Последование панихиды с нотами

Детально: последование панихиды с нотами - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Чинопослёдованiе панvхjды
Îáèõîäíûõ íàïåâîâ â ðåäàêöèè Ã.Ñìèðíîâà

Иерей: Ìîëèòâàìè ñâÿòûõ îòåö íàøèõ, Ãîñïîäè Èèñóñå Õðèñòå, Ñûíå Áîæèé,

ïîìèëóé íàñ.
Лик: Àìèíü.
Чтец: Öàðþ Íåáåñíûé, Óòåøèòåëþ, Äóøå èñòèíû, Èæå âåçäå Ñûé è âñÿ èñïîëíÿÿé,
Ñîêðîâèùå áëàãèõ è æèçíè Ïîäàòåëþ, ïðèèäè è âñåëèñÿ â íû è î÷èñòè íû îò âñÿêèÿ
ñêâåðíû è ñïàñè, Áëàæå, äóøè íàøà.
Ãîñïîäè, ïîìèëóé. (12 раз);
Ñëàâà, è íûíå: Ïðèèäèòå, ïîêëîíèìñÿ: трижды.
И псалом 90:
Æèâûé â ïîìîùè Âûøíÿãî, â êðîâå Áîãà Íåáåñíàãî âîäâîðèòñÿ.
Ðå÷åò Ãîñïîäåâè: Çàñòóïíèê ìîé åñè è Ïðèáåæèùå ìîå, Áîã ìîé, è óïîâàþ íà Íåãî.
ßêî Òîé èçáàâèò òÿ îò ñåòè ëîâ÷è, è îò ñëîâåñå ìÿòåæíà, ïëåùìà Ñâîèìà îñåíèò òÿ, è
ïîä êðèëå Åãî íàäååøèñÿ: îðóæèåì îáûäåò òÿ èñòèíà Åãî.
Íå óáîèøèñÿ îò ñòðàõà íîùíàãî, îò ñòðåëû ëåòÿùèÿ âî äíè, îò âåùè âî òìå
ïðåõîäÿøèÿ, îò ñðÿùà, è áåñà ïîëóäåííàãî.
Ïàäåò îò ñòðàíû òâîåÿ òûñÿùà, è òìà îäåñíóþ òåáå, ê òåáå æå íå ïðèáëèæèòñÿ, îáà÷å
î÷èìà òâîèìà ñìîòðèøè, è âîçäàÿíèå ãðåøíèêîâ óçðèøè.
ßêî Òû, Ãîñïîäè, óïîâàíèå ìîå, Âûøíÿãî ïîëîæèë åñè ïðèáåæèùå òâîå.
Íå ïðèèäåò ê òåáå çëî, è ðàíà íå ïðèáëèæèòñÿ òåëåñè òâîåìó, ÿêî Àíãåëîì Ñâîèì
çàïîâåñòü î òåáå, ñîõðàíèòè òÿ âî âñåõ ïóòåõ òâîèõ.
Íà ðóêàõ âîçìóò òÿ, äà íå êîãäà ïðåòêíåøè î êàìåíü íîãó òâîþ, íà àñïèäà è
âàñèëèñêà íàñòóïèøè, è ïîïåðåøè ëüâà è çìèÿ.
ßêî íà Ìÿ óïîâà, è èçáàâëþ è: ïîêðûþ è, ÿêî ïîçíà èìÿ Ìîå. Âîççîâåò êî Ìíå, è
óñëûøó åãî: ñ íèì åñìü â ñêîðáè, èçìó åãî, è ïðîñëàâëþ åãî, äîëãîòîþ äíåé èñïîëíþ åãî,
è ÿâëþ åìó ñïàñåíèå Ìîå.
Ñëàâà, è íûíå:
Àëëèëóèà, àëëèëóèà, àëëèëóèà, ñëàâà Òåáå, Áîæå (Трижды)
Ãîñïîäè, ïîìèëóé, (12 раз)
Ñëàâà, è íûíå:
Посем великая ектения:
Т.1
Т.2

˙

ww

? ˙˙

ww

А – минь.

Бар.

Б.

˙

V .. # ˙

˙˙

˙˙

Гос – по – ди

˙˙

˙˙

œœ œœ n œœ ˙˙

ww

Гос – по – ди по – ми – луй.

? .. ˙

˙

˙˙

œœ œœ œœ ˙

˙

ww

˙

˙

˙˙

по – ми

˙˙

w

w

.. # ˙˙

ww

Те – бе,

.. ˙

˙

˙˙

ww

ww

ww

луй.

œœ œœ œœ ˙˙

ww

Гос – по – ди по-ми – луй.

˙

˙

ww

˙˙

˙˙

œ œ œ ˙

œ œ œ ˙

ww

˙˙

ww

n ww

Гос – по – ди.

˙˙

˙

˙

© 2005 by Georgy Smirnov. Permission is granted to duplicate for liturgical use only. All other rights reserved.

ww

А – минь.

˙˙

ww

Последование Панихиды – Библиотека Г.А.Смирнова – www.precentor.ru

Глас 8-й, Аллилуия (трижды)

œ

V .. # œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

Ал – ли – лу – и – я,

? .. œ

œ

œ

œ

œœ

Тропарь

œ

V #œ

œœ

œœ

œœ

œœ

Глу – би – но – ю

? œ

œ
œ
V #œ

и

? œ

œ
œ
V œ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

му – дро – сти

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ n ˙˙

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

˙˙

œœ

˙˙

˙

˙

˙

˙

œ œ

œ œ

œœ œœ ˙˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙˙

Твор-ца и Зиж-ди – те – ля и Бо – га на

? œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙˙

œ
œ œ œ œ œ ˙
V œ œ œ œ œ n˙

˙˙

? œœ œœ œœ œœ œ ˙˙

œ

˙

˙

˙˙

и при-ста – ни – ще и – ма – мы,

˙˙

œœ

w

˙

œœ

œœ

œœ

œœ œœ œœ

и

œ œ œ

œ œ œ

˙

˙

˙

œœ

n ˙˙

вся стро

œ

œ

˙˙

у – по – ва – ни – е

œœ œ ˙˙

œ

˙˙

˙˙

..

˙˙

яй

˙˙

œœ œœ œœ œœ

œœ

у – по – кой,

œ œ œ œ

œ œ œ œ

œ

œ

˙˙

воз – ло – жи – ша

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
˙˙

..

я.

œœ œœ œœ œœ œœ # œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

V

œ

œ

œ

œ

˙˙

˙˙

Е – ди – не Со – де – те – лю,

на Тя бо

œ

œ

œœ

œœ œœ

душу ра-ба Тво- е – го

Гос – по – ди, ду – ши раб Тво – их,
душу ра-бы Тво-е – я

? œœ

œœ

œœ

по – лез – но – е всем по – да – ва – яй,

œœ

œœ

че – ло – ве – ко – люб – но

œœ

œ œœ

œ

n ˙˙

ал – ли – лу

œœ

œœ

œœ

œœ

ал – ли – лу – и – я,

œœ

œœ

œœ

˙˙

# ww

# œœ œœ œœ œœ œœ

ше – го.

