Покаянный акафист господу иисусу христу

Детально: покаянный акафист господу иисусу христу - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Ґкafістъ гDу ї}су хrтY грzдyщему Кондaкъ №

Возбрaнный воев0до и3 гDи, мjра создaтелю, съ вёрою и3 люб0вію припaдающе къ тебЁ грzдyщему, вопію2 ти2:

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Јкосъ №

ЃгGлwвъ ли1ки со стрaхомъ и3 трeпетомъ взирaли на тS, гDи, є3гдA в0лею нaсъ рaди распsлсz є3си2: мh же грёшніи что2 возм0жемъ глаг0лати; Но дерзaемъ по сл0ву твоемY моли1тисz тебЁ:

Ї}се, рaдосте нaша, kви нaмъ млcть твою2. Ї}се, любы2 неизречeннаz, дaруй нaмъ возлюби1ти тS всёмъ сeрдцемъ и3 всёмъ помышлeніемъ. Ї}се, желaніе нaше, не tри1ни нaсъ, и4щущихъ тS. Ї}се, свёте ти1хій, њсіsй нaсъ свётомъ блгdти твоеS. Ї}се, надeждо нaша, не њстaви нaсъ заблуждaющихсz. Ї}се, вопрошaющій нaсъ: что2 твори1те вы2 на земли2; дaруй нaмъ твори1ти тво‰ повелёніz. Ї}се, не возбрани1вый и3мёти џбразъ тв0й, дaруй нaмъ вhну и3мёти џбразъ тS грzдyщагw. Ї}се, входsщій въ д0мы людeй твои1хъ, вни1ди въ мS и3 преoбрази2 мS всегw2. Ї}се, дaруй ми2 разумёти, что2 є4сть бlгaz в0лz твоS. Ї}се многомлcтивый, не tступи2 t менє2 за нерадёніе моE.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ в7

Вёмъ, ћкw вeліе ўтэшeніе и4мамъ въ послёдованіи тебЁ, гDи, дaруй ми2 николи1же tступaти повелёній твои1хъ, да сп7сaемый тоб0ю зовY: Ґллилyіа.

Јкосъ в7

Nбэщaвый вечерsти съ пріeмлющимъ тS, содёлай мS причaстника вeчери твоеS тaйныz.

Ї}се, стоsщій и3 толкyщій ў двeри сeрдца моегw2, дaруй ми2 ўразумёти з0въ тв0й. Ї}се, призывaющій нaсъ ко њчищeнію, дaруй ми2 познaти нечистотY мою2. Ї}се, свёте и4стинный, просвэти2 мS, да возлюблю2 зaповэди тво‰. Ї}се, и4щущій призвaти грёшныхъ, tвeрзи слyхъ м0й ко ўслhшанію глаг0ла твоегw2. Ї}се, ўтруждeнный на пути2 своeмъ, не и3мёющій гдЁ главY преклони1ти, не возгнушaйсz вни1ти въ д0мъ м0й. Ї}се, вёмъ ћкw нaгъ є4смь, ни1щъ и3 ўб0гъ, но блгdтію твоeю покрhй мS. Ї}се, млcте безконeчнаz, не њстaви менE. Ї}се, џгнь попалsющій, попали2 мо‰ ѕлhz п0мыслы. Ї}се, врачY, и3сцэли2 ћзвы страстeй мои1хъ. Ї}се, вс‰ м0гій, косни1сz nчeсъ мои1хъ, во є4же не ви1дэти мнЁ суеты2. Ї}се премлcтивый, њчи1сти мS всегw2 и3 сп7си2.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ G

Глаг0лавый пречcтыми ўстaми твои1ми: є4й, грzдY ск0ро, ґми1нь. Дaруй мнЁ со возлю1бленнымъ ўченик0мъ твои1мъ взывaти: є4й, грzди2, гDи ї}се. Сегw2 рaди въ трeпетэ њжидaz пришeствіz твоегw2, зовY ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ G

Призвaвый ґпcлHвъ t сётей рыбaрскихъ на служeніе и4стинэ твоeй, призови2 и3 мS t суеты2 житeйской, да послёдую тебЁ, съ весeліемъ и3 люб0вію глаг0лz:

Ї}се, прости1вый ўченикY своемY трикрaтное tречeніе, дaруй ми2 є3гw2 покаsніе. Ї}се, с0вэсть моS, дaруй ми2 г0рькw плaкатисz њ грэсёхъ мои1хъ. Ї}се, ни є3ди1нымъ сл0вомъ, но возрёніемъ т0кмw на ўченикA своегw2 привeдый є3гw2 къ себЁ, дaждъ и3 мнЁ слє1зы покаsніz, косни1сz души2 моеS, да раскaюсz њ непрaвдэ моeй. Ї}се, взирazй на произволeніе сердeчное, поми1луй мS. Ї}се, рекjй ґпcлу петрY: грzди2 по мнЁ: повели2 и3 мнЁ тебЁ послёдовати. Ї}се, глаг0лавый: бlженъ є3си2, сjмwне, вaръ їHна, ћкw и3сповёда мS сн7омъ б9іимъ, дaруй и3 мнЁ є3гw2 и3сповэдaніе и4стинное. Ї}се, разрэши1вый семY ўченикY и3дти2 по водaмъ во срётеніе твоE, дaруй и3 мнЁ си1лу блгdтную не ўбоsтисz в0лнъ житeйскихъ. Ї}се, простeршій рукY къ петрY ўтопaющему, простри2 и3 мнЁ рукY п0мощи. Ї}се, рекjй: кто2 не со мн0ю, т0тъ пр0тивъ менS, дaруй ми2 пребhти съ тоб0ю.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ д7

Возлюби1вый, гDи, вeсь р0дъ чlвёческій, научи2 и3 мS возлюби1ти бли1жнихъ мои1хъ, да просвэтлeнъ и3 њб9енъ тоб0ю, вhну зовY ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ д7

Призывazй всёхъ труждaющихсz и3 њбременeнныхъ ко ўпокоeнію, дaруй ми2 потруди1тисz рaди и4мени твоегw2 с™aгw, не ўбоsвшись зн0z полyденнагw: не вёдаю бо є3гдA дeнь м0й къ вeчеру преклони1тсz: и3 да вопію2 ти2:

Ї}се, свёте с™hй, њс™и2 повседнeвный трyдъ м0й. Ї}се, ўтёшителю, дaруй ми2 николи1же возскорбeти њ тsгости трудA сегw2. Ї}се, рaдованіе моE, дaруй ми2 понести2 всsку ск0рбь рaди и4мени твоегw2. Ї}се, дaруй ми2 познaти цrтво б9іе внутри2 себS.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ є7

СE прихождY къ безсмeртному цRю2 и3 бGу моемY, вопіS: Ґллилyіа.

