Отче наш на татарском языке

Детально: отче наш на татарском языке - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Все о религии и вере – “молитва отче наш на татарском языке полностью” с подробным описанием и фотографиями.

Оглавление [Показать]

Молитва отче наш на татарском языке полностью

тившихся ко Христу

Краткий молитвослов на татарском языке

Атанын, Улнын, Святый Тыннын исеменя. Аминь.

Эй Алла, мин жазык­лыга изгелекле бул.

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Ананнын да, кюнелля­рендя Алланы жoрткян арыу тормошло аталары­бызнын, бар aулеяля­реннен дя телякляре какына мин жазы­клыны да коткара кюр. Аминь.

Шoкoр Сина, эй Аллабыз, шoкoр Сина.

Молитва Святому Духу

Кюк Падшасы, жанга тынычлык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, кайда булса да бар Син, барын да oлгoрт­терясен, aртoрлo жакшы­лыкка бай Син, тере­лек биреуче Син Узен, безгя килеб урын­наш, безнен aрбер шакшы­лыгы­бызны aрче, жанна­рыбыз­ны коткар, Син изгелекле.

Святый Алла, Святый Кодрятле, Святый Улемсез, безне жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aрчакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй ин Святый oч Iпостасьле Алла, безне жар­лыкка; эй Ходай, безне жазык­тан тазарт; эй безне тотоб Тороучы, зако­ныннан жазганы­бызны кичер; эй Святый, безгя изге­лек кылыб, безнен житеш­мягян жире­безне тoзят, Уз исе­мен oчoн.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aрчакта да гумердян гумергя, аминь.

Эй кюктяге Атабыз! данны булыб торсон исемен Синен, килсен падша­лыгын Синен, жирдя дя кюктя­гечя булсын иркен Синен. Бoгoн кoннoк икмяге­безне бир безгя. Бурыч­лары­бызны кичер, без дя безгя бурычлы булган­нарга кичер­гян кюк. Безне алда­нырга ирек жибяр­мя. Жаман­нан кот­кар безне.

Эй Алла, Узен­нен оло изге­леген­нян мине жарлыка, Узен­нен кюб рахи­меннян жазы­гымны aрчеб бетер. Биг­ряк мине закон­сызла­ныуым­нан жыу, жазы­гым­нан мине тазарт. Закон­сыз­лан­ганым­ны тоямын, жазы­гым жа­лан кюз ал­дымда тора, Мин Синен Узенюк жазыклан­дым, жаман эшне кюз алды­нда кыл­дым. Син Уз сю­зендя туры, хокo­мoндя мине тейеш­лечя айыб­лар­сын. Мин анамда жарал ган­дук жа­зыклы, анам мине жа­зыклы кoйo тыудыр­ган шул. Син чын­ны жара­тасын шул, бе­леем неген­нен айыр­мачык тo­гoл жяше­рення­рен ми­ня бел­дерт­тен. Ми­на сиб­кеч бе­лян сибяр­сен, мин таза­­­­­­рыр­мын; мине жыуар­сын, мин кар­дан да биг­ряк агарыр­мын. Ми­на сoйo­нoч, кыу­аныч эшетте­рер­сен, уал­ган сoяк­ля­рем сoйo­нoр­ляр. Жа­зык­ларым­нан жo­зoн­нo бор, закон­сызла-ныула­рым­ны киче­реб бе­тер. Эй Алла, ми­не таза кю­нел­ле ит, эчем­дяге ты­ным­ны жанар­тыб арыу ит. Уз жoзoн­нян ми­не кыу­ма, Узен­нен арыу Тынын­ны мин­нян алма. Кот­карыу­ын бе­лян ми­не тагы сoйoн­дoр, код­рят­­ле Ты­нын бе­лян ми­не нык­лан­дыр. За­кон­сыз­лар­ны жул­лары­на oйря­тер­мен, бо­зок кеше­ляр Си­на кайтыр­лар. Эй Алла, ми­не сак­лау­чы Алла, кан тюге­удян мине кот­кар, те­лем Си­нен дo­рoс­лoгoн­не сoйo­нoб aйтер. Эй Ходай, теле­мне ачыл­дыр, ауызым Си­нен да­нын­ны aйтер. Кор­ман теля­сян ките­рер эйем, тик Син кор­ман жан­ды­рыуны теля­мей­сен. Алла­га кор­ман кай­гы­лы тын, Алла кай­гы­лы, жыуаш кю­нелне ким­сет­мяс, Эй Ходай, Уз изге­леген­нян С i онъ тауына жак­шы­лык ит, I еру­салим­нын койма­лары тор­го­золсон­нар ыйы. Анна­ры Син дoрoс­лoк кор­ма­нын, бю­ляк кю­тяре­уне, кор­ман жан­дыры­уны ка­был итяр­сен, анна­ры кор­ман ур­нына бы­зау­лар салыр­лар.

Ыша­намын бер Алла Атага, бу­ган нястя­лярне Тото­учы диб, кюк­не, жир­не, кю­реня тор­ган­ны, кю­рен­мей тор­ган­ны ба­ры­сын да Ул бул­дыр­ган диб. (Жяня ыша­намын) бер Ходай I исусъ Хрис­тоска, Алла­нын жан­гыз тыуган Улы диб, буган, багыт­лардан элеке Атадан тыуган, жак­тыдан чык­кан жак­тыдый, чын Алладан тыуган чын Алла диб, тыуган, жара­тыл­ган тoгoл, Узе Ата белян бер, ба­рын да Ул бул­дыр­ган диб. Без ке­шеляр oчoн, без­не кот­карыр oчoн кюк­тян инеб, Святый тын кыуаты белян Мар i я Кыз­дан тян­нянеб кеше бул­ган диб. Понт i й Пилатъ багы­тында без­нен oчoн качка ка­дакла­ныб, азаб­ланыб, улеб кю­мел­гян диб. Oчoн­чo кo­нoндя улгян жирен­нян Алла княгя­сендя­геча тере­леб торган диб. Кюккя кютя­релеб, Атанын ун жагын­нан утырган диб. Тере­лярне, улгян­нярне тик­шереб айырыр­га оло­лок белян тагы ки­лясе, падша­лыгы ич тя бетясе тoгoл диб. (Жяня ыша­намын) Святый Тынга, тере ите­уче Ходай диб, Атадан чыга диб, Ата белян, Ул белян тин табы­ныулы, тин даннаулы диб, Пагам­бярляр арт­кылы Ул сoйля­гян диб. (Ышана­мын) церковькя, Апос­толлар арт­кылы бoтoн жир­гя куйыл­ган бер гня арыу жыйын диб. Чумыл­дырыу бер диб, жазык­ларны кичертя диб aйтямен. Улгян­няр тере­леб то­расы диб, мянге тор­мош буласы диб кoтя­мен, аминь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Эй Алла, мин жазык­лыны тазарт, мин бер чaкта да Синен алдында арыу эш кыл­мадым шул, мине жаман­нан коткар, Синен иркен миндя булсын ыйы, мин узем­нен тейешсез аузым­ны айыбла­мыйчы ачыб, Синен арыу исе­менне, Атаны, Улны, Святый Тынны жыр­лаб данна­саб ыйы, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

2-я молитва того же святого

Эй кеше сoйoуче Алла, жокодан торгач, Сина сыйына­мын, Уз изгеле­ген белян Синен эшля­ренне тыры­шыб Синнян телеймен. Aр-бер чакта, aр-тoрлo эшкя мина кыуат бир, дoньядя ней усал нястя бар, бары­сыннан да мине коткар, шайтан­нын азды­рыуын­нан сакла. Мянге Падша­лыгына кергез, Син Узен мине жараткан, бар жакшы­лыкны булды­рыб биреуче Син Узен: минем ышан­ганым Син Узен. Сина дан ките­рямен, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Молитва 3-я того же святого

Эй Ходай, Син кюб изгеле­геннян, оло рахим­негеннян бу уткян тoннoн багытын мин мяндяня хатярсез, ичбер зыянсыз уткя­зергя булыш­тын, инде эй aр-нейне Булды­рыучы, Башка­рыучы Ходай, Узеннен чын жактын­нан жакты­рылган кюнел белян Синен иркен­не кылар­га мине Узен тейешле ит, aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Эй Алланын aулеясе (исеме), минем oчoн Аллага инял, мин Сина сыйыныб чын кюне­лемнян иня-лямен: Сине тиз булы­шыучы, жаным oчoн теляк итеуче диб белеб.

Песнь Пресвятой Богородице

Алланы Тыудырган Кыз, сoйoн, дяулятен бар Мар i я, Ходай Синен белян. Безнен жаннарга Котка­рыучыны Тыудыргач, Син данны булган катыннар арасыннан, Синнян Тыуган да даннаулы.

Эй Ходай, калкынны сакла, жортона бярякят бир. Дoрoс денне ололаб тотоб саклаучыларга дошман­нарын жинеб басарга кыуат бир, Качын белян сакла тоткан тормо­шонны.

Эй Ходай, сакла, жарлыка минем духов­ный атам (исеме), мине тыу­дырган атам-анам (исем­няре), карен­дяшля­ремне (исемняре), башлык­ларымны, мина жакшылык кылган­нарны (исем­няре), барлык Христосъ денен дoрoс тотоучы­ларны­бары­сын да сакла.

Молитва о усопших

Эй Ходай, исеня ал улгян мяндя­лярен­не: минем атам анамны, тыуган­нарымны, мина жак­шылык кыл­ган­нарны (исемняре), барлык православный Христиан­нарны да, ирекле, ирексез кылган жазык­ларын кичереб, аларны Узен­нен Кюктяге Падша­лыгына керт.

Чыннаб дoрoс тейешле, эй Алланы Тыудыр­ган Кыз, Сине кадер­ляргя, Син мян­гегя кадерле, шиксез Таза, Син безнен Алла­бызнын Анасы, Херу­вим­нярдян дя кадерле, Сера­фимняр­дян дя данны, кыз кoйo Сюз Алланы тыу­дырган, чын Алла Анасы Сине ололойбыз.

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумердян гумергя, аминь.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Анан­нын да, кюнел­лярендя Алланы жoрткян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулеяля­реннен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да кот­кара кюр. Аминь.

МОЛИТВЫ НА СОН ГРЯДУЩИМ

Атанын, Улнын, Святый Тыннын исеменя. Аминь.

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Анан­нын да, кюнел­лярендя Алланы жoрткян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулея­лярен­нен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да коткара кюр. Аминь.

Шoкoр Сина, эй Аллабыз, шoкoр Сина.

Кюк Падшасы, жанга тыныч­лык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, кайда булса да бар Син, барын да oлгoрт­терясен, aр-тoрлo жакшы­лыкка бай Син, терелек биреуче Син Узен, безгя килеб урын­наш, безнен aр-бер шакшы­лыгы­бызны aрче, жанна­рыбыз­ны коткар, Син изге­лекле.

Святый Алла, Святый Кодрятле, Святый Улемсез, безне жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй ин Святый oч Iпостасьле Алла, безне жар­лыкка; эй Ходай, безне жазыктан тазарт; эй безне тотоб Тороучы, зако­ныннан жазганы­бызны кичер; эй Святый, безгя изгелек кылыб, безнен житеш­мягян жире­безне тoзят, Уз исемен oчoн.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй кюктяге Атабыз! данны булыб торсон исемен Синен, килсен падша­лыгын Синен, жирдя дя кюктя­гечя булсын иркен Синен. Бoгoн кoннoк икмягебезне бир безгя. Бурыч­лары­бызны кичер, без дя безгя бурычлы булган­нарга кичер­гян кюк. Безне алданырга ирек жибярмя. Жаманнан коткар безне.

