Молитва перед акафистом

Детально: молитва перед акафистом - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

При чтении акафиста или канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в утренних молитвах. Поэтому, если акафист или канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже молитвы не нужно. Акафист или канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

Вместо «Слава, и ныне:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Слава:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо «И ныне:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Сла́ва, и ны́не:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание по чтению канона. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с. Святым: Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. общепринятые сокращения). Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева. Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Сла́ва, и ны́не:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Сла́ва, и ны́не:» читается после всех тропарей. В восьмой песни вместо «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху» читается «Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Го́споди, поми́луй».

Представленные на Акафистнике каноны предназначены, в первую очередь, для домашнего чтения и содержат некоторые упрощения (убраны подобны, катавасии, номера гласов, повторения тропарей и т.п.). Тексты для богослужения доступны в «зеленых» и «коричневых» минеях.

Замечание по чтению акафиста (помещено в каждом акафисте после 13-го кондака). Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если у вас нет под рукой этих книг или вы не знаете, как ими пользоваться, можно действовать по упрощенной схеме. Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым. В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Соединение канона с акафистом (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Неотъемлемой частью православного богослужения являются молитвы, акафисты и каноны. Даже неверующие знают, что такое молитвы, но об акафистах и канонах им практически ничего не известно. Давайте разберемся, что такое каноны и акафисты, а также зачем и какие молитвы читать перед акафистом и после него.

Оглавление [Показать]

Каноны и акафисты

Канон представляет собой церковный гимн для прославления Спасителя, Матери Божией, Пресвятой Троицы; прославление может также относиться к какому-либо святому или же церковному празднику. Первые каноны были созданы еще в 7 веке. Каноны составляют важнейшую часть богослужения в храме, но православные могут читать их и келейно, то есть в домашней обстановке. Определенные каноны следует обязательно читать, готовясь к причастию.

Акафист представляет собой хвалебное песнопение, которое является частью литургии, но может отдельно читаться и дома.

В нем в поэтичной форме воспеваются важнейшие моменты из жизни Спасителя, Богоматери или святого, которому он посвящен. С греческого акафист переводится как «пение не садясь», однако для больных и молящихся очень преклонных лет часто делается исключение. Чтение стоя не позволяет расслабиться и снизить накал молитвы, поэтому и дома нужно делать это стоя.

молитва перед акафистом

Акафист, обращенный к святым с молитвенной просьбой, часто читается верующими, однако предварительно на это нужно получить церковное благословение, даже если вы будете читать его дома, а не в церкви. Лучше всего читать его по  православному молитвослову. Как правило, акафист или канон читают в заключение утренней или вечерней молитвы, в самом ее конце перед молитвой «Достойно есть», но возможно и отдельное чтение акафиста.

Следует помнить, что вначале необходимо произнести специальные молитвы перед началом чтения акафиста, а если речь идет о каноне, то соответствующие молитвы перед чтением канона .

Чтение акафиста по дням недели

С характерной для церковной жизни упорядоченностью на каждый день недели предусмотрено чтение акафиста с обращением:

 • по понедельникам – к Ангелу-Хранителю либо Архангелу Михаилу – главе Небесного воинства;
 • по вторникам – к Иоанну Крестителю (Предтече);
 • по средам – акафист Иисусу Сладчайшему;
 • по четвергам – св. Николаю Угоднику (Чудотворцу);
 • по пятницам — Животворящему Кресту Господнему;
 • по субботам – Богоматери;
 • по воскресеньям – в честь Светлого Воскресения Спасителя.

Можно читать акафист и какому-либо иному святому или же иконе, если вы ощущаете в этом сердечную потребность; тогда об этом нужно сказать, обращаясь к батюшке за благословением на чтение акафиста. Текст нужных вам молитв можно найти в молитвослове.

молитва перед акафистом

В чем помогает молитва перед акафистом

Нередко можно услышать вопрос: зачем нужны еще какие-то молитвы перед чтением акафиста дома?Дома мы заняты бытовыми проблемами, и бывает не так просто переключиться на общение с Господом. Именно поэтому необходимы предначинательные молитвы перед акафистом — чтобы молящийся смог отрешиться от посторонних мыслей, войти в соответствующее душевное состояние, проникнуться молитвенным духом и полностью сосредоточиться на произносимых словах. Любое обращение к Высшим Силам только тогда будет воспринято, если оно исходит от чистого сердца со всей верой, которая усиливает его и свидетельствует об искренности возносящего молитву.