Јкосъ є7

Вёмъ, гDи, ћкw скорбsми, недyгами и3 разли1чными печaлzми болBзни дyшъ нaшихъ врачyеши. Со слезaми вопію2 ти2:

Ї}се, гDи, ты2 сaмъ гони1мый и3з8 хрaмwвъ твои1хъ, дaждь нaмъ си1лу терпёти скHрби за и4мz твоE. Ї}се, стрaнникомъ въ мjрэ kвлsющійсz, помози2 нaмъ во и3згнaніи и3 стрaнствіи нaшемъ. Ї}се, ѓгнче б9ій, вземлsй грэхи2 мjра, возьми2 брeмz грэхHвъ нaшихъ. Ї}се пречyдный, страдaніz за мjръ претерпёвый, ўтоли2 нaши многоразли1чныz скHрби. Ї}се, стрaнниче въ мjрэ ўтомлeнный, дaруй пок0й ўтомлeнной душЁ моeй. Ї}се, ўченикHвъ призвaвый, дaруй и3 мнЁ небоsзненнw тещи2 за тоб0ю. Ї}се гDи предвёчный, бlгослови2 всёхъ къ тебЁ стремsщихсz. Ї}се, вс‰ вёдующій, ты2 вёси ћкw люблю2 тS. Ї}се, вс‰ могjй, помози2 ми2 и3 прости2 мS.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ ѕ7

Вёмъ, гDи, ћкw тёсными вратaми, мн0гими скорбsми подобaетъ вни1ти въ цrтвіе нбcное, ўкрэпи2 стопы6 н†ша, да не возврати1мсz вспsть мjромъ побэждaеміи, но да зовeмъ ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7

На вeчери въ домY сjмwна прокажeннагw не tри1нулъ є3си2 грёшницу, пришeдшую съ мЂромъ многоцённымъ помaзати н0зи тво‰, но рeклъ є3си2: tпущaютсz грэси2 є3S мн0зи, ћкw возлюби1ла мн0гw. Ї}се бlгjй, реки2 и3 њ мои1хъ грэсёхъ тaкожде. Ї}се, пaстырю д0брый, призови2 мS ћкw заблyдшую nвцY. Ї}се, судіE прaведный, суд0мъ твои1мъ вразуми2 мS. Ї}се, и4ми же вёси судьбaми сп7си2 мS. Ї}се, пости1выйсz въ пустhнэ и3 напослёдокъ взалкaвый, дaруй ми2 и4стинное ґлкaніе прaвды твоеS. Ї}се, бhвъ и3скушeнъ всsчески, помози2 ми2 во и3скушeніzхъ мои1хъ. Ї}се, рекjй: не м0жетъ чlвёкъ твори1ти ничес0же, ѓще не бyдетъ дано2 є3мY свhше, пошли2 ми2 п0мощь твою2 съ нб7си2. Ї}се, не ўклони2 сeрдце моE въ словесA лукaвствіz. Ї}се, п0мощь моS, застyпниче м0й, рaдованіе моE, сп7си2 мS.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ з7

Повелёлъ є3си2, гDи, бhть мyдрыми, и3скупyюще врeмz, ћкw днjе лукaви сyть и3 врeмz сокращeннw: вразуми2 мS, да сп7сaемый тоб0ю, вопію2 бlгодaрнэ: Ґллилyіа.

Јкосъ з7

Слhша тайнови1дэцъ ґпcлъ їwaннъ глaсъ съ нб7си2 глаг0лющій: напиши2: бlжeни мeртвіи, ўмирaющіе њ гDэ tнhнэ. Е$й, глаг0летъ д¦ъ, да почію1тъ t трудHвъ свои1хъ: дэлA бо и5хъ х0дzтъ вслёдъ съ ни1ми. Слhша сіи2 словA и3 ѓзъ ўжасaюсz не и4мамъ бо дёлъ ко њправдaнію и3 ничто2 же бlг0е сотвори1хъ. Сегw2 рaди t сeрдца вопію2 ти2. Ї}се, судіE прaведный, не њсуди2 мS по дэлaмъ мои1мъ. Ї}се премлcтивый, ви1ждь нерадёніе моE и3 ѕло2, содёланное мн0ю, но поми1луй мS. Ї}се, не возгнушaйсz вни1ти въ њсквернeнный хрaмъ души2 моeй. Ї}се настaвниче, научи2 мS. Ї}се, сн7е б9ій, дaждь ми2 ни1щему твоE богaтство неиждивaемое. Ї}се, содёлай мS раб0мъ твои1мъ. Ї}се, пyсто и3зжи1хъ врeмz многоцённое, дaнное ми2 длS сп7сeніz. Ї}се, прими2 мS, ћкw въ є3динодесsтый чaсъ пришeдшагw, и3 научи2 мS њправдaніемъ твои1мъ.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ }

Зри1ши, гDи, ћкw вели1кою ск0рбію сердцA чlвёческіz и3сполнsютсz њ ѕлЁ невёріz во дни2 нaши сyщагw: сегw2 рaди, дaруеши блгdтное њбновлeніе їкHнъ с™hхъ въ знaменіе њбновлeніz дyха нaшегw: познaвъ въ сeмъ всебlг0е промышлeніе твоE, бlгодaрственнw вопіeмъ ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ }

Дано2 бhсть видёніе возлю1бленному ўченикY твоемY, ћкw под8 nлтарeмъ и3збіeнныхъ за сл0во б9іе и3 за свидётельство є4же и3мёzху, возопи1ша глaсомъ вeліимъ, глаг0люще: док0лэ, вLко с™hй и3 и4стинный, не суди1ши и3 не мсти1ши кр0ви нaшеz t живyщихъ на земли2. И# даны2 бhта коемyждо и5хъ ри1зы бёлы, и3 речeнw бhсть и4мъ да почjютъ є3щE врeмz мaло, д0ндеже скончaютсz и3 брaтіz и5хъ и3мyщіи и3збіeны бhти ћкw же и3 тjи. Слhшавъ сіE, возношY ти2 ск0рбный глaсъ м0й:

Ї}се с™hй, ўтоли2 на земли2 нaшей ск0рби вели1кіz. Ї}се прaведный, ўкрэпи2 и3сповёдникwвъ с™hz вёры, нhнэ лютЁ стрaждущихъ. Ї}се, по всeй земли2 рwссjйстэй проходsщій, њчи1сти ю5 свои1ми стопaми. Ї}се, ўтомлeнный на пути2 твоeмъ, ўкрэпи2 нар0дъ, t глaда и3 болёзней погибaющій. Ї}се, сaмъ въ нищетЁ сhй, ўкр0й t хлaда и3 нищеты2 брaтію нaшу. Ї}се, ўслhши в0пль и3 плaчъ нар0да рyсскагw. Ї}се, пріими2 fmміaмъ моли1твъ с™hхъ, въ тaйнэ тебЁ подвизaющихсz. Ї}се, рaди си1хъ прaведныхъ, поми1луй нaсъ. Ї}се, вёмъ ћкw ви1диши всsкую кaплю слє1зъ на nчaхъ нaшихъ. Ї}се, дaруй нaмъ въ терпёніи понести2 крeстъ нaшъ. Ї}се, вёмъ ћкw слhшиши кaждое воздыхaніе ск0рби нaшей, пріими2 ю5 во њчищeніе дyшъ нaшихъ. Ї}се, вёмъ ћкw вмёстw разрyшенныхъ хрaмwвъ на земли2 рwссjйстэй созидaвши хрaмы нерукотворeнныz дyшъ чlвёческихъ, и4ми же да ўкрaситсz цrтвіе б9іе.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ f7

