих Твоих имела еси Младенца Слово Превечное, Бога, тако и всегда Того с Собою имаши. Сего ради мы по Бозе к Тебе прибегаем, яко к нерушимей стене и предстательству: призри благосердием, всепетая Богородице, на лютое озлобление наше и исцели душ и телес наших болезни: отжени от нас всякаго врага и супостата, избави от глада, мора, от язвы, от вод многих и воздухов тлетворных, и от смерти внезапныя; и якоже три отроки в пещи вавилонстей, сохрани и соблюди нас, да якоже древле людем Божиим, тако будут вся благая нам чтущим Тя; врази же и вси ненавидящии нас да постыдятся и посрамятся, и уразумеют вси, яко с Тобою Господь, о Владычице, и Тобою с нами Бог. Во дни осени нас сению благодати Твоея, во тьме же нощней просвети светом свыше, всем полезная устрояющи: преложи горесть нашу во сладость и слезы утри согрешивших и бедствующих раб Твоих, исполняющи коегождо прошения вся во благо; вся бо можеши, елика хощеши Ты, Мати Слова и Живота. Тебе Отец венча Дщерь, Сын Матерь Деву, Дух Святый Невесту, да царствуеши яко царица, предстоящи одесную Святыя Троицы, и милуеши нас якоже хощеши, ныне и присно и во веки веков. Аминь».

«О, Пресвятая и Преблагословенная Мати Сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еюже дивны и преславны чудеса содеваеши, от огненнаго запаления и молниеноснаго громе жилища наша спасавши, недужныя исцеляеши и всякое благое прошение наше во благо исполняеши. Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего Заступнице, сподоби ны немощныя и грешныя Твоего Матерняго участия и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кровом милости Твоея Церковь Святую, обитель сию, всю страну нашу православную, и вся ны припадающия к Тебе с верою и любовию, и умиленно просящия со слезами Твоего заступления. Ей, Госпоже Всемилостивая, умилосердися на нас, обуреваемых грехами многими и не имущих дерзновения ко Христу Господу, просити Его о помиловании и прощении, но Тебе предлагаем к Нему на умоление Матерь Его по плоти: Ты же, Всеблагая, простри к Нему Богоприимнии руце Твои и предстательствуй за нас пред Благостию Его, просяще нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кончины, и добраго ответа на страшнем Суде Его. В час же грознаго посещения Божия, егда огнем возгорятся домы наша, или молниеносным громом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступление и державное вспоможение: да спасаеми всесильными Твоими ко Господу молитвами временнаго наказания Божия зде избегнем и вечное блаженство райское тамо унаследуем: и со всеми святыми воспоем Пречестное и Великолепное Имя поклоняемые Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам милосердие, во веки веков. Аминь».

Икона Божией Матери «НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА»

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина́» – одна из самых сложных по композиции и символическому истолкованию богородичных икон. Эта икона изображает Божию Матерь через один из Её ветхозаветных прообразов – неопалимую купину, т.е. несгорающий куст, в котором Бог явился Моисею.

Согласно книге Ветхого Завета «Исход», когда народ израильский был еще в египетском плену, Моисей, пасший овец, повел свое стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хорив, которая сегодня называется Синай, или еще гора Моисея, поскольку на этой горе Бог дал пророку Десять заповедей.

Моисей увидел Ангела Господня, явившегося из середины тернового куста, который горел, но не сгорал при этом, и пошел посмотреть на это чудо. И тут – услышал глас Божий, велевший ему не приближаться близко и снять обувь, ибо стоял Моисей на месте, которое было святой землей. Долго Господь говорил с Моисеем о его предназначении – вывести народ израильский из египетского рабства, Он наградил его даром чудотворения и пророчества, а поскольку Моисей не обладал даром красноречия, необходимого для возвещения слова Божия, то Бог назначил ему в помощники брата Моисея Аарона.

