Молитвами святых отец наших текст

Детально: молитвами святых отец наших текст - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря
(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

Вместо «Слава, и ныне:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Слава:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо «И ныне:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Тро́ичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Слава: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ныне: Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю, но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́; да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не даждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4-я, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, сердца́ же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ния, или преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твоего́ Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, в о́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по дело́м его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твоего́ лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6-я, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я́ Твоего́ хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́. Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́. Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 8-я, Господу нашему Иисусу Христу

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9-я, к Ангелу хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нней мое́й души́ и стра́стней мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не даждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй рабо́в Твои́х: отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена их), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н (поклон). Изба́ви их от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды (поклон), от вся́кия боле́зни душе́вныя и теле́сныя (поклон). Прости́ им вся́кое согреше́ние, во́льное и нево́льное (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори (поклон).

Молитва о усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: , сро́дников, благоде́телей (имена их), и всех правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших Помянник (см. в конце утренних молитв).

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Молитва оптинских старцев

Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь.

Помянник О живых

Помяни́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на Небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя. Приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго. И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непребори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́; раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати. (Поклон.)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, огради́ ми́ром их, и глаго́ли ми́рная и блага́я в сердца́х их о Це́ркви Твое́й Святе́й, и о всех лю́дех Твои́х, да и мы в тишине́ их ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во правове́рии, и во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон.)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха Кири́лла, и святе́йшия вселе́нския патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго. (Поклон.)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон.)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена их), бра́тию и сестры́, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон.)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй во святого́рских монастыре́х, и в росси́йских, и во ине́х ме́стех живу́щия и пребыва́ющия отцы́ и бра́тию нашу, и сестры́, и моли́вами их поми́луй и мене́, гре́шнаго. (Поклон.)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных, острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́: облегчи́ им тяготу́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу от Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон.)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я́, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон.)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотвори́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие . (Поклон.)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны . (Поклон.)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к дело́м злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́ . (Поклон.)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шнаго . (Поклон.)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти. Правове́рие же утверди́, и воздви́гни рог христиа́нский, и низпосли́ на нас ми́лости Твоя́ бога́тыя. (Поклон.)

О усопших

Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия правове́рныя цари́ и цари́цы, благове́рныя кня́зи и княги́ни, святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон.)

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х, , (имена их), и всех сро́дников по пло́ти; и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон.)

Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и сестры́, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон.)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды.)

Последование ко Святому Причащению

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Молитва начинательная

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитвами Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!

Молитва Святому Духу

Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде Сущий и всё наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.

Трисвятое

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (Трижды с поклоном)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святой, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое; да придет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого.

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Придите, поклонимся Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю, нашему Богу. (Поклон)

Придите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 22

Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду нуждаться: Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени Своего. Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня. Ты приготовил предо мною трапезу в виду врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя преисполнена. Так, благость и милость Твоя да сопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме Господнем многие дни.

Псалом 23

Господня земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней, ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно ближнему своему, — тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. Таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего, Боже Иакова! Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? — Господь крепкий и сильный, Господь, сильный в брани. Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет Царь славы! Кто сей Царь славы? — Господь сил, Он — царь славы.

Псалом 115

Я веровал, и потому говорил: я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей: всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения прииму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его! О, Господи! я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей; Ты разрешил узы мои. Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его, во дворах дома Господня, посреди тебя, Иерусалим! Аллилуия.

И тропари, глас 8:

Беззакония мои презри, Господи, от Девы родившийся, и сердце моё очисти, делая его храмом пречистого Твоего Тела и Крови; не отринь меня от Твоего лица, ибо милость Твоя безмерно велика.

Слава: Причаститься святынь Твоих как дерзну я, недостойный? Ведь если осмелюсь подойти к Тебе вместе с достойными, одежда меня обличает, — ибо не в такой идут на вечерю, и осуждение навлеку на многогрешную душу мою. Очисти, Господи, скверну души моей и спаси меня, ибо Ты Человеколюбец.

И ныне: Бесчисленно множество моих, Богородица, согрешений; к Тебе прибегаю, Чистая, нуждаясь в спасении. Воззри милостиво на немощную мою душу и моли Сына Твоего и Бога нашего дать мне прощение соделанных мною тяжких согрешений, единая Благословенная.