Жaжду просвэщeніz твоегw2, гDи, дaруй ми2 жaждущему кaплю блгdти твоеS, да вопію2 ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ f7

ЃгGльскіz си1лы, серафjмы и3 херувjмы и3 вс‰ в0инства нбcныz со стрaхомъ и3 бlгоговёніемъ взирaютъ на вели1кое смирeніе твоE: тh бо гDи си1лъ, цRь цaрствующихъ, гDь госп0дствующихъ, смири1въ себS и3 зрaкъ рaбій пріи1мъ, по земли2 нaшей ск0рбной шeствуеши и3з8 грaда въ грaдъ, и3з8 вeси въ вeсь, всёхъ созывaz сaмъ на вeчерю, тоб0ю ўготовaнную:

Ї}се блGословeнный, бlгослови2 всёхъ призывaющихъ тS. Ї}се бlгjй, ко грBшнымъ пришeдый, призови2 не и4щущихъ твоеS п0мощи. Ї}се, свёте незаходи1мый, просвэти2 сeрдце нар0да нaшегw во тмЁ невёріz сyщагw. Ї}се, свёте и4стинный, њсіsй странY рyсскую. Ї}се, не возбрани1вый дётzмъ приходи1те къ тебЁ, просвэти2 дэтeй неви1нныхъ, въ безвёріи воспитaнныхъ. Ї}се, въ тaйномъ п0двизэ на всsкомъ мёстэ, въ лэсaхъ и3 вeсzхъ тебЁ подвизaющихсz сохрани2. Ї}се, вели1кій ґрхіерeю, їерeєвъ вёрныхъ мyченическую кончи1ну тебЁ рaди пріeмлющихъ ўкрэпи2. Ї}се, свётомъ блгdти твоеS возсіsй въ сердцaхъ гони1телей, да познaютъ тS, бGа и4стиннагw. Ї}се, къ вели1кому всенар0дному покаsнію нaсъ призови2. Ї}се, сострaждущій нaмъ, г0ре нар0дное, глaдъ, нуждY, тмY дух0вную развёй невечeрнимъ свётомъ твои1мъ. Ї}се, призови2 и3 мS ќбогагw, не дерзaющагw приступи1ти къ черт0гу твоемY. Ї}се, просвэти2 nдэsніе души2 моеS, да вни1ду въ џнь.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ ‹

Ты2 рeклъ є3си2, гDи: побэждaющему дaмъ сёсти со мн0ю на пrт0лэ моeмъ, ћкw претерпёвши до концA, т0й сп7сeнъ бyдетъ. Пріeмлz сeй глаг0лъ тв0й въ сeрдцэ моE, въ рaдости дух0вной бlгодaрственнw вопію2 ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹

Ви1дэ ґпcлъ їwaннъ нар0дъ мн0гъ, є3г0же и3счeсти никто2 не м0жетъ t всsкагw kзы6ка, стоsщъ пред8 пrт0ломъ б9іимъ, и3 людeй њблечeнныхъ въ ри1зы бёлы и3 слhша глaсъ глаг0лющій: сіи2 сyть, и4же пріид0ша t ск0рби вели1кіz и3 и3спрaвиша ри1зы сво‰ и3 ўбэли1ша и5хъ въ кр0ви ѓгнца:

Ї}се, весeліе и4стинное, возвесели2 дyшу мою2. Ї}се, спод0би и3 мS послужи1ти тебЁ, ћкоже сіи2 и3скуплє1нныz t земли2 слyжатъ ти2 дeнь и3 н0щь въ цRкви твоeй. Ї}се, тв0рче м0й, сотвори2, да бyдетъ ми2 вeсь мjръ хрaмомъ твои1мъ. Ї}се, научи2 мS, да бyдетъ сeрдце моE пrт0ломъ тебЁ, и3 тaинство жи1зни твоеS да совершaетсz въ нёмъ. Ї}се спcтелю, пріими2 t менє2 нeмощное славосл0віе сіE, ћкw жeртву хвалeніz. Ї}се, во с™0мъ причащeніи тёла и3 кр0ви твоеS њс™и2 мS. Ї}се, рaдосте моS, дaруй ми2, да въ сeрдцэ моeмъ бlгодaрственнw поклонsюсz тебЁ.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ №i

Въ нeмощи чlвёчей си1ла б9іz совершaетсz: ѓзъ нeмощенъ и3 дyхомъ и3 тёломъ: но ўкрэпи2 мS и3 њб0дри мS блгdтію своeю, да познaвъ млcть твою2, рaдостнw воспою2: Ґллилyіа.

Јкосъ №i

Рeклъ є3си2 ўченикHмъ свои1мъ и3 всBмъ вёрующимъ: въ мjрэ ск0рбни бyдете, но ск0рбь вaша въ рaдость бyдетъ. Вёмъ бо, гDи, тоб0ю речeнное и3 вопію2 ти2:

Ї}се, ми1ръ тв0й дaруй душE моeй. Ї}се, помози2 ми2, да њстaвлю всE рaди тебє2. Ї}се, дaруй ми2 ќзкими вратaми прійти2 къ тебЁ. Ї}се, свёте ти1хій, ўг0товь сeрдце моE на вечeрю твою2. Ї}се, дaждь ми2 всЁ дни2 жи1зни моеS послужи1ти тебЁ. Ї}се бlгjй, научи2 мS кр0тости и3 смирeнію, научи2 мS разумёти нуждY бли1жнzгw. Ї}се, не хотёнію своемY, но бlг0й волЁ твоeй да послёдую. Ї}се, скHрби мjра сегw2 во сп7сeніе да послyжатъ ми2.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ в7i

Ўмилeннымъ сeрдцемъ и3 дyхомъ рaдостію њ тебЁ и3сп0лнєннымъ предстою2 пред8 ли1комъ твои1мъ, поклонsюсz млcрдію твоемY и3 вопію2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i

Къ г0рницэ сіHнской на тaйной вeчери глаг0лалъ є3си2 ўченикHмъ свои1мъ: ми1ръ њставлsю вaмъ, ми1ръ м0й даю2 вaмъ, не ћкоже мjръ даeтъ, ѓзъ даю2 вaмъ. Да не смущaетсz сeрдце вaше, ни ўстрашaетъ. Слhшавъ сіE речeнное тоб0ю, вопію2 ти2:

Ї}се, ўкрэпи2 мS на брaнь не съ кр0вію и3 пл0тію, но съ начaлами и3 съ міродержaтелzми тмы2 вёка сегw2. Ї}се, научи2 мS пріsти вс‰ nр{жіz б9іz, да возмогY проти1витьсz въ дeнь лю1тъ. Ї}се, препоsшь чрє1сла мо‰ и4стиною и3 ўблеки2 мS въ броню2 прaвды. Ї}се, nбyй н0зи мо‰ во ўготовaніе бlговэствовaніz ми1ра. Ї}се, научи2 мS воспріsти щи1тъ вёры и3 шлeмъ сп7сeніz. Ї}се, помози2 ми2 моли1тисz молeніемъ на всsкw врeмz дyхомъ. Ї}се, ўмyдри мS пребывaти бдsщимъ во всsкомъ терпёніи. Ї}се, помози2 ми2 не ўгаси1ти свэти1льника души2 моеS. Ї}се, дaруй ми2 со свэти1льникомъ возжeннымъ вни1ти въ срётеніе твоE.