Те – бе и сте-ну

˙˙

w

w

œ œ œ œœ œœ

œ œ œ

œ

# œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ N ˙˙

˙˙

и мо-лит-вен- ни – цу бла – го – при – ят – ну к Бо – гу.

œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙

œ ˙
œ œ

˙˙

Последование Панихиды – Библиотека Г.А.Смирнова – www.precentor.ru

œ


Е

? œœ

œœ

œœ

œœ

го – же

œ

œ

œ

V #œ

œœ

? œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

ро – ди – ла

е

œ

œ

œœ

œœ

Без – не – вест – на – я,

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ ˙

вер – ных спа – се

œœ

œœ

œ œ œ œ œ

˙
V œ œ œ œ œ œœ ˙

˙˙

Тропари заупокойные

œ

œ

˙˙

˙˙

Бла – го – сло-вен е – си Гос – по – ди,

? œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙˙

œ

˙˙

˙

˙

œœ

˙˙

си,

œ

œ

# œœ

œœ

œœ

Бо – го – ро – ди – це

œ

œ

˙˙

œœ

œœ

˙˙

œœ

œ
œ

˙˙

œ

œ

˙˙

˙˙

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

на – у – чи мя

œ

œ

œ

œ

˙˙

ww

ни

˙˙

œ

œ

е.

# ww

œœ œœ œœ ˙˙

о – прав-да – ни – ем Тво-им.

œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ ˙

œœ œœ œœ ˙˙

Ñâÿòû==õ ëè==ê îáðåòå èñòî÷íèê æèçíè è äâåðü ðàéñêóþ,/ äà îáðÿ==ùó è à==ç ïóòü ïîêàÿ==íèåì:/

ïîãèáøåå îâ÷à àç åñìü, âîççîâè ìÿ Ñïàñå è ñïàñè ìÿ.
2. Áëàãîñëîâåí åñè Ãîñïîäè,/ íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì.
Àãíöà Áîæèÿ ïðîïîâå==àâøå,/ è çàêëà==íè áû==âøå ÿ==êîæå à==ãíöû,/ è ê æè==çíè íåñòàðå==åìåé
ñâÿòè==è/ è ïðèñíîñó==ùíåé ïðåñòà==âëüøåñÿ:/ Òîãî== ïðèëå==æíî, ìó==÷åíèöû, ìîëè=òå, äîëãî==â
ðàçðåøå==íèå íàì äàðîâà==òè.
3. Áëàãîñëîâåí åñè Ãîñïîäè,/ íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì.
 ïó==òü ó==çêèé õî==æäøèè ïðèñêî==ðáíûé,/ âñè== â æèòèè== êðåñò ÿêî ÿðå==ì âçå==ìøèè,/ è Ìíå
ïîñëå==äîâàâøèè âå==ðîþ,/ ïðèèäè==òå, íàñëàäè==òåñÿ,/ è==õæå óãîòî==âàõ âàì ïî==÷åñòåé è âåíöå==â
íåáå==ñíûõ.
4. Áëàãîñëîâåí åñè Ãîñïîäè,/ íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì.
Îáðàç åñìü íåèçðå÷å==ííûÿ Òâîåÿ== ñëà==âû,/ à==ùå è ÿ==çâû íîøó== ïðåãðåøå==íèé:/ óùå==äðè Òâîå==
ñîçäà==íèå, Âëàäû==êî,/ è î÷è==ñòè Òâîè==ì áëàãîóòðî==áèåì,/ è âîæäåëå==ííîå Îòå==÷åñòâî ïîäà==æäü
ìè, ðàÿ== ïà==êè æè==òåëÿ ìÿ ñîòâîðÿ==ÿ.
5. Áëàãîñëîâåí åñè Ãîñïîäè,/ íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì.
Äðå==âëå ó==áî îò íåñó==ùèõ ñîçäà==âûé ìÿ,/ è î==áðàçîì Òâîè==ì Áîæå==ñòâåííûì ïî÷òû==é,/
ïðåñòóïëå==íèåì æå çà==ïîâåäè/ ïà==êè ìÿ âîçâðàòè==âûé â çå==ìëþ, èç íåÿ==æå âçÿò áûõ,/ íà å==æå ïî
ïîäî==áèþ âîçâåäè==, äðå==âíåþ äîáðî==òîþ âîçîáðàçè==òèñÿ.
6. Áëàãîñëîâåí åñè Ãîñïîäè,/ íàó÷è ìÿ îïðàâäàíèåì Òâîèì.
Óïîêî==é, Áî==æå, ðàáà== Òâîåãî== (ðàáó== Òâîþ==, ðàáû== Òâîÿ==),/ è ó÷èíè åãî== (þ, ÿ) â ðàè==,/ èäå==æå
ëè==öû ñâÿòû==õ, Ãî==ñïîäè,/ è ïðà==âåäíèöû ñèÿ==þò ÿ==êî ñâåòè==ëà:/ óñî==ïøàãî ðàáà== Òâîåãî==
(óñî==ïøóþ ðàáó== Òâîþ==, óñî==ïøèÿ ðàáû== Òâîÿ==), Ñïà==ñå, óïîêî==é, ïðåçèðà==ÿ åãî== (åÿ, èõ) âñÿ
ñîãðåøå==íèÿ.

Последование Панихиды – Библиотека Г.А.Смирнова – www.precentor.ru

7. Ñëà==âà Îòöó== è Ñû==íó è Ñâÿòî==ìó Äó==õó.

Òðèñèÿ==òåëüíîå Åäè==íàãî Áîæåñòâà== áëàãî÷å==ñòíî ïîå==ì, âîïèþ==ùå:/ ñâÿò åñè, Îò÷å
Áåçíà÷à==ëüíûé,/ Ñîáåçíà÷à==ëüíûé Ñû==íå è Áîæå==ñòâåííûé Äó==øå:/ ïðîñâåòè== íàñ, âå==ðîþ
Òåáå== ñëóæà==ùèõ, è âå==÷íàãî îãíÿ== èñõèòè==.
8. È íû==íå è ïðè==ñíî è âî âå==êè âåêî==â. Àìè==íü.
Ðà==äóéñÿ, ×è==ñòàÿ, Áî==ãà ïëî==òèþ Ðî==æäøàÿ âî ñïàñå==íèå âñåõ,/ Åþæå ðîä ÷åëîâå==÷åñêèé
îáðå==òå ñïàñå==íèå:/ Òîáî==þ äà îáðÿ==ùåì ðàé, Áîãîðîäèäèöå ×è=ñòàÿ, Áëàãîñëîâåííàÿ.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙
V .. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙

˙˙

˙˙

œœ œœ œœ œœ ˙˙

# ˙˙

˙˙

Ал-ли – лу – и – я, ал – ли – лу – и – я, ал – ли – лу – и – я,

сла-ва Те – бе Бо

же.