Во время Великого поста добавляем тропарь:

Когда славные ученики во время умовения на вечере просвещались, тогда нечестивый Иуда, сребролюбием болевший, помрачился и Тебя, праведного Судию, беззаконным судиям предал. Смотри, имений собиратель, на того, кто из-за них удавился. Беги от ненасытной души, с Учителем так дерзко поступившей. Милостивый ко всем Господи, слава Тебе!

Псалом 50

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня, ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими сотворил, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот, Ты возлюбил истину в сердце и внутри меня явил мне мудрость . Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее снега. Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лицо Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от крови, Боже, Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи! отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою: ибо жертвы Ты не желаешь, — я дал бы ее; к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Облагодетельствуй, по благоволению Твоему Сион; воздвигни стены Иерусалима: тогда благоугодны будут Тебе жертвы правды, возношение и всесожжение; тогда возложат на алтарь Твой тельцов.

Канон

Песнь 1

Ирмос: Придите люди, воспоем песнь Христу Богу, разделившему море и проведшему чрез него народ, который Он вывел из рабства египетского, ибо Он прославился.

(На каждой песне канона, после ирмоса (перед первым тропарем) следует говорить: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня», перед следующим тропарем — «Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня». Перед богородичным же — «Пресвятая Богородица, спаси нас!»).

Хлебом жизни вечной да будет мне Тело Твоё святое, милосердный Господи,  и драгоценная Кровь — исцелением от многообразных недугов.

Оскверненный делами непристойными, окаянный, причащения Твоего пречистого Тела и божественной Крови, недостоин я, Христос, но сделай меня достойным.

Земля благая, благословенная Божия Невеста, Колос произрастившая спасительный миру, сподоби меня, Его вкушая, спастись.

Песнь 3

Ирмос: Утвердивший меня на камне веры, Ты открыл мои уста на врагов моих; ибо возвеселился дух мой, воспевая: нет столь святого, как Бог наш, и нет праведного, кроме Тебя, Господи.

Слез подай мне, Христос, капли, скверну сердца моего очищающие, чтобы я с чистой совестью, с верою и страхом приступил к причащению Божественных Даров Твоих.

Да будет мне в прощение согрешений пречистое Тело Твоё и божественная Кровь, в Духа Святого общение и в жизнь вечную, Человеколюбец, от страстей же и скорбей в избавление.

Богородичен: Пресвятая трапеза Хлеба жизни, по милосердию Своему сошедшего с высоты и дающего миру новую жизнь! Удостой ныне меня, недостойного, со страхом вкусить его и быть живым.

Песнь 4

Ирмос: Не ходатай, не ангел, но Сам Ты, Господи, пришел, от Девы воплотившись, и спас всего меня, человека; посему взываю к Тебе: слава силе Твоей, Господи!

Восхотел Ты, нас ради воплотившись, Многомилостивый, быть заклан, как овца, за грехи человеческие. Потому я умоляю Тебя: и мои очисти согрешения.

Исцели души моей раны, Господи, и всего меня освяти, и удостой, Владыка, чтобы я, окаянный, приобщился Твоей таинственной Божественной вечери.

Богородичен: Умоли Родившегося от Тебя, Владычица, да будет милостив ко мне, и сохрани меня, раба Твоего, нескверным и непорочным, чтобы я, приняв Его как духовный жемчуг, освятился.

Песнь 5

Ирмос: Господи, податель света и Творец времен! Наставь нас светом повелений Твоих; ибо другого Бога, кроме Тебя, не знаем.

Что Ты Сам предсказал, Христос, да будет то ничтожному рабу Твоему и, как обещал, пребудь во мне; ибо вот, я вкушаю Твое Божественное Тело и пью Кровь Твою.

О Слово Бога Отца и Бог! Уголь горящий Твоего Тела да послужит мне, помраченному, для просвещения, и Твоя Кровь — для очищения моей оскверненной души.

Богородичен: Мария, Матерь Божия, благоухания драгоценное вместилище! Молитвами Твоими соделай меня избранным сосудом, чтобы я был причастником святынь Сына Твоего.

Песнь 6

Ирмос: Погрузившись в бездну греха, призываю непостижимую бездну Твоего милосердия, Боже, выведи меня из погибели!

Ум, душу, сердце и тело мои освяти, Спаситель, и удостой, Владыка, неосужденно приступить к страшным Тайнам.