Ї}се, гDи грzдyщій, вни1ди въ д0мъ души2 моеS.

Кондaкъ Gi

Q ї}се хrтE, свёте ти1хій, њсіsй мS и4стиной твоeю, да ўслhшавъ з0въ тв0й, со свэти1льникомъ горsщимъ вhйду во срётеніе тебЁ, грzдyщему вни1ти въ д0мъ души2 моеS, поS ти2: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ чтeтсz три1жды. И# пaки јкосъ №-й: ЃгGлwвъ ли1ки: И# кондaкъ №-й: Возбрaнный воев0до.

Мlтва ко гDу ї}су хrтY грzдyщему

ГDи ї}се хrтE, сн7е б9ій, покланsемсz џбразу твоемY, любви2 твоeй и3 пр0мыслу твоемY њ нaсъ, грёшныхъ и3 недост0йныхъ рабёхъ твои1хъ: ўслhши моли1тву нaшу, съ вёрою тебЁ приноси1мую, пріиди2 къ нaмъ, блгdтію д¦а твоегw2 с™aгw научи2, ўмyдри пребывaти въ тебЁ, ћкw же ты2 пребывaеши въ нaсъ: научи2 нaсъ, бlгjй, моли1твэ, добрY и3 терпёнію: дaруй нaмъ дyхъ сокрушeніz, дyхъ покаsніz: tыми2 t нaсъ дyхъ прaздности, дyхъ ўнhніz и3 невёдэніz.

Q ї}се хrтE, многомлcтивый, грzдyщій къ нaмъ, поми1луй нaсъ и3 сп7си2, мlтвами пречcтыz твоеS м™ри, ѓгGлwвъ и3 ґпcлwвъ и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ, t вёка тебЁ ўгоди1вшихъ. Ґми1нь.

Развернуть

 • Акафист Иисусу Сладчайшему
 • Акафист благодарственный «Слава Богу за всё»
 • Акафист в неделю Ваий (Вход Господень в Иерусалим Неделя Ваий. Вербное Воскресенье)
 • Акафист Лазареву воскрешению
 • Акафист Слава Богу за всё
 • Акафист Богоявлению Господню
 • Акафист в память всеобщего Воскресения и Страшного суда
 • Акафист Воскресению Христову
 • Акафист Преображению Господню
 • Акафист на Сошествие Святаго Духа
 • Акафист Кресту Господню
 • Акафист Божественным Страстям Христовым
 • Акафист Живоносному Гробу и Воскресению Господню
 • Акафист Вознесению Господню
 • Акафист Сретению Господню
 • Акафист Святой Пасхе
 • Акафист Рождеству Христову
 • Акафист Пресвятой и Животворящей Троице
 • Акафист Всемогущему Богу в нашествии печали
 • Акафист покаянный жён, погубивших младенцев во утробе своей

Главная –> Акафисты –> Акафист Господу нашему Иисусу Христу

Кондак 1

Возбранный воеводо и Господи, ада победителю, яко избавлься от вечныя смерти, похвальная восписую Ти, создание и раб Твой: но яко имеяй милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи зовуща: Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Икос 1

Ангелов Творче и Господи сил, отверзи ми недоуменный ум и язык на похвалу пречистаго Твоего имени, якоже глухому и гугнивому древле слух и язык отверзл еси, и глаголаше зовый таковая:
Иисусе пречудный, Ангелов удивление:
Иисусе пресильный, прародителей избавление.
Иисусе пресладкий, патриархов величание:
Иисусе преславный, царей укрепление.
Иисусе прелюбимый, пророков исполнение:
Иисусе предивный, мучеников крепосте.
Иисусе претихий, монахов радосте: Иисусе премилостивый, пресвитеров сладосте. Иисусе премилосердый, постников воздержание: Иисусе пресладостный, преподобных радование. Иисусе пречестный, девственных целомудрие: Иисусе предвечный, грешников спасение. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 2

Видя вдовицу зельне плачущу, Господи, якоже бо тогда умилосердився, сына ея на погребение несома воскресил еси, сице и о мне умилосердися, человеколюбче, и грехми умерщвленную мою душу воскреси, зовущу: Аллилуиа.

Икос 2

Разум неуразуменный разумети Филипп ищя, Господи, покажи нам Отца, глаголаше. Ты же к нему: толикое время сый со Мною, не познал ли еси, яко Отец во Мне, и Аз во Отце есмь? Темже Неизследованне, со страхом зову Ти: Иисусе, Боже предвечный: Иисусе, Царю пресильный.
Иисусе, Владыко долготерпеливый: Иисусе, Спасе премилостивый. Иисусе, хранителю мой преблагий: Иисусе, очисти грехи моя. Иисусе, отъими беззакония моя: Иисусе, отпусти неправды моя. Иисусе, надеж до моя, не остави мене: Иисусе, помощниче мой, не отрини мене. Иисусе, Создателю мой, не забуди мене: Иисусе, Пастырю мой, не погуби мене. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 3

Силою свыше, Апостолы облекий, Иисусе, во Иерусалиме седящия, облецы и мене, обнаженнаго от всякаго благотворения теплотою Духа Святаго Твоего, и даждь ми с любовию пети Тебе: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяй богатство милосердия, мытари и грешники и неверныя призвал еси, Иисусе: не презри и мене ныне, подобнаго им, но, яко многоценное миро, приими песнь сию: Иисусе, сило непобедимая: Иисусе, милосте безконечная. Иисусе, красото пресветлая: Иисусе, любве неизреченная. Иисусе, Сыне Бога живаго: Иисусе, помилуй мя грешнаго. Иисусе, услыши мя в беззакониих зачатаго: Иисусе, очисти мя во гресех рожденнаго. Иисусе, научи мя непотребнаго: Иисусе, освети мя темнаго. Иисусе, очисти мя сквернаго: Иисусе, возведи мя блуднаго. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 4

Бурю внутрь имеяй помышлений сумнительных, Петр утопаше: узрев же во плоти Тя суща, Иисусе, и по водам ходяща, позна Тя Бога истиннаго, и руку спасения получив рече: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша слепый мимоходяща Тя, Господи, путем, вопияше: Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя: и призвав отверзл еси очи его. Просвети убо милостию Твоею очи мысленныя сердца и мене, вопиюща Ти, и глаголюща: Иисусе, вышних Создателю: Иисусе, нижних Искупителю. Иисусе, преисподних потребителю: Иисусе, всея твари украсителю. Иисусе, души моея Утешителю: Иисусе, ума моего просветителю. Иисусе, сердца моего веселие: Иисусе, тела моего здравие. Иисусе, Спасе мой, спаси мя: Иисусе, свете мой, просвети мя. Иисусе, муки всякия избави мя: Иисусе, спаси мя недостойнаго. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 5