Какие молитвы читать перед чтением акафиста? Рекомендуется вначале прочесть молитву Святому Духу, а затем трижды – «Отче наш».

Молитва Святому Духу

Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде сущий и все наполняющий, Сокровище благ и Податель жизни, прииди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши.
Молитва «Отче наш»

Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукаваго.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Аминь.

Предначинательная молитва (обязательно сопровождается поклонами)

Боже, милостив буди мне, грешному. (Поклон)

Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя. (Поклон)

Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон)

Без числа согреших, Господи, прости мя. (Поклон)

Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. (Поклон)

Ангеле, хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя. (Поклон)

Святый апостоле (или мучениче, или преподобне отче, имя), моли Бога о мне. (Поклон)

Теперь вы знаете, какие молитвы нужно читать перед чтением акафиста, но нельзя забывать, что после него должно последовать завершение: в заключение читается молитва «Достойно есть».

Молитва «Достойно есть»

Достойно есть яко воистину блажити Тя, Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем (поклон).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды).

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Молитва перед чтением акафистов по соглашению

Нельзя не упомянуть о молитве перед чтением акафиста по соглашению. К его чтению прибегают обычно в экстремальных случаях: в случае тяжкого недуга, серьезных жизненных проблем и несчастий. С этой целью создается специальная молитвенная группа, которая может включать и несколько человек, и несколько десятков молящихся, объединенных для совместного обращения к Небесным Силам.

молитва перед акафистом

Чтение акафиста по соглашению предусматривает, что все члены молитвенной группы начинают его в одно и то же заранее условленное время. Такое коллективное моление обладает гораздо большей силой, чем молитва одного человека, и считается более действенным, так как святой, к которому оно обращено, обязательно его услышит. Очень важно, чтобы все члены молитвенной группы точно соблюдали договоренность и не пропускали время молитвы.

Помните: любое обращение к Силам Небесным должно идти от чистого сердца и быть направлено только во благо. Прежде чем получить церковное благословение на чтение акафиста, поговорите со священником, какой акафист и кому из святых будет более действенным в вашей нужде, и следуйте его совету.

(

оценок, среднее:

из 5)

Чудотворные слова: молитва перед и после акафиста в полном описании из всех найденных нами источников.

Молитва перед и после акафиста

ПРАВИЛО ЧТЕНИЯ МОЛЕБНЫХ КАНОНОВ и АКАФИСТОВ

Напечатанные курсивом пояснения не читаются.

Чтение канонов и акафистов отдельно от утреннего и вечернего молитвенного правила необходимо совершать, испросив благословения, после “седмипоклонного начала”:

Б оже, милостив буди мне грешному (поклон).

Б оже, очисти мя грешнаго и помилуй мя (поклон).

С оздавый мя, Господи, помилуй мя (поклон).

Б ез числа согреших, Господи, прости мя (поклон).

В ладычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго (поклон).

А нгеле Хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя (поклон).

С вятый апостоле (или мучениче, или преподобне отче, имя рек), моли Бога о мне (поклон).

С вятый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (трижды, с крестным знамением и поясными поклонами).

С лава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

П ресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владыко, прости беззакония наша. Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

С лава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

О тче наш, Иже еси на небесех. Да святится имя Твое. Да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Г осподи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.

С лава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

П риидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

П риидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу (поклон).

П риидите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

П омилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззакония моя аз знаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших, и лукавая пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твой. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

В ерую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящего, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Затем читается канон и (или) акафист (читается после 6-й песни канона).

По завершении чтения канона – молитва ко Господу Иисусу Христу или Божией Матери, святому – соответственно смыслу канона и акафиста. Затем:

Д остойно есть, яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога Нашего. Ч естнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

С лава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

По окончании следует положить те же поклоны, что и в начале.