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Эй мянге Алла, эй бар булды­рылган­нарнын Падшасы, мине бу сагаткя жите­шергя тейешле кюреуче, бoгoн эш белян дя, сюз белян дя, уй белян дя кылган жазыкларымны мина кичер. Эй Ходай, минем мескен жаным­ны да, тянем­не дя, тыымны да aртoрлo шакшы­лыгыннан тазарт. Эй Ходай, бу тoннo тыныч жоклаб уткя­зергя мина булыш, мин жарлы гна урным­нан тороб гуме­ремнен бар кoння­рендя дя Синен арыу исе­менне даннасам ыйы. Шулай итеб мина кары­шылык итеуче тянне, тянсез дошман­нарны жинсям эйе. Эй Ходай, мине шакшы­ландыра торган жаман няпес­лярдян, буш уйлар­дан мине коткар. Эй Ата, Ул, Святый Тын, Падшалык, кыуат, ололок Синеке, aле дя, aр-чакта да, гумердян гумергя. Аминь.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Эй барын да Тотоучы Алла Сюзе, эй ин кадерле Иисусъ Христосъ, Узеннен кюб изгелеген какына мин мян­дянне ташлама, aммя жалан минем белян була кюр. Эй Узеннен сарык­ларынны арыу кoтoуче Иисусъ, мине жылан­нын усаллы­гына ирек бирмя, мине шайтан иркеня калдырма, миндя улем орлого бар шул. Эй без та­бына торган Алла Ходай, изге Падша Иисусъ Христосъ, Узеннен бетмей торган жактын белян oйряне­учеляренне арыулан­дырган, Святый Тынын белян мине жок­лаган чагында сакла. Эй Ходай, жоклаган ур­нымда мин жараусыз мян­дяня котолоу бир. Минем уйла­ры мны Узеннен Арыу Еванге­лиенне анна­улык жактысы белян жактырт. Жанымны Качанны сoйoулoк белян, кюне­лемне таза, изге сюз­лярен белян, тянемне няпес­лярне басыл­дыра торган азаб­ларын белян, уйымны Узеннен жыуаш­лыгын белян саклаб, тейешле багытта мине Узенне Дан­нарга торгоз. Син була баш­лаган чагы жук, Атан белян, ин изге Арыу Тынын белян гу­мергя дан­наулы шул. Аминь.

Молитва 3-я ко пресвятому Духу

Эй Ходай, Кюк Падшасы, Жанга Тыныч­лык, кюнелгя чын белем биреуче Тын, изге­лекле кюне­лен белян мин жазыклы мян­дянне жар­лыкаб, мин тейешсез мяндяня бoгoнгo жазык­ларымны барын да ташла, кичер, aдям кюк мин бoгoн жазык­ландым, aдям кюк кня тoгoл, aммя терлек­лярдян дя начар­рак кыйлан­дым, минем Иректян, ирек­сездян, белеб, жя белмей кылган жазык­ларым, жяштян начар­лыкка кюнек­кяннек­тян, оятсыз­лыктан, oмoт­сoзлoктян, Синен исемен белян кар­ганган булсам, жя кюнелем белян исеменне кур­лаган булсам, беряуне-беряуне тир­гягян булсам, ачыу­ланыб aляк­лягян булсам, жя кайгырт­кан булсам, жя бер-бер няс­тягя ачыу­ланган булсам, жя алдаган булсам, жя тейеш­сез багытта жоклаб жаткан булсам, жя минем катка жарлы килеб аны кабыл алмаган булсам, жя туга­нымны кайгырт­кан булсам, жя беряуне айыблаган булсам, жя мак­танган булсам, жя олосы­маклан­ган булсам, жя ачыуым килеб жарсыган булсам, жя мин теляктя торганда уйым бу дoньянен начар­лыгына ауышкан булса, жя арыу­лыктан ауышы­уны уйлаган булсам, жя артык ашаган булсам, жя арты­кэчкян булсам, жя тилереб кoлгян булсам, жя начар эшлярне уйлаб жoргян булсам, жя кешедя aйбят aйбер кюреб анар кюне­лемне салган булсам, жя тейешсез сюз сoйляш­кян булсам, жя туга­нымнын жазы­гыннан кoлгян булсам, минем шул жазык­ларым санаб бетер­гесез, жя теляк итяргя жалка­уланган булсам, жя бютян тагы исемя килмей торган жаман эшлярем булса, алары бу aйткян­няремнян дя кюб­ряктер. Шунар кюря эй мине Булды­рыучы, Башка­рыучы, мин oмoтсoз, тейеш­сез мян­дянне жарлыкаб Узен кеше сoйoуче изгегя кюря мина ташла, чиш, кичер. Мин жа­зыклы, азгын, жараусыз, тыныч­ланыб жоклаб тoннo уткяр­сям эйе. Аннары Сина табы­ныб ин кадерле исеменне Ата белян, Анын жангыз тыуган Улы белян жырлаб данна­сам ыйы aле дя, aр-чакта да, гумер­дян гумергя. Аминь.

Эй Алланы Тыудырган Кыз, Син чиреу башлы­гыдай безгя булышыб, дошман­нары­бызны жиндереб безне кысан­ныктан коткар­ганга, без мяндя­лярен тау итеб Сине ололаб данный­быз, кары­шысында бер дя тора алмас­лык кыуа­тын белян aр-тoрлo бяля­дян безне коткар, без дя Сина былай aйтейек: эй кадерле арыу Кыз, сoйoн.

Эй Ходай, Терелек биря торган кадерле Качын­нын кыуатын айля­нямдя тотоб, мине ар-торло жаман­нан сакла.

Чыннаб дoрoс тейешле, эй Алланы Тыудыр­ган Кыз, Сине кадер­ляргя, Син мянгегя кадерле, шик­сез Таза, Син безнен Алла­бызнын Анасы, Херу­вимняр­дян дя кадерле, Серафим­нярдян дя данны, кыз кoйo Сюз Алланы тыу­дырган, чын Алла Анасы Сине ололойбыз.

Шoкoр Атага, Улга, Святый Тынга aле дя, aр-чакта да гумер­дян гумергя, аминь.

Эй Ходай жарлыка (3 табкыр).

Эй Ходайым Иисусъ Христосъ, Алла Улы, Синен кадерле Таза Ананнын да, кюнелля­рендя Алланы жoрт­кян арыу тор­мошло атала­рыбыз­нын, бар aулея­лярен­нен дя теляк­ляре какына мин жазык­лыны да коткара кюр. Аминь.

Когда отходишь ко сну произноси:

Эй Ходай, тынымны Синен кулына табшы­рамын, Син мине жарлыка, Син мине бахилля, жаныма мянге тере тороу­лык бир. Аминь.

Килегез, Падшабыз Аллага башы­рыйык.

Килегез, Падша Аллабыз Христоска жыгылыб башы­рыйык.

Килегез, Падша Аллабыз Хрис­тоснын Узеня жыгылыб башы­рыйык.

Христоснын терелеб торганын кюргячен Святый Ходай жазаксыз бер I исус ка­башы­рыйык, эй Христосъ Синен качына башы­рабыз, Синен арыу терелеб торга­нынныда даннаб жыр­лыйбыз: шунын oчoн Син безнен Аллабыз, Синнян башка бутянне бел­мейбез, Синен исеменне данныйбыз, эй ыша­ныучы­лар бары­гызда килегез, терелеб торган святый Хрис­тоска башы­рыйык, мына кач белян буган дoньягя сoйo­нoч килгян, Ходайны жалан даннаб, Анын тере­леб торга­нын жыр­лыйык, кадакла­ныуны тузеб улгян­неге белян улем­нен кыуатын бетергян.

Минем ышан­ганым Ата, минем сыйын­ганым Ул, минем жабыучы Святый Тын, эй Святый Oчл o , ш o к o р Сина.

Молитва святого Ефрема Сирина (Господи и Владыко живота)

Эй мине тере тотоучы Ходай! Мине жалка­улыкка, oмoт­сoзлoккя, кoпoр­лoккя, бушны сoй­ляргя бирен­дермя. Мин мян­дяня шиксез тороу­лык, жыуаш­лык, тюзем­нек, сoйoулек бир. Эй Падша Ходай, мина уз жазык­ларымны кюрергя, кеше айыб­ларын кюр­мяскя кыуат бир, Син данна­улы гумер­дян гумергя, аминь.

Две молитвы, читаемые во время бедствия, при нападении врагов и во всякой напасти.

Жугарыгы (Ходай) булышиб торган кеше кюк­тяге Алланын бoркяуе эченя урын­нашыр. Ходайга aйтер: жакла­учым, сыйын­дырыу­чым, ышаныб торган Аллам дирер. Сине Ул тотарга жoрoу­ченен тоза­гыннан, aляк сюздян кот­карыр шул. Сине жилкясе белян каблаб торор, канат­лары асында курык­мый торор­сон; Анын чын­ныгы каб­лауыч кюк сине жабыб торор. Тoндяге куркы­нычтан, кoндoз аты­лыб кил­гян уктан. Каран­гыда була торган зыян­нан, чирдян, тoш багы­тын­дагы женнян курык­массын. Сул жагында менняб жыгы­лырлар, ун жагында ун менняб кыры­лырлар, сина жакын­нашмас та. Син тик кюз салыб кна усал­ларга кайта­рыл­ганны кюрерсен. Эй Ходай, ыша­ныб торга­ным Син (диб aйтеуен белян), Жуга­рыгыны син сыйын­дырыу­чын иттен шул. Сина жаман­нык теймяс, жортона да ауырыу жакын­нашмас. Aр-бер жoрo­шoндя сине Уз пяриш­тяляреня сакла­тыр шул. Сине алар кулла­рына кютя­реб барыр­лар, аягын ташка сoртoн­мяс. Аспидъ, Василискъ дигян жылан­нарны жян­черсен, арыс­ланны, ажда­гыны табтар­сын. Мина oмoт тот­каны oчoн аны котка­рырмын, и семемне белгяне oчoн аны каблаб торор­мын. Мина тилмерся, аны эше­термен; кайгы­сында булы­шырмын; аны аралаб алырмын; аны даннал­дырырмын. Аны кюб жяшя­термен, коткар­ганымны анар кюрге­зермен.

Безнен белян Алла торсон, Анын дошман­нары тара­лышыб бетсен­няр, Аны кюрял­мый тороу­чылар Анын жoзoннян кач­сыннар: тoтoн таралган кюк тара­лышыб бет­сенняр: утта балауыз эрегян кюк эреб бет­сенняр. Алланы сoйoучеляр дя узля­реня Кач билгесе куйыб, эй Ходай­нын Терелек биря торган Качы, сoйoн, Сина кадак­ланган Ходай Иисусъ Хрис­тоснын кыуаты белян женнярне кыуар­сын. Ул тамукка тoшoб шайтан­нарнын кыуатын бетер­гян, Син Тере­лек биря торган Качын­ны безгя дошман­нарны кыуарга биргя­нен диб aйтеуе­бездян женняр кач­сыннар. Эй Ходай­нын Терелек биря торган ин кадерле Качы, Алланы Тыу­дырган Башка­рыучы Кыз белян, бар изгеляр белян бергя гумер буйынчы булы­шыб тор. Аминь.

Блажим тя вси роди

Эй Алланы тыудырган изге Кыз, без aр-тoрлo затлар Сине даннаб торабыз, ич нястягя сыйы­шырлык тoгoл Аллабыз Христосъ Сина урын­нашырга ирек иткян. Безгя телякче булга­нын oчoн кoнo­тoнo теляк итеб торасын, теляк­лярен белян падша­лыкны ныклый­сын, Шунар кюря, эй дяу­лятен бар изге Кыз сoйoн, Ходай Синен белян диб, Сине ололойбыз.

Молитвы, читаемые в храме, перед причастием

Эй Ходай I исусъ Христосъ, мин чын кюнел­дян ышаныб телем белян a йтямен: Син тере Алланын Улы диб, жазык­лыларны котка­рыр o ч o н д o ньягя килгян диб; жазык­лылар ара­сында ин жазык­лысы мин. Тагы ыша­намын, былар таза Тянен узе, арыу Канын узе диб. Инде иня­лямен Сина, мине жар­лыка; иректян ирек­сездян, белеб жя белмей, сюз белян жя эш белян кылган жазык­ларымны барысын? Да кичеря кюр. Жазык­ларым­ны кичерер oчoн, уземне мянге тор­мошка куяр oчoн айыб­ламыйчы мина арыу Яшерек­ляреннян oлoш алдыр.

Эй Алла Улы, бoгoн мине Яшерекле ашыннан oлoш алырга кабыл ал. Мин яшере­генне дошман­нарына барыб aйтеб, Сине убеб тоттороб биргян I уда кюк булмам, качтагы талаучы кюк булыб Сина ышаныб aйтямен: эй Ходай, уз падша­лыгында мине исеня ал.

Эй Ходай, шушы арыу Яшере­геннян oлoш алыб, хокoмгя тoшoб айыб­ланасы булмасам ыйы, жа­ным тянем тoзялсен эйе.