? .. œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙˙

œ

˙˙

˙

˙

œ œ œ œ w

œ œ œ œ ˙

˙˙

œœ œœ œœ œœ ˙˙

˙˙

Ал-ли – лу – и – я, ал – ли – лу – и – я, ал – ли – лу – и – я,

сла-ва Те – бе Бо

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙
V œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ˙

˙˙

? œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙˙

œ

˙

˙

Ектения малая

œ œ œœ œœ ˙˙

V œ œ

˙˙

ww

Гос-по-ди, по-ми – луй.

˙˙

w

w

˙˙

œœ n ˙˙

По – дай,

? œ

œ

˙˙

œœ

Гос – по – ди.

œœ

œœ

œœ œœ œœ ˙˙

ww

˙

˙

œœ œœ œœ ˙

˙

# ˙˙

œœ

œœ

.. ˙

˙
˙˙

n ww

Гос – по – ди, по – ми – луй.

˙

˙

œœ

œœ

œœ

же.

˙

œœ œœ œœ ˙˙

w

w

n ww

˙

˙

w

w

œœ œœ œœ ˙

˙
˙˙

..

ww

Гос – по-ди, по-ми – луй.

w

w

œœ

œœ œœ œœ œœ ˙˙

.. # ˙˙

Гос – по-ди, по-ми – луй.

? œœ œœ œ œœ ˙

œ
˙
œ
V #œ

˙

˙

˙˙

˙

..

w

w

..

..

ww

А – минь.

˙

˙

w

w

Седален, глас 5-й:

Ïîêî==é, Ñïà==ñå íàø,/ ñ ïðà==âåäíûìè ðàáà== Òâîåãî== (ðàáó Òâîþ, ðàáû== Òâîÿ==),/ è

ñåãî (ñèþ, ñèÿ==) âñåëè== âî äâîðû== Òâîÿ==,/ ÿ==êîæå åñòü ïè==ñàíî:/ ïðåçèðà==ÿ, ÿ==êî
Áëàã, ïðåãðåøå==íèÿ åãî== (åÿ, èõ),/ âî==ëüíàÿ è íåâî==ëüíàÿ, è âñÿ, ÿ==æå â âå==äåíèè è
íå â âå==äåíèè, ×åëîâåêîëþá÷å.
Слава и ныне, Богородичен:

Îò Äå==âû âîçñèÿ==âûé ìè==ðó, Õðèñòå== Áî==æå, // ñû==íû ñâå==òà Òî==þ ïîêàçà==âûé,

ïîìè==ëóé íàñ.

Последование Панихиды – Библиотека Г.А.Смирнова – www.precentor.ru

œ ˙

V œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙

œœ ˙˙

Песнь 1

Я – ко по су – ху пе – ше-шест-во – вав Из – ра

иль,

œœ

œœ

œœ

œœ

˙˙

˙˙

фа – ра – о

на

ви

œœ

го – ни – те – ля

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œœ

по – топ – ля

œœ

˙

˙

œœ # œœ œœ œœ

œœ

гу

по – бед – ну – ю песнь по – им, во – пи – я

˙

˙

˙

V œœ

˙˙

œœ

По – кой,

œ

˙

˙

V œœ

œœ

? œ

œ

œ

œ

V œœ

œœ

Сла – ва

И

œ

œœ

œ

œ

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

От – цу

и

œ

œ

œ

œ

œœ

ны – не

и

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

˙˙

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙˙

œœ

œœ

Сы – ну

и

œ

œ

œ

œ

Свя – то

œ

œ

œ

œ

œœ

˙˙

прис – но

и

во

ве

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

˙

˙

w

w

œœ

˙˙

˙

˙

œœ

˙˙

му

Ду

œ

œ

œœ

ки

ве – ков.

œ

œ

е – ма,

œ

œ

˙˙

ww

œœ

ше.

˙˙

# ˙˙

œœ

ww

œœ

ww

Твое – го.

Тво – их.
Твое – я.

# ˙˙

œœ

œ
œ

˙˙

w

w

ра – ба

ших раб
ра – бы

œœ

˙˙

œœ

œ

œ

˙˙

œœ

œœ

œœ

œœ

у – сопшаго

у – соп у – сопшия

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

ду – шу

ду – ши
ду – шу

Гос – по – ди,

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œœ

˙˙

œœ

Бо

œ

œ

œœ

дя

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

˙˙

œœ

œ œ ˙

œ œ ˙

œœ

˙˙

œ

œ

œœ

˙˙

œ ˙

œ ˙

˙


? ˙w

œœ

˙˙

˙˙

по безд – не сто – па – ми,

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
V œœ

œœ œœ ˙˙

# ˙˙

ww

ху.

œœ

ww

w

w

А – минь.

œœ

ww

Последование Панихиды – Библиотека Г.А.Смирнова – www.precentor.ru

Песнь 3

˙

V ˙

˙˙

Несть

? w˙

˙˙

˙˙

свят,

я

˙˙

V œœ

œœ

˙˙

œ

œœ

œ

V œ

œœ

œœ

на

ка – ме – ни

воз – не – сый

нас

? œœ

˙˙

œ

œ

œœ

œœ

рог

œœ

œœ

œ

œ

Ты, Гос

œ

œ

œ

œ

œœ N ˙˙

œœ

œœ

œœ

˙

˙

# œœ

w

w

œœ

œœ

˙˙

œœ

ко – же

œœ

œœ

˙˙

œ

œ

œœ

вер – ных Тво – их, Бла

˙˙

œœ

˙

˙

˙˙

˙

œœ

œœ

œœ

œœ

по – ди,

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

˙

˙

же мой,

œ

œ

˙

˙

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

же,

и

у – твер – ди – вый

˙˙

œ

œ

˙˙

˙˙

œœ

œœ # œœ œœ œœ

œ

œ

œœ

Бо

œ

œ

œœ

ис – по – ве – да – ни – я

˙

˙

˙˙

œœ

œœ

œ

œ

œœ

ww

œœ

œœ

Тво – е – го.

˙

˙

œ

œ

œ

œ

Посем Ектения малая

Господи, помилуй, 12 раз и молимся об усопшем, якоже прежде указася.
Таже, седален, глас 6-й:

ww

Âîèñòèííó ñóåòà âñÿ=÷åñêàÿ,/ æèòèå æå ñåíü è ñî=íèå,/ èáî âñóå ìÿòåòñÿ

âñÿê çåìíîðî=äíûé,/ ÿêîæå ðå÷å Ïèñà=íèå:/ åãäà ìèð ïðèîáðÿùåì, òîãäà âî
ãðîá âñåëèìñÿ,/ èäåæå âêóïå öàðèå è íèùèè./ Òåìæå, Õðèñòå Áîæå,
ïðåñòàâëüøàãîñÿ óïîêîé, ÿ=êî ×åëîâåêîëþ=áåö.
Слава и ныне, Богородичен:

Âñåñâÿòàÿ Áîãîðî=äèöå,/ âî âðåìÿ æèâîòà ìîåãî íå îñòà=âè ìåíå,/

÷åëîâå÷åñêîìó ïðåäñòàòåëüñòâó íå ââå=ðè ìÿ, íî ñàìà çàñòóïè è ïîìèëóé ìÿ.