Боготочною кровию якоже искупил еси нас древле от законныя клятвы, Иисусе: сице изми нас от сети, еюже змий запят ны страстьми плотскими, и блудным наваждением, и злым унынием, вопиющия Ти: Аллилуиа.
Видевше отроцы еврейстии во образе человечестем создавшаго рукою человека, и владыку разумеете Его, потщашася ветвьми угодити Ему, осанна вопиюще. Мы же песнь приносим Ти глаголюще:
Иисусе, Боже истинный:
Иисусе, Сыне Давидов.
Иисусе, Царю преславный:
Иисусе, агнче непорочный.
Иисусе, пастырю предивный:
Иисусе, хранителю во младости моей.
Иисусе, кормителю во юности моей:
Иисусе, похвало в старости Моей.
Иисусе, надеждо в смерти моей:
Иисусе, животе по смерти моей.
Иисусе, утешение мое на суде Твоем:
Иисусе, желание мое, не посрами мене тогда.
Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 6

Проповедник богоносных вещание и глаголы исполняя, Иисусе, на земли явлься, и с человеки невместимый пожил еси, и болезни наша подъял еси: отнюдуже ранами Твоими мы исцелевше, пети навыкохом: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия вселенней просвещение истины Твоея, и отгнася лесть бесовская: идоли бо, Спасе наш, не терпяще Твоея крепости, падоша: мы же спасение получивше, вопием Ти: Иисусе, истино, лесть отгонящая: Иисусе, свете, превышший всех светлостей. Иисусе, Царю, премогаяй всех крепости: Иисусе, Боже, пребываяй в милости. Иисусе, хлебе животный, насыти мя алчущаго: Иисусе, источниче разума, напой мя жаждущаго.
Иисусе, одеждо веселия, одей мя тленнаго: Иисусе, покрове радости, покрый мя недостойнаго.
Иисусе, подателю просящим, даждь ми плач за грехи моя:
Иисусе, обретение ищущих, обрящи душу мою. Иисусе, отверзителю толкущим, отверзи сердце мое окаянное:
Иисусе, Искупителю грешных, очисти беззакония моя.
Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 7

Хотя сокровенную тайну от века открыти, яко овча на заколение веден был еси, Иисусе, и яко агнец прямо стригущаго его безгласен, и яко Бог из мертвых воскресл еси, и со славою на небеса вознеслся еси, и нас совоздвигл еси, зовущих: Аллилуиа.

Икос 7

Дивную показа тварь явлейся Творец нам: без Семене от Деве воплотися, из гроба, печати не рушив, воскресе, и ко Апостолом дверем затворенным с плотию вниде, темже чудящеся, воспоим: Иисусе, Слове необыменный: Иисусе, Слове несоглядаемый. Иисусе, сило непостижимая: Иисусе, мудросте недомыслимая. Иисусе, Божество неописанное: Иисусе, господство неисчетное.
Иисусе, царство непобедимое: Иисусе, Владычество безконечное.
Иисусе, крепосте высочайшая:
Иисусе, власте вечная.
Иисусе, Творче мой, ущедри мя:
Иисусе, Спасе мой, спаси мя.
Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 8

Странно Бога вочеловечшася видяще, устранимся суетнаго мира, и ум на божественная возложим: сего ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет, вопиющих Ему: Аллилуиа.

Икос 8

Весь бе в нижних, и вышних никакоже отступи неизчетный: егда волею нас ради пострада, и смертию Своею нашу смерть умертви: и воскресением живот дарова, поющим: Иисусе, сладосте сердечная: Иисусе, крепосте телесная. Иисусе, светлосте душевная: Иисусе, быстрото умная.
Иисусе, радосте совестная:
Иисусе, надеж до известная.
Иисусе, памяте предвечная:
Иисусе, похвало высокая.
Иисусе, славо моя превознесенная:
Иисусе, желание мое, не отрини мене.
Иисусе, Пастырю мой, взыщи мене:
Иисусе, Спасе мой, спаси мене. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 9

Все естество Ангельское безпрестани славит пресвятое имя Твое, Иисусе, на небеси, свят, свят, свят вопиюще: мы же грешнии, на земли бренными устнами вопием: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанныя, якоже рыбы безгласныя видим о Тебе, Иисусе, Спасе наш: недоумеют бо глаголати, како Бог непреложный, и человек совершенный пребывавши; мы же таинству дивящеся, вопием верно: Иисусе, Боже, предвечный:
Иисусе, Царю царствующих. Иисусе, Владыко владеющих: Иисусе, Судие живых и мертвых. Иисусе, надеж до ненадежных: Иисусе, утешение плачущих. Иисусе, славо нищих: Иисусе, не осуди мя по делом моим. Иисусе, очисти мя по милости Твоей: Иисусе, отжени от мене уныние. Иисусе, просвети моя мысли сердечныя: Иисусе, даждь ми память смертную. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 10

Спасти хотя мир, восточе востоком, к темно-. му западу, естеству нашему пришед, смирился еси до смерти: темже превознесеся имя Твое, паче всякаго имени, и от всех колен небесных и земных слышиши: Аллилуиа.

Икос 10

Царю превечный, Утешителю, Христе истинный, очисти ны от всякия скверны, якоже очистил еси
десять прокаженных, и исцели ны, якоже исцелил еси сребролюбивую душу Закхея мытаря, да вопием Ти во умилении, зовуще: Иисусе, сокровище нетленное: Иисусе, богатство неистощимое. Иисусе, пище крепкая: Иисусе, питие неисчерпаемое. Иисусе, нищих одеяние: Иисусе, вдов заступление. Иисусе, сирых защитниче: Иисусе, труждающихся помоще. Иисусе, странных наставниче: Иисусе, плавающих кормчий. Иисусе, бурных отишие: Иисусе, Боже, воздвигни мя падшаго. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя..