27 апреля – Пасха К o н. Бяйрямнен Бяйряме. Оло К o н. Кызыл йомырка Бяйрям

7 января – Ходай Iисусъ Христоснын тыуыуы. Раштуа бяйрям. Раштыва бяйрям

19 января – Ходайыбыз Iисусъ Христоснын Чумылыуы. Качману

15 февраля – Ходай Iисусъ Христосны карышы алыу

7 апреля – Изге Кыз Марiяга арыу хабяр a йтеле y

20 апреля – Ходай Iисусъ Христоснын Iерусалимга кере y е. Бермянчек. Вирбя бяйрям. Вирмя бяйрям

5 июня – Iисусъ Христоснын кюккя кютяреле y е

15 июня – Троицын к o н. Тройсын. Трисун. Жапрак бяйрям

19 августа – Ходай Iисусъ Христоснын жактырылыуы. Спас

28 августа – Алланы Тыудырган изге Кыз Марiянын д o ньядян кюче y е

21 сентября – Изге Кыз Марiянын тыуган к o н

27 сентября – Ходайнын кадерле Качын кютяре y

4 декабря – Алла Анасы изге Кыз Марiянын келя y o й o ня кере y е

Все воскресные дни – Воскресенiе к o н. Якшямбе

14 января – Христоснын киселе y е

7 июля – Ходай алдыннан киле y че Iоаннъ пагамбярнен тыуыуы

12 июля – Изге Апостоллар Петръ белян Павелъ. Питрау

11 сентября – Чумылдырыучы пагамбяр Iоаннын башы киселе y

14 октября – Алла Анасынын б o ркяб тороуы. Пыкрау

Молитва отче наш на татарском языке полностью

Молитвы на татарском языке

Књк Патшасы, ќанга тынычлык, књћелгђ чын белем бирењче Тын, кайда булса да бар Син, барын да љлгесећ, џђртљрле яхшылыкка бай Син, тереклек бирњче Син Узећ, безгђ килеп урнаш, безнећ џђрбер шакшылыгыбызны ђрче, ќаннарыбызны коткар, Син изгелекле.

Шљкер Атага, Улга, Изге Рухка ђле дђ џђрчакта да гомердђн гомергђ, амин.

ђй књктђге Атабыз! Данлы булып торсын исемећ Синећ, килсен падшалыгыћ Синен, ќирдђ дђ књктђгечђ булсын иркен Синен. Бњген кљннек икмђгебезне бир безгђ. Бурычларыбызны кичер, без дђ безгђ бурычлы булганнарна кичергђн књк. Безне алданырга ирек ќибђрмђ. Яманнан коткар безне.

Шљкер Атага, Улга, Изге Рухка ђле дђ џђрчакта да гомердђн гомергђ, амин.

Килегез, Патша Аллабыз Христоска егылып баш орыек.

Килегез, Патша Аллабыз Христосныћ њзенђ егылып баш орыек.

ђй Алла, њзећнећ олы изгелегећнђн мине ярлыка, њзећнећ књп рахимећнђн гљнаџымны aрчып бетер. Бигрђк мине законсызланыуымнан юу, гљнаџымнан мине тазарт. Законсызланганымны тоямын, гљнаџым ялан књз алдымда тора, Мин Синећ њзен каршында гљнаџландым, яман ђшне књз алдында кылдым. Син њз сњзећдђ туры, хакымында мине тиешлечђ алып барырсыћ. Мин анамда ярал гандља ук гљнаџлы, анам мине гљнаџлы кље тудырган шул. Син чынны яратасыћ шул, белмђнлегемнећ аермачык тњгел яшерен мића белдерттећ. Мића сибкеч белђн сибђрсећ, мин тазарырмын; мине юарсыћ, мин кардан да бигрђк агарырмын. Мића сљенеч, куаныч ишеттерерсећ, юылган сљяклђрем сљенерлђр. Гљнаџларымнан йљзећне бор, законсызла нуларымны кичереп бетер. ђй Алла, мине таза књћелле ит, ђчемдђге тынымны яћартып ару ит. њз йљзећнђн мине тыйма, њзећнђн ару Тыныћны миннђн алма. Коткаруын белђн мине тагы сљендер, кодрђтле Тыныћ белђн мине ныкландыр. Законсызларны юлларына ияртермен, бозык кешелђр Сића кайтырлар. ђй Алла, мине саклаучы Алла, кан тњгњдђн мине коткар, телем Синећ дљреслегећне сљенеп ђйтер. ђй Ходай, телемне ачылдыр, авызым Синећ даныћны ђйтер. Корбан телђсђћ китерер ђдем, тик Син корбан чалдыруны телђмисећ. Аллага корбан кайгылы тын, Алла кайгылы, юеш књћелне кимсетмђс, ђй Ходай, њз изгелегећнђн Син тауына яхшылык ит, Иерусалимныћ коймалары торсыннар. Аннары Син дљреслек корбанын, бњлђк китерњне, корбан њалдыруны кабул итђрсећ, аннары корбан урынына бозаулар салырлар.

Молитва 3-я того же святого

Чынлап дљрес тиешле, эй Алланы Тудырган Кыз, Сине кадерлђргђ, Син мђћгегђ кадерле, шиксез Таза, Син безнећ Аллабызныћ Анасы, Херувимнђрдђн дђ кадерле, Серафимнђрдђн дђ данлы, кыз кыю Сез Алланы тудырган, чын Алла Анасы Сине олылыйбыз.

Изге Алла, Изге Кодрђтле, Изге њлемсез, безне ярлыка (3 тапкыр).

Шљкер Атага, Улга, Изге рухка ђле дђ, џђр чакта да гомердђн гомергђ, амин.

Молитва ко Пресвятой Троице

Шљкер Атага, Улга, Изге Рухка ђле дђ. џђр чакта да гомердђн гомергђ, амин.

ђй књктђге Атабыз! Данлы булып торсын исемећ Синећ, килсен падшалыгыћ Синен, жирдђ дђ књктђгечђ булсын иркен Синен. Бњген кљннек икмђгебезне бир безгђ. Бурычларыбызны кичер, без дђ безгђ бурычлы булганнарны кичергђн књк. Безне алданырга ирек жибђрмђ. Яманнан коткар безне.

ђй Ходаем Иисус Христос, Алла Улы, Синећ кадерле Таза Анаћныћ да, књћеллђрендђ Алланы йљрткђн ару тормышлы аталарыбызныћ, бар aуилиярнен дђ телђклђре хакына мин языклыны да коткара књр. Амин.

ђй Ходай Иисус Христос, мин чын књћелдђн ышанып телем белђн ђйтђмен Син тере Алланыћ Улы дип, языклыларны коткарыр љчен дљньяга килгђн дип; языклылар арасында ић языклысы мин. Тагы ышанамын, болар таза Тђнен њзе, ару Каныћ узе дип. Инде инђлђмен Сића, мине ярлыка; иректђн ирексездђн, белеп я белми, сњз белђн я эш белђн кылган языкларымны барысын да кичерђ књр. Языкларымны кичерер љчен, њземне мђћге тормышка куар љчен абайламыйча мић а ару яшђрлеклђреннђн љлеш калдыр.

ђй Алла Улы, бњген мине яшђрлекле ашыннан љлеш алырга кабул ал. Мин яшђгђнне дошманнарына барып ђйтеп, Сине њбеп тоттырып биргђн Иуда књк булмам, таштагы талаучы књк булып Сића ышанып ђйтђмен: ђй Ходай, њз патшалыгыћда мине исећђ ал.

Оценка

4.8

проголосовавших:

5

Полное собрание и описание: молитва на татарском языке перед сном для духовной жизни верующего человека.

Молитвы (догалар)

МОЛИТВЫ, ЧИТАЕМЫЕ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРОГО ПОСТИГЛИ БЕСПОКОЙСТВО И ГРУСТЬ

Аллаахумма иннии ‘абдукя ибну ‘абдикя ибну эматикь. Наасыятии би ядикя маадын фийя хукмукя ‘адлюн фийя кадооукь. Ас’алюкя би кулли исмин хува лякь, саммяйтэ бихи нафсякь, ав анзальтаху фии китаабикь, ав ‘аллямтаху ахадэн мин халькыкь, ав иста’сартэ бихи фии ‘ильмиль-гайби ‘индэкь, эн тад-ж’аляль-кур’ана раби’а кальби, ва нуура садри, ва джалаа’э хузни, ва захааба хамми

.

Аллаахумма антэ раббии, ляя иляяхэ илляя ант, халяктании ва ана ‘абдукь, ва ана ‘аляя ‘ахдикя ва ва’дикя мастато’ту, а’уузу бикя мин шарри маа сона’ту, абуу’у лякя би ни’матикя ‘аляйя ва абуу’улякя би занбии, фагфирлии, фа иннэху ляя ягфируз-зунуубэ илляя ант.

МОЛИТВА, ЕЖЕДНЕВНОЕ ЧТЕНИЕ КОТОРОЙ ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНО

Хасбия ллааху ляя иляяхя илляя ху, ‘аляйхи таваккялту ва хува раббуль ‘аршиль-‘азыим.

«Мне достаточно Всевышнего. Нет бога, кроме Него. На Него я положился, и Он — Господь великого Трона » (Св. Коран, 9:129).

Пророк Мухаммад (да благословит его Господь и приветствует) сообщил: «Кто произнесет эту семь раз утром и семь раз вечером, тому Всевышнего будет достаточно для разрешения любой проблемы» (св. х.Абу Дауда).

МОЛИТВЫ, ЧИТАЕМЫЕ ПЕРЕД СНОМ

Сначала читаются три нижеследующие суры Священного Корана:

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.

Куль хувал-лааху ахад. Аллаахус-сомад. Лям ялид ва лям юуляд. Ва лям якул-ляху кууван ахад (Св. Коран, 112).

«Скажи: «Он, Аллах, Един. Аллах Вечен . Не родил и не был рожден. И никто не может равняться с Ним «.

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.

Куль а’уузу би раббиль-фаляк. Мин шарри маа халяк. Ва мин шарри гааси-кын изээ вакаб. Ва мин шарри ннаффаасаати филь- ‘укад. Ва мин шарри хааси-дин изээ хасад (Св. Коран, 113).

«Скажи: «Ищу у Господа рассвета спасения от зла, исходящего от сотворенного Им, и от зла спустившегося мрака. От зла колдующих и зла завистника, когда в нем зреет зависть».

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим.

Куль а’уузу би раббин-наас Мааликин-наас. Иляяхин-наас. Мин шарриль-васваасиль-ханнаас. Аллязии ювасвису фии судуурин-наас. Миналь-джиннати ван-наас (Св. Коран, 114).

«Скажи: «Ищу спасения у Господа людей, Властителя людей, Бога людей. от зла нашептывающего Сатаны, который отступает . который вводит смуту в сердца людей. От джиннов и людей «.

Прочитав упомянутые три суры, надо подуть в ладони и обтереть ими все свое тело, начиная с лица и головы (повторить все это 3 раза). Как сказано в одном из хадисов пророка Мухаммада (да благословит его Всевышний и приветствует), человек, проговоривший и сделавший упомянутое, будет сохранен от всего дурного до самого утра.

Также полезно читать перед сном аят «аль-Курси» и последние два аята суры «аль-Бакара»:

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим. Аллаахуляя иляяхэ илляя хуваль-хай-юль-кайюум, ляя та’хузуху синатув-валяя наум, ляху маа фис-самааваати ва маа филь-ард, мэн зал-лязии яшфя’у ‘индаху илляя би изних, я’ляму маа байна айдиихим ва маа хальфахум ва ляя юхиитуунэ би шэйим-мин ‘ильмихи илляя би маа шаа’а, васи’а курсийюху ссамааваати валь-ард, ва ляя я’уудуху хифзуху-маа вахуваль-‘алийюль-‘азыим (Св. Коран, 2:255).

«Аллах (Господь)… Нет бога, кроме Него, вечно Живого, Сущего. Его не постигнут пи сон, ни дремота. Ему принадлежит все, что на небесах, и все, что на Земле. Кто заступится пред Ним, не иначе как по воле Его ?! Ему ведомо то, что было, и то, что будет. Никто не в состоянии постигнуть и частицы из Его знания, кроме как по Его воле. Небеса и Землю объемлет Его престол, и не утруждает Его забота о них . Он — Всевышний , Великий !».

