Порядок чтения акафистов

Детально: порядок чтения акафистов - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

При чтении акафиста или канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в утренних молитвах. Поэтому, если акафист или канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже молитвы не нужно. Акафист или канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

Вместо «Слава, и ныне:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Слава:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо «И ныне:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Сла́ва, и ны́не:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание по чтению канона. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с. Святым: Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. общепринятые сокращения). Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева. Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Сла́ва, и ны́не:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Сла́ва, и ны́не:» читается после всех тропарей. В восьмой песни вместо «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху» читается «Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Го́споди, поми́луй».

Представленные на Акафистнике каноны предназначены, в первую очередь, для домашнего чтения и содержат некоторые упрощения (убраны подобны, катавасии, номера гласов, повторения тропарей и т.п.). Тексты для богослужения доступны в «зеленых» и «коричневых» минеях.

Замечание по чтению акафиста (помещено в каждом акафисте после 13-го кондака). Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если у вас нет под рукой этих книг или вы не знаете, как ими пользоваться, можно действовать по упрощенной схеме. Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым. В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Соединение канона с акафистом (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Акафистом называют хвалебное песнопение в честь Спасителя, Божией Матери, святых или каких либо праздников (событий).

Любой акафист состоит из 25 песен (в соответствии с греческим алфавитом). Тринадцать из них называются кондаками (хвалебная песнь), а двенадцать – икосами (пространная песнь), которые дают объяснение сущности праздничного события. Именно из-за этого икос никогда не читают самостоятельно, а только после чтения кондака. Все икосы, за редким исключением, заканчиваются словом «радуйся», а в завершении кондаков всегда можно услышать «аллилуйя», что означает «хвалите Бога». После чтения кондака всегда идет икос, который, как правило, разделен на две части. Последний кондак считается обращением к тому, кому посвящен акафист. По традиции он повторяется три раза подряд. После акафиста всегда следует чтение молитвы.

Акафисты не являются уставным, обязательным Богослужебным чином. На богослужениях в храмах обязательно читается только Акафист Пресвятой Богородице “Взбранной Воеводе…” в Субботу Похвалы Пресвятой Богородицы, на пятой седмице Великого Поста. В современной практике Великим постом так же употребляется Акафист Страстем Господним в чинопоследовании Пассии, которая служится в Воскресенье вечером во 2-5 седмицы Великого Поста.

Акафисты в честь праздников иногда читают на Утрени праздничного богослужения или на Молебне в самый день праздника. Вообще на молебнах часто прибегают к чтению акафистов. Так сложился порядок чтения Параклисиса Божией Матери, где на молебне после шестой песни канона читают акафист Божией Матери (или ее иконам).

Призывая в помощь в житейских нуждах святых угодников Божиих читают акафисты им, иконам Божией Матери.

Нет особых указаний в Уставе на чтение акафистов в храме и при келейной (домашней) молитвы. Но из общецерковной практики можно вывести правило: в период Великого Поста не принято читать акафисты, кроме Акафиста Божией Матери на 5 седмице (в субботу) и акафиста Страстем Христовым. Во все другие дни года чтение акафистов разрешено.

Сам же акафист имеет особую последовательность. Так 13 кондак читается трижды, а сразу после него вновь повторяется первый икос, после которого читается первый кондак. По окончании акафиста читается молитва.

Какие акафисты читать в житейских нуждах
(на всякую потребу)