Кондак 11

Пение всеу ми ленное приношу Ти недостойный, вопию Ти яко Хананеа: Иисусе, помилуй мя: не дшерь бо, но плоть имам страстьми люте бесящуюся, и яростию палимую, и исцеление даждь вопиющу ти: Аллилуиа.
Светоподательна светильника, сущым во тьме неразумия, прежде гоняй Тя Павел, богоразумнаго гласа силу внуши, и душевную быстроту уясни: сице и моя темныя зеницы душевныя просвети, зовуща:
Иисусе, Царю мой прекрепкий: Иисусе, Боже мой пресильный. Иисусе, Господи мой пребезсмертный: Иисусе, Создателю мой преславный. Иисусе, наставниче мой предобрый: Иисусе, пастырю мой прещедрый. Иисусе, Владыко мой премилостивый: Иисусе, Спасе мой премилосердый. Иисусе, просвети моя чувствия потемненная страстьми:
Иисусе, исцели мое тело, острупленное грехми. Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных: Иисусе, сохрани сердце мое от похотей лукавых.
Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.
Благодать подаждь ми, всех долгов решителю, Иисусе, и приими мя кающася, якоже приял еси Петра отвергшагося Тебе, и призови мя унывающаго, якоже древле Павла гоняща Тя, и услыши мя, вопиюща Ти: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое вочеловечение, восхваляем Тя вси, и веруем со Фомою, яко Господь и Бог еси, седяй со Отцем, и хотяй судити живым и мертвым. Тогда убо сподоби мя деснаго стояния, вопиющаго:
Иисусе, Царю предвечный, помилуй мя: Иисусе, цвете благовонный, облагоухай мя. Иисусе, теплото любимая, огрей мя: Иисусе, храме предвечный, покрый мя. Иисусе, одеждо светлая, украси мя: Иисусе, бисере честный, осияй мя. Иисусе, каменю драгий, просвети мя: Иисусе, солнце правды, освети мя. Иисусе, свете святый, облистай мя: Иисусе, болезни душевныя и телесныя избави мя.
Иисусе, из руки сопротивныя изми мя:
Иисусе, огня неугасимаго, и прочих вечных мук, свободи мя.
Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 13

О пресладкий и всещедрый Иисусе! Приими ныне малое моление сие наше, якоже приял еси вдовицы две лепте: и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменник, от недуга, и глада, от всякия скорби и смертоносныя раны, и грядущия изми муки всех, вопиющих Ти: Аллилуиа.

(Сей кондак глаголи трижды. Таже икос 1: Ангелов Творче… и кондак 1: Возбранный Воеводо, Л).

МОЛИТВА КО ГОСПОДУ ИИСУСУ ХРИСТУ

Владыко Господи Иисусе Христе Боже мой, иже неизреченнаго ради Твоего человеколюбия, на конец веков в плоть оболкийся от Приснодевы Марии, славлю о мне Твое спасительное промышление раб Твой, Владыко: песнословлю Тя, яко Тебе ради Отца познах: благословлю Тя, Егоже ради и Дух Святый в мир прииде: покланяюся Твоей по плоти Пречистей Матери, таковей страшней тайне послужившей: восхваляю Твоя ангельская ликостояния, яко воспеватели и служители Твоего величествия: ублажаю Предтечу Иоанна, Тебе крестившаго, Господи: почитаю и провозвестившыя Тя пророки, прославляю Апостолы Твоя святыя: торжествую же и мученики, священники же Твоя славлю: покланяюся преподобным Твоим, и вся Твоя праведники пестунствую. Таковаго и толикаго многаго и неизреченнаго лика божественнаго в молитву привожду Тебе всещедрому Богу раб Твой, и сего ради прошу моим согрешением прощения, еже даруй ми всех Твоих ради святых, изряднее же святых Твоих щедрот, яко благословен еси во веки. Аминь.

« предыдущий акафист :: следующий акафист »

Другие Акафисты святых угодников:

Акафист Святомy Благовеpномy Великомy Князю Александpy Hевскомy
Акафист святому преподобному Александру, игумену Свирскому, чудотворцу
Акафист святителю Никите, епископу Новоградскому, чудотворцу
Акафист мученику младенцу Гавриилу Белостокскому
Акафист святителю Стефану, епископу Пермскому
Акафист Пресвятой Богородице, перед Ея иконой, именуемой Скоропослушница
Акафист святым и благоверным князьям и страстотерпцам Борису и Глебу
Акафист Святого праведного Артемия, Веркольского чудотворца
Акафист Покрову Пресвятыя Богородицы
Акафист преподобному Савве, игумену Сторожевскому, Звенигородскому чудотворцу
Акафист Свтятителю Филиппу, митрополиту Московскому и Всея Руси
Акафист Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Козельщанской»
Акафист преподобному Иоанну, Рыльскому чудотворцу и пустынножителю
Акафист митрополиту Алексию, святителю Московскому и всея России чудотворцу
Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Призри на смирение»

Все иконы Акафисты …

Текст акафиста Господу Иисусу Христу принадлежит к наследию большинства православных молитвословов, хотя его чтение не является таким обязательным, как, например, каноны перед причастием.

Тем не менее, это произведение Господу, несомненно, одно из самых душераздирающих и трогательных. Ведь его содержание полностью посвящено нашему Спасителю, который за свою любовь к людям, принял крестную смерть и страшную муку. Все это, чтобы даровать человечеству спасение.

Стиль произведения восторженно-хвалебный, где описывается:

 • схождение на землю в человеческом облике;
 • жизнь Сына Божьего;
 • достоинства Иисуса;
 • его муки.

Акафист Иисусу Христу

Исследователи полагают, что акафист Нерукотворному образу Христа один из самых старых. Первый его список был написан еще в XIII столетии. Это первый религиозный гимн, который имеет структуру полноценного акафиста, состоящего из 12 кондаков и 12 икосов. В терминологии православной церкви икосами называются строфы, которые восхваляют того, о ком идет речь в произведении.

В данном гимне в икосах воспеваются черты Иисуса.

Акафист Иисусу — как правильно молиться и в чем помогает

Данное молитвенное произведение всегда необходимо читать, только после того как получите благословление священника. Также молитвенный гимн не принято читать сидя. Это песнь, которую необходимо читать или слушать исключительно в положении стоя. Только последняя часть (заключительная) читается коленопреклонённо.

Читать трогательную песнь священнослужители советуют в моменты депрессии, отчаяния, уныния или когда у вас опустились руки, а выхода из данной ситуации нет. Тем не менее, ее можно читать и в моменты радости, покаяния и умиления. Это универсальное песнопение!

Текст акафиста Господу Иисусу Христу:

Кондак 1

Возбранный Воеводо и Господи, ада победителю, яко избавлься от вечныя смерти, похвальная восписую Ти, создание и раб Твой; но, яко имеяй милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи, зовуща: Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Икос 1

Ангелов Творче и Господи cил, отверзи ми недоуменный ум и язык на похвалу пречистаго Твоего имене, якоже глухому и гугнивому древле слух и язык отверзл еси, и, глаголаше зовый таковая: Иисусе пречудный, aнгелов удивление; Иисусе пресильный, прародителей избавление. Иисусе пресладкий, патриархов величание; Иисусе преславный, царей укрепление. Иисусе прелюбимый, пророков исполнение; Иисусе предивный, мучеников крепосте. Иисусе претихий, монахов радосте; Иисусе премилостивый, пресвитеров сладосте. Иисусе премилосердый, постников воздержание; Иисусе пресладостный, преподобных радование. Иисусе пречестный, девственных целомудрие; Иисусе предвечный, грешников спасение. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 2

Видя вдовицу зельне плачущу, Господи, якоже бо тогда умилосердився, сына ея на погребение несома воскресил еси; сице и о мне умилосердися, Человеколюбче, и грехми умерщвленную мою душу воскреси, зовущую: Аллилуиа.