Монастырь Святой Екатерины – один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Основан в IV веке в центре Синайского полуострова у подножья горы Синай (библейская Хорив)

На Синайском полуострове, у подножия горы Синай стоит монастырь Святой Екатерины , основанный в VI веке. Ни Мухамед, ни арабские халифы, ни Наполеон не стали разорять эту обитель, которая никогда не закрывалась. Ее насельники – греческие православные монахи. Там до сих пор произрастает куст этого удивительного растения.

На территории монастыря растет Неопалимая купина́ – куст, в пламени которого, согласно Ветхому завету, Бог впервые явился пророку Моисею. Считается, что это единственный куст терновника такого рода на всем Синайском полуострове.

По преданию – это и есть тот самый куст Неопалимой Купины . Это растение обладает удивительными биологическими особенностями. Ботаники относят его к семейству рутовых, русское название – ясенец, встречается на огромной территории от Средиземноморья до Дальнего Востока, в частности, в Крыму. Его листья и ствол усеяны желёзками, испаряющими эфирные масла. Если поднести к нему огонек, когда стоит ясная и безветренная погода, то он вспыхнет сильнее и будто пробежится по веточке, не нанеся ей ущерба. Это единственный куст такого рода на всём Синайском полуострове, причём ни одна попытка высадить его отросток в другом месте успеха не имела!

В 324 году мать императора Константина Елена приказала построить на месте неопалимой купины капеллу. Алтарь монастырского собора расположен как раз над корнями той самой неопалимой купины. За алтарем — часовня «Неопалимой Купины» .

Куст был пересажен в нескольких метрах от часовни, где продолжает расти дальше. В часовне нет иконостаса, скрывающего алтарь от верующих, и паломники могут видеть под престолом место, где росла Купина. Оно обозначено отверстием в мраморной плите, закрытым серебряным щитом с чеканными изображениями горящего куста, Преображения, Распятия, евангелистов, святой Екатерины и самого Синайского монастыря.

Паломники входят в это святое место без обуви, помня заповедь Бога, данную им Моисею: “сними обувь с ног твоих: ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая” (Исход, 3:5). Часовня посвящена Благовещенью Девы Марии, и некоторые висящие в ней иконы написаны на эту тему.

Богословское толкование

Неопалимая Купина. Конец XVIII в. Москва. Богоявленский Кафедральный Собор. Внизу иконы приведены слова из тропаря и дата поновления: “Не имамы иныя помощи. Не имамы иныя надежды, разве Тебе владычице. Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся. Твои бо ее мы рабы. Да не постыдимся. Возобновленъ въ 1835 апреля 2 день.”

В Новом Завете Неопалимая Купина и события, связанные с нею, получили новое, более глубокое богословское толкование. Это очень важная параллель – Неопалимой Купиной мы почитаем Божию Матерь, как Невесту Неневестную – по непорочному зачатию Ею от Святого Духа, несущего Свет пламенный. Этот же Божественный Свет воссиял вкруг Её Сына на священной горе Фавор, как когда-то вокруг неопалимого куста на священной горе Синай, когда Бог-Отец говорил из него с Моисеем, ведь еще одно прежнее название монастыря святой Екатерины – Преображение.

Всю земную свою жизнь до Успения Она прожила в божественной чистоте, непопаляемой тем Божиим пламенем, о котором когда-то митрополит Антоний Сурожский сказал, что «Бог сообщает горение, но не питается веществом» и сохраняет цельность духовного и телесного того, чего это пламя касается. Она приняла в Себя Святого Духа, и – оказалась нетронута Его пламенем, отжигающем каждую нечистоту, ибо Бог был в Ней.

Иконография

Значение иконы «Неопалимая Купина» заложено в ее иконографии. Это образ поистине космического звучания. Он подытоживает православное представление о Богородице-Церкви-Софии во всей красоте Ее вневременного и вселенского значения.