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим. Аамана ррасуулю бимаа унзиля иляйхи мир-раббихи валь му’минуун. Куллюн аамана бил-ляяхи ва маляяи кятихи ва кутубихи ва русулихь. Ляя нуфаррику байна ахадим-мир-русулих. Ва каалюю сами’наа ва ато’наа гуфраанакя раббанаа ва иляйкяль-масыыр. Ляя юкяллифул-лааху нафсан илляя вус’ахээ. Ляхяя маа кясэбэт ва ‘аляйхээ ма-ктэсэбэт. Раббанаа ляя ту’аа-хызнаа ин насиинаа ав ахто’наа. Раббанаа ва ляя тахмиль ‘аляйнаа исрон кямаа хамальтаху ‘алял-лязийнэ мин каблинаа. Раббанаа ва ляя тухаммильнаа маа ляя тоокатэ лянаа бихь. Ва’фу ‘аннаа вагфирлянаа вархамна, антэ мавляянаа фансур-наа ‘аляль-кавмиль-кяяфириин (Св. Коран, 2:285,286).

«Уверовал Пророк в что было ниспослано ему от Господа, и верующие . Все уверовали в Бога , в Его ангелов, Его Писания и посланников Божьих. Мы не разделяем меж посланниками.

И сказали они (верующие): «Мы услышали и покорились. Прошу Тебя простить наши прегрешения, о Господи, ведь к Тебе возвращение «. Не возлагает Аллах на душу то, что больше ее сил (возможностей). В ее пользу то, что она совершила , и против нее то, что она совершила . О Господи! Не наказывай за забытое или совершенное по ошибке. Не возлагай на нас бремя (тяжесть),подобно тому, как Ты возложил его на тех, кто был до нас. Не вменяй нам в обязанность то, что мы не в состоянии сделать. Прости нам , прости нам и помилуй нас. Ты

наш Покровитель, помоги же нам с людьми, отрицающими Тебя ».

МОЛИТВЫ, ЧИТАЕМЫЕ ПОСЛЕ МАЛОГО (ВУДУ) И БОЛЬШОГО (ГУСЛЬ) ОМОВЕНИЯ

Ашхаду алляя иляяха иллял-лаахь, вахдаху ляя шариикя ляхь, ва ашхаду анна мухаммадан ‘абдуху ва расуулюхь.

«Я свидетельствую, что нет бога, кроме Единого Господа, у Которого нет, сотоварища. Также свидетельствую, что Мухаммад — Его раб и Посланник «.

Аллаахумма-дж’альнии минат-тавваабин, ва-дж’альнии миналь-мутатоххи-риин.

«О Всевышний, сделай меня из числа людей кающихся и очищающихся «.

Субхаанакял-лаахумма ва би хамдикь, ашхаду алляя иляяха илляя ант, астагфирукя ва атуубу иляйкь. Перевод:

«О Господь, Ты далек от всех недостатков! Хвала Тебе! Свидетельствую, что нет бога, кроме Тебя. Прошу Тебя о прощении и каюсь пред Тобою «.

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ ПРИ РАЗГОВЕНИИ (ИФТАР) ВО ВРЕМЯ ПОСТА (УРАЗЫ)

Аллаахумма лякя сумту ва ‘аляя ризкыкя афтарту ва ‘аляйкя таваккяльту ва бикя аамант. Зэхэбэ ззомэу вабтэллятиль-‘урууку ва сэбэталь-аджру ин шээал-лаахута’аля. Йя ваасиаль-фадли-гфир лии. Альхамду лил-ляяхил-лязии э’аана-нии фа сумту ва разакании фа афтарт.

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ В СЛУЧАЕ ПОСТИГШЕЙ БЕДЫ ИЛИ НЕСЧАСТЬЯ

Иннаа лил-ляяхи ва иннаа иляйхи рааджи’уун, аллаахумма ‘индакя ахтасибу мусыыбатии фа’джурнии фиихэ, ва абдильнии бихээ хайран минхэ.

ПОМИНАНИЕ ГОСПОДА В СЛУЧАЕ ВОЗМОЖНОЙ ОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ НЕДРУГОВ И ВРАГОВ

Аллаахумма иннаа надж’алюкя фии нухуурихим, ва на’уузу бикя мин шуруурихим.

» О Аллах, их глотки и языки мы отдаем Тебе на суд. И прибегаем к Тебе, удаляясь от их зла «.

Хасбунал-лааху ва ни’маль вакииль.

«Достаточно нам Господа, и Он — наилучший Покровитель «.

«Ляя иляяхэ илляя антэ субхаанакя иннии кунту миназ-зоолимийн.

Аллааху ляя иляяхэ илляя хуваль-хайюль-кайюум, ляя та’хузуху сина-тув-валяя наум, ляху маа фис-самааваати ва маа филь-ард, мэн зал-лязии яшфя’у ‘индаху илляя би изних, я’ляму маа байна айдиихим ва маа хальфа-хум ва ляя юхиитууна би шейим-мин ‘ильмихи илляя би маа шааэ, васи’а курсийюху ссамааваати валь-ард, ва ляя яудуху хифзухумаа ва хуваль-‘алий-юль-‘азыим.

Кулил-ляяхумма мааликяль-мульки ту’тиль-мулькя мэн ташаа’у ва танзи-‘уль-мулькя мим-мэн ташаа’, ва ту’иззу мэн ташаа’у ва тузиллю мэн ташаа’, биядикяль-хайр, иннакя ‘аляя кулли шейин кадиир.

Хувал-лаахул-лязии ляя иляяхэ илляя ху, ‘аалимуль-гайби ваш-шахээдэ, ху-вар-рахмаану ррахиим. Хувал-лаахул-лязии ляя иляяхэ илляя ху, аль-маликуль-куддуус, ас-саляямуль-му’мин, аль-мухайминуль-‘азииз, аль-джаббааруль-му-такяббир, субхаанал-лаахи ‘аммаа юшрикуун. Хувал-лаахуль-хааликуль-баариуль-мусаввир, ляхуль-асмаауль-хуснаа, юсаббиху ляху маа фис-самааваати валь-ард, ва хуваль-‘азиизуль-хакиим.

Алиф ляям миим. Аллааху ляя иляяхэ илляя хуваль-хайюль-кайюум. Ва иля-яхукум иляяхун ваахид, ляя иляяхэ илляя хувар-рахмаанур-рахиим. Аллааху ляя иляяхэ илляя ху, аль-ахадус-сомад, аллязии лям ялид ва лям юуляд, ва лям якун ляху куфуван ахад.

Ас’элюкя йя аллаах, йя хува йя рахмаану йя рахиим, йя хайю йя кайюум, йя заль-джаляяли валь-икраам.

Аллаахумма иннии ас’элюкя бианнии ашхаду аннэкя антэл-лаах, ляя иляяхэ илляя ант, аль-ахадус-сомад, аллязии лям ялид ва лям юуляд, ва лям якун ляху куфуван ахад.

Аллаахумма иннии ас’элюкя бианнэ лякяль-хамд, ляя иляяхэ илляя ант, аль-маннаану бадии’ус-самааваати валь-ард. Йя заль-джаляяли валь-икраам, йя хайю йя кайюум.

Аллаахумма иннии ас’элюкя бианнэ лякяль-хамд, ляя иляяхэ илляя ант, вахдэкя ляя шариикя лякь, аль-маннаану бадии’ус-самааваати валь-ард, зуль-джаляяли валь-икраам. Йя ханнаану йя маннаан, йя бадии’ас-самааваати валь-ард, йя заль-джаляяли валь-икраам, ас’элюкяль-джаннатэ ва а’уузу бикя ми-нэн-наар.

Аллаахумма ахсин ‘аакыбатанаа филь-умуури куллихээ, ва аджирнаа мин хызьид-дуньяя ва ‘азаабиль-кабр».

«Нет бога, кроме Тебя . Ты далек от всех недостатков. Поистине, я — один из грешных.

Аллах… Нет бога, кроме Него, вечно Живого, Сущего. Его не постигнут ни сон, ни дремота. Ему принадлежит все, что на небесах и на Земле. Кто заступится пред Ним, не иначе как по воле Его ? Ему ведомо то, что было, и то, что будет. Никто не в состоянии постигнуть знания Его, кроме как по воле Его. Небеса и землю объемлет престол Его, и не утруждает Его забота о них. Он — Всевышний, Великий!

Скажи: «О Господь, обладающий властью! Даешь Ты власть, кому пожелаешь, и забираешь — у кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь того, кого пожелаешь, и унижаешь того, кого пожелаешь. В Твоей деснице- благо. Ты в состоянии сделать все!»

Он- Господь, нет бога, кроме Него. Он Всеведущ. Милость Его безгранична и вечна. Он — Господь, нет бога, кроме Него. Он — Властелин. Он Свят. Дает мир, заповедует веру, блюдет сохранность. Он Могущественный, Всемогущий, превыше всего несовершенного. Далек Всевышний от сотоварищей, придаваемых Ему. Он — Творец, Создатель, Дающий всему определенную форму . Ему принадлежат совершенные качества. Восхваляет Его то, что на небесах, и то, что на Земле. Он Могущественен, Мудр.

Алиф. Лям. Мим. Аллах… Нет бога, кроме Него, вечно Живого, Сущего. Господь ваш — это один Бог, нет бога, кроме Него, Милостивого. Милость Его безгранична и вечна. Нет бога, кроме Него, Единственного, Вечного. Не родил и не был рожден. Никто не может быть равен Ему.

Я прошу у Тебя, о Аллах! О Всемилостивый, милость Которого безгранична и вечна! О вечно Живой, о Сущий, о Обладатель величия и почтения!

Я прошу у Тебя, свидетельствуя, что нет бога, кроме Тебя, Единственного, Вечного, не родившего и не рожденного, Кому никто не может быть равен.

Я прошу у Тебя, у Того, Кому принадлежат все восхваления. Нет бога, кроме Тебя, Всемилостивого, Творца небес и Земли, Обладателя величия и почтения, вечно Живого, Сущего. О Господь!

Я прошу у Тебя, Кому принадлежат все восхваления. Ты — Един, и нет у Тебя сотоварища, Всемилостивый, Творец небес и земли, Обладатель величия и почтения. Всемилостивый, Творец небес и земли, Обладатель величия и почтения, я прошу у Тебя Рая и удаляюсь с Твоей помощью от Ада.

О Аллах! Сделай так, чтобы результат любого моего дела был только благим. Удали нас от позора и бесчестия жизни бренной. Защити нас от мук могильных «.

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ ПЕРЕД ЕДОЙ

Последний посланник Всевышнего сказал: «Перед тем, как приступить к еде, каждому из вас следует сказать: «Бисмил-ляяхь». Если же он забудет об этом в начале , то пусть скажет сразу, как вспомнит: «Бисмил-ляяхи фии аввалихи ва аахирихи» («С именем Всевышнего в начале и в конце »)».

Аллаахумма баарикь лянаа фихь, ва ат’ымнаа хайран минхь.

О Всевышний, сделай это благословенным для нас и накорми нас тем, что лучше этого «.

МОЛИТВЫ, ЧИТАЕМЫЕ ПОСЛЕ ЕДЫ

Аль-хамду лил-ляяхи ллязии ат’аманаа ва сакаанаа ва джа’алянаа миналь-муслимийн.

«Хвала Всевышнему, Который накормил, напоил нас и сделал мусульманами».

Аль-хамду лил-ляяхи ллязии ат’амании хааза, ва разаканиихи мин гайри хав-лин миннии валяя кувва.

«Хвала Всевышнему, Который накормил и наделил меня этим. Я же, по сути, не имею ни силы, ни мощи «.

МОЛИТВА, ЧИТАЕМАЯ ВО ВРЕМЯ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Бисмил-ляяхи вал-лааху акбар. Аллаахумма минкя ва лякь. Аллаахумма та-каббаль минни.

«С именем Всевышнего Аллаха. Аллах велик. О Всевышний, от Тебя и Тебе . О Аллах, прими это от меня «.

Из книги Шамиля Аляутдинова «Путь к вере и совершенству»

Татарские молитвы

Основой ислама является Священная Книга Коран. Именно в ней собраны все молитвы, которые в повседневной жизни должен читать правоверный. Мусульманские молитвы должны стать основой жизни, только в этом случае человек может иметь надежду, что он после смерти попадет в рай.

Самым главным и обязательным религиозным обрядом в исламе считается намаз. Именно он позволяет мусульманину сохранять связь с Аллахом. Намаз должен читаться правоверным пять раз в день. Это позволяет укрепить веру и очистится от свершенных прегрешений.