Икос 2

Разум неуразуменный разумети Филипп ища, Господи, покажи нам Отца, глаголаше; Ты же к нему: толикое время сый со Мною, не познал ли еси, яко Отец во Мне, и Аз во Отце есмь? Темже, Неизследованне, со страхом зову Ти: Иисусе, Боже предвечный; Иисусе, Царю пресильный. Иисусе, Владыко долготерпеливый; Иисусе, Спасе премилостивый. Иисусе, хранителю мой преблагий; Иисусе, очисти грехи моя. Иисусе, отыми беззакония моя; Иисусе, отпусти неправды моя. Иисусе, надеждо моя, не остави мене; Иисусе, помощниче мой, не отрини мене. Иисусе, Создателю мой, не забуди мене; Иисусе, Пастырю мой, не погуби мене. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 3

Силою свыше апостолы облекий, Иисусе, во Иерусалиме седящия, облецы и мене, обнаженнаго от всякаго благотворения, теплотою Духа Святаго Твоего и даждь ми с любовью пети Тебе: Аллилуиа.

Икос 3

Имеяй богатство милосердия, мытари и грешники, и неверныя призвал еси, Иисусе; не презри и мене ныне, подобнаго им, но, яко многоценное миро, приими песнь сию: Иисусе, сило непобедимая; Иисусе, милосте безконечная. Иисусе, красото пресветлая; Иисусе, любы неизреченная. Иисусе, Сыне Бога Живаго; Иисусе, помилуй мя грешнаго. Иисусе, услыши мя в беззакониих зачатаго; Иисусе, очисти мя во гресех рожденнаго. Иисусе, научи мя непотребнаго; Иисусе, освети мя темнаго. Иисусе, очисти мя сквернаго; Иисусе, возведи мя блуднаго. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 4

Полезные статьи:

Молитва от скандалов и ссор в семье, с мужем, с детьми

В Православии семья, воспитание детей и отношения между супружескими парами имеет высокую значимость. Семью же называют «малым храмом» благодаря чему семейный очаг находится под заступничеством всех святцев и даже Всевышнего.Как известно ничего идеального в этом мире…

Читайте далееМолитва о прощении грехов очень сильная

У всех народов, которые живут на Земле, есть тайные слова, которые в обязательном порядке передаются  из старшего поколения к младшему, и благодаря которым, человек обращается к высшим силам, к Господу Богу. Такие слова называют   молитвой. Основное обращение –  молитва Го…

Читайте далееМолитва от сглаза и зависти злых людей

Практически каждый человек на своем жизненном пути может повстречать «небезразличных» людей к чужому счастью и успеху, причем такие завистники, зложелатели и другие плохие люди могут встретиться человеку абсолютно везде. В наше время мало кто из людей способен завидоват…

Читайте далееМолитва Архангелу Михаилу – очень сильная защита

Всякий раз мы встречаем на своем пути самых разных людей: соседей, родных, друзей, коллег. И не всегда такие встречи могут оказаться приятными, ведь в жизни всегда есть ссоры, обиды и обман. Часто друзья стают злейшими врагами, желая один другому неприятностей, болезней. Быва…

Читайте далее

Мира Вам! Благодарим, что дочитали до этого места. Хотим Вам рассказать, что у нас есть благотворительный кошелек, собираем денежные средства на нужды болящих и детей с домов интернатов. Являемся кураторами школы интерната для детей с недостатком речи. Уже помогли/помогаем разным людям и они очень благодарны за помощь. Если есть возможность внести вклад( хотя бы 100-200 рублей) будем благодарны! Ангела Хранителя Вам!

Бурю внутрь имеяй помышлений сумнительных, Петр утопаше; узрев же во плоти Тя суща, Иисусе, и по водам ходяща, позна Тя Бога истиннаго и, руку спасения получив, рече: Аллилуиа.

Икос 4

Слыша слепый мимоходяща Тя, Господи, путем вопияше: Иисусе, Сыне Давидов, помилуй мя! И, призвав, отверзл еси очи его. Просвети убо милостию Твоею очи мысленныя сердца и мене, вопиюща Ти и глаголюща: Иисусе, вышних Создателю; Иисусе, нижних Искупителю. Иисусе, преисподних потребителю; Иисусе, всея твари украсителю. Иисусе, души моея утешителю; Иисусе, ума моего просветителю. Иисусе, сердца моего веселие; Иисусе, тела моего здравие. Иисусе, Спасе мой, спаси мя; Иисусе, свете мой, просвети мя. Иисусе, муки всякия избави мя; Иисусе, спаси мя, недостойнаго. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 5

Боготочною Кровию якоже искупил еси нас древле от законныя клятвы, Иисусе, сице изми нас от сети, еюже змий запят ны страстьми плотскими, и блудным наваждением, и злым унынием, вопиющия Ти: Аллилуиа.

Икос 5

Видевше отроцы еврейстии во образе человечестем Создавшаго рукою человека, и Владыку разумевше Его, потщашася ветвьми угодити Ему, осанна вопиюще. Мы же песнь приносим Ти, глаголюще: Иисусе, Боже истинный; Иисусе, Сыне Давидов. Иисусе, Царю преславный; Иисусе, Агнче непорочный. Иисусе, Пастырю предивный; Иисусе, хранителю во младости моей. Иисусе, кормителю во юности моей; Иисусе, похвало в старости моей. Иисусе, надежде в смерти моей; Иисусе, животе по смерти моей. Иисусе, утешение мое на суде Твоем; Иисусе, желание мое, не посрами мене тогда. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 6

Проповедник богоносных вещание и глаголы исполняя, Иисусе, на земли явлься и с человеки Невместимый пожил еси, и болезни наша подъял еси, отнюдуже ранами Твоими мы исцелевше, пети навыкохом: Аллилуиа.

Икос 6

Возсия вселенней просвещение истины Твоея, и отгнася лесть бесовская: идоли бо, Спасе наш, не терпяще Твоея крепости, падоша. Мы же, спасение получивше, вопием Ти: Иисусе, истино, лесть отгонящая; Иисусе, свете, превышший всех светлостей. Иисусе, Царю, премогаяй всех крепости; Иисусе, Боже, пребываяй в милости. Иисусе, Хлебе Животный, насыти мя алчущаго; Иисусе, источниче разума, напой мя жаждущаго. Иисусе, одеждо веселия, одей мя тленнаго; Иисусе, покрове радости, покрый мя недостойнаго. Иисусе, подателю просящим, даждь мне плач за грехи моя; Иисусе, обретение ищущим, обрящи душу мою. Иисусе, отверзителю толкущим, отверзи сердце мое окаянное; Иисусе, Искупителю грешных, очисти беззакония моя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 7

Хотя сокровенную тайну от века открыти, яко овча на заколение веден был еси, Иисусе, и яко агнец прямо стригущаго его безгласен, и яко Бог из мертвых воскресл еси, и со славою на небеса вознеслся еси, и нас совоздвигл еси, зовущих: Аллилуиа.