В основу сюжета иконы положено церковное песнопение, где Богоматерь сравнивается с Неопалимой купиной, которую видел Моисей на горе Хорив (Исх.3:1-5). Неопалимая купина́ — это объятый пламенем, но несгораемый куст, истолкованный богословами как прообраз Богоматери и воплощения Сына Божиего.

Тот самый неопалимый куст с трудом, но можно увидеть в правой руке Богородицы; там же есть камень, лествица, и гора с Небесным Иерусалимом, за стенами которого изображен Христос в царской короне. Здесь использовано сразу несколько ветхозаветных образов, почти все они раскрываются далее в сюжетах, представленных по краям иконы.

Образ известен с ранних веков христианства. Изначально «Неопалимая Купина» изображалась в виде горящего куста с заключенным в нем образом Богоматери (обычно в типе Знамения или Оранты) и коленопреклоненным пророком Моисеем перед ним.

Позднее, уже в XVIв., сложился довольно сложный символико-аллегорический образ в виде восьмиугольной звезды, окружающей поясное изображение Божией Матери и Младенца-Христа.

Центр композиции – овальный медальон с изображением Богоматери – Одигитрии-Путеводительницы. На груди Её часто изображается лествица, которую видел святой патриарх Иаков, ведущая от земли до самого Неба. Её также ассоциируют с Божией Матерью, которая и есть Сама – лествица, по которой проложен путь в небеса. Здесь же мы видим изображение палаты как дома Младенца Христа. Четыре зеленых луча обозначают купину, т.е. куст, четыре красных луча — красное пламя горящей купины. На некоторых иконах “Неопалимой Купины” к концам внешних лучей добавляются буквы А.Д.A.M. Эта деталь основана на греческом сказании, по которому Архангелы составили имя первого человека по звездам, взятым с четырех концов света: Архангел Михаил — с Востока букву “А” от звезды “Анатоли”, Архангел Гавриил — букву “Д” от Западной звезды “Дисис”, Архангел Рафаил — букву “А” от Северной звезды “Арктос” и Архангел Уриил — от Южной звезды “Месембрии” букву “М”.

Богоматерь Неопалимая Купина. Конец XVI века. Соловецкий монастырь

В лучах синего (или зеленого) цвета изображается служение ангелов Богоматери и поклонение небесных сил чудесному рождению Бога от Девы. Она окружена архангелами и ангелами стихий: грома, молнии, росы, ветра, дождя, мороза и мглы. Каждый ангел держит соответствующий “атрибут”, как чашу, фонарь, облако, меч, факел, закрытый кивот (мороз), нагую фигуру (ветер). Число ангелов и их распределение вокруг Богоматери меняется по выбору иконописца. Ангелы светил и небесных стихий взяты из Апокалипсиса, где перечисляются ангелы звезд, облака, молнии, града и землетрясения. В лучах огненно-красных обычно пишутся символы святых евангелистов, упомянутых в Апокалипсисе: Ангел (Матфей), Лев (Марк), Телец (Лука) и Орел (Иоанн). Вокруг звезд в двухлепестковых облаках – ангелы-духи Премудрости, Разума, Страха и Благочестия; Архангелы: Гавриил с веткою Благовещения, Михаил с жезлом, Рафаил с сосудом-алавастром, Урииил с огненным мечом, Селафиил с кадилом, Варахиил с виноградною гроздью – символом Крови Спасителя. Вверху – Ветхий Денми, внизу – Иессей (или древо Иессеево – как родословная Иисуса Христа). В углах композиции помещаются видения пророков: в левом верхнем – видение Моисею Неопалимой Купины в виде Богоматери Знамение в горящем кусте, в правом верхнем углу – видение Исайе Серафима с горящим углем в щипцах, внизу, слева, – видение Иезекиилю затворенных врат, справа – Иакову – лествицы с ангелами.