œœ

˙˙

˙˙

˙˙

˙˙

œœ

Хри-стос – мо – я

си

ла,

Бог

и

V œœ

œœ

? œ

œ

œ

œ

œœ

Песнь 4

V

œ

œ

œ

œ

w

˙

˙˙

˙˙

˙˙

Цер

ковь

? w

˙

˙

˙

˙

œœ

œœ

˙˙

Бо – го – леп

œœ

˙

˙

˙

˙

˙

œœ

˙˙

œ

œ

œœ

œœ

но

по – ет

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

˙˙

œœ

Гос – подь,

œ

œ

˙

˙

œœ

˙˙

взы – ва

œœ

˙

˙

Чест – на

œœ

˙˙

œ

œ

˙

˙

# œœ

œœ

˙˙

щи,

ю

˙

˙

˙˙

я

œ

œ

V œœ

от

œ

œœ

Последование Панихиды – Библиотека Г.А.Смирнова – www.precentor.ru

œœ

œœ

смыс – ла

œœ

œœ

œœ

œœ

чис – та

о

œœ

œœ

œœ

œœ

Гос – по – де

œ

œ

œœ

œ

# œœ œœ œ

œœ

œ

œ

œœ

празд

œœ

˙

˙

ww

œœ

ну – ю – щи.

œ

œ

œ

œ

ww

V œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ N ˙˙

# œœ œœ ˙˙

˙˙

?œ œ œ œ œ œ œ w

œ œ œ œ œ œ œ w

˙˙

˙

˙

œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ ˙

Тя

ве – де – ти, Сло – ве Бо – жий,

Песнь 5

Бо – жи – им све-том Тво-им, Бла

œœ ˙˙

œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
V
лю – бо – ви – ю

о – за – ри,

˙

V œœ œœ œœ œœ ˙
Песнь 6

Жи-тей-ско – е мо

? œ œ œ œ w˙

œ œ œ œ
V ˙˙

œœ

? ˙

˙

œ

œ

œœ

œœ

˙˙

ре,

˙

˙

œœ

œœ œœ ˙˙

œœ œœ œœ ˙˙

V œœ

œœ

œœ

воз – ве – ди

œ

œ

œ

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

воз-дви – за – е – мо – е зря

œœ

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

от тли жи – вот

œœ

œœ

œ

œ

˙

˙

œ œ ˙

œ œ ˙
œœ

œœ

œœ

œœ

˙œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙˙

œœ

мой,

Мно

˙

˙

˙œ

œ

œ

œœ

œ

œ

œ

œœ

œ ˙

œ ˙

œœ

œœ ˙

˙

˙˙

œ

œ

œ

œ

œœ # œœ œœ œœ

го – ми

œ

œ

œ ww

œ

œœ ˙˙

на – пас – тей бу – ре – ю,

œ œ œ ˙

œ œ œ ˙
œœ

ю – ща.

œœ ˙˙

œœ ˙˙

# œœ

к ти – хо – му при – ста – ни – щу Тво – е – му при – тек, во – пи – ю

œ

œ

˙˙

œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ ˙

œ œœ œœ œ œœ œ œ œ ˙ .

œ
œ
œ œ œ ˙.

˙˙

œœ

ся,

œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

от мра – ка гре-хов – на – го взы – ва

˙˙

˙

˙˙

˙

˙

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ ww

га,

? œœ œœ œœ œ ˙œ

˙
œ
œ ˙

˙˙

у – трен-ню – ю – щих Ти ду – ши

œ ˙

˙
œ œ œ ˙

œ œ œ

œ
V œ œ œ œœ œ œœ ˙˙

же,

œœ œœ œœ ˙˙

мо – лю

? œ œ œ œ œ œœ ˙˙

œ œ œ œ œ

Ис – тин – на – го Бо

œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

˙

˙

w

w

œœ ˙

˙

œœ

˙˙

Ти:

˙

˙

œœ

œœ

ww

лос – ти – ве.

œ

œ

œ

œ

w

w

Последование Панихиды – Библиотека Г.А.Смирнова – www.precentor.ru

Малая ектения, посем Господи, помилуй, 12 раз и молимся об усопшем, якоже прежде указася.

Таже, кондак, глас 8-й:

V ww

# ww

Со

свя

?w

w

w

w

V ˙˙ ..

# œœ ˙˙

ба

раб
бы

˙˙

˙˙

˙˙

ты – ми

˙

˙

˙ ˙

˙ #˙

Тво – е – го

Тво – их,
Тво – е – я

и

ww

V ˙˙ ..

# œœ ˙˙

˙˙

ww

ни

˙

˙

˙

˙

œ ˙

Икос, глас тойже:

˙

V ˙

Сам

? ˙˙

œœ

œœ

Е – дин

œ

œ

œ œ ˙

Vœ œ ˙
че – ло – ве

? œœ œ w˙

œ

œ

œ

œœ

е – си

œ

œ

œ

œ

œœ œœ ˙

˙

ка:

˙

œ œ ˙

œœ

воз

˙˙

˙˙

˙˙ .

w

w

˙w

Без-смерт

œ

œ

w

w

˙˙

œœ

˙˙

ный,

œ

˙˙

˙

˙

˙

˙

w

w

˙

˙

˙˙

˙˙

˙˙

# ww

˙˙

˙˙

œœ

у – бо от зем – ли

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙

˙

ни –

˙

˙

w

ww

ww

œœ

˙w .

ww

œœ

œ
œ

ww

на

# ww

w
œœ
œœ

œœ

и

œœ

œœ œœ ˙˙

соз

бо –

ды – ха

˙˙

˙˙

˙

˙

# ww

со – тво – ри – вый

œ

œ

w

w

несть

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

зем – ни – и

ww

же

˙˙

œœ

ду – шу ра

ду – ши
ду – шу ра

w

w

без – ко – неч

˙

# ww

˙˙

˙˙

˙˙

ww

˙˙

ни

жизнь

œœ

де

w

w

˙

˙

˙˙

ww

но

˙

˙

ww

˙˙

˙

ww

˙˙

ww

Хри – сте,

ww

˙˙

# œœ ˙˙

е,

? w.

˙.

w

w

ww

ww

ww

пе – чаль,

˙˙

œ

˙˙

Ó

ww

ww

˙

˙

V ˙˙ ..

˙

˙

ww

˙˙

˙

œ ˙

? w

˙.

ww

у – по – кой,

? w

˙.

лезнь,

˙˙

я.

ww

œœ

œœ

œœ

соз – да – вый

œœ

œœ

˙˙

œœ

˙˙

да – хом – ся,

œœ œœ ˙˙

# ˙˙

˙˙

Последование Панихиды – Библиотека Г.А.Смирнова – www.precentor.ru

œœ œœ œœ œœ ˙˙

V œœ ˙˙

œœ ˙˙

и в зем – лю ту – юж – де пой

?œ ˙

œ ˙
œ
V œ

œ œ œ œ ˙˙ .