Акафисты иконам Божией Матери

 • Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея «Всецарица»
  Чудесная помощь Пресвятой Богородицы, подаваемая верующим от этой иконы, проявляется в исцелении от раковых болезней, в избавлении от пристрастия к оккультизму, в помощи родителям за своих чад, ушедших из дома и оказавшихся в плену наркомании и многих других прельщений нашего времени
 • Акафист Пресвятой Богородице перед Ея иконой, именуемой «Воспитание»
  Название свое чудотворный образ получил от того, что благодатная помощь Пречистой Богородицы особенно часто изливалась на родителей, молящихся пред ним и печалующихся о судьбе своих чад
 • Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея «Млекопитательница»
  О помощи в родах и воспитании младенцев
 • Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея «Неопалимая Купина»
  Имеет особую благодать защищать от огня и пожара, а также помогать невинно обвиненным и покровительствовать семейному благополучию
 • Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея «Неупиваемая Чаша»
  Через чудотворную икону сию Пресвятая Богородица являет особую помощь в избавлении от недуга пьянства, курения и наркомании всем с верою прибегающим к Ее помощи
 • Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея «Казанская»
  Имеет особую благодать помогать в победе над врагом, покровительствует христианским бракам, исцеляет различные недуги, в особенности глазные болезни
 • Акафист Покрову Пресвятой Богородицы
  Икона Покрова Пресвятой Богородицы изображает событие, бывшее в конце X века в Константинополе. Блаженный Андрей, Христа ради юродивый, молясь во Влахернской церкви с учеником Епифанием, удостоились видения Божией Матери с собором ангелов и святых. Пречистая распростирала над миром Свой омофор и покрывала им всех верных христиан. Икона и праздник Покрова особенно почитаются на Руси. Многие старцы советовали христианам последних времен особенно усердно призывать Покров Божией Матери для избавления от искушений и сетей антихристовых
 • Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея «Скоропослушница»
  Икона находится на Афонской горе. Через этот образ Пресвятая Богородица множество раз подавала мгновенное исцеление от различных недугов
 • Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея «Утоли моя печали»
  На иконе Божия Матерь будто прислушивается к молитвам верующих, прибегающих к Ней в своих нуждах, скорбях и печалях. Образ известен с XVII в., находился в одном из подмосковных храмов. Летописи хранят множество случаев чудесной помощи людям, совершившихся от иконы «Утоли моя печали»
 • Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея «Умягчение злых сердец»
  Читается на умягчение злых сердец и у миротворение враждующих. Число семь в данном случае означает полноту того горя, печали и болезни сердечной, которые были перенесены Пресвятой Богородицей в Ее земной жизни
 • Акафист Пресвятой Богородице в честь иконы Ея «Целительница»
  Образ происходит из Грузии и получил свое название от чудесного исцеления, поданного тяжело больному при явлении ему Пресвятой Богородицы. Пред иконой «Целительница» молятся об исцелении от различных недугов