Каноном называется молитвенное последование в честь праздника или святого, состоящее из 9 песен, написанных по образу т.н. “пророческих песен” или “песен Священного Писания”. Фактически в каноне 8 песней, т.к. вторая поется только в особых случаях (обычно в Великий пост). Каждая песнь состоит из ирмоса и тропарей. Ирмос (греч. связь) – это первая строфа песни, задающая музыкальный тон для всех остальных (в древности все каноны пелись), а также связывающая канон по смыслу с соответствующей пророческой песнью. Однако на молебне ирмос читать не обязательно, поэтому иногда он приводится сокращенно – только начальные слова. Тропари – все последующие строфы песни. Обычно их бывает 4-5, хотя в некоторых случаях может быть и больше. Перед каждым тропарем читается припев (запев), соответствующий данному канону (обычно указан в начале канона). Если запев не указан, читаем припевы по следующему правилу:

К праздничным канонам Господу:

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе .

К молебным канонам Господу:

Милостиве Господи, услыши молитвы раб Твоих, молящихся Тебе .

К канонам Пресвятей Богородице:

Пресвятая Богородице, спаси нас .

К канонам святым:

Святый пророче или мучениче или святителю (имя рек), моли Бога о нас .

К предпоследнему тропарю песни запев:

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу (часто сокращенно записывается Слава: ).

К последнему: И ныне и присно и во веки веков. Аминь . (сокращенно записывается И ныне: ).

Акафист (греч. неседален) состоит из 25 строф, которые по смыслу объединяются попарно в звенья, состоящие из кратких кондаков и более пространных икосов. Икос содержит до 12 приветствий – херетизмов, начинающихся со слова “радуйся” (греч. – хере). Последняя, 25– я строфа, является молитвенным обращением к прославляемому, читается трижды.

ПРАВИЛО ЧТЕНИЯ МОЛЕБНЫХ КАНОНОВ И АКАФИСТОВ

Что такое акафист и как правильно его читать?

Многовековая церковная культура хранит в своих кладезях множество жанров песнопений, среди которых особое место занимает акафист.

Акафисты переведены на множество языков: греческий, румынский, сербский, польский, чешский и другие.

Правила прочтения акафиста святым

Что такое акафист? Это хвалебное песнопение, благодарение, посвященное Богу, Его Матери, святым угодникам, ангелам, архангелам.

Хвалебная песнь включает в себя из 25 песен, разделенных на две группы:

 1. Кондаки — 13 произведений, воплощающие в своих строках краткое содержание праздника или хвалебную оду святому, его чтение всегда заканчивается хвалой «алилуййя»;
 2. Икосы — 12 произведений, объясняющие суть праздничного события, всегда заканчивающиеся возгласом «радуйся».

Не каждый христианин понимает, как правильно читать акафист.

Внимание! Послабление делается лишь для беременных женщин и немощных людей — им разрешено читать его сидя, в крайнем случае — лежа .

 1. В переводе с древнегреческого языка означает «неседальное пение». Поэтому торжественный гимн исполняется всегда в положении стоя.
 2. По благословению священника его можно читать как в стенах храма, так и дома.
 3. Перед его произнесением читаются предначинательные молитвы, именно они произносятся перед началом основных молитв.
 4. После их прочтения читают акафист и молитву.

Важно! Торжественную песнь разрешено возносить в любые дни, кроме великопостных.

Зачем читают

Акафист Царице Небесной состоит из 25 строф, расположенных в определенном порядке. Он поется лишь единожды — в субботу пятой седмицы Великого поста.

Обычно Богородицу просят:

 • о даровании исцеления в тяжелых болезнях;
 • об избавлении от наркомании и алкоголизма;
 • о помощи в воспитании детей;
 • о родоспоможении;
 • о победе над врагами и прочих важных моментах земного жития.

Хвалебная песнь Божиим угодникам читается:

 • при всяких скорбях, нуждах;
 • при переезде в новый дом;
 • об избавлении от греховной напасти;
 • при тяжелом материальном положении;
 • в прочих трудных жизненных обстоятельствах.

Важно! Перед первым самостоятельным прочтением акафиста рекомендуется прослушать его в церкви или в аудиозаписи. Тем самым будет понятно: с какой интонацией произносится гимн, где правильно ставить ударение, какая громкость и звучание должны быть у песнопения.