Богоматерь собрала вокруг Предвечного Младенца весь мир — силы земные и Небесные. Именно такой, собранной воедино, и замыслил Вселенную Бог в Своей Премудрости, именно ею должны быть побеждены хаотические, центробежные силы смерти и распада. Тем самым подле Купины возникает и иной образ — образ Софии, Божественной воли, предвечного замысла Творца о творении.

Чудотворные образы

Благовещенский собор Московского Кремля

Одна из наиболее древних известных на Руси Богородичных икон «Неопалимой Купины» была принесена в Москву палестинскими иноками в 1390 году и, по преданию, написана на камне той скалы, где Моисей видел таинственный куст. Эта святыня была помещена в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля. Иконе приписывается чудодейственная сила защиты от огня «огненного опаления». На Синае поют службу иконе во время сильных гроз; в России обносили икону во время пожаров, предохраняя соседние здания от огня.

Церковь Божией Матери иконы Неопалимая Купины. 1882 год

Другой чудотворный образ, происходящий тоже из Кремля, из Святых сеней Грановитой палаты, хранился в московской церкви «Неопалимой Купины» в Хамовниках , разрушенной в 1930 году, от которой осталось лишь имя в названии Неопалимовского переулка. Ее история связана со следующим преданием. Стремянный конюх царя Феодора Алексеевича Димитрий Колошин, человек богатый, особенно уважал икону Богоматери «Неопалимой Купины», стоявшую в святых сенях при царской Грановитой палате, и каждый раз, когда приходил во дворец и уходил, усердно молился пред нею; наконец он пожелал построить во имя ее храм по следующему случаю. Однажды подпав невинно гневу царя и не надеясь оправдаться пред ним, Колошин с еще большим усердием начал молиться пред иконою «Неопалимой Купины», прося Царицу Небесную защитить его; молитва была скоро услышана. Царю Феодору Алексеевичу во сне явилась Богоматерь и объявила конюшего невинным; царь велел исследовать дело Колошина и, найдя его невинным, освободил от суда и возвратил свое прежнее расположение к нему. В благодарность своей Избавительнице Колошин выпросил у царя икону «Неопалимой Купины», построил во имя ее храм.

Когда в Москве был сильный пожар, эту икону обносили вокруг домов прихожан Неопалимовской церкви, и те все уцелели от огня. Вообще живущие в этом приходе замечали, что в нем бывали очень редко пожары, да и те очень незначительны, несмотря на то что это место застроено преимущественно частыми деревянными домами.

Замечательно событие с ризой этой иконы . В 1812 году французы ее похитили. Перед оставлением ими Москвы пришел к священнику Новодевичьего монастыря о. Алексию Введенскому польский солдат и отдал ему ризу с иконы «Неопалимой Купины», прося возвратить ее в ту церковь, откуда она взята. Солдат признался, что с тех пор, как он похитил ризу, он не может найти покоя и его мучит невыносимая тоска.

В 1835 году церкви в Хамовниках был пожертвован еще один образ «Неопалимой Купины». На ней пред Богородицей был изображен припавший в молитве человек. В этом храме хранилась и старинная рукописная служба «Неопалимой Купине» с пояснением, что на Синае есть обычай петь эту службу во время сильной грозы, «егда молния бывает страшна». Вместе с исчезновением храма эти святыни были также утрачены.

В новое время чудотворный образ «Неопалимая Купина» особенно прославился после событий 1822 года в городе Славянске Харьковской епархии. В том году в городе стали случаться мощные опустошительные пожары от поджогов, но многочисленные попытки обнаружить поджигателя были бесплодны. Однажды благочестивой старушке по фамилии Бельницкая было явлено во сне, что если будет написана икона Божией Матери «Неопалимая Купина» и отслужен перед нею молебен, то пожары прекратятся. Икона была тотчас написана лучшими мастерами, и после Литургии перед ней был совершен молебен. В тот же день случился новый пожар, при котором была задержана поджигательница – полоумная девица Мавра. После этого пожары прекратились, а благодарные жители Славянска устроили для иконы Неопалимая Купина дорогой киот с надписью: «В память 1822 года за спасение города от пожара». С тех пор почитание иконы, а особенно ее Славянского списка в Воскресенском храме, укрепилось в этом краю и далеко за его пределами. 12 сентября 2008 года президент Украины подписал указ, установивший новый профессиональный праздник – день спасателя Украины – в день празднования иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Неопалимая Купина» молятся об избавлении от пожара и поражения молнией, от лютых бед, об исцелении недугов.