Намаз определяет дневной ритм верующего человека. Молитвы возносятся:

  • На рассвете.
  • В середине дня.
  • Во второй половине дня.
  • В вечерний час
  • В сумеречное время.

Для совершения намаза нужно провести омовение, одеть чистую одежду и выбрать чистое место. По возможности каждый мусульманин стремиться совершить обязательное моление в мечети.

Намаз – это очень сложный обряд, в котором предусмотрено не только чтение большого количества молитв, но и выполнения точных ритуальных движений. Для тех, кто недавно принял ислам, предусмотрен упрощенный ритуал, который также может использоваться, когда имеется нехватка времени.

Кроме молитв, которые используются в намазе, существует ряд специальных молитвенных обращений – дуа, которые могут использоваться в самых различных жизненных ситуациях.

Читать любую исламскую молитву нужно искренне. Это главное условие того, что она будет услышана Аллахом. Дуа должно произноситься уверенно, это подчеркивает, что для вас очень важна помощь свыше в настоящий жизненный период.

Читать татарскую молитву на удачу

Желание привлечь удачу в жизнь естественно для каждого человека. В мусульманском мире удача и материальное благополучие взаимосвязаны. Именно этим объясняется то, что перед чтением данного вида молитв обязательно раздать милостыню нищим. Дуа на привлечение удачи и денег разрешается читать только раз в день. Возносить молитву можно в любое время.

Звучит сильная молитва так:

Татарская молитва на здоровье

Татарская молитва на здоровье позволяет обрести душевное спокойствие. А это значит, что у человека появятся силы успешно бороться с любыми болезнями, причинами которых, как правило, является неблагополучное нервное состояние человека. Кроме этого такая молитва успешно помогает справиться с порчей и сглазом. Такие негативные чужеродные воздействия, также часто, провоцируют развитие серьезных болезней.

Звучать молитва на русском языке может следующим образом:

Молитвы для очищения дома

В мусульманском мире считается обязательным ритуал для очищения дома от негативных энергий. В Коране имеется много таких молитв. Священнослужители считают, что такие молитвы нужно произносить на арабском языке, читая их непосредственно из Корана. Безусловно, не все это могут сделать. Поэтому ислам предлагает очень простой обряд со свечами. С его помощью можно очистить от негативной энергетики пространство собственного дома. Все, что нужно так это обойти все жилые комнаты по периметру с зажженной свечой в руке.

В процессе этого проговаривается короткая молитва, которая на русском языке звучит так:

После этого нужно обязательно прочесть такую молитву, стоя на коленях в одной из комнат, повернувшись лицом на восток:

Татарская молитва перед сном

Для того чтобы сон был спокойным и удалось полноценно отдохнуть перед сном следует читать специальные дуа: Ихлас, Фаляк, Нас.

Сура Ихлас на русском языке звучит так:

Сура Фаляк является защитной и звучит следующим образом:

Сура Нас звучит на русском языке так:

Также правоверные могут читать перед сном аят «Аль-Курси», на русском языке он звучит так:

Слушать онлайн татарские молитвы на татарском языке

Очень полезно слушать мусульманские молитвы на татарском языке. Но очень важно это делать правильно. Включать аудио запись нужно, только когда вы правильно настроитесь и отбросите все сторонние мысли. Нельзя во время прослушивания молитв кушать или заниматься какими-либо попутными бытовыми делами.

Ду’а (молитвы) на все случаи жизни

Ду’а (мольба) является одним из видов поклонения Аллаху. В Коране Господь говорит: «Обращайтесь ко Мне с ду’а – и Я отвечу вам”. В этой связи в Сунне Пророка (мир ему и благословение) встречаются многочисленные примеры того, как и каких случаях желательно обращаться ко Всевышнему, чтобы заслужить Его милость, снискать благословение (бакакят) и защиту.

Хвала Аллаху, воскресившему нас после того, как Он умертвил нас (то есть, послал нам сон, являющийся «братом» смерти), и к Нему воскресение.

Хвала Аллаху, который исцелил моё тело, вернул мне дух мой и позволил мне поминать Его.

Хвала Аллаху, который одел меня в эту (одежду) и даровал мне её, в то время как сам я ни мощью, ни силой не обладаю (то есть, не обладаю достаточной силой и хитростью, чтобы добыть себе одежду самостоятельно).

О Аллах, хвала Тебе! Ты одел меня в эту (одежду), и я прошу Тебя о благе её и благе того, для чего она была изготовлена, и прибегаю к Тебе от зла её и зла того, для чего она была изготовлена.

Да возместит тебе Аллах Всевышний, когда ты износишь ее.

Носи новое, живи достойно и умри смертью мученика за веру.

С именем Аллаха.

С именем Аллаха, о Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от порочности и дурных поступков (возможно также, что под “хубс” и “хабаис” имеются в виду злые духи обоего пола).

Свидетельствую, что нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у Которого нет сотоварища, и свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Его Посланник.

О Аллах, причисли меня к кающимся и причисли меня к очищающимся.

Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет бога, кроме Тебя, прошу Тебя о прошении и приношу Тебе свое покаяние.

С именем Аллаха, я уповаю на Аллаха, нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха. (Возможен перевод: “. лишь Аллах дает мощь и силу.”).

О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от того, чтобы сбиться с пути или быть сбитым с него, от того, чтобы допустить ошибку самому, и от того, чтобы меня заставили ошибиться, от того, чтобы поступать несправедливо, и от того, чтобы со мной поступали несправедливо, от того, чтобы быть невежественным, и от того, чтобы меня держали в невежестве.

С именем Аллаха мы вошли, с именем Аллаха вышли и на Господа нашего стали уповать. (Сказав это, вошедшему следует обратиться с приветствием к находящимся в доме).

О Аллах, помести в сердце моё свет, и в язык мой свет, и в слух мой свет и в зрение моё свет, и помести надо мной свет, и подо мной свет, и справа от меня свет, и слева от меня свет, и передо мной свет и позади меня свет, и помести свет в душу мою, и сделай свет для меня великим, и сделай свет для меня большим, и зажги для меня свет, и сделай меня светом. О Аллах, даруй мне свет, и помести в мои сухожилия свет, и помести в мою плоть свет, и в мою кровь свет, и в мои волосы свет, и в мою кожу свет.

Прибегаю к Аллаху Великому, к Его благородному лику и Его предвечной власти от проклятого шайтана. С именем Аллаха, благословение и мир посланнику Аллаха. О Аллах, открой для меня врата милосердия Своего!

С именем Аллаха, благословение и мир посланнику Аллаха, о Аллах, поистине, я прошу Тебя о милости Твоей, о Аллах, защити меня от проклятого шайтана.

“Аллахумма, би-кя амсайна, ва би-кя асбахна, ва би-кя нахйа, ва би-кя намуту ва иляй-кя-ль-масыру” (Это читается вечером).

О Аллах, благодаря Тебе мы дожили до утра и благодаря Тебе мы дожили до вечера, Ты даёшь нам жизнь, и Ты лишаешь нас её и Ты воскресишь нас для отчета.

О Аллах, благодаря Тебе мы дожили до вечера и благодаря Тебе мы дожили до утра. Ты даёшь нам жизнь, и Ты лишаешь нас её и Ты воскресишь нас для отчета.

О Аллах, Ты – Господь мой, и нет бога, кроме Тебя, Ты создал меня, а я -Твой раб, и я буду хранить верность Тебе, пока у меня хватит сил. Прибегаю к Тебе от зла того, что я сделал, признаю милость, оказанную Тобой мне, и признаю грех свой. Прости же меня, ибо, поистине, никто не прощает грехов, кроме Тебя!

Достаточно мне Аллаха, нет бога, кроме Него, на Него я уповаю и Он – Господь великого трона. (Эти слова следует произносить семь раз).

Доволен я Аллахом как Господом, Исламом – как религией и Мухаммадом, – как пророком! (Эти слова следует повторять трижды. В день Воскресения Аллах обязательно проявит Своё благоволение по отношению к тем, кто станет делать это утром и вечером).

Слава Аллаху и хвала Ему (Если человек станет повторять эти слова по сто раз утром и вечером, то в день Воскресения нечто более достойное сможет принести с собой лишь тот, кто повторял их столько же или больше).

Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища. Ему принадлежит владычество. Ему хвала. Он всё может. (Эти слова следует повторять десять раз или же произнести один раз в том случае, когда человеком овладевает лень).

После этого следует провести ладонями по всему телу, начав с головы, лица и передней части тела. (Всё это необходимо делать трижды).

С именем Твоим, Господь мой, я улёгся на бок и с именем Твоим я поднимусь. Если Ты заберёшь душу мою, то помилуй её, а если отпустишь, то защити её посредством того, чем защищаешь Ты Своих праведных рабов.

О Аллах, с именем Твоим я умру и с ним оживу.

Нет бога, кроме Аллаха, Единственного, Господствующего, Господа небес, земли и того, что находится между ними, Всемогущего, Прощающего.

Прибегаю к совершенным словам Аллаха от гнева Его, и наказания Его, и зла рабов Его, и от наущений шайтанов и от того, чтобы они являлись ко мне.

б) Обратиться к Аллаху за защитой от шайтана и от зла того, что он увидел (трижды).

А’узу биЛляхи мин аш-шайтани р-радажим

в) Никому не рассказывать об этом.

г) Перевернуться на другой бок.

д) Встать и совершить молитву, если человек пожелает этого.

О Аллах, поистине, я – раб Твой, и сын раба Твоего и сын рабыни Твоей. Я подвластен Тебе, решения Твои обязательны для меня, а приговор, вынесенный Тобой мне, справедлив. Я заклинаю Тебя каждым из Твоих имён, которым Ты назвал Себя Сам. или ниспослал его в Книге Твоей, или открыл его кому-либо из сотворённых Тобой или оставил его скрытым ото всех, кроме Тебя, сделать Коран весной моего сердца, светом моей груди и причиной исчезновения моей грусти и прекращения моего беспокойства!

О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от беспокойства и грусти, слабости и нерадения, скупости и малодушия, бремени долга и от притеснения людей. (Здесь имеется в виду то, что люди чаще всего оказываются либо притеснителями, либо притесняемыми. Возможен также иной вариант перевода: “. и от того, чтобы оказаться в униженном положении среди людей”).

Нет бога, кроме Аллаха, Великого. Кроткого, нет бога, кроме Аллаха, Господа великого трона, нет бога, кроме Аллаха, Господа небес, и Господа земли и Господа благородного трона.

Нет бога, кроме Тебя, слава Тебе, поистине, был я одним из несправедливых.

Аллах, Аллах, Господь мой, никому не поклоняюсь я наряду с Ним!

“Довольно с нас Аллаха, Он – прекрасный Покровитель!” (Коран, 4:173.)

О Аллах, Господь семи небес и Господь великого трона, будь для меня защитником от такого-то, сына такого-то, и его приспешников из числа творений Твоих, чтобы никто из них не поспешил обидеть меня или подвергнуть притеснениям (произносится имя того, кого боятся.) Силён тот, кого Ты защищаешь, великая хвала Тебе, нет бога, кроме Тебя!

О Аллах, избавь меня от них как пожелаешь!

б) Следует прекратить делать то, что вызывает сомнения.

Уверовал я в Аллаха и в посланников Его.

О Аллах, сделай так, чтобы дозволенное Тобой избавило меня от необходимости обращаться к запрещенному Тобой и по милости Своей избавь меня от необходимости нуждаться в ком бы то ни было, кроме Тебя!

Прибегаю к Аллаху от проклятого шайтана!

О Аллах, нет ничего лёгкого, кроме того, что Ты сделал лёгким, и если Ты пожелаешь, то сделаешь это затруднение лёгким!

Это предопределено Аллахом, и Он сделал, что пожелал.

– Сильный верующий лучше пред Аллахом и более любим Им, чем верующий слабый, хотя в каждом из них есть благо. Стремись к тому, что принесёт тебе пользу, проси помощи у Аллаха и не опускай руки, а если постигнет тебя что-либо, не говори: “Если бы сделал я то-то и то-то!”, но говори: “Это предопределено Аллахом, и Он сделал, что пожелал”-, ибо эти “если” открывают шайтану путь к делам его!

“Баракя-Ллаху ля-кя фи-ль-маухуби ля-кя, ва шакярта-ль-Вахиба, ва баляга ашудда-ху ва рузикта бирра-ху!”.

Да благословит тебя Аллах в том, кто был дарован тебе, да воздашь ты Дарителю благодарностью, да достигнет он полной зрелости и да будет тебе дано увидеть проявления его почтительности!