Причащением святых Твоих Тайн, Христос, да освобожусь я от страстей и получу умножение Твоей благодати и жизни укрепление.

Богородичен: Боже, Святое Слово Бога! По молитвам Святой Твоей Матери всего освяти меня, приступающего ныне к Божественным Твоим Тайнам.

Кондак

Не возбрани мне, Христос, принять ныне Хлеб — Тело Твоё и божественную Твою Кровь; пречистых Твоих, Владыка, и страшных Таинств причащение да не в суд будет мне, окаянному, но в жизнь вечную и бессмертную.

Песнь 7

Ирмос: Кумиру златому мудрые юноши не поклонились, и в пламя сами вступили, и идолов их осмеяли; среди пламени воззвали, и оросил их Ангел, возвестив: «Услышана уже уст ваших молитва!».

Причащение бессмертных Твоих Тайн, Христос, да будет мне ныне источником благ, светом, жизнью, победою над страстями и послужит к преуспеянию и умножению божественной добродетели, дабы я прославил Тебя, единый милосердный.

Да избавлен буду от страстей, и врагов, и бед, и всякой скорби я, ныне с трепетом и любовью, со благоговением приходящий к Твоим, Человеколюбец, бессмертным и божественным Таинствам и сподоби меня воспевать Тебе: благословен Ты, Бог отцов наших!

Богородичен: Спасителя Христа непостижимо родившая, Богом облагодатствованная, молю Тебя ныне я, раб Твой, чистую нечистый: меня, хотящего ныне приступить к пречистым Тайнам, всего очисти от скверны плоти и духа.

Песнь 8

Ирмос: В печь огненную ко отрокам еврейским сошедшего и пламя в росу превратившего Бога воспевайте как Господа и превозносите во все века.

Небесных, и страшных, и святых Твоих Таинств, Христос, и божественной Твоей и таинственной Вечери удостой и меня, отчаявшегося, Боже, Спаситель мой!

Под Твою милость прибегнув, Благой, взываю к Тебе со страхом: «Пребудь во мне, Спаситель, и я, как Ты сказал, в Тебе; ибо вот, дерзая на милость Твою, ем Тело Твоё и пью Кровь Твою!»

Богородичен: Трепещу, принимая огонь, не сгореть бы мне, как воск и как трава. О страшное таинство! О милосердие Божие! Как я, ничтожный, причащаюсь Божественного Тела и Крови и становлюсь нетленным?

Песнь 9

Ирмос: Безначального Родителя Сын, Бог и Господь, воплотившись от Девы, нам явился омраченных просветить, собрать рассеянных. Потому мы всеми воспеваемую Богородицу величаем.

Вкусите и видите — это Христос. Господь, ради нас ставший подобным нам, однажды принесший Себя в жертву Отцу Своему, всегда закалывается, освящая причащающихся.

Душою и телом да освящусь я, Владыка, да просвещусь, да спасусь, да буду домом Твоим, через причащение священных Таинств  имея Тебя во мне живущим со Отцом и Духом, Благодетель многомилостивый.

Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. Твое Тело и пречестная Кровь, Спаситель мой, да будет мне как огонь и как свет, сожигая во мне все грешное и пожигая терние страстей, и всего меня просвещая для поклонения Божеству Твоему.

И ныне и всегда, и во веки веков. Бог воплотился от чистой крови Твоей. Потому всякий род воспевает Тебя, Владычица, и множества Бесплотных Тебя славят, ибо через Тебя они ясно увидели над всем Владычествующего, принявшего природу человеческую.

Достойно воистину прославлять Тебя, Богородица, всегда блаженную и пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейшую херувимов и несравненно славнейшую серафимов, нетленно Бога Слова родившую, истинную Богородицу Тебя величаем.

Помилуй нас, Господи, помилуй нас! Нет нам никакого оправдания, и молитву эту мы, грешные, Тебе, Владыка, приносим: помилуй нас!

Слава: Господи! Помилуй нас, ибо на Тебя мы уповаем. Не прогневайся на нас и не вспомни беззаконий наших: но обрати на нас взор Твой ныне, ибо Ты милосерд, и избавь нас от врагов наших, ибо Ты — Бог наш и мы — Твои люди, все мы — дело рук Твоих и имя Твоё призываем.

И ныне: Милосердия двери открой нам, благословенная Богородица, надеясь на Тебя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, ибо Ты — спасение рода христианского.