Акафисты святым

 • Акафист всем святым, от века Богу Благоугодившим
  Все они являются нашими заступниками перед Богом во всякой скорби и нужде
 • Акафист святому Архангелу Михаилу
  Архистратиг Михаил (в пер. с евр. — «кто как Бог») поставлен Господом над всеми девятью Ангельскими чинами. С древних времен прославлен он на Руси. Пресвятая Богородица и Архангел Михаил — особые предстатели за русские города. Крепка вера православных христиан в помощь Архангела Михаила во всех бедах, скорбях, нуждах. Архангелу Михаилу молятся при входе в новый дом
 • Акафист святому Ангелу Хранителю
  Каждому христианину Бог дает Ангела Хранителя, который невидимо охраняет человека всю его земную жизнь от бед и напастей, предостерегает от грехов, оберегает в час смерти. Ангел хранитель — скорый помощник в любой нужде и болезни
 • Акафист святому Предтече Господню Иоанну
  Как проповеднику покаяния, ему молятся о даровании чувства покаяния. На Руси святому молились о покровительстве посевов и плодородии, при освящении пчельника
 • Акафист святому благоверному великому князю Александру Невскому, в иноках Алексию
  Святой благоверный князь Александр, прозванный за победу над шведами Невским, положил все силы на священное дело защиты земли Русской. Ему молятся во время бедствия и нашествия врагов или о защите от нашествия иноплеменников и иноверных
 • Акафист святому мученику Вонифатию
  Святому мученику Вонифатию молятся об избавлении от недуга пьянства и чревоугодия
 • Акафист святым мученикам Гурию, Самону и Авиву
  Святым мученикам молятся о покровительстве семейного очага, о добрых отношениях в семье
 • Акафист святому великомученику Георгию Победоносцу
  Егорий Храбрый, как простонародно называют этого святого, — покровитель Русской земли, государственности и военной мощи, семьи, детей, помощник в скорби и напасти. Особо ему молятся об опасности нападения диких зверей. Святой вмч. Георгий — защитник стад, домашнего скота
 • Акафист святому благоверному великому князю Даниилу, московскому чудотворцу
  Нестяжанием, любовью и братолюбием он возвысил Москву, положил начало объединению Руси в единую мощную державу. Многие, прибегающие в молитвах к святому князю Даниилу, получают и помощь в разных нуждах
 • Акафист святому пророку Божию Илии
  Об этом угоднике сказано: «Помолися, и небо и дождь и даде». Ему молятся также о помощи во время голода, в тяжких жизненных и материальных обстоятельствах
 • Акафист святому Праведному Иоанну Кронштадскому
  В детстве святому прав. Иоанну плохо давалась грамота, и после горячей молитвы словно пелена спала с глаз мальчика, и он начал читать. Среди прочих молитв к великому чудотворцу, ему возносят молитвы о помощи детям в учебе
 • Акафист святому чудотворцу Иоанну Воину
  Святой Иоанн Воин, посланный преследовать и убивать христиан, оказал большую помощь гонимым. Всю свою жизнь он посвятил служению ближним. Воин-мученик изобличал в краже воров. Ему молятся об отыскании украденного, от воровства, от обидчиков
 • Акафист святой блаженной Ксении Петербургской
  Блаженная Ксения – скорая помощница в житейских нуждах, в семейных делах. По молитвам блаженной избавляются от болезней, скорбей, нестроений и бед
 • Акафист Святителю Николаю
  Святитель Николай, один из самых почитаемых на Руси святых, прославлен от Бога даром чудотворений, исцелений. Ему молятся о помощи в разных бедах, в нужде, устроении судьбы детей, о благополучии в пути по суше и по морю
 • Акафист Святителю Спиридону, епископу Тримифунтскому
  Ко многим его чудесам относятся чудеса исцеления больных, помощи страждущим. Еще при жизни святой прославился кротостью, добротой, странноприимством и трудолюбием. На Руси святитель Спиридон почитался наравне со святителем Николаем
 • Акафист преподобному и богоносному отцу нашему Серафиму, Саровскому чудотворцу
  Великий наставник, утешитель и целитель, преподобный Серафим — скорый помощник всем, притекающим к его помощи
 • Акафист преподобному отцу нашему Сергию, Радонежскому чудотворцу
  В детстве преподобному Сергию трудно давалось учение, но после горячей молитвы Бог послал ему Ангела в виде старца, который благословил отрока. Преподобному Сергию молятся о детях, которым трудно дается учеба. К молитвам преподобного прибегают для стяжания смирения, избавления от гордыни
 • Акафист святому великомученику и целителю Пантелеймону
  Всю жизнь он посвятил страждущим, больным и убогим. Он «безмездно лечил всех», обращавшихся к нему, исцеляя раны, врачуя все болезни
 • Акафист святому страстотерпцу Царю-мученику Николаю
  Небесный заступник Отечества нашего, имеет особую благодать исцелять различные недуги
 • Акафист святителю Луке (Войно-Ясенецкому), исповеднику, архиепископу Крымскому
  Святителю Луке молятся об избавлении от всякой немощи и болезни
 • Акафист святой Великомученице Анастасии Узорешительнице
  Великомученице Анастасии Узорешительнице молятся об исцелении разных недугов и об освобождении из плена и заточения
 • Акафист святым мученикам Киприану и Устинии
  Молятся о прогнании лукавых духов от людей и животных, против вреда со стороны экстрасенсов, колдунов, волшебников, злых людей
 • Акафист святым Первоверховным Апостолам Петру и Павлу
  Великим учителям Православия молятся об умножении веры. Святому апостолу Петру молятся об исцелении — Спаситель исцелил тещу апостола, «лежащу и огнем жегому». Апостолу Петру молятся также о благополучной ловле рыбы, об успехах в рыболовстве
 • Акафист преподобной Матроне Московской
  Святой Матронушке молятся о помощи в многоразличных житейских обстояниях и об исцелении в болезнях
 • Акафист мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии
  Святым мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии молятся в скорбях и напастях, о непоколебимости в вере
 • Акафист Святителю Митрофану, Воронежскому Чудотворцу
  Святителю особо молятся о жизненном устройстве детей
 • Акафист святой Великомученице Варваре
  Святая просила Господа, чтобы каждый перед своей кончиной покаялся и причастился. По молитвам святой вмц. Варвары посылаются обильные врачевания. Святой молятся также о детях, о помощи в унынии, грусти, утешении в печали
 • Акафист святой Великомученице Екатерине
  На Руси святой вмч. Екатерине особенно молились девушки — чтобы попался хороший жених. К помощи святой прибегали и при трудных родах
 • Акафист святым праведным Богоотцем Иоакиму и Анне
  Эти святые до самой старости несли горькое неплодство, потом по благословению Божию родили Пресвятую Богородицу. Им молятся в супружеском неплодстве или бесчадии. С давних пор на Руси этим святым молились перед началом сева, о покровительстве посевов, плодов, урожая