Сила акафиста

 • хвалебная ода поется в те моменты, когда на душе молитвенника очень тяжело, тем самым священная песнь наполняет ее радостью, счастьем и гармонией;
 • при самостоятельном регулярном чтении молитвенник сполна понимает всю сущность бытия и то, в чем заключается вера Господня;
 • если чтец в чем-то сомневается и у него нет возможности посоветоваться с клириком, то после совершения хвалебной песни сомнения пропадут сами собой и человек станет уверенным в себе и своих силах христианином;
 • акафист может исцелить как физические, так и духовные недуги — главное, иметь твердую веру в помощь с Небес.

Водосвятный молебен с акафистом

Молебен — это особое богослужение, в котором умоляют Небо ниспослать молитвеннику милость и возносят благодарение за полученные просимые блага.

Вода освящается особым чином:

 1. Для водосвятия на стол посреди храма устанавливается чаша, наполненная водой, Распятие и Евангелие, зажигаются свечи.
 2. Клирик начинает чтение псалмов, тропарей, совершается крещение и каждение воды.
 3. По окончании молебна те из прихожан, кто заказывал его служение, получают святую воду для пития с верой и молитвой, одновременно прося у Бога прощения грехов и избавление от недугов себя и своих близких.

Освященная вода идентична по составу и происхождению самой обычной воде (водопроводной, колодезной, речной), но в процессе водосвятия и после совершения молебного чтения она чудесным образом приобретает благодатные и исцеляющие свойства.

Она является спасительной для верующего человека.

Совет! По традиции освященную воду принято употреблять натощак.

Как подавать записки для молебна

 1. Для того, чтобы батюшка помолился вместе с самим молитвенником на молебне, необходимо подать в церковную лавку записку с именами тех, за кого будет возноситься молитва.
 2. Каждое имя следует вписывать в родительном падеже (отвечать на вопрос кого? — Иоанна, Нины, младенца Сергия, отроковицы Екатерины).
 3. Имена следует указывать те, что даны человеку в Таинстве Крещения, написание их должно быть церковным (например, Дмитрия — Димитрия, Ивана — Иоанна, Татьяны — Татианы).
 4. Фамилию, родство, гражданство — писать не нужно, можно лишь указать нужду — болящего, воина, путешественника.
 5. На одном бланке нужно указать не более 10 имен, но если есть желание помолиться за большее количество человек, то следует подать несколько записок.

Акафист — это составленное с особой тщательностью хвалебное молитвословие, вырабатывающее у православного христианина навыки каждодневной молитвы.

Совет! Перед началом чтения хвалебного гимна важно сконцентрироваться на молитве, быть искренним, внимательным, молитвенником, а слова акафиста возносить с сердечным покаянием.

Акафист поможет человеку привыкнуть к молитве как к главной части богослужения, именно поэтому акафист читается в православных храмах как соборная молитва.

Чтение акафистов или канонов дома

Для корректного отображения содержимого страницы необходимо включить JavaScript или воспользоваться браузером с поддержкой JavaScript.

При чтении акафиста или канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в утренних молитвах. Поэтому, если акафист или канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже молитвы не нужно. Акафист или канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Молитва Пресвятой Троице

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1 Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2 И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3 Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4 Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5 И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6 И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7 И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8 И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9 Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10 Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11 Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12 и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Сла́ва, и ны́не:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание по чтению канона. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с. Святым: Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. общепринятые сокращения). Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева. Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Сла́ва, и ны́не:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Сла́ва, и ны́не:» читается после всех тропарей. В восьмой песни вместо «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху» читается «Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Го́споди, поми́луй».

Представленные на Акафистнике каноны предназначены, в первую очередь, для домашнего чтения и содержат некоторые упрощения (убраны подобны, катавасии, номера гласов, повторения тропарей и т.п.). Тексты для богослужения доступны в «зеленых» и «коричневых» минеях.

Замечание по чтению акафиста (помещено в каждом акафисте после 13-го кондака). Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если у вас нет под рукой этих книг или вы не знаете, как ими пользоваться, можно действовать по упрощенной схеме. Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым. В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Соединение канона с акафистом (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Рекомендуем

С помощью кнопки выберите банковскую карту или Яндекс.Деньги.