Господи, помилуй. (40) И поклоны, сколько хочешь.

Затем следующие стихи: Желая вкусить, человек, Тело Владыки, / в страхе приступи, чтобы не опалиться, ибо это огонь. / Когда же пьешь божественную Кровь для приобщения, / сперва примирись с тебя опечалившими. / Затем дерзновенно таинственной пищи вкуси.

И другие стихи: Прежде причащения страшной жертвы, / животворящего Тела Владыки, / таким образом помолись со трепетом.

И далее молитвы:

Молитвы перед Причащением

Молитва 1, св. Василия Великого.

Владыка Господь Иисус Христос, Боже наш, источник жизни и бессмертия, Творец всего творения видимого и невидимого, Сын безначального Отца, вместе с Ним вечный и безначальный, в последние дни по безмерному милосердию облекшийся в плоть, распятый и погребенный за нас, неблагодарных и злонравных, обновивший Своею кровью поврежденное грехом естество наше! Сам, бессмертный Царь, прими покаяние от меня грешного, приклони Твое ухо ко мне и услышь слова мои: согрешил я, Господи, согрешил пред небом и пред Тобою и недостоин поднять глаза на высоту славы Твоей, ибо прогневал Твое милосердие, преступив Твои заповеди и не послушав Твоих повелений.

Но Ты, Господи, незлобивый, долготерпеливый и многомилостивый, не оставил меня погибнуть с моими беззакониями, всячески ожидая моего обращения. Ты, Человеколюбец, Сам сказал чрез пророка Своего: «Решительно не хочу Я смерти грешника; но хочу, чтобы он обратился и жив был». Ведь не хочешь Ты, Владыка, погубить создание рук Своих, не желаешь погибели людей. Но хочешь, чтобы все спаслись и пришли к познанию истины. Посему и я, хотя недостоин и неба, и земли, и сей скоротечной жизни, всего себя подчинив греху, и поработив удовольствиям, и помрачив в себе Твой образ, но, будучи творением и созданием Твоим, не отчаиваюсь в своём спасении, окаянный, к безмерному милосердию Твоему дерзновенно прихожу. Прими же и меня, Человеколюбец Господи, как блудницу, как разбойника, как мытаря и как блудного сына, и сними с меня тяжкое бремя грехов; Ты, подъемлющий грех мира и немощи человеческие исцеляющий, труждающихся и обремененных к Себе призывающий и дающий им покой, пришедший призвать не праведных, но грешных к покаянию, очисти и меня от всякой скверны плоти и духа и научи меня проводить святую жизнь в страхе пред Тобою, чтобы я, с чистым свидетельством совести моей принимая часть святынь Твоих, соединился со святым Твоим Телом и Кровью и имел Тебя во мне обитающим и пребывающим, со Отцом и Святым Духом.

Истинно так, Господи, Иисус Христос, Боже мой, и да не в суд мне будет причастие пречистых и животворящих Таинств Твоих, и да не сделаюсь я немощным душою и телом от недостойного их причащения, но дай мне до последнего моего вздоха неосужденно принимать часть святынь Твоих — во общение с Духом Святым, в напутствие вечной жизни, в благоприятный ответ на страшном суде Твоём, чтобы и я со всеми избранными Твоими сделался участником нетленных Твоих благ, которые Ты приготовил для любящих Тебя, Господи, — в них Ты прославлен вовеки. Аминь.

Молитва 2, св. Иоанна Златоуста

Господи Боже мой! Знаю, что я недостоин и не пригоден, чтобы Ты вошел под кров дома моей души, потому что он пуст и обрушился, и не найдешь во мне места достойного, чтобы преклонить голову. Но как Ты с небесной высоты ради нас явился на земле в смиренном виде; снизойди также и ныне к моему убожеству. И как Ты соизволил возлечь в пещере и в яслях бессловесных скотов, войди также и в ясли моей неразумной души и в мое оскверненное тело. Как не презрел войти и вечерять с грешниками в доме Симона прокаженного, удостой также войти и в дом смиренной моей души, прокаженной и грешной. И как Ты не отверг подобную мне блудницу и грешницу, пришедшую и прикасавшуюся к Тебе, так сжалься и надо мною грешным, приходящим и прикасающимся к Тебе. И как не погнушался нечистотою ее оскверненных уст, поцеловавших Тебя, не погнушайся также еще более нечистыми и скверными моими устами и моими отвратительными, нечистыми и оскверненными губами, и еще более нечистым моим языком.