Чтение акафистов в течении седмицы

Службе каждого дня недели соответствует воспоминание того или иного события или святого. В соответствии с этим правилом появилась практика читать акафисты в течении недели, подражая богослужебному седмичному кругу:

Воскресенье (воспоминание Светлого Христова Воскресения) Акафист Воскресению Христову
Понедельник (Памяти честных Небесных Сил Бесплотных) Акафист Архистратигу МихаилуАкафист Ангелу Хранителю
Вторник (В память пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна) Акафист Иоанну Предтече
Среда (Воспоминание Страстей Спасителя и память Пресвятой Богородицы) Акафист Иисусу СладчайшемуАкафист Пресвятой Богородице
Четверг (Святых апостолов и святителя Николая Чудотворца) Акафист апостолам Петру и ПавлуАкафист святителю Николаю
Пятница (Воспоминание Крестных Страданий Спасителя и Креста Господня) Акафист Страстем ГосподнимАкафист Честному и Животворяшему Кресту Господню
Суббота (Всех святых и поминовение усопших) Акафист всем святым от века Богу благоугодившимАкафист Пресвятой БогородицеАкафист о усопших

Порядок чтения акафистов.

Чтение акафистов отдельно от утреннего и вечернего молитвенного правила.

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас (трижды, с крестным знамением и поясными поклонами).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владыко, прости беззакония наша. Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй (трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех. Да святится имя Твое. Да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (12 раз).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем к Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Псалом 50.

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя. Яко беззакония моя аз знаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших, и лукавая пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих и победиши, внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся, омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие, возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего, и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твой. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Символ веры

Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящего, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

Затем акафист (читается после 6-й песни канона).

По завершении чтения канона – молитва ко Господу Иисусу Христу или Божией Матери, святому – соответственно смыслу акафиста. Затем:

Достойно есть, яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога Нашего. Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй (трижды).

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (имя святого, которому читался акафист, если Господу или Богородице, то ничего не произносим) и всех святы́х, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.