Материал подготовил Сергей ШУЛЯК

для Храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах

При копировании, просьба указывать ссылку на наш сайт

Иже во огни купины неопалимыя, / древле Моисеем виденныя, / тайну воплощения Своего от Неискусобрачныя Девы Марии прообразовавый, / Той и ныне яко чудес Творец и всея твари Создатель / икону Ея святую чудесы многими прослави, / даровав ю верным во исцеление недугом / и в защищение от огненнаго запаления. / Сего ради вопием Преблагословенней: / Надеждо христиан, от лютых бед, огня и грома избави на Тя уповающия, / и спаси души наша, // яко Милосерда.

В купине, огнем горящей и несгараемей, / показавый Моисеови Пречистую Твою Матерь, Христе Боже, / огнь Божества неопальне во чреве приимшую / и нетленну по Рождестве Пребывшую. / Тоя молитвами от пламене страстей избави нас / и от огненных запалений град Твой сохрани, // яко Многомилостив.

Предочистим чувствия душ и телес наших, / да видим таинство Божественное, / образно явленное древле великому во пророцех Моисею купиною, / горевшею огнем и не сгаравшею, / в нейже Твоего безсеменнаго рождества, Богородице, / предвозвещение исповедуем и, благоговейно покланяющеся Тебе / и рождшемуся из Тебе Спасу нашему, со страхом вопием:// радуйся, Владычице, покрове, и прибежище, и спасение душ наших.

Молитва Божией Матери пред иконой Ее Неопалимая Купина

О, Пресвятая и Преблагословенная Мати cладчайшаго Госпо­да нашего Иисуса Христа! Припадаем и поклоняемся Тебе пред святою и пречестною иконою Твоею, еюже дивны и преславны чудеса содеваеши, от огненнаго запаления и молниеноснаго гро­ме жилища наша спасавши, недужныя исцеляеши и всякое бла­гое прошение наше во благо исполняеши. Смиренно молим Тя, всесильная рода нашего За­ступнице, сподоби ны немощныя и грешныя Твоего Матерняго участия и благопопечения. Спаси и сохрани, Владычице, под кро­вом милости Твоея Церковь Свя­тую, обитель сию, всю страну нашу православную, и вся ны припадающия к Тебе с верою и любовию, и умиленно просящия со слезами Твоего заступления. Ей, Госпоже Всемилостивая, умилосердися на нас, обуревае­мых грехами многими и не иму­щих дерзновения ко Христу Гос­поду, просити Его о помиловании и прощении, но Тебе предлагаем к Нему на умоление Матерь Его по плоти: Ты же, Всеблагая, простри к Нему Богоприимнии руце Твои и предстательствуй за нас пред Благостию Его, прося­ще нам прощения прегрешений наших, благочестнаго мирнаго жития, благия христианския кон­чины, и добраго ответа на страшнем Суде Его. В час же грознаго посещения Божия, егда огнем возгорятся домы наша, или молниеносным громом устрашаеми будем, яви нам милостивное Твое заступление и де­ржавное вспоможение: да спасаеми всесильными Твоими ко Господу молитвами временнаго наказания Божия зде избегнем и вечное блаженство райское тамо унаследуем: и со всеми святыми воспоем Пречестное и Велико­лепное Имя поклоняемыя Троицы, Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое велие к нам мило­сердие, во веки веков. А минь.

Оценка

4.5

проголосовавших:

22

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here