©2004-2017 — При использовании материалов ссылка обязательна.

Оценка

4

проголосовавших:

2

Любой даже новоначальный православный сегодня знает, что воцерковленномуВоцерковленный — человек, не просто верующий и крещенный, но живущий церковной жизнью: понимающий цель своего пребывания в Церкви, старающийся в меру сил выполнять все церковные уставы и порядки верующему нужно читать каноны и акафисты. Неофиты часто соревнуются между собой, кто больше в день прочитает этих молитвословий, что есть несомненно греховным проявлением духовной гордости. Однако большинство акафистников и канонников предназначены для  опытных и содержат лишь тексты канонов и акафистов, безо всяких пояснений, как их правильно читать дома келейно. Попробуем внести ясность в этот вопрос.

Что такое каноны и акафисты?

В богослужебной православной традиции существует несколько видов особых молитвенных последований. К ним относятся более традиционные каноны, а также получившие большее распространение в Русской Церкви в 19-20 веках — акафисты.

Канон  — церковный гимн, посвященный прославлению Господа нашего Иисуса Христа, Святой Троицы, Пресвятой Богородицы, какого-либо праздника или святого. В храмовом богослужении каноны входят в состав утрени, повечерия, полунощницы и других.

Канон составлен из песен, каждая из которых, в свою очередь, состоит из ирмосаИрмо́с — первая строфа в каждой песне канона, в которой прославляются священные события или лица. Ирмос служит мелодико-метрическим образцом для последующих тропарей данной песни. Тексты ирмосов в основном — парафразы Священного Писания. На богослужении ирмосы поются хором соответственно недельному гласу и нескольких тропарейТропа́рь – краткое песнопение, в котором раскрывается сущность праздника или прославляется святой (святые). Тропарь праздника раскрывает его сущность и воспевает его. Тропарь святому, раскрывает особенности подвига святого, прославляет его житие и святость (обычно от двух до шести, но есть особыеНапример Великий покаянный канон преп. Андрея Критского, читаемый во дни Великого поста каноны, где их может быть до 30). Темой каждой песни являются библейские песни, которые в древности читались перед песнями канона, а в настоящее время читаются только на богослужениях утрени Великого поста.

В каноне может быть 2, 3, 4, 8 и 9 песен. Трех- и четырех-песенные каноны обычно читаются на богослужениях Великого поста и Пятидесятницы. Девяти-песенный всего один — Великий канон св. Андрея Критского. Двух-песенный — тоже единственный, читаемый в Великий Вторник. Обычно же каноны восьми-песенные. На самом деле это девяти-песенные каноны, в которых пропущена вторая песнь.

Ирмос связывает по смыслу библейскую песнь и тропари, раскрывающие основную тему канона. Перед девятой песнью канона на богослужении утрени поется песнь Богородицы «Величит душа Моя Господа…» и припев, прославляющий Богородицу, — «Честнейшую Херувим…». В некоторые из двунадесятых праздников вместо песни Богородицы поются особые праздничные песнопения.

В традиции богослужений Русской Церкви ирмосы обычно поются, а тропари читаются. Исключение составляет пасхальный канон, который поется полностью. В византийской традиции каноны пелись полностью.

Первые каноны были написаны свв. Андреем Критским и Иоанном Дамаскиным в VII в.

Акафист — форма церковной поэзии, близкая к древним кондакамКонда́к — жанр церковной византийской гимнографии в форме стихотворной повествовательной проповеди, посвященной тому или иному церковному празднику — особое хвалебное песнопение в честь Спасителя, Божией Матери или святых.

Акафист состоит из 25 песен, которые расположены по порядку букв греческого алфавита: одного основного кондака с определенным окончанием или припевом и 12 кондаковЗдесь: краткая хвалебная песнь, чередующихся с 12 икосамиИкос — пространная песнь. Икосы заканчиваются восклицанием “Радуйся”, а кондаки – “Аллилуйя” (на еврейском – “хвалите Бога”).

При этом икосы заканчиваются тем же припевом, что и первый кондак, а все остальные кондаки — припевом «Аллилуия».