Если Кресту — силою Честнаго и Животворящего Креста

Если Ангелам — Честных Небесных Сил Бесплотных

Акафист- что это

Как правильно читать акафистАкафисты Господу и КрестуАкафисты Божией МатериАкафисты святым

ЧТО ТАКОЕ АКАФИСТ

Акафист — это хвалебная песнь или торжественный гимн, который написан в честь Христа, Божией Матери или святому. Его читают обращаясь к конкретному святому, чтобы он помог при разрешении каких-то дел или просто для утешения.
«Неседальное пение» — так переводится акафист с древнегреческого языка. И этот перевод означает, что читать или слушать акафист нужно стоя, сидеть нельзя, исключение составляют лишь больные люди.
Акафист принято читать, стоя лицом к иконе того святого или события, во имя и честь которого исполняется славление. При отсутствии иконы можно прийти в храм и здесь прочитать акафист.  Если и этой возможности нет, то вполне допустимо читать акафисты, стоя лицом к востоку.
Господь Иисус Христос так учил нас молиться:

«Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно»(Мф.6,6).

Святые отцы так объясняют эти слова — неважно, где человек молится, главное, чтобы молитва была в сердце.

Акафист состоит из разных частей — кондаков и икосов.
Кондак представляет собой небольшую песнь, кратко описывющую какую-либо историю или поступок, который совершил святой.
Икос — это тоже восхваляющая песнь, которая более расширенно раскрывает то событие, которое воспето в предыдущем кондаке.
Например, в пятом икосе будет идти речь о том же событии, что и в пятом кондаке, но более подробно.
Также вместе с чтением акафиста читают тропари, которые похожи на кондаки — это тоже небольшая восхваляющая песнь, посвященная святым или в честь какого-то события, праздника.

ПОРЯДОК ЧТЕНИЯ АКАФИСТА

Порядок чтения акафистов такой же, как обычных молитв- обычно сначала читают начальные молитвы (например, как в утренних молитвах по «Отче наш»), а потом и сам акафист. Можно совместить утреннее или вечернее правило с чтением акафиста. В этом случае второй раз прочитывать начальные молитвы не нужно, а читать акафист можно после молитв до конечной молитвы «Достойно есть».
Но и чтение только одного акафиста не будет считаться ошибкой, самое главное в чтении акафиста, также, как и в чтении любых других молитв, это искренняя вера в Бога (подробнее  в статьях как нужно молиться и учитесь молиться) и глубокое почитание святого, которому читается акафист.

Полное правило чтения акафистов:

 • Моли́твами святых оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.
 • Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́
 • Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
  (От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.
 • Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святый Безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)
 • Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 • Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святый, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.
 • Го́споди, поми́луй. (Трижды).
 • Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 • Отче наш.
 • Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
 • Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
 • Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)
 • Псалом 50.
 • Символ веры

Читать акафист
После акафиста:

 •  Достойно есть
  (От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:
  А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́)
 • Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
 • Го́споди, поми́луй. (Трижды).
 • Го́поди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святаго (или святым, которым читался акафист, если Господу или Богородице, то ничего не произносим) и всех святых, поми́луй и спаси́ мя, гре́шнаго, я́ко Благ и Человеколю́бец. Аминь.
  (Если Кресту — силою Честнаго и Животворящего Креста, если Ангелам — Честных Небесных Сил Бесплотных)

АКАФИСТЫ ГОСПОДУ И КРЕСТУ

 1. Акафист Святой Троице и Святому Духу
 2. Акафист Воскресению Господню. Пасхе
 3. Акафист Вознесению Господню
 4. Акафист Входу Господню в Иерусалим
 5. Акафист Крещению Господню. Богоявлению
 6. Акафист Преображению Господню
 7. Акафист Рождеству Христову
 8. Акафист Сретению Господню
 9. Акафист Воздвижению Креста Господня