“Баракя-Ллаху ля-кя, ва баракя ´аляй-кя, ва джаза-кя-Ллаху хайран, ва разака-кя-Ллаху мисля-ху ва аджзаля саваба-кя!”.

Да благословит тебя Аллах, и да ниспошлет Он тебе Свои благословения, и да воздаст Он тебе благом, и да пошлет тебе Аллах то же самое и да вознаградит Он тебя щедро!

“У´изу-кума би-кялимати-Ллахи-т-там-мати мин купли шайтанин, ва хамматин, ва мин купли ´айнин лямматин!”.

Прибегаю к совершенным словам Аллаха, чтобы они защитили вас от любого шайтана, и насекомого и от всякого дурного глаза!

Прошу Аллаха Великого, Господа великого трона, чтобы Он исцелил тебя. (Эти слова следует произнести семь раз).

O Аллах, прости меня, помилуй меня и присоедини меня к высшему обществу (“Ар-Рафик аль-А´ля”. Здесь имеется в виду либо Аллах, одним из имён которого является имя “Рафик”, либо ангелы, пророки, праведники и т.д.)

“Ля иляха илля-Ллаху, инна ли-ль-маути ля-сакяратин!”.

Нет бога, кроме Аллаха, поистине, смерти предшествуют беды! (В данном случае речь идёт о физических и духовных страданиях умирающего, иначе говоря об агонии).

Нет бога, кроме Аллаха, Аллах велик, нет бога, кроме одного лишь Аллаха, нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, нет бога, кроме Аллаха, Ему принадлежит владычество. Ему хвала, нет бога, кроме Аллаха, и нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха!

Поистине, мы принадлежим Аллаху и к Нему мы возвращаемся! О Аллах, вознагради меня в несчастии моём и дай мне взамен нечто лучшее!

Поистине, Аллаху принадлежит то, что Он забрал, и то, что Он даровал, и всему Он определил свой срок. так проявляй же терпение и безропотно переживай утрату в надежде на награду Аллаха. (Эти слова Пророк (мир ему и благословение) велел передать одной из своих дочерей, когда у неё умер малолетний сын).

“А´зама-Ллаху аджра-кя, ва ахсана ´азаа-кя ва гафара ли-майити-кя!”.

Да сделает Аллах большой награду твою, и да пошлет тебе прекрасное утешение и да простит того, кто у тебя умер!

Мир вам, о лежащие здесь верующие, мусульмане! Поистине, если будет угодно Аллаху, мы присоединимся к вам, и Аллах помилует тех из нас, кто ушёл раньше, и тех, кто задержался, и я прошу Аллаха об избавлении для нас и для вас!

O Аллах, поистине, я прошу Тебя о благе его, благе того, что он в себе несёт, и благе того, что с ним было послано, и прибегаю к Тебе от зла его, зла того, что он в себе несёт, и зла того, что с ним было послано!

Слава Тому, кому воздают хвалу гром и ангелы от страха перед Ним!

O Аллах, напои нас дождём спасительным, приятным, обильным, полезным, а не вредоносным, скорым, не поздним!

О Аллах, напои рабов Твоих и животных Твоих, и распространи милость Твою и оживи Твою мёртвую страну!

O Аллах, да принесёт дождь этот пользу!

Пролился на нас дождь по милости Аллаха и милосердию Его.

O Аллах, вокруг нас, а не на нас, о Аллах, на холмы и горные вершины, в вади (Высохшее русло; долина) и туда, где растут деревья!

Аллах велик! О Аллах, вознеси его над нами и даруй нам безопасность и веру, спасение (От болезней и утрат.), Ислам и содействие в том, что Ты любишь. Господь наш, и что угодно Тебе! Господь наш и Господь твой -Аллах!

О Аллах, ради Тебя я постился, в Тебя уверовал, на Тебя уповаю и дарованным Тобой разговелся!

– Прежде чем приняться за еду, пусть каждый из вас говорит:

“Бисми-Лляхи” – “С именем Аллаха“.

“Бисми-Лляхи фи аввали-хи ва ахыри-хи” – “С именем Аллаха в начале и конце еды“.

О Аллах, сделай это благословенным для нас и накорми нас тем, что лучше этого!

Хвала Аллаху, Господу миров, накормившему и напоившему и создавшему нас и числа мусульман.

“Аллахумма, барик ля-на фи-хи ва зид-на мин-ху!”.

О Аллах, сделай его благословенным для нас и добавь нам этого!

O Аллах, благослови их в том, чем Ты наделил их, и прости их и помилуй

Поистине, я пощусь, поистине, я пощусь!

“О Аллах, благослови для нас плоды наши, и благослови для нас город наш, и благослови для нас наши са´ и благослови для нас наши мудды! (Са´, мудд – меры объёма)

– Если кто-нибудь из вас чихнёт, пусть скажет:

“Аль-хамду ли-Лляхи!” (Хвала Аллаху!).

“Йархамукя-Ллаху!” (Да помилует тебя Аллах!).

“Йахди-куму-Ллаху ва юслиху баля-кум!” (Да укажет вам Аллах правильный путь и да приведёт Он в порядок все дела ваши!).

Да благословит тебя Аллах, и да ниспошлет Он тебе Свои благословения и да соединит Он вас во благе!

С именем Аллаха, о Аллах, удали нас от шайтана и удали шайтана от того, кем (имеются в виду дети) ты наделил нас.

Прибегаю к Аллаху от проклятого шайтана!

Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе, свидетельствую, что нет бога, кроме тебя, прошу Тебя о прощении и приношу Тебе своё покаяние!

Да воздаст тебе Аллах благом!

Да благословит Аллах твою семью и твоё достояние!

Да благословит Аллах твою семью и твоё достояние! Поистине, наградой за заём служит похвала и возвращение долга!

О Аллах, поистине, я прибегаю к Тебе от того, чтобы наряду с Тобой поклоняться и другим, зная об этом, и прошу у Тебя прощения за то, о чём я не знаю!

И тебя да благословит Аллах!

О Аллах, нет птиц, кроме Твоих птиц (в доисламские времена было принято гадать по полёту птиц, направление которого воспринималось как хорошее или дурное предзнаменование), нет блага, кроме Твоего блага, и нет бога, кроме Тебя!

Хвала Аллаху, хвала Аллаху, хвала Аллаху, Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик, слава Тебе, о Аллах! Поистине, я сам себя обидел, прости же меня, ведь никто не прощает грехов, кроме Тебя!

Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик!

Мы возвращаемся, каемся, поклоняемся и воздаём хвалу Господу нашему!

О Аллах, Господь семи небес и того, что они собой покрыли, и Господь семи земель и того, что они несут на себе, и Господь шайтанов и того, что они сбили с пути, и Господь ветров и того, что они развеяли, прошу Тебя о благе этого селения, и благе тех, кто его населяет, и благе того, что в нём есть, и прибегаю к Тебе от зла его, и зла тех, кто его населяет, и зла того, что в нём есть!

Нет бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища. Ему принадлежит владычество и Ему хвала! Он оживляет и умерщвляет, а Сам Он – Живой, который не умирает; в деснице его – благо, и Он всё может!

Вверяю вас Аллаху, у которого не пропадает отданное Ему на хранение.

– Когда мы поднимались (например, в гору), то говорили: “Аллаху Акбару” (Аллах велик), а когда спускались, говорили: “Субхана-Ллахи!” (Слава Аллаху!).

Прибегаю к совершенным словам Аллаха от зла того, что Он создал!

“Аль-хамду ли-Лляхи-ллязи би-ни´ма-ти-хи татимму-с-салихату!”.

(Хвала Аллаху, по милости которого свершается благое!)

“Аль-хамду ли-Лляхи ´аля кулли халин!”.

(Хвала Аллаху, что бы ни случилось!)

“Если услышите крик петуха, то просите Аллаха о милости Его, ибо, поистине, петух увидел ангела, если же вы услышите рёв осла, то обращайтесь к Аллаху за защитой от шайтана, ибо, поистине, осёл увидел шайтана”.

“Если услышите ночью собачий лай или ослиный рёв, обращайтесь к Аллаху за помощью от них, ибо, поистине, они видят то, чего не видите вы!”.

О Аллах, кого бы из верующих ни оскорбил я, сделай это для него средством приближения к Тебе в день воскресения!

“Если кому-либо из вас придется восхвалять своего товарища, пусть скажет:

“Ахсибу (. ) (имя того, которого хвалят) ва-Ллаху хасибу-ху ва ля узакки ´аля-Ллахи ахадан, ахсибу-ху кя-за ва кя-за”.

Я считаю такого-то таким-то (если он уверен в этом), но я никого не восхваляю пред Аллахом.

О Аллах, не взыщи с меня за то, что они говорят, и прости мне то, о чём они не знают, и сделай меня более хорошим, чем они думают!

“Положи руку на то место, которое у тебя болит, и трижды скажи:

“Би-сми-Лляхи!” (“С именем Аллаха!”), после чего семь раз повтори:

“А´узу би-Лляхи ва кудрати-хи мин шарри ма аджиду ва ухазиру!”.

(“Прибегаю к Аллаху и могуществу Его от зла того, что я ощущаю и чего опасаюсь!”)

78. В случае испуга

Нет бога, кроме Аллаха!

79. Если кто-то опасается сглазить чего-либо или кого-либо

“Если кто-нибудь из вас увидит в брате своём, или в самом себе или в своём достоянии нечто такое, что ему понравится, пусть призовет на это благословение, ибо дурной глаз – это истина”.

Также желательно сказать: «Маша Аллах».

Это было угодно Аллаху

© Copyright 2000-2006 IIIC – ISLAM.RU. All Rights Reserved

Издание зарегистрировано в Минпечати РФ, свидетельство Эл. №77-6693 от 16 декабря 2002 года

Оценка

3.9

проголосовавших:

18

«Отче наш» — главная молитва христиан, переданная нам Самим Господом Иисусом Христом через Евангелие, на разных языках мира.

Русский

Отче наш, Иже еси на небесех!

Да святится имя Твое,

да приидет Царствие Твое,

да будет воля Твоя,

яко на небеси и на земли.

Хлеб наш насущный даждь нам днесь;

и остави нам долги наша,

якоже и мы оставляем должником нашим;

и не введи нас во искушение,

но избави нас от лукаваго.

Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Аминь.

Азербайджанский

Гёларда́ ола́н Атамы́з,

Ады́н мюггадда́с тутулсу́н,

Падщахлыгы́н гяльси́н,

Гёйда́ олдугу́ чимии́ Ерьда́ дыСаны́н ираадэ́н олсу́н.

Гюндали́к чёраыимизы́ бизя́ буджюн верь.

Биза́ борджлу́ оланлары́ багышладыгымы́з кими́ Бизи́м борджлармызы́ да багышла́.

Бизы́ сынага́ ча́йкма, ла́кин бизы́щарда́н хила́с эт.

Чю́нчи падшаглы́х,

Кюдря́т

Вэ изза́т абады́ олара́х Сани́ндыр.

А́ми́н.

Арабский

áбá-на алладхи́ фи́ ас-самáуáт-и,

ли-я-та-яаддас-и áсм-у-кá!

ли-я-ти малаку́т-у-кá!

ли-таку́н ма-ши-áт-у-кá  áлá ал-áрд-и камá хиа фи́ ас-самá-и!

ху́бз-а-на кафáф-а-на́ а-ṭи-нá ал-яуам-а!

уа-ахфир ла-нá дхуну́б-а-нá, камá на-хфир-у нахну ли-лму-дхниб-и-на илай-нá!

уа-лá ту-дъкхил-нá фи́ та-йрибат-ин, лакин наййи-нá мина аш-ширрíр-и,

л’анна лака́

аль-му́лка

уа-аль-яу́ваха

уа-аль-майда илá ал-абади.

áми́н.

Арамейский

Авву́н дбищма́йя нитка́ддах щимму́х

Тэ́тэ́ Мальчу́тух

Нэ́вэ́ совья́нух эйча́на дбищма́йя аб па́ра

Ха́ ля ля́хма дсунка́нан юма́на

Вущю́кх лан хобэ́йн эйча́на дап а́хнан щу́клан хайяви́н

Ула́ тъа́лан лнисью́на, элля́ па́сан мин би́щя.

Му́дтуль ди́лух хай

Мальчу́та

Ухе́йла

Утищбу́хта

Ль а́льам алльми́н.