œ œ œ œ

œœ

œœ

соз – да – вый

? œœ

œ

œ

œ

œ

œœ

мя

и

ре – кий

˙

˙

? œ œ œ œ ˙˙

œ œ œ œ

œ ˙

œ ˙

œœ

над – гроб

˙.

V ˙.
Ал

? ˙˙ ..

˙.

˙.

œœ ˙˙

ли – лу

œ ˙

œ ˙

˙˙

˙
˙

а

ко – же по – ве – лел

˙˙

˙˙

ми:

я

œœ

˙

˙

˙˙

ко

œœ

˙˙ ..

ры

да

˙

˙

ал

œ œ ˙.

œ œ ˙.

œœ # ˙˙

œ

œ

œ

œ

˙˙ .

.

ни – е

œœ

œœ œœ ˙˙

œœ ˙˙

˙

˙

ли – лу

œ ˙

œ ˙

и – я,

˙˙

œ

œ

дем,

˙˙

ww

ще

песнь:

˙

˙

œ

œ

œœ œœ w

w

ww

˙˙

# ˙˙

ал – ли – лу

œ œ ˙

œ œ ˙

е – си

œ

œ

˙

˙

˙˙

˙˙

œœ

w

œ œ w

тво – ря –

˙

˙

си,

œœ

˙˙

˙˙

œœ

зем – ля

мо – же вси че – ло – ве – цы пой

œœ

˙ œ ˙

œ
˙

œœ

˙

œ œ œ œ œ œ œ w
œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

œœ œœ ˙ .

˙.
и – а,

е

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

но – е

œ

œ

я

˙˙

˙w

о – ты – де – ши,

˙˙ ..

? ˙˙

˙˙

œ

œ

œœ

œœ œœ ˙˙

˙ œ œ œœ œœ œ ˙˙

œ
œ
œ

˙

œ ˙

œœ

œœ ˙˙

и в зем-лю

дем,

˙˙

˙

V œœ œœ œœ œœ ˙

˙

V ˙

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

и

˙

˙

ww

я.

ww

От Фоминой недели до отдания Пасхи вместо икоса поём кондак, глас 8:

Àùå è âî ãðîá ñíèçøå=ë åñè, Áåçñìåðòíå,/ íî àäîâó ðàçðóøèë åñè ñè=ëó/ è âîñêðåñë
åñè, ÿêî ïîáåäèòåëü, Õðèñòå Áî=æå,/ æåíàì ìèðîíîñèöàì âåùàâûé: ðà=äóéòåñÿ,/ è Òâîèì
àïîñòîëîì ìèð äà=ðóÿé, ïàäøèì ïîäàÿé âîñêðåñå=íèå.
Песнь 7

V œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

Ро – со – да – тель – ну

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

у – бо пещь

œœ

œœ

œœ

œœ

œ
œ

˙˙

˙˙

œœ

˙˙

со – де

œœ

˙˙

œœ

˙˙

ла

Ан

œœ

˙

˙

˙˙

гел

˙˙

Последование Панихиды – Библиотека Г.А.Смирнова – www.precentor.ru

V œœ

œœ

œœ

œœ

˙˙

œœ

œœ

œœ

пре – по – доб – ным от – ро – ком,

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

˙˙

V œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

ве – ле – ни – е

œ

œ

œ

V œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

Бо – жи – е

бла – го – сло – вен

œ

œ

œ

œœ

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

хал – де

œœ

œœ

œœ

˙˙

œœ

œœ

œœ

œœ

и

же

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

? œ

œ

œ

œ

œ

V œ

œœ

жерт – ву

ток – мо

? œœ

œ

œ

œœ

во – до – ю

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

по – па – лил

œ

œ

˙˙

œœ

˙˙

е – же хо – те – ти,

œ

œ

œ

œ

œ

œ

˙˙

˙

˙

˙˙

˙

˙

œœ

˙˙

во – пи

ти:

˙

˙

œ

˙˙

œ

œ

˙œ

œœ

˙

˙

˙

˙
˙˙
е

˙

˙

си,

вся

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

œœ ˙˙

си

и пра – вед – на – го

œœ œœ œœ

œ ˙

œ ˙

˙

˙

œœ

œœ

œ œ œ

œ œ œ

œœ

œœ

œœ

œœ

бо тво – ри – ши, Хрис – те,

œœ

œœ # œœ œœ œœ

œœ

ww

˙˙

˙˙

˙˙

œ

œ

œœ

ших.

е

œ

œ

œœ

œœ

Тя пре – воз – но – сим во вся

œ

œ

˙˙

˙˙

œœ

œ

œ

на

˙˙

œœ

˙˙

œ

œ

о – тец

œœ

œ

˙

˙

˙˙

ю – ще – е,

ww

œœ

˙œ

œœ

œœ

? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œœ

œœ

œœ

Из пла – ме – не пре – по – доб-ным ро – су ис – то – чил

œœ

œœ

# œœ œœ œœ

œ ˙

V œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ ˙

œœ

œœ

œœ

Песнь 8

œ

V œ

˙˙

о – па – ля

œ

œ

œœ

Бо – же

œœ

у – ве – ща

œ

œ

œœ

œœ

œœ

му – чи – те – ля

е – си,

œœ

˙˙

˙

˙

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

ww

ве

ки.

˙

˙

ww

œœ

Последование Панихиды – Библиотека Г.А.Смирнова – www.precentor.ru

Диакон: “Áîãîðîäèöó è Ìàòåðü Ñâåòà â ïåñíåõ âîçâåëè÷èì”, мы же:

V œœ

œœ

œœ

œœ

Ду – си

œ

œœ

и

ду – ши

œœ

œœ

Песнь 9

˙

Бо

? w˙

V œœ

на

œ

œ

œœ

Сло

? ˙

˙
œ
V œ

? œ

œ

˙˙

œœ

же

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

во – пло – щен

˙˙

œ

œ

œ

œ

˙

˙

œœ

œœ

˙˙

ны – ми

œœ

œœ

œœ

во

˙

˙

œœ

˙˙

но,

˙

˙

œœ

˙˙

лят

Тя,

Гос

˙˙

œœ

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

Е – го – же

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ # œœ œœ œœ

и,

Тя

у – бла – жа

w

w

œœ

œ

œ

˙

˙

œœ

˙

˙

˙˙

œœ

ти,

˙˙

˙˙

˙˙

˙
˙

œœ

œœ

˙˙

де – ти,

# œœ

че – ло – ве

˙˙

œ

œ

˙˙

œœ

œ

œ

œ

œ

ww

˙

˙

w

w

œ

œ

œœ

ви

œœ

œ

œ

˙

˙

но

ве – ли – ча

œ

œ

œœ

˙˙

œœ

ww

по – ди.