АКАФИСТЫ БОГОРОДИЦЕ

 1. Акафист Благовещению Пресвятой Богородицы
 2. Акафист Введению во храм Пресвятой Богородицы
 3. Акафист Покрову Пресвятой Богородицы
 4. Акафист Рождеству Пресвятой Богородицы
 5. Акафист Успению Пресвятой Богородицы
 6. Акафист Святому и пречистому поясу Пресвятой Богородицы
 7. Акафист Пресвятой Богородице пред Ее иконой Владимирская
 8. Акафист Пресвятой Богородице пред Ее иконой Всецарица
 9. Акафист Пресвятой Богородице пред Ее иконой Державная
 10. Акафист Пресвятой Богородице пред Ее иконой Знамение
 11. Акафист Пресвятой Богородице пред Ее иконой Иверская
 12. Акафист Богородице пред Ее иконой Казанская
 13. Акафист Богородице пред Ее иконой Неопалимая Купина
 14. Акафист Богородице пред Ее иконой Скоропослушница
 15. Акафист Богородице пред Ее иконой Спорительница хлебов
 16. Акафист Богородице пред Ее иконой Умиление
 17. Акафист Богородице пред Ее иконой Феодоровская

АКАФИСТЫ АНГЕЛАМ И СВЯТЫМ

Сначала размещены акафисты Архангелам и Бесплотным Силам, а затем сортировка акафистов происходит по именам: Алексий, Андрей Первозванный, Василий Великий, Вера Надежда Любовь и т.д.

 1. Акафист Архангелу Михаилу
 2. Акафист Святым и Бесплотным Силам
 3. Акафист преподобному Алексию, человеку Божиему
 4. Акафист преподобному Амвросию Оптинскому
 5. Акафист святому апостолу Андрею Первозванному
 6. Акафист святым князьям-страстотерпцам Борису и Глебу
 7. Акафист святому Василию Великому
 8. Акафист святым мученикам Вере, Надежде, Любови и Софье
 9. Акафист трем Вселенским святителям и учителям
 10. Акафист святому равноапостольному князю Владимиру
 11. Акафист в Праздник Всех Святых
 12. Акафист Георгию Победоносцу
 13. Акафист святому Даниилу Московскому
 14. Акафист святому великомученику Дмитрию Солунскому
 15. Акафист святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову
 16. Акафист святителю Иоанну Златоусту
 17. Акафист рождеству Иоанну Предтече
 18. Акафист преподобному Иоанну Кронштадтскому
 19. Акафист святому пророку Илие
 20. Акафист святым равноапостольным Кириллу и Мефодию
 21. Акафист святой Ксении Петербургской
 22. Акафист воскрешению святого Лазаря
 23. Акафист святому апостолу и евангелисту Луке
 24. Акафист святой Марии Египетской
 25. Акафист святой Матроне Московской
 26. Акафист святому  апостолу и евангелисту Матфею
 27. Акафист святому Николаю Чудотворцу
 28. Акафист святой равноапостольной Нине, просветительнице Грузии
 29. Акафист святому благоверному Олегу Брянскому
 30. Акафист Собору преподобных отцев Оптинских
 31. Акафист святому целителю Пантелеймону
 32. Акафист Первоверховным апостолам Петру и Павлу
 33. Акафист сорока мученикам Севастийским
 34. Акафист Преподобному Серафиму Саровскому
 35. Акафист Преподобному Сергию Радонежскому
 36. Акафист святому Спиридону Тримифунтскому
 37. Акафист новомученикам и исповедникам Российским

Икона Божией Матери Неопалимая Купина

 АКАФИСТЫ

 • порядок чтения акафистовГосподу
 • Богородице
 • Праздникам
 • Святым

Структура акафиста

Ака́фист (от греческого слова неседален, неседальная песнь, то есть «песнь, которую поют, не садясь, стоя») — жанр православной церковной гимнографии. Так называются хвалебные песнопения в честь Господа Иисуса Христа, Божией Матери и святых, исполняемые молящимися стоя (отсюда название).