Икос 7

Дивную показа тварь, явлейся Творец нам: без семене от Девы воплотися, из гроба, печати не рушив, воскресе, и ко апостолом, дверем затворенным, с плотию вниде. Темже чудящеся, воспоим: Иисусе, Слове необыменный; Иисусе, Слове несоглядаемый. Иисусе, сило непостижимая; Иисусе, мудросте недомыслимая. Иисусе, Божество неописанное; Иисусе, господство неисчетное. Иисусе, царство непобедимое; Иисусе, владычество безконечное. Иисусе, крепосте высочайшая; Иисусе, власте вечная. Иисусе, Творче мой, ущедри мя; Иисусе, Спасе мой, спаси мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 8

Странно Бога вочеловечшася видяще, устранимся суетнаго мира и ум на Божественная возложим. Сего бо ради Бог на землю сниде, да нас на небеса возведет, вопиющих Ему: Аллилуиа.

Икос 8

Весь бе в нижних, и вышних никакоже отступи Неисчетный, егда волею нас ради пострада, и смертию Своею нашу смерть умертви, и воскресением живот дарова поющим: Иисусе, сладосте сердечная; Иисусе, крепосте телесная. Иисусе, светлосте душевная; Иисусе, быстрото умная. Иисусе, радосте совестная; Иисусе, надеждо известная. Иисусе, памяте предвечная; Иисусе, похвало высокая. Иисусе, славо моя превознесенная; Иисусе, желание мое, не отрини мене. Иисусе, Пастырю мой, взыщи мене; Иисусе, Спасе мой, спаси мене. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 9

Все естество ангельское безпрестани славит пресвятое имя Твое, Иисусе, на небеси: Свят, Свят, Свят, вопиюще; мы же, грешнии на земли бренными устнами вопием: Аллилуиа.

Икос 9

Ветия многовещанны, якоже рыбы безгласныя видим о Тебе, Иисусе, Спасе наш: недоумеют бо глаголати, како Бог непреложний и человек совершенный пребываеши? Мы же таинству дивящеся, вопием верно: Иисусе, Боже предвечный; Иисусе, Царю царствующих. Иисусе, Владыко владеющих; Иисусе, Судие живых и мертвых. Иисусе, надеждо ненадежных; Иисусе, утешение плачущих. Иисусе, славо нищих; Иисусе, не осуди мя по делом моим. Иисусе, очисти мя по милости Твоей; Иисусе, отжени от мене уныние. Иисусе, просвети моя мысли сердечныя; Иисусе, даждь ми память смертную. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 10

Спасти хотя мир, Восточе востоком, к темному западу — естеству нашему пришед, смирился еси до смерти; темже превознесеся имя Твое паче всякаго имене, и от всех колен небесных и земных слышиши: Аллилуиа.

Икос 10

Царю Превечный, Утешителю, Христе истинный, очисти ны от всякия скверны, якоже очистил еси десять прокаженных, и исцели ны, якоже исцелил еси сребролюбивую душу Закхеа мытаря, да вопием Ти, во умилении зовуще: Иисусе, сокровище нетленное; Иисусе, богатство неистощимое. Иисусе, пище крепкая; Иисусе, питие неисчерпаемое. Иисусе, нищих одеяние; Иисусе, вдов заступление. Иисусе, сирых защитниче; Иисусе, труждающихся помоще. Иисусе, странных наставниче; Иисусе, плавающих кормчий. Иисусе, бурных отишие; Иисусе Боже, воздвигни мя падшаго. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 11

Пение всеумиленное приношу Ти недостойный, вопию Ти яко хананеа: Иисусе, помилуй мя; не дщерь бо, но плоть имам страстьми люте бесящуюся и яростию палимую, и исцеление даждь вопиющу Ти: Аллилуиа.

Икос 11

Светоподательна светильника сущим во тьме неразумия, прежде гоняй Тя Павел, богоразумнаго гласа силу внуши и душевную быстроту уясни; сице и мене темныя зеницы душевныя просвети, зовуща: Иисусе, Царю мой прекрепкий; Иисусе, Боже мой пресильный. Иисусе, Господи мой пребезсмертный; Иисусе, Создателю мой преславный. Иисусе, Наставниче мой предобрый; Иисусе, Пастырю мой прещедрый. Иисусе, Владыко мой премилостивый; Иисусе, Спасе мой премилосердый. Иисусе, просвети моя чувствия, потемненныя страстьми; Иисусе, исцели мое тело, острупленное грехми. Иисусе, очисти мой ум от помыслов суетных; Иисусе, сохрани сердце мое от похотей лукавых. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 12

Благодать подаждь ми, всех долгов решителю, Иисусе, и приими мя кающася, якоже приял еси Петра, отвергшагося Тебе, и призови мя унывающаго, якоже древле Павла, гоняща Тя, и услыши мя, вопиюща Ти: Аллилуиа.

Икос 12

Поюще Твое вочеловечение, восхваляем Тя вси, и веруем со Фомою, яко Господь и Бог еси, седяй со Отцем и хотяй судити живым и мертвым. Тогда убо сподоби мя деснаго стояния, вопиющаго: Иисусе, Царю предвечный, помилуй мя; Иисусе, цвете благовонный, облагоухай мя. Иисусе, теплото любимая, огрей мя; Иисусе, храме предвечный, покрый мя. Иисусе, одеждо светлая, украси мя; Иисусе, бисере честный, осияй мя. Иисусе, каменю драгий, просвети мя; Иисусе, солнце правды, освети мя. Иисусе, свете святый, облистай мя; Иисусе, болезни душевныя и телесныя избави мя. Иисусе, из руки сопротивныя изми мя; Иисусе, огня неугасимаго и прочих вечных мук свободи мя. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 13

О, пресладкий и всещедрый Иисусе! Приими ныне малое моление сие наше, якоже приял еси вдовицы две лепте, и сохрани достояние Твое от враг видимых и невидимых, от нашествия иноплеменних, от недуга и глада, от всякия скорби и смертоносныя раны, и грядущия изми муки всех, вопиющих Ти: Аллилуиа, aллилуиа, aллилуиа.

(Kондак читается трижды)

Икос 1

Ангелов Творче и Господи cил, отверзи ми недоуменный ум и язык на похвалу пречистаго Твоего имене, якоже глухому и гугнивому древле слух и язык отверзл еси, и, глаголаше зовый таковая: Иисусе пречудный, aнгелов удивление; Иисусе пресильный, прародителей избавление. Иисусе пресладкий, патриархов величание; Иисусе преславный, царей укрепление. Иисусе прелюбимый, пророков исполнение; Иисусе предивный, мучеников крепосте. Иисусе претихий, монахов радосте; Иисусе премилостивый, пресвитеров сладосте. Иисусе премилосердый, постников воздержание; Иисусе пресладостный, преподобных радование. Иисусе пречестный, девственных целомудрие; Иисусе предвечный, грешников спасение. Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Кондак 1

Возбранный Воеводо и Господи, ада победителю, яко избавлься от вечныя смерти, похвальная восписую Ти, создание и раб Твой; но, яко имеяй милосердие неизреченное, от всяких мя бед свободи, зовуща: Иисусе, Сыне Божий, помилуй мя.

Господь всегда с Вами!

А в этом видео Вы сможете услышать акафист Господу нашему Иисусу Христу:

покаянный акафист господу иисусу христу

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here