взи – ра

œœ

я – ви – ся

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

˙

˙

ан – гель – сти – и

œœ

œœ

œœ # ˙˙

не – воз – мож

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

ком

чи – ни

œœ

œœ

во

œœ

œœ

œœ

˙˙

Все – чис – та – я,

œœ

œœ

œœ

œœ

œ
œ

˙

˙

œœ

œœ

œœ

же,

œœ

˙˙

не сме – ют

œœ

œœ

œœ

œ

œ

˙˙

œ

œ

œœ

че – ло – ве

˙˙

с не – бес

œœ

га

То – бо – ю

˙

V ˙

œœ

˙˙

œœ

пра – вед – ных вос – хва

œœ

œœ

˙˙

œœ

œœ

œœ

Не – го

œ

œœ

˙˙

˙˙

œœ

œœ

˙˙

˙

œœ

œœ

˙˙

ком

˙˙

œœ

œœ

˙˙

ю

ще

˙

œ

œœ

œ

ww
ем.

w

w

˙˙

Последование Панихиды – Библиотека Г.А.Смирнова – www.precentor.ru

Ñâÿòûé Áî==æå, Ñâÿòûé Êðå==ïêèé, Ñâÿòûé Áåçñìå==ðòíûé, ïîìè==ëóé íàñ. (трижды)

Ñëà==âà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äó==õó è íû==íå è ïðè==ñíî è âî âåêè âåêîâ. Àìè==íü.
Ïðåñâÿòàÿ Òðî==èöå, ïîìè==ëóé íàñ: Ãî==ñïîäè, î÷èñòè ãðåõè íà==øà: Âëàäû==êî ïðîñòè
áåççàêî==íèÿ íàøà: Ñâÿòû==é, ïîñåòè è èçöåëè íå==ìîùè íàøà, è==ìåíå Òâîåãî ðà==äè.
Ãî==ñïîäè ïîìè==ëóé, (трижды)
Ñëà==âà Îòöó è Ñûíó è Ñâÿòîìó Äó==õó è íû==íå è ïðè==ñíî è âî âåêè âåêî==â. Àìè==íü.
Îò÷å íàø, èæå åñè== íà íåáåñå==õ, äà ñâÿòèòñÿ è==ìÿ Òâîå, äà ïðèäåò öà==ðñòâèå Òâîå: äà áóäåò
âî==ëÿ Òâîÿ, ÿêî íà íåáåñè== è íà çåìëè==. Õëå==á íàø íàñóùíûé äà==æäü íàì äíåñü, è îñòà==âè íàì
äî==ëãè íà==øà, ÿ==êîæå è ìû== îñòàâëÿ==åì äîëæíèêî==ì íàøèì: è íå ââåäè== íàñ âî èñêóøå==íèå, íî
èçáà==âè íàñ îò ëóêà==âàãî.
или нараспев:

œ

V .. œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

ww

Трижды

..

Свя – тый Бо – же, Свя – тый Креп-кий, Свя – тый Без-смерт-ный, по – ми – луй нас.

? .. œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

ww

..

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w

V œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
Сла-ва От-цу и Сы-ну и Свя-то-му Ду-ху и ны-не и прис-но

и во ве – ки ве-ков. А-минь.

? œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ww

œ
V œ

œœ

? œœ

œœ

œ

V œ

œœ

œœ

œœ

Пре – свя – та – я

œœ

œœ

œœ

Вла – ды – ко

? œœ

œ

и

? œœ

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

прос – ти

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

Тро – и – це, по – ми – луй нас: Гос – по – ди,

œœ

из – це – ли

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

без – за – ко – ни – я

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

не – мо – щи

œœ

œœ

œœ

на – ша,

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

ww

œœ

на – ша:

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

по – се – ти

œ

œ

ра

œœ

œœ

Свя – тый,

и – ме – не Тво – е – го

œœ

œœ

œœ

œœ

ww

œœ

œœ

œœ

о – чис – ти гре – хи

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

на – ша:

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

ww

ди.

ww

œ

œ

œ

V œ

œœ

Последование Панихиды – Библиотека Г.А.Смирнова – www.precentor.ru

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

ww

Гос – по – ди, по – ми – луй, Гос – по – ди, по – ми – луй, Гос – по – ди, по – ми

? œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

ww

ww

луй.

ww

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w

V œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
Сла-ва От-цу и Сы-ну и Свя-то-му Ду-ху и ны-не и прис-но и во ве – ки ве-ков. А-минь.

? œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ww

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

Vœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
От – че наш, и – же

е – си

на

не – бе – сех, да свя – тит – ся

и – мя Тво – е,

да при -дет

? œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œ
V œ

œœ

œœ

œœ

царст-ви – е

? œœ

œ
V œ

œ

œ

œœ

Хлеб наш

? œœ

œ

œœ

œœ

œ

œ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ww

Тво – е:

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

да бу- дет во – ля Тво – я,

œ

œ

œœ

я – ко на не – бе – си и на зем-ли.

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ w
œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

на – сущ – ный даждь нам днесь, и

œœ

œœ

я – ко – же

? œœ

œœ

œ

œ

œœ

и

œ

œ

œœ

œœ

œœ

мы

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

о – ста – ви

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

о – ста – вля – ем долж – ни – ком

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œ

œœ

нам

œœ

œœ

œœ

дол – ги

ww

на

w

w

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

Vœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
и

œœ

на – ша,

œœ

œœ

шим:

˙˙

ww

w
w

œœ

ww

не вве – ди нас во ис – ку – ше – ни – е, но из – ба – ви нас от лу – ка – ва – го.

? œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

˙

˙

˙

œœ

ww

œœ

˙

Последование Панихиды – Библиотека Г.А.Смирнова – www.precentor.ru

ww

А – минь.

? ˙˙

V

˙

? ˙
œ

œœ œœ œœ ˙˙

œœ

œ œ œ ˙

œ œ œ ˙

œ

V #œ

œ

œ

˙˙

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

w

˙

˙˙

œœ

œœ

˙

˙

˙˙

ю

их во бла-жен-ней жиз-ни,
ю

˙˙

˙˙

œœ

че.

œœ

˙

œœ

˙

˙

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

ду – шу раба Твое- го,

ду – ши раб Тво – их,
ду – шу рабыТвое – я,

я – же

œœ

œœ

œœ

Те – бе,

у

я – ко

˙˙

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œ

œ

œœ

œ

œ

œœ

œ

œ

˙˙

œ

œ

œœ

˙

˙

у – по – ко – е – ва – ют – ся,

œœ

œœ

œœ

œœ

˙

˙

œ

œ

˙

˙

Е – дин е – си Че – ло – ве – ко – лю

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

V

œœ œœ œœ œœ ˙˙

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

˙˙

о – ко – ван-ных раз – ре – ши – вый,

? œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

˙˙

# ˙˙

œœ

œœ œœ œœ œœ ˙˙

œœ

Сам и

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

ди,

œœ

˙

˙

œœ

у – по – кой

œ

œ

˙˙

ww

œ

œ

œ

œ

бец.

w

w

˙

со – ше-дый во ад и

œœ

œœ

у – зы

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

˙˙

ду – шу раба Твое – го

ду – ши раб Тво – их
ду – шу рабыТвое – я

œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Сла-ва От – цу и Сы-ну и Свя-то – му Ду – ху. Ты е – си Бог,

? œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

˙

˙

˙˙

? œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ w˙

V

œœ

˙˙

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙

Vœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
и

œœ

В по – ко – и – щи Тво – ем, Гос – по

и – де – же вси свя – ти – и Тво – и

? œ

œ

œœ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

˙˙

œœ

œœ

ду – шу раба Твое – го

ду – ши раб Тво – их,
ду – шу рабы Твое – я

со – хра – ня – я

у – по-кой,

œœ

œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

Че – ло – ве – ко – люб

? œœ

˙˙

œ œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ œ ˙

Спа – се,

˙˙

# ˙˙

Со ду – хи пра-вед-ныхскон-чав – ше – ся,

w

w

˙˙

˙˙

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

˙

˙

œœ

œœ

ww

у – по – кой.