Древнейшим акафистом и вместе оригиналом для всех остальных считается Акафист Божией Матери. Он состоит из 25 отдельных песнопений: 13 кондаков (кратких хвалебных песен) и 12 икосов (пространных песен). Начиная с первого икоса, песнопения расположены в порядке греческого алфавита. Первый кондак  выделяется из общего счета — только он один заканчивается приветственным восклицанием: «радуйся» (приветствие), но не «аллилуия» (что означает «хвалите Бога»), подобно остальным 12 кондакам. В содержании кондаков различаются две части: в первой части — до 7 кондака преобладает содержание историческое, во второй части — от 7 кондака — догматическое. Икосы по объему в три раза пространнее предшествующих им кондаков. Первая треть каждого икоса, равная кондаку, содержит, как и кондаки, краткое упоминание знаменательных событий при Благовещении Богородицы, при отрочестве Спасителя, преимущественно же изображает необычайное и спасительное влияние на нас воплощения Иисуса Христа. Две остальные трети икоса состоят из 12 воззваний: «радуйся». Это приветствие ангела-благовестника каждый раз сопровождается разнообразно величественными наименованиями высочайших совершенств Пречистой Девы, приветственными удивлениями Ее величию пред Богом, молитвенными возгласами и исчислением чрезвычайных благодеяний, даруемых ею всем верующем. Эти приветствия, или славословия, начинающиеся словом: «радуйся», расположены в икосе в шесть пар, причем двустишия обыкновенно имеют одинаковое количество слогов в каждой паре.

Чтение акафистов во время Богослужения и келейно

 Акафисты не являются уставным, обязательным Богослужебным чином. На богослужениях в храмах обязательно читается только Акафист Пресвятой Богородице «Взбранной Воеводе…» в Субботу Похвалы Пресвятой Богородицы, на пятой седмице Великого Поста. В современной практике Великим постом так же употребляется Акафист Страстем Господним в чинопоследовании Пассии, которая служится в Воскресенье вечером во 2-5 седмицы Великого Поста.

На Утрени праздничного богослужения или на Молебне в самый день праздника иногда читают Акафисты. На молебнах часто прибегают к чтению акафистов.

По благословению духовника келейно (во время домашней молитвы) читают акафисты святым угодникам Божиим и иконам Божией Матери, призывая их в помощь в житейских нуждах.

Нет особых указаний в Уставе на чтение акафистов в храме и при келейной молитве. Но из общецерковной практики можно вывести правило: в период Великого Поста не принято читать акафисты, кроме Акафиста Божией Матери на 5 седмице (в субботу) и акафиста Страстем Христовым. Во все другие дни года чтение акафистов разрешено.

 Порядок келейного чтения акафистов

Если чтение акафиста совершается келейно отдельно от утреннего или вечернего правила, то начинается с чтения предначинательных молитв, а заканчивается окончанием молитв.

Молитва предначинательная

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу*

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

*От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав».(Трижды)

От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со «Святый Боже…», опуская все предшествующие.

Трисвятое

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй.  (Трижды).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу.  (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.  (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом владычним утверди мя. Научу беззаконыя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Символ веры

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящего, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых, и жизни будущаго века. Аминь.

 Чтение акафиста

Затем читается акафист (если акафист с каноном, то после 6-ой песни канона). По завершении чтения канона – молитва ко Господу Иисусу Христу или Божией Матери, святому – соответственно смыслу акафиста.

Сам же акафист имеет особую последовательность. Так 13 кондак читается трижды, а сразу после него вновь повторяется первый икос, после которого читается первый кондак. Если акафист читается отдельно от канона, то по окончании акафиста читается молитва. Затем окончание молитв:

Окончание молитв

*Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

*От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона:

«Ангел вопияше Благодатней: Чистая Дево, радуйся! И паки реку: радуйся! Твой Сын воскресе тридневен от гроба и мертвыя воздвигнувый; людие, веселитеся!

Светися, светися, новый Иерусалиме, слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе. Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего».

 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Господи, помилуй.  (Трижды)

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистыя Твоея Матере, преподобных и богоносных отец наших и всех святых помилуй нас. Аминь.

Оценка 3.3 проголосовавших: 9
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here