Но да будет мне горящий уголь пресвятого Твоего Тела и честной Твоей Крови в освящение, просвещение и укрепление моей смиренной души и тела, в облегчение тяжести многих моих согрешений, в сохранение от всяких козней дьявольских, в устранение и обуздание злых и порочных привычек моих, в умерщвление страстей, к соблюдение заповедей Твоих, в приумножение божественной Твоей благодати и Царства Твоего обретение. Ведь я не с небрежением прихожу к Тебе, Христос Бог, но с дерзновенным упованием на неизреченную благость Твою, чтобы не стал я добычей духовного волка, если надолго уклонюсь от общения с Тобой.

Посему молю Тебя, ибо Ты один свят, Владыка, освяти мою душу и тело, ум и сердце, и все внутренности, обнови всего меня, укорени страх Твой в моих членах, и сделай, чтобы Твое освящение неизменно было во мне. И будь мне помощником и заступником, в мире управляя моею жизнью, да сподоблюсь я стать по правую руку от Тебя со святыми Твоими по молитвам и ходатайствам Пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и пречистых Сил, и всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь.

Молитва 3, св. Симеона Метафраста

Единый чистый и нетленный Господи, по несказанному состраданию и человеколюбию принявший на Себя всё наше естество от чистой и непорочной крови Девы, сверхъестественно родившей Тебя Духа Божественного наитием и благоволением вечного Отца, Христос Иисус, Премудрость Божия, и мир, и сила! Ты, воспринятой Тобою плотью животворящие и спасительные страдания принявший: Крест, гвозди, копье, смерть, — умертви мои пагубные для души страсти телесные. Погребением Твоим разоривший царство ада, погреби благими помыслами мои дурные намерения и рассей духов зла. Живоносным Твоим воскресением на третий день падшего праотца воздвигший, воздвигни и меня, грехом поскользнувшегося, средства к покаянию мне предлагая. Славным Твоим вознесением плоть воспринятую обоживший и давший ей честь восседать по правую руку от Отца, удостой меня причащением святых Твоих Таинств стать вместе со спасенными на правую сторону. Сошествием Утешителя Духа сосудами драгоценными соделавший священных учеников Твоих, яви и меня вместилищем Его пришествия. Вновь грядущий праведно судить вселенную, благоволи и мне встретить на облаках со всеми святыми Твоими Тебя, Творца и Создателя моего, дабы я бесконечно прославлял и воспевал Тебя, с безначальным Твоим Отцом и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 4, св. Иоанна Дамаскина

Владыка Господь Иисус Христос, Бог наш, милосердный и человеколюбивый, один имеющий власть прощать грехи людям, презри все мои прегрешения, сознательные и по неведению, и сподоби меня неосужденно причаститься Твоих божественных, преславных, пречистых и животворящих Тайн не в тягость, не в муку, не в умножение грехов, но во очищение, освящение, в залог будущей жизни и царства, в ограждение, в защиту, в поражение врагов, в истребление многих моих согрешений. Ибо Ты — Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу воссылаем с Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 5, св. Василия Великого

Знаю, Господи, что я недостойно причащаюсь пречистого Твоего Тела и честной Твоей Крови, и виновен, и ем и пью осуждение себе, не осознавая, что это — Твое Тело и Кровь, Христа и Бога моего. Но, надеясь на Твои милости, прихожу к Тебе, сказавшему: «Кто ест Мою плоть и пьет Мою кровь, тот пребывает во Мне, и Я в нем». Умилосердись же, Господи, и не обличи меня грешного, но поступи со мной по милости Твоей, и да послужит мне Святыня сия во исцеление, очищение, просвещение, в охранение, спасение и освящение души и тела, в прогнание всякого мечтания и лукавого дела, и воздействия дьявольского, проявляющегося через помыслы в членах моих; в дерзновение и любовь к Тебе, в исправление жизни и укрепление ее, в умножение добродетели и совершенства, во исполнение заповедей, в общение со Святым Духом, в напутствие в вечную жизнь, в благоприятный ответ на Твоем страшном суде, а не во осуждение.