Читаем каноны и акафисты дома

Как мы уже видели выше, каноны и акафисты являются неотъемлемой частью храмового богослужения. Однако весьма душеполезно читать их и дома, — келейно. В частности, каноны Иисусу Христу, Пресвятой Богородице и Ангелу-Хранителю вместе с каноном ко святому Причащению, — входят в обязательное домашнее молитвенное правило христианина во время подготовки ко Причастию. Иногда к нему также добавляют акафист Иисусу Сладчайшему.

Домашняя (келейная) молитва

Православным, желающим взять на себя дополнительный молитвенный подвиг, по благословению духовника можно читать и другие каноны и акафисты. Однако тут следует быть осторожным, чтобы не возникло духовной гордости, а также чтобы после взятого на себя самочинно несоразмерного молитвенного труда не наступило духовное охлаждение, когда всякая молитва оставляется вообще. На этом претыкались многие новоначальные «подвижники». Святые отцы учат, что лучше молиться понемногу, но постоянно, нежели сразу нагрузить себя неподъемным молитвенным правилом, а когда Божия Благодать на время отойдет от тебя — бросить читать даже и обязательные молитвы.

Как начинать и оканчивать каноны и акафисты?

Если ты начитаешь читать каноны или акафисты дома (келейно), то следует использовать обычное начало и окончание утренних и вечерних молитв. Канон ко святому Причащению в молитвословах имеет свое начало и не заканчивается, как обычные молитвы. Прочие же каноны и акафисты, если читаются в составе утреннего или вечернего молитвенного правила, то снова предварять их зачинательными молитвами не нужно. Просто читайте акафист или канон сразу после утренних или вечерних молитв, перед обычным окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Читаем каноны и акафисты дома: молитвы перед чтением 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Примечание: от Пасхи до Вознесения Христова вместо молитвы Святому Духу читаем тропарь Пасхи: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды), а от Вознесения до Троицы ее не читаем вообще

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

Примечание: вместо «Слава, и ныне:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Слава:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо «И ныне:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Сла́ва, и ны́не:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание к чтению канонов. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с. Святым (пример): Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. выше общепринятые сокращения). Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева.

Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Сла́ва, и ны́не:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Сла́ва, и ны́не:» читается после всех тропарей.

В восьмой песни вместо «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху» читается «Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Го́споди, поми́луй».

Каноны для домашнего чтения обычно упрощены, сравнительно с богослужебными: из них убираются подобны, катавасии, номера гласов, повторения тропарей и пр. Если ты умеешь петь и знаешь гласы, то можешь петь ирмосы канонов на глас недели (обычно обозначается в церковном календаре).

Замечание к чтению акафистов. Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого повторно читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в акафисткнике в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если ты не имеешь этих книг, то можно действовать по упрощенной схеме. Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым. В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Как соединить каноны и акафисты (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Читаем каноны и акафисты дома: завершающие молитвы

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

Примечание: от Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается т.н. Задостойник: припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Семипоклонный начал

В старообрядческой церкви в начале всякого молитвенного правила, а также богослужения, издревле использовались особые молитвы с поклонами, получившие наименование «семипоклонного начала». После реформы патриарха Никона эти молитвы были убраны из богослужения, однако в некоторых полных молитвословах для мирян они присутствуют, поскольку не являются канонически неверными, а следовательно могут употребляться при совершении келейного (домашнего) молитвенного правила перед вышеописанными начальными молитвами. В равной мере это относится и к тому случаю, когда ты собираешься читать каноны и акафисты.

Боже, милостив буди мне грешному (Поклон)
Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя (Поклон)
Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон)
Без числа согреших, Господи,прости мя (Поклон)
Владычица моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго (Поклон)
Ангеле, хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя (Поклон)
Святой апостоле (или мучениче/преподобный отче имя) моли Бога о мне (Поклон)

Поклоны могут быть поясными либо земными. Подробнее о том, когда и как делать поклоны ты можешь прочитать здесь.

р.Б.Павел
По материалам сайта akafistnik.ru и других православных ресурсов

Видишь ошибку в этой статье? Пожалуйста выдели ее и нажми Shift + Enter или нажми сюда, чтобы сообщить мне о ней.

Оценка 3.5 проголосовавших: 8
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here