œœ

œœ

w

w

Последование Панихиды – Библиотека Г.А.Смирнова – www.precentor.ru

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙˙

Vœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

И ны-не и прис-но и во ве – ки ве-ков. А – минь.Е – ди – на Чис-та

? œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

V

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

Сугубая ектения

œ

V #œ

œœ

? œ

œ

œ

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œ ˙

œ ˙

œœ

œœ

œœ

я

и Не-по-роч-на – я

œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ

œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

˙˙

ww

œ œ œ œ œ œ ˙

œ œ œ œ œ œ ˙

˙

˙

w

w

ду – ши – е – го.

мо – ли спас-ти – ся ду-шам
их.
ду – ши
е – я.

Де – ва, Бо – га без се – ме – не рожд – ша – я,

˙

? œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙

œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙

œœ ˙˙

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

ww

n ww

Гос – по – ди, по – ми – луй, Гос – по – ди, по – ми – луй, Гос – по – ди, по – ми

œ

œ

œ

œ

œœ

ww

˙

V #˙

˙˙

По – дай,

? ˙

˙

œœ

œœ

œœ

˙˙

œœ

˙

˙

j

œœ
J

j

œœ
J

˙

˙

w

w

œ.

V #œ.

j

œœ
J

j

œœ
J

œ

V œ

Гос

? œœ

j

œ
œ
J

j

œ
œ
J

по – ди,

# œœ

œœ

по

œœ

ди,

œœ

j

œ
œ
J

j

œ
œ
J

по

œ

œœ

œœ

œœ

œœ

œœ

˙

˙

j

œœ
J

ww

œœ ..

j

œ
œ
J

Гос

œ.

œ.

ми

w

œ

œ

œ

œ

œ

j

œœ
J
j
œ
œ
J

œ

w

w

ww

по – ми

œ

œ

w

w

j

œœ
J
j
œ
œ
J

по – ди,

œ

œœ

œœ

Гос – по – ди,

по – ми – луй,

œ

œœ

# ˙˙

n ww

Сугубая ектения А.Архангельского

? œ.

œ.

œœ

Гос – по – ди.

w

w

Гос

œœ

луй.

ww

n ww

луй.

j

œœ
J

j

œœ
J

j

œ
œ
J

w

w

j

œ
œ
J

j

œœ
J
j
œ
œ
J

по – ми – луй,

# ww

луй.

œ

w

w

V ˙˙

Последование Панихиды – Библиотека Г.А.Смирнова – www.precentor.ru

˙˙

? ˙˙ ˙˙
Веч

˙˙

˙˙

ww

ww

на – я

па

ww

ww

ww

w

w

Vw

˙˙

˙

ww

па

œœ

? œœ

œœ

V œœ

œœ

Ду – ша

Ду – ши
Ду – ша

œœ

œœ

его

их
ея

во

во
во

œœ

œœ

˙w

˙

œœ

˙˙

˙˙

бла – гих

бла – гих
бла – гих

œœ

œœ

˙˙

œ

œ

œœ

˙˙

˙˙

? œœ

œœ

тый

˙˙

˙

Бо

œ

V œ

œœ

˙˙

œœ

тый

œ

V œ
Свя

Свя

? œœ

œœ

˙˙

˙

˙˙

œœ

œ

˙˙

˙

ww

# ww

ww

веч

на – я

па

мять.

b ˙˙

ww

w

w

˙

˙˙

œœ

œœ

b œœ

œ˙

œœ

œœ

œ

œ

œ

œ

œ

˙

œ

b œœ

˙˙

во – дво – рит

во – дво – рят
во – дво – рит

# ˙˙

ww

и

род.

˙

˙

˙˙

œœ

œœ

˙˙

˙˙

же,

Свя

тый

Креп

œœ

˙˙

˙

# ˙˙

по – ми

œœ

˙

˙

œœ

œœ

œœ

ww

œœ

œ

œ

œœ

˙˙

˙

˙˙

Без – смерт – ный,

œœ

ww

w

на – я

˙˙

˙˙

œœ

˙˙

˙

œ

œ

˙˙

w

w

в род

˙

˙

веч

˙˙

f

˙w

œœ

˙

па – мять е – го

па – мять
их
па – мять е – я

мять,

˙˙

ww

˙˙

˙

# ww .

f

˙˙

˙˙

ww

œœ

? œœ

˙˙

˙

мять,

ww

V œœ

˙˙

˙

# ww .

? ww

и

и
и

ww

˙

˙

ся,

ся,
ся,

˙˙

w

ww

˙˙

˙˙

˙˙

ww

луй

нас.

˙

˙

˙˙

ww

кий,

˙˙

Панихи́да — заупокойное богослужение. По своей структуре представляет собой краткую заупокойную утреню. Может совершаться в доме умершего, в храме и на могиле: на 3-й, 9-й, 40-й день по смерти, а также в годовщину смерти, в день рождения усопшего и именин усопшего.

При совершении панихиды на канун (невысокий столик с распятием и свечами) ставится коливо(кутия), которое после благословения его священником  вкушается всеми участниками поминальной службы.

В Русской Православной Церкви традиционно суббота является днем поминовения усопших. Есть особые субботы в церковном календаре, когда совершаются особые поминовения усопших:

Мясопустная суббота — перед Масленицей, за восемь дней до начала Великого поста.
Вторая, Третья и Четвертая суббота Великого Поста.
Троицкая суббота — накануне дня Святой Троицы.

Панихида служится только по крещенным православным христианам.

Ноты Панихиды обиходного напева:

Панихида обиходдного напева. Часть 1

Панихида обиходдного напева. Часть 2

Панихида обиходдного напева. Часть 3

Панихи́да – заупокойное богослужение, на котором молитвенно поминаются усопшие и в уповании на милосердие Божие, испрашивается им прощение согрешений и блаженная вечная жизнь. Совершаются панихиды как до погребения усопшего, так и после, обычно в 3-й, 9-й, 40-й день по смерти, в дни его рождения, тезоименитства, в годовщину смерти и вообще при поминовении усопших. Совершать Панихиду можно в храме, дома и на кладбище.

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, (12 раз). Сла́ва, и ны́не:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу (поклон).

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему (поклон).

Таже псалом 90.