Молитва 6, св. Иоанна Златоуста

Боже, ослабь, отпусти, прости мне согрешения мои, которыми я пред Тобою согрешил: или словом, или делом, или помышлением, вольно или невольно, сознательно или по неведению, всё мне прости, как благой и Человеколюбец. И по молитвам пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей и святых Сил и всех святых, от века Тебе благоугодивших, благоволи мне принять не в осуждение святое и пречистое Твоё Тело и драгоценную Кровь, но в исцеление души и тела, и в очищение злых моих помышлений, ибо Твоё — Царство, и сила, и слава, со Отцом и Святым Духом, ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 7, св. Иоанна Златоуста

Недостоин я, Владыка Господи, чтобы Ты вошел под кров души моей, но поскольку Ты, как Человеколюбец, хочешь жить во мне, то я с дерзновением приступаю. Ты повелеваешь, чтобы я отворил врата, созданные Тобою одним, и Ты вошел бы в них со свойственным Тебе человеколюбием и просветил помраченный мой разум. Верую, что Ты сделаешь это, ибо Ты не прогнал блудницу, пришедшую к Тебе со слезами, и не отвергнул мытаря, принесшего покаяние, не отогнал и разбойника, познавшего в Тебе Царя; и гонителя, обратившегося к Тебе, не оставил тем, чем он был; но всем, с покаянием к Тебе пришедшим, дал Ты место в сонме друзей Твоих, единый Благословенный всегда, ныне и в бесконечные века. Аминь.

Молитва 8, св. Иоанна Златоуста

Господь Иисус Христос, Бог мой! Отпусти, разреши, очисти и прости мне, рабу Твоему, ошибки, и согрешения, и грехопадения мои, которыми я согрешил пред Тобою от юности моей до настоящего дня и часа: сознательно или несознательно, или словами, или делами, или мыслями, или замыслами и привычками, и всеми моими чувствами. И по молитвам без мужа родившей Тебя Пречистой Приснодевы Марии, Матери Твоей, единственной несомненной надежды, заступления и спасения моего, удостой меня неосужденно причаститься пречистых, бессмертных, и животворящих, и страшных Твоих Таинств в прощение грехов, в жизнь вечную, в освящение и просвещение, укрепление, исцеление и здравие души и тела, в уничтожение и совершенное устранение нечистых моих помышлений и замыслов, намерений и ночных видений темных и злых духов. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава, честь и поклонение вместе с Отцом и Святым Твоим Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва 9, св. Иоанна Дамаскина

Пред вратами храма Твоего стою, а злых помыслов не оставляю. Но Ты, Христос Бог, мытаря оправдавший, и хананеянку помиловавший, и разбойнику врата рая открывший, открой и мне человеколюбивое сердце Твоё и прими меня, приходящего и прикасающегося к Тебе, как блудницу и кровоточивую: ведь одна, края одежды Твоей коснувшись, легко получила исцеление; другая же, обняв пречистые Твои ноги, прощение грехов приобрела. Я же окаянный, дерзая принять все Твое тело, да не буду сожжен, но прими меня, как тех двух, и просвети чувства души моей, сжигая мои грехи, по молитвам непорочно Родившей Тебя и по молитвам небесных Сил. Ибо Ты благословен во веки веков. Аминь.

Молитва св. Иоанна Златоуста

(читается священником при выносе чаши).

Верую, Господи, и исповедую, что Ты воистину Христос, Сын Бога живого, пришедший в мир спасти грешников, из которых я первый. Еще верую, что это есть именно пречистое Тело Твое, и что это есть именно драгоценная Кровь Твоя. Посему молюсь Тебе: помилуй меня и прости мне прегрешения мои, вольные и невольные, которые я сделал словом и делом, сознательно и несознательно, и удостой меня неосужденно причаститься пречистых Твоих Таинств в оставление грехов и жизнь вечную. Аминь.

Вечери Твоей таинственной ныне, Сын Божий, причастником меня прими. Ибо не поведаю я тайны врагам Твоим, не дам Тебе лобзания, такого, как Иуда. Но как разбойник исповедаю Тебя: «Помяни меня, Господи, в Царстве Твоём!».

Приступая к причащению, говори в себе следующие стихи Симеона Метафраста.

Вот я приступаю к Божественному причащению,

Не опали меня, Создатель, сим причастием,

Потому что Ты — огонь, попаляющий недостойных;

Но очисти меня от всякой нечистоты.

Следующая глава >

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here