Ами́н.

Армянский

Айр мер вор еркинес ес,

сурб егици анун ко.

Екесце аркаютюн ко

егици камк ко

ворпес еркинес ев еркри.

Зеац мер анапазор

тур мез айсор

Ев тох мез зпартис мер

ворпес ев мек тохумк

мероц партапанац.

Ев ми танир змез и порцутюн.

Айл пркеа мез и чаре.

Зи кое аркаютюн

ев зорутюн ев парк

авитянес

Амен

Африкаанс

Óнзе Фа́дэр ват ин ди хéмеле ис,

лат иу́ Нам хехáйлихт ворд.

Лат иу́ кóнинкряйк ком.

Лат иу́ вил хески́д, соóс ин ди хéмел нет со ок оп ди áрдэ.

Хéй óнс фандáх онс дáхликсэ брот,

Эн фэрхéйф онс онс скю́лдэ, соóс онс ок онс скюлдэнáрс ферхéйве.

Эн ля́й онс ни ин фэрсу́кин ни, мар фэрлóс онс фан ди бóсэ.

Вант ан Иу́ бэхóрт

ди кóнинкряйк

эн ди крах

эн ди хéйрликхайт тот ин э́виххайт.

Áмэн

Белорусский

Ойча наш, Яки ёсць на нябёсах,

няхай свяцицца имя Тваё,

няхай прыйдзе Царства Тваё,

няхай будзе воля Твая як на небе, так и на зямли.

Хлеб наш надзённы дай нам сёння;

и даруй нам дауги нашы, як и мы даруем даужникам нашым;

и не увядзи нас у спакусу,

але збау нас ад злога.

бо Тваё ёсць Царства

и сила

и слава навеки.

Амин

Болгарский

О́тче наш, Ко́йто си на небеса́та!

Да се свети́ Тво́ето и́ме,

да до́йде Тво́ето Ца́рство,

да бу́де Тво́ята во́ля, ка́кто на небе́то, така́ и на земя́та;

насу́щтния ни хляб дай ни днесь,

и прости́ нам ды́уговэтэ ни, ка́кто и ни́е прошта́ваме на на́шите даужни́ци,

и не воведи́ нас в изкуше́ние, но избави́ ни от лука́вия;

зашто́то Твое е

ца́рството,

и си́лата,

и сла́вата вове́ки.

Ами́н.

Венгерский

Ми Отья́нк, о́ки о мэ́ньек бэ́н бу́ть’,

Сэ́н-та-тэ-щи́к ме́ко-та-на́ват,

Ё́-ё́ на́ло-тэ́о-орса́к,

Ла́ен мего-тэ́о окороту́д, о́минь то-мэ́нь-бэн, у́гя-фё́-дони́щ;

Ми́нданна́пи кэ́нье-иунке́т о́д-мэк ни́-кю́нк ма́,

Е́ж бу́ча́жд мэ́к-ви́т-кэ́йн-кэ́т, ми́ ки́п-пэ́н ми́-иш мекбу́-ча́-ту́н коз эллэ́нюнк вэт кэзё́к нэ́к;

И́ж нэ́-ви́гь минкэ́т кище́р ты́ж-бэ́, дэ́ са́бади́ч мэ́-го́го-ноз-тóл;

М́ерт ти́е доз-о́рса́к,

Охо́то-ломе́щ

О ди́чо-ще́йк ми́ндорокке́.

А́мэ н.

Вьетнамский

Ляй Ча чунг той о чен чой;

Янг Ча дук тан;

Нук Ча дук дэн;

И Ча дук нэн, о дот ну чой!

Син чо чунг той хом най ду ан ду няй;

Син т-ха той лой чо чунг той, ню чунг той кунг та кэ фан той нэт гум чунг той;

Син чо дэ чунг той би кам бё, ма ку чунг той хой дё а!

Вей ню,

Куи́н,

Вин хин дэо ток вэу Ча дой дой.

Á-мэ́н.

Голландский

́нзе Фа́дэр  ди ин дэ хе́мел за́йт,

Иу́ нам во́рде хеха́йлихт,

Иу́ ко́нинкряйк ко́ме.

Иу́ вил хещхи́де, оп а́рдэ зоа́лс индэ хе́мел.

Хéйф онс хéйден онс дáхеликс брот.

Ен ферхéйф онс óнзе щхюлден хэля́йк ок вáй ан а́ндэрээйн ферхéйфен.

Ен ляйд онс нит ин ферзу́кин, мар ферлóс онс фан дэ бóзэ.

Вант фан Иу ис

Хет кóнинкряйк

Ен дэ крахт

Ен дэ хéйрляйкхайт

Ин э́увиххайт.

Амен.

Греческий

Па́тэр имо́н о эн тис урани́с

Аясси́то то о́нома́ су

Элфэ́то и васили́а су

Ениси́то то фэ́лима́ су ос эн урано́ кэ эпи́ тыс йи́с

Тон а́ртон имо́н тон эпиу́сион дос ими́н си́мэрон

Кэ а́фэс ими́н та офэли́мата имо́н ос кэ ими́с афи́эмэн тыс офилэ́тэс имо́н

Кэ ми́ исэнэ́гис има́с ис пиразмо́н, алла́ ри́сэ има́с апо́ ту пониру́.

О́ти су́ э́стин

И васили́а

Кэ и ды́намис

Кэ и до́кса

Ис тус эо́нас

Ами́н.

Грузинский

Мáмао чвéно, рóмели хар цáта ши́на,

Цми́нда икáвн сахéли шéни,

Мóведин су́пева шéни,

И́кавн нéба шéни, ви́тартса цáта ши́на, э́гретса квéканаса зéда.

Пу́ри чвéни арсóбиса мóмец чвéн дхéс

Да момитéвен чвен тананадéбни чвéнни, ви́тарца чвен ми́вутевебт тáнамдéбта мат чвéнта,

Да ну шéмиквáнеб чвен гансацдéлса, áрамед ми́хснен чвен бороти́саган,

Раметху шени арс супхева, дзали да дидеба,

Сакхелитха мамиса да дзиса да сулитсмидиса,

Атс да марадис да укунитхи укунисамде.

Амин.

Датский

Фéдар фо, ду сом э́а и Хи́млэн.

Хéллигет вóрдэ дит нáун,

Кóмме дит ри́е.

Шке дин ви́лье, сом и Хи́мле со о по ю́ан.

Гив ас и дэй ворт дáули брóда

О форлé ос во скюд, сом о ви форлéда вор скю́лдна,

О лед ас и́кке и фрéстесе, мен фри ас фра дет óнда.

Си дит эр ри́ес

О мáктэн

О э́а и и́вигхэ́д.

Áмен.

Иврит

Ави́ну, щэба́шама́йим

Йи́ткадэ́ш шимха́

Та́во́ малькутэ́ха

Йеасэ́ ръцо́нъха ба-áретс ка-ашéр на-асá вашáмайим

Тэн-лáну хайóм лéхем хукéйну.

У-селáх лáну эт ашматéйну, ка-ашéр солехи́м анáхну ла-ашéр áшему лáну.

Вэ-áль-тевиэ́йну лидэ́й массáх, ки-и́м хатзилéйну мин-харá.

Ки леха́

Ха-ма́мелаха́

Вэ-ха́гъвура́

Вэха́-тифъэ́рэт ле-о́льмэ́й óлами́м.

Амэ́йн

Индонезийский

Ба́па ка́ми амби́ сорга́, Ди́кудуска́нла нама́-Му,

Да́тангла́ Краджя́ан-Му́,

Джя́дилах кэхэнда́к-Му ди бу́ми сапарт́и ди сорга́.

Бы́рика́нлах ка́ми па́да ха́ри ини́ ма́канан ка́ми янг сецу́кумня́

Дан ампу́нилах ка́ми а́кан кеса́лахан ка́ми, сэпэрти́ ками́ джю́га мэнампу́ни о́ранг янг бырса́лах кэпа́да ка́ми;

Дан джя́нанла́х мамба́уа ка́ми кэ да́лам пэнджо́баа́н, тэта́пи лёпа́сканла́х ка́ми да́ри па́да янг джяха́т.

Ка́рна Унгко́лах янг ампу́ня Кра́джяа́н

Дан куа́са

Дан каму́лияа́н са́мпаи сала́ма-ла́маня.

Ами́нь.

Испанский

Па́дрэ нуэ́стро кэ эстáс эн лоссъéлос,

Сантификáдо сэ́а ту Нóмбрэ,

Бэ́нга а носóтрос ту рэ́ино,

Áгасэ ту болунтáд аси́ кóмо эс эн ель съéло, эн ля тьéрра.

Эль пан нуэ́стро сустансья́л дэ кáда ди́а дáносле óй.

Пэрдóнанос нуэ́страс дэ́удас, аси́кóмо носóтрос пердонáмос ануэ́строс дэудóрэс.

Но́ нос дэ́хэс каэ́р эн ля тэнтасьё́н,

мас ли́бранос дэль мали́гно.

Пуэ́с ту́ё эс

Эль Рэ́ино,

Эль Подэ́р

И ля Глóрия,

Аóра и сьéмпрэ и пор лос си́глос дэ лос си́глос.

Амэ́н.

Итальянский

Пáдрэ нóстро кэ сэ́й нэ́й че́ли,

си́а сантификáто иль ту́о Нóмэ,

вэ́нга иль ту́о Рéньё,

си́а фа́тта ля туа волонта́ ко́мэ ин чéло кози́ ин тэ́рра.

Дáчи óджи иль нóстро пáнэ сóпрасостанциáле,

э римэ́тти а нóй и нóстри дэ́бити кóмэ нóй ли римэттья́мо ай нóстри дэбитóри,

э нон пэрмэ́ттэре кэ сья́мо индóтти ин тэнтацьо́не; ма либéрачи даль мали́ньё.

Пойкэ́ ту́о э

иль рэ́ньё,

ля потэ́нца,

э ля глóриа нэй сэ́коли.

А́мэн.

Китайский

Во́мэн цза́й Тяньшан дэ фу́,

Юа́нь ни́дэ ми́н бэйцзу́ньвéйшэнг,

Юа́нь ни́дэ гуó лáйлинь,

Юа́нь ни́дэ чжи́йи́ чэн си́н юй де,

жу́ ю́й тянь

Во́мэн дэ жи́юн лян,цю ни́цзи́ньтиянь цы гэй во́мэн ;

Куа́нь мянь во́мэн дэ цзуи́ чжа́й ,

Йоужу́ во́мэн куа́нь мянь куй фу́во́мендэ жэнь; бу́яо жàн во́мэнсяньжу йоухо́, да́нь цзю во́мэнтуо́ли́ нà сé э чжэ

Инвэй гóду́,

Цюаньби́нг,

Жуняао, цюáнши нидэ, чжи́да́оюнюа́нь.

А́мен!

Корейский

Ханеул-е́ гйеси́н ули-а́беоджи́

Абеоджи́уи илеум-и́ геолугхи́бичнасимйео́

Абеоджи́уи налага́ о́симйе́о

Абеоджи́уи ттеус-и́ ха́неул-есеоуа́гат-и́ тта́нг-есео́до илуео́джисо́сео́.

Онеу́л джохуие́ге ил-ё́нгха́л я́нгсиг-е́ул джюсиго́

Джохуие́ге́ джялмо́шан илеу́лджэохуига́ ё́нгсеохаони́ джэоху́иёелеу́л ёнгсеохасиго́

Джэохуи́леул юхо́г-е ппа́джиджиа́нхге хасиго́ а́г-есео гуха́сосео.

Джюни́мкке нала́

Уа гуонне́унг-гуа́

Йео́нг-гуанг-и́ йео́нг-уонхи́исснаи́да.

Аме́н.

Латынь

Па́тэр но́стэр, кви эс ин чэ́лис,

санктифичэ́тур но́мэн ту́ум.

адве́ниат ре́ньум ту́ум.

фи́ат волю́нтас ту́а си́кут ин чэ́ло эт ин тэ́рра.

па́нэм но́струм квотидиа́нум да но́бис о́диэ.

ет дими́ттэ но́бис дэ́бита но́стра си́кут ет нос дими́ттимус дэбито́рибус но́стрис.

эт нэ нос инду́кас ин тэнтацио́нэм, сэд ли́бэра нос а ма́ло.

Кви́a ту́ум эст

рэ́ньум,

эт потэ́стас,

эт гло́риа ин сэ́кула.

А́мен.