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́ и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи, и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися, ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стрелы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от страны́ твое́й ты́сяща, и тьма одесну́ю тебе́, к тебе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́; Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к тебе́ зло, и ра́на не прибли́жится телеси́ твоему́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о тебе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́; на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и́; покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́, с ним есмь в ско́рби, изму́ его́ и просла́влю его́, долгото́ю дней испо́лню его́ и явлю́ ему́ спасе́ние Мое́.

Слава, и ныне: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды.)

Глас 8: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 1: Блаже́ни, я́же избра́л, и прия́л еси́, Го́споди.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 2: Па́мять их в род и род.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Стих 3: Ду́ши их во благи́х водворя́тся.

Припев: Аллилу́иа. Аллилу́иа. Аллилу́иа.

Тропарь, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Слава, и ныне: Тебе́ и сте́ну и приста́нище и́мамы, / и моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, / Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.

И тропари:

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни и дверь ра́йскую, / да обря́щу и аз путь покая́нием: / поги́бшее овча́ аз есмь, / воззови́ мя Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́гнца Бо́жия пропове́давше, / и закла́ни бы́вше я́коже а́гнцы, / и к жи́зни нестаре́емей святи́и, / и присносу́щней преста́вльшеся. / Того́ приле́жно му́ченицы моли́те, / долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, / вси в житии́ крест я́ко яре́м взе́мшии, / и Мне после́довавшии ве́рою, / прииди́те наслади́теся, / и́хже угото́вах вам по́честей, / и венце́в небе́сных.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

О́браз есмь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, / а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний: / уще́дри Твое́ созда́ние Влады́ко, / и очи́сти Твои́м благоутро́бием, / и возжеле́нное оте́чество пода́ждь ми, / рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Дре́вле у́бо от не су́щих созда́вый мя, / и о́бразом Твои́м Боже́ственным почты́й, / преступле́нием же за́поведи / па́ки мя возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых, / на е́же по подо́бию возведи́ / дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Упоко́й Бо́же рабы́ Твоя́, / и учини́ я в раи́, / иде́же ли́цы святы́х Го́споди, / и пра́ведницы сия́ют я́ко свети́ла, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й, / презира́я их вся согреше́ния.

Сла́ва: Трисия́тельное еди́наго Божества́, благоче́стно пое́м вопию́ще: / Свят еси́ О́тче Безнача́льный, / Собезнача́льный Сы́не, и Боже́ственный Ду́ше: / просвети́ нас ве́рою Тебе́ служа́щих, / и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ны́не: Ра́дуйся Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, / Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние: / Тобо́ю да обря́щем рай, / Богоро́дице Чи́стая благослове́нная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́ Бо́же. (Трижды.)

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

И седален, глас 5:

Поко́й, Спа́се наш, / с пра́ведными рабы́ Твоя́, / и сия́ всели́ во дворы́ Твоя́, / я́коже есть пи́сано, / презира́я, я́ко благ, прегреше́ния их / во́льная и нево́льная, / и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Слава, и ныне, Богородичен: От Де́вы возсия́вый мiру, Христе́ Бо́же, / сы́ны све́та То́ю показа́вый, / поми́луй нас.

Таже, псалом 50.

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Канон, глас 6.

Песнь 1.

Ирмос: Я́ко по су́ху пешеше́ствовав Изра́иль, / по бе́здне стопа́ми, / гони́теля фарао́на / ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь / пои́м, вопия́ше.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 3.

Ирмос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Седален, глас 6:

Вои́стинну суета́ вся́ческая, / житие́ же сень и со́ние, / и́бо всу́е мяте́тся всяк земноро́дный, / я́коже рече́ Писа́ние: / егда́ мiр приобря́щем, / тогда́ во гроб всели́мся, / иде́же вку́пе ца́рие и ни́щии. / Те́мже, Христе́ Бо́же, / преста́вльшияся упоко́й, / я́ко Человеколю́бец.

Слава, и ныне, Богородичен: Всесвята́я Богоро́дице, / во вре́мя живота́ моего́ не оста́ви мене́, / челове́ческому предста́тельству не вве́ри мя, / но Сама́ заступи́ и поми́луй мя.

Песнь 4.

Ирмос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь / боголе́пно пое́т, взыва́ющи / от смы́сла чи́ста, о Го́споде пра́зднующи.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 5.

Ирмос: Бо́жиим / све́том Твои́м, Бла́же, / у́тренюющих Ти ду́ши / любо́вию озари́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 6.

Ирмос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Твоему́ прите́к, вопию́ Ти: / возведи́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец,

отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Икос: Сам еди́н еси́ безсме́ртный, / сотвори́вый и созда́вый челове́ка: / земни́и у́бо от земли́ созда́хомся, / и в зе́млю ту́южде по́йдем, / я́коже повеле́л еси́, созда́вый мя и реки́й ми: / я́ко земля́ еси́, и в зе́млю оты́деши: / а́може вси челове́цы по́йдем, / надгро́бное рыда́ние, творя́ще песнь: / аллилу́ия.

Песнь 7.

Ирмос: Росода́тельну у́бо пещь / соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие, / мучи́теля увеща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 8.

Ирмос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́ / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Христе́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, / Го́спода.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь 9.

Ирмос: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Запевы:

Поко́й, Го́споди, / ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну, / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно, / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Ду́си и ду́ши пра́ведных восхва́лят Тя, Го́споди.

Катавасия: Бо́га / челове́ком невозмо́жно ви́дети, / на Него́же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во Воплоще́нно, / Его́же велича́юще, / с небе́сными во́и Тя ублажа́ем.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды) Слава, и ныне:

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

И абие поют тропари сия. Глас 4:

Со ду́хи пра́ведных сконча́вшихся, / ду́ши раб Твои́х, Спа́се, упоко́й, / сохраня́я их во блаже́нной жи́зни, / я́же у Тебе́, Человеколю́бче.

В поко́ищи Твое́м, Го́споди, / иде́же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, / упоко́й и ду́ши раб Твои́х, / я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Слава: Ты еси́ Бог соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́вый, / Сам и ду́ши раб Твои́х упоко́й.

И ныне: Еди́на чи́стая и непоро́чная Де́во, Бо́га без се́мене ро́ждшая, / моли́ спасти́ся душа́м их.

Молитва

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пшаго раба́ Твоего́ (усо́пшую рабу́ Твою́, усо́пших раб Твои́х) (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная его́ (ея́) согреше́ния и нево́льная, возставля́я его́ (ю) во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабу́ Твоему́ (рабе́ Твоей, рабо́м Твои́м) (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды.

Живы́ми и ме́ртвыми облада́яй, Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, ду́ши от нас преста́вльшихся рабо́в Свои́х , в селе́ниих пра́ведных учини́, в не́дрех Авраа́ма упоко́й и с пра́ведными сопричти, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

И абие: Во блаже́нном успе́нии ве́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, усо́пшим рабо́м Твои́м , и сотвори́ им ве́чную па́мять.

Поют: Ве́чная па́мять, (трижды.)

По традиции также поют:

Ду́ши их во благи́х водворя́тся и па́мять их в род и род.

Святы́й Бо́же, Святы́й кре́пкий, Святы́й безсме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here