Малайский

Я Бапá ками́ янг ди шу́рга,

Энгкáула Áлла янг Э́са, сэмóга Э́нгкау дисэ́мба дан дихормáти.

Энгкáула Рáджа ками́. Сэмóга Э́нгкау мемери́нта ди бу́ми, дан сепéрти ди шу́рга, кехендáк-Му ди́таáти.

Бери́ля ками́ макáнан янг ками́ перлу́кан пáда хáри и́ни.

Ампу́нкáнла кесалахáн кáми, сепéрти ками́ менгампу́ни óранг янг берсáла терха́дап кáми.

Джя́нганла биáркан ками́ кехи́ланган и́ман кети́ка дичу́баи, тетáпи селамáткáнлах кáми дарипáда куóса Си Джáхат.

Энгкáула Рáя

Янг беркуóса

Дан мули́а унту́к салáма-ламáня.

Ами́н.

Немецкий

Фáтер У́нзер им Хи́ммел,

Гехáйлихт вéрде Дáйн Нáме,

Дáйн Рáйх кóмме,

Дáйн Ви́лле гешéэ, ви им Хи́ммелзо áуф Э́рдэн.

У́нзер тэ́глихес Брот гиб унс хóйте.

Унд фэрги́б унс у́нзэрэ Шульд, ви а́ух ви́а фэргэ́бен у́нзэрэн Шу́льдигерн.

Унд фию́рэ унс нихьт ин фэрзу́хун, зóндэрн эрлё́зе унс фон дем Бё́зэн.

Дэн Дайн ист

Дас Рáйх

Унд ди Кра́фт

Унд ди Хе́рлихкайт

Ин Э́вихкáйт.

А́мен.

Польский

Óйче наш, ктóрый йéстещ в нéбе,

них щи свíнчи и́ме Твóе!

них пщи́йдже кролéство Твóе;

них Твóя вóла спéвниа щи на жéми, так як и в нéби.

Хлéба нашéго повшеднéго дай нам джи́щай;

и пшéбач нам нáше ви́нэ, як и мы пшебачáмэ тым, ктóже пшéчив нам завини́ли;

и ни дóпушч, áбишми улéгли поку́ще, áле нас загóвай од злéго!

Альбóвием Тво́е йе́ст

Кролéство

и моц,

и хвáва на вéки вéков.

Áмен

Португальский

Па́й Нóссу кэ эстáйз ну сэ́ус,

сантификáду сéжя у во́ссу нóми,

вэ́нья а нóс у вóссу рэ́ину,

сéжя фэ́йта вóсса вонтáджи асси́ на Тэ́рра ко́му ну Сéус.

О пóу нóссу джи́ ка́да джи́я нуз дай óжи,

пердуáй эс нóссес уфэ́нсес асси́н кóму нóс пердоэ́мос а кем нус-тéм офэнджи́ду,

нáо ноз дэ́щéйз каи́р-эм тэнтасáо

мас ли́врай-нос ду мал

поркэ́ тэ́у и

у рéину,

и у подéр,

и а глóриа, пара́ сэ́мпре.

Амéн.

Румынский

Тáтал ностру карéшче ин чéру,

сфинцеáска-се ну́меле Тóу,

виа импараци́а Та,

фáкаса вóиа та, преку́м ин чер аса чи пи памíн.

Пы́инеа нóастра чес де тоате зилеле, ди-не-о нóуа áстацы

чи на я́рта нóуа грече́лиле нóастре преку́м ши нóи иертíм греши́тили нóстри

ши ну не дучé пе нóи ин испи́та чи не избавéште де чел рóу.

Ка а Та есте импаратíа

ши путéреа

ши слáва,

Акум ши пуруреа ши ин вéчии вечилор,

Амíн.

Сербский

О́че наш, ко́йи си на небеси́ма,

да се све́ти и́ме Тво́е,

да до́джье ца́рство Тво́е,

да бу́де во́ля Тво́я и на зе́мли ка́о и на не́бу.

Хлеб наш насу́шни дай нам да́нас,

и опро́сти нам ду́гове на́ше ка́о што и ми опра́штамо дужници́ма сво́йим,

и не уве́ди нас у искуше́нье, но изба́ви нас од зло́га.

Йер е Твое́ Царство, и сила, и слава у векове векова.

Ами́н.

Сирийский

Абу́н дбáшмáё

Нéтхкадаш шмокх

Ти́тхе мáлкутхóкх

Нéхуэ сéбёнóкх áйкáно дбáшмаё́ оф бáр-о

Хаб лан лахму́ дсу́нконáн я́умону́

Уáшбук лан хаубáйн уáхтохáйн айкáнó доф ханáн шбáкан лхáёбáйн

Ло та лан лнéсъюнó éлó фáсó лан мен би́шо

Мету́л ддилóкх хи мáлкутхó

Хáйло тéшбухтó

Л-óлáм улмíн

Ами́н

Тайский

Кха́ тэ пра́-вида́-кхонг кха́ пра-о́нг тха́нг-ла́й пху́ с́-тхи́

Нэй сова́нг кхо́ хи́ пр-на́м кхо́нг пра-о́нг пэ́н тхи́ кхо́уро́п са́кка́ра́

Кхо́ хи́ пхэ́н дин кхо́нг пра́-о́нг ма́ та́нг ю́

Кхо́ хи́ пэ́н пэй та́м пра́-тха́й кхо́нг пра́-о́нг Ней со́ва́нг пэ́н джя́нг-ра́йко́ хэ́й пэ́н пай я́нг на́н ней пхэн дин ло́к

Кхо́-пра́т-ха́н а́ха́н пре́-та́м ва́н ке́ пхок кха́ пра-о́нг ней ван ни́

Ле́ кхо́ сонг ёнг ба́п пхид кхонг пхук кха́ пра-о́нг Мын пхок кха́ пра-о́нг ёк тхо́н бнда́ кхон тхи́ тха́ пхид то́ кха́ пра-о́нг

Ле кхо я́ сонг на́м пхук кха́ пра-о́нг кха́о-пай ни-ка́н тхо́д-ло́нг Пэ́ кхо хи́ пхук кха́ пра-о́нг пхон ча́к ква́м чу́-ра́й

Турецкий

Гёктáрдеки Быбымы́з,

Áдын кутсáл кылынсы́н.

Эгямянли́н гя́лсин.

Гю́кты олду́ гиби́, я́ризындэдэ сэни́н и́стеди́н óлсун.

Бу́гюн би́зэ гюндели́к экмéйгимизи́ вар.

Би́зэ кáрши суч ишлейéнлери бáгишладигимиз ги́би, сан де би́зим су́чларимизи бáишла.

Ая́ртылмамыза изы́н вя́рмэ. Би́зы кё́тю óландан би́зи куртáр.

Чю́нкю эгямянли́к,

Гю́ч

Вэ гюджели́к сóнсузларé дек эни́ндыр.

Áмин.

Узбекский

Бызни́нг осмондаги́ Отамы́з!

Сени́нг муккадда́с исми́нг улу́гла́нсин.

Сени́нг Шохлиги́нг ке́лсын.

Осмондэ́ бульгани́ кябы́, Ерда́ хам Сени́нг ирода́нг баджо́ ке́лсын.

Бугунги́ рызк-рузымызны́ берги́н.

Бизга́ гнох килгянларны́ быз кечиргя́ндык, Сен хам бызни́нг гунохларымызны́ кечи́ргя́н.

Бызны́ васвасага́ дучо́р кы́лмагин, А́ммо ёву́з шайтонда́н хало́с кылги́н.

Са́лтана́т,

Ку́ч-кудра́т

Ва шо́н-шухра́т то́ аба́д Сени́киды́р.

О́ми́н.

Украинский

Отче наш, що еси на небесах,

нехай святится имья́ Твое,

нехай прийде царство Твое,

нехай буде воля Твоя, як на неби, так и на земли.

Хлиба нашего насущного, дай нам, сьогодни,

и прости нам довги наши, як и ми прощаемо винуватцям нашим

и не введи нас у випробу́вання, али вызвали нас вид лукавого.

Бо Твоє е царство,

и силa

и слава, на вики.

Аминь.

Фарси

Эй пэ́дара а́с-ма́ниэ-ма

На́-м ту́мо а́д-да́с пад.

Па́дэшахи́э тоб-би́яй гяд.

Эради́ ту ха́монту́р-ки да а́с-ма́нэджра́-ми-шаба́д, да́р-зами́н-низэджро́-шаба́д.

Но́нэ рузони́ мо́-ро эмру́з б-мо́ бэ́дэ.

Ха́т-хоё́й мо́-ро беба́хш, чено́нкэмо́-низ кесо́ниро́ кебема́х хат-о́ кяпда́н ба́хшибе́й.

Мо́-ро а́з-ва́с ва́са-хо́ ду́ нэгя́хто́р ба́с-шари́р рахои́-дэ́,

Зи́ро по́дышохи́

Ба́ котра́т

Ва-чало́т то а́бадул о́бо́д аз о́н-нэтуст.

А́ми́н.

Финский

Иша́ меида́н, ёка́ олэ́т та́йва́йсса́!

Пы́хи́тет о́лкон си́нун ниме́си;

Ту́лкон си́нун ва́алтаку́нтаси;

Тапа́хтуко́н си́нун та́хтоси мё́с ма́ан па́алла ниинкуи́н тай́ва́сса;

А́нна мэ́йлле та́на пайвана ме́йдан ёкапа́йвайнен ле́йпамме;

Я а́нна мэ́йлле ме́йдан ве́лкаммэ а́нтэкси, ниинкуи́н мэ́кин а́ннамме а́нтэкси ме́йдан вела́ллисиллэ́ммэ;

Ала́кэ ша́ата мэ́йта ки́уса́уксэ́эн; ва́ан па́аста ме́йдат па́хаста,

Си́лла си́нун он ва́лтаку́нта

Я во́има

Я ку́нниа я́нка́иккисе́сти

А́мэ́н.

Французский

Нóтре Пер, ки о сьё́,

кэ тон ном суá санктифьé,

кэ тон рень вьáн,

кэ та волонтé суá фэт сюр ля тэр ком о сьéл;

дóн-ну́ ожюрдуи́ нóтрэ пан ессансьéл;

ро́мэ́-ну́ но́ дэ́т, ком ну оси́ ле рометóн а но дéбитё́р;

э нё́ ну лéс па́з-антрé дан лёпрё́в, мэ дэли́вре-ну дю малáн.

Кар се а туа́ кипартья́н

лё рень,

ля пуисáнс

э ля глуáр, о сиэ́кле де сиэ́кле.

Áмéн.

Хинди

Хé хамáрé сварагика питá,

Тéрá нáма павитра мáнá джá-é,

Тéрá рáджя á-á-é,

Тéри́ ицчá джяисé сварга мé пу́ри́ хóти́ хаи, Ваисé паритхви́ пара бхи́ хó,

Áджя хамé утанá бхóджяна дé,Джó хамáрé ли-é áвас́ка хаи, Хамáрé апарáдха с́амá кара,

Джяисé хама ду́сарó кé апарáдхас́амá каратé хаи,

Хамáрé вис́вáса кó мата паракха парату хамé с́аитáна сé бацá.

Кйóн́ки

Рáджя

Аура парáкрама

Аура махимá садá тéрé хаим́.

Áми́на.

Чешский

Óтче нáш, йéнш йиси́ на небеси́х

Пóсвет-се имéно Твé

Пшич крáловстви Твé

Будь вóла Твá я́ко в нéби так и на земи́

Хлéб нáш вездэ́щи дещ нáм днес

А отпу́ст нáм нáше ви́ни я́кож и мы одпу́штиме нáшим вини́кóм

А неу́ведь нáс в покушéни áле збав нáс од злéго

Нéбо твé е

Крáловстви

И моц

И слáва навéки.

Амéн

Японский

Тэн ни имасу уарэра но Чичи йа.

Нэгауаку уа Нандзи но уа сэй то сэрарэ.

Нандзи но куни уа китари.

Нандзи но мунэ уа тэн ни оконауаруру га готоку, чи ни мо оконауарен.

Уа га ничийоо но катэ о конничи уарэра ни атаэтамаэ.

Уарэра ни оимэ ару моно о уарэра йурусу га готоку, уарэра но оимэ о йуруситамаэ.

Уарэра о изанаи ни мичибикадзу,

нао уарэра о кйоаку йори сукуи тамаэ.

А́мэн

Оценка 3.3 проголосовавших: 9
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here