Православная литургия текст

Детально: православная литургия текст - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Пришед иерей во храм святый и наложив на себя епитрахиль, стоя пред царскими враты, глаголет: Благослове́н Бог наш всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. И учиненный чтец глаголет: Ами́нь. Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Царю́ Небе́сный: Трисвятое. Пресвята́я Тро́ице: О́тче наш: Возглас: Я́ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сына́, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Чтец: Ами́нь. Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́не: Прииди́те, поклони́мся: трижды. И 9–й час. По немже отпуста не бывает, но глаголет иерей начало: Благослове́н Бог наш: И чтец: Ами́нь. Прииди́те, поклони́мся: И псалом 103: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, Го́споди Бо́же мой: На Всенощном бдении диакон: Воста́ните! Лик: Го́споди, благослови́! Иерей: Сла́ва Святе́й, и Единосу́щней, и Животворя́щей, и Неразде́льней Тро́ице всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Клирицы в алтаре: Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́ Царе́ви на́шему Бо́гу. Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Ему́. Псалом 103. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зело́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на крилу́ ве́треню. Творя́й А!нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Твоего́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Твоего́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят поля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ниже́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, посреде́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от среды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от плода́ дел Твои́х насы́тится земля́. Прозяба́яй траву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, извести́ хлеб от земли́. И вино́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити лице́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся древа́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть луну́ во времена́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу себе́. Возсия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я!ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися земля́ тва́ри Твоея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть числа́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо корабли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Тебе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Тебе́ им соберу́т, отве́рзшу Тебе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Тебе́ лице́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Твоего́, и сози́ждутся, и обнови́ши лице́ земли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Воспою́ Го́сподеви в животе́ мое́м, пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от земли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь. Я!ко возвели́чишася дела́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́. Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. Иерей же, пред святыми дверьми став откровенною главою, глаголет молитвы светильничныя. Таже ектения великая. Диакон: Ми́ром Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О ми́ре всего́ мiра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имярек), и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имярек), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О граде́ сем (или о ве́си сей, или о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́ и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О бла́горастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. Лик: Го́споди, поми́луй. Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. Лик: Тебе́, Го́споди. Возглашение: Я!ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь, и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Таже кафисму. Аще убо есть неделя, стихословим кафизму 1–ю. Аще Богородичный праздник, или святый, имеяй полиелей, поем: Блаже́н муж: первый антифон. Псалом 1 Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́иа, трижды. И на пути́ гре́шных не ста, и на седа́лищи губи́телей не се́де, но в зако́не Госпо́дни во́ля eго́, и в зако́не Его́ поучи́тся день и нощь. И бу́дет я́ко дре́во насажде́нное при исхо́дищих вод, е́же плод свой даст во вре́мя свое́, и лист eго́ не отпаде́т, и вся, ели́ка а́ще твори́т, успе́ет. Не та́ко нечести́вии, не та́ко, но я́ко прах, eго́же возмета́ет ветр от лица́ земли́. Сего́ ра́ди не воскре́снут нечести́вии на суд, ниже́ гре́шницы в сове́т пра́ведных. Я!ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. Аллилу́иа, трижды. Псалом 2 Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. Расто́ргнем у́зы их и отве́ржем от нас и́го их. Живы́й на Небесе́х посмее́тся им, и Госпо́дь поруга́ется им. Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом свои́м и я́ростию Свое́ю смяте́т я́. Аз же поста́влен есмь Царь от Него́ над Сио́ном, горо́ю свято́ю Его́, возвеща́яй повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́. Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. И ны́не, ца́рие, разуме́йте, накажи́теся вси судя́щии земли́. Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Аллилу́иа, трижды. Приими́те наказа́ние, да не когда́ прогне́вается Госпо́дь и поги́бнете от пути́ пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его́. Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. Аллилу́иа, трижды. Псалом 3 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Аллилу́иа, трижды. Я!ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аллилу́иа, трижды. Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. Малая ектения. Диакон: Па́ки и па́ки ми́ром Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. Лик: Го́споди, поми́луй. Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. Лик: Тебе́, Го́споди. Возглашает священник: Я!ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. И абие, Го́споди, воззва́х, в прилучившийся глас. Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя. / Услы́ши мя, Го́споди. Первый лик: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди. Вторый лик: Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю / — же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди. И по чину стихи: Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Я!ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я!ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним возвещу́. Внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́. На 10, стихиры: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́. Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне. На 8: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой. Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́. На 6: А!ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? Я!ко у Тебе́ очище́ние есть. И!мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди, потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, упова́ душа́ моя́ на Го́спода. На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния да упова́ет Изра́иль на Го́спода. Я!ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́. На 2: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. Я!ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. Сла́ва: Святаго минеи. И ны́не: Богородичен. Аще несть святаго Сла́ва, и ны́не: Богородичен. Молитва входа. Иерей: Ве́чер, и зау́тра, и полу́дне, хва́лим, благослови́м, благодари́м и мо́лимся Тебе́, Влады́ко всех: испра́ви моли́тву на́шу, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, и не уклони́ серде́ц на́ших в словеса́ или́ в помышле́ния лука́вствия, но изба́ви нас от всех ловя́щих ду́ши на́ша, я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи наши, и на Тя́ упова́хом, да не посрами́ши нас, Бо́же наш. Я!ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Диакон: Благослови́, влады́ко, святы́й вход. Священник благословляя, глаголет: Благослове́н вход святы́х Твои́х, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. И возглашает диакон: Прему́дрость, про́сти. Творение Софрония, патриарха Иерусалимскаго. Лик: Све́те ти́хий святы́я сла́вы, Безсме́ртнаго, Отца́ Небе́снаго, Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. Досто́ин еси́ во вся времена́ пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, те́мже мiр Тя сла́вит. По входе же, положив обычный поклон, диакон, аще же несть, священник, глаголет прокимен дне. Диакон: Во́нмем. Священник: Мир всем. Людие: И ду́хови твоему́. Диакон: Прему́дрость! Проки́мен, глас: Аще же есть суббота вечера, глаголет на глас 6: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.м Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася. Стих: И!бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний. В неделю вечера, глас 8: Се ны́не благослови́те Го́спода, вси раби́ Госпо́дни. Стих: Стоя́щии в хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. В понедельник вечера, глас 4: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. Стих: Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́. Во вторник вечера, глас 1: Ми́лость Твоя́, Го́споди, пожене́т мя вся дни живота́ моего́. Стих: Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т, на ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя. В среду вечера, глас 5: Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя, и в си́ле Твое́й суди́ ми. Стих: Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х. В четверток вечера, глас 6: По́мощь моя́ от Го́спода, сотво́ршаго не́бо и зе́млю. Стих: Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́мощь моя́. В пяток вечера, глас 7: Бо́же, засту́пник мой еси́ Ты, и ми́лость Твоя́ предвари́т мя. Стих: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя. На велицей вечерне, аще есть паримии, и глаголет диакон: Диакон: Прему́дрость. Чтец: заглавие паримии. Диакон: Во́нмем. И чтение. Священник: Мир ти. Чтец: И ду́хови твоему́. Ектения сугубая. Диакон: Рцем вси от всея́ души́, и от всего́ помышле́ния на́шего рцем. Лик: Го́споди, поми́луй. Го́споди Вседержи́телю, Бо́же оте́ц на́ших, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. Лик: Го́споди, поми́луй. Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй. Лик: Го́споди, поми́луй, трижды. Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе имярек, и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имярек), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей. Лик: Го́споди, поми́луй, трижды. Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. Лик: Го́споди, поми́луй, трижды. Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́), и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде лежа́щих и повсю́ду, правосла́вных. Лик: Го́споди, поми́луй, трижды. Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих, бра́тии свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́). Лик: Го́споди, поми́луй, трижды. Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. Лик: Го́споди, поми́луй, трижды. Возглашает священник: Я!ко ми́лостив и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Сподо́би, Го́споди: Таже лик: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. Тебе́ подоба́ет хвала́. Тебе́ подоба́ет пе́ние, Тебе́ сла́ва подоба́ет, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Ектения просительная. Диакон: Испо́лним вече́рнюю моли́тву на́шу Го́сподеви. Лик: Го́споди, поми́луй. Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. Лик: Го́споди, поми́луй. Ве́чера всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна у Го́спода про́сим. Лик: Пода́й, Го́споди. А!нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших у Го́спода про́сим. Лик: Пода́й, Го́споди. Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших у Го́спода про́сим. Лик: Пода́й, Го́споди. До́брых и поле́зных душа́м нашим, и ми́ра мiрови у Го́спода про́сим. Лик: Пода́й, Го́споди. Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти у Го́спода про́сим. Лик: Пода́й, Го́споди. Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на стра́шнем суди́щи Христо́ве про́сим. Лик: Пода́й, Го́споди. Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. Лик: Тебе́, Го́споди. И священник возглашает: Я!ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Священник: Ми́р всем. Лик: И ду́хови твоему́. Диакон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. Лик: Тебе́, Го́споди. Молитва главоприклонения. Священник: Го́споди Бо́же наш, приклони́вый небеса́ и соше́дый на спасе́ние ро́да челове́ческаго, при́зри на рабы́ Твоя́ и на достоя́ние Твое́. Тебе́ бо стра́шному и человеколю́бцу судии́, Твои́ раби́ подклони́ша главы́, своя́ же покори́ша вы́я, не от челове́к ожида́юще по́мощи, но Твоея́ ожида́юще ми́лости и Твоего́ ча́юще спасе́ния, я́же сохрани́ на вся́кое вре́мя и по настоя́щем ве́чере, и в приходя́щую но́щь, от вся́каго врага́, от вся́каго проти́внаго де́йства диа́вольскаго и от помышле́ний су́етных, и воспомина́ний лука́вых. Таже возглашает священник: Бу́ди держа́ва Ца́рствия Твоего́ благослове́на и препросла́влена, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Лития. Таже исходим в притвор, поюще стихиру храма или праздника, совершающе литию. Священник же и диакон с кадильницею исходят вкупе северною страною, предыдут же им со двема лампадома. Сла́ва, святаго. И ны́не, Богородичен. И по сих глаголет диакон (аще ли несть диакона, священник) молитвы сия: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мiр Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О!льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа и Ермоге́на, святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и Анны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас. Лик: Го́споди, поми́луй, 40. Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, благочести́вых лю́дех и власте́х ея́, о держа́ве, побе́де, пребыва́нии, ми́ре, здра́вии, спасе́нии их, и Го́споду Бо́гу на́шему наипа́че поспеши́ти и пособи́ти во всех и покори́ти под но́зе их вся́каго врага́ и супоста́та. Лик: Го́споди, поми́луй, 30. Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем Святе́йшем Патриа́рхе (имярек), и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епископе имярек) (аще же во обители: и о архимандри́те, или игу́мене на́шем имярек) и о всем во Христе́ бра́тстве на́шем, и о вся́кой души́ христиа́нстей, скорбя́щей же и озло́бленней, ми́лости Бо́жия и по́мощи тре́бующей; о покрове́нии гра́да сего́, и живу́щих в нем (или ве́си сея́ и живу́щих в ней, или святы́я оби́тели сея́ и живу́щих в ней); о ми́ре, и состоя́нии всего́ мiра; о благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й; о спасе́нии и по́мощи со тща́нием и стра́хом Бо́жиим тружда́ющихся и служа́щих оте́ц и бра́тий на́ших; о оста́вльшихся и во отше́ствии су́щих; о исцеле́нии в не́мощех лежа́щих; о успе́нии, осла́бе, блаже́нней па́мяти и о оставле́нии грехо́в всех преждеотше́дших оте́ц и бра́тий на́ших, зде лежа́щих и повсю́ду правосла́вных; о избавле́нии плене́нных, и о бра́тиях на́ших во слу́жбах су́щих, и о всех служа́щих и служи́вших во святе́м хра́ме сем (аще же во обители: во святе́й оби́тели сей) рцем. Лик: Го́споди, поми́луй, 50. Еще́ мо́лимся о е́же сохрани́тися гра́ду сему́ (или ве́си сей), и свято́му хра́му сему́ (аще же во обители: святе́й оби́тели сей), и вся́кому гра́ду и стране́, от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни; о е́же ми́лостиву и благоуве́тливу бы́ти благо́му и человеколюби́вому Бо́гу на́шему, отврати́ти вся́кий гнев на ны дви́жимый, и изба́вити ны от належа́щаго и пра́веднаго Своего́ преще́ния и поми́ловати ны́. Лик: Го́споди, поми́луй, трижды. Еще́ мо́лимся и о е́же услы́шати Го́споду Бо́гу глас моле́ния нас, гре́шных, и поми́ловати нас. Лик: Го́споди, поми́луй, трижды. Таже поминает, яже хощет, живыя и мертвыя, тайно. Таже иерей: Услы́ши ны, Бо́же, Спа́сителю наш, упова́ние всех конце́в земли́ и су́щих в мо́ри дале́че, и ми́лостив, ми́лостив бу́ди, Влады́ко, о гресе́х на́ших, и поми́луй ны. Ми́лостив бо и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Иерей: Мир всем. Лик: И ду́хови твоему́. Диакон: Главы́ ва́ша Го́сподеви приклони́те. Лик: Тебе́, Го́споди. И всем приклоньшим главы, молится священник велегласно: Влады́ко многоми́лостиве, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, святы́х сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей: Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О!льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны и Фили́ппа и Ермоге́на, и святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А!нны, (и святаго имярек, егоже есть храм, и егоже есть день) и всех святы́х Твои́х, благоприя́тну сотвори́ моли́тву на́шу, да́руй нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, покры́й нас кро́вом крилу́ Твое́ю, отжени́ от нас вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жизнь. Го́споди, поми́луй нас и мiр Твой, и спаси́ ду́ши на́ша, я́ко благ и человеколю́бец. Лик: Ами́нь. Таже начинаем стихиры стиховны, и поюще входим во храм. Стихиры стиховны. Аще же суббота, глаголем: Стих: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. Стих: И!бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жется. Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня Го́споди, в долготу́ дний. Сла́ва, и ны́не, Богородичен. Молитва святаго Симеона Богоприимца. Лик: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром: я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, свет во открове́ние язы́ков, и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. Таже чтец, Трисвятое. По О!тче наш: Возглашает священник: Я!ко Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. И мы отпустительный тропарь. В субботу вечера: Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: / Благослове́на Ты в жена́х, и Благослове́н Плод чре́ва Твоего́, / я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших. Трижды. Предлагаются же на уготованном столе ради благословения пять хлебов, пшеница, и два сосуда на сие устроенныя: един исполнен вина от плода лознаго, другий же елеа. Диакон же кадит окрест стола, и иерея. Иерей же, взем един хлеб, знаменует им прочия хлебы и глаголет молитву сию велегласно: Диакон: Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. Иерей: Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, благослови́вый пять хле́бов и пять ты́сящ насы́тивый, Сам благослови́ и хле́бы сия, пшени́цу, вино́ и еле́й, и умно́жи сия́ во гра́де сем (или в ве́си сей, или во святе́й оби́тели сей), и во всем ми́ре твое́м, и вкуша́ющия от ни́х верныя освяти́. Я!ко Ты еси́ благословля́яй и освяща́яй вся́ческая, Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и всесвяты́м, и благи́м, и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Бу́ди И!мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. Трижды. Таже псалом 33. Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится душа́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спасе́ и́. Ополчи́тся А!нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Иерей: Благослове́ние Госпо́дне на вас. Того́ благода́тию и человеколю́бием, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Мы же: Ами́нь. И начинаем утреню с шестопсалмия. На утрени Начинаем шестопсалмие, со всяким молчанием и умилением слушающе: учиненный же брат со благоговением и страхом Божиим глаголет: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Трижды. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Дважды. Псалом 3. Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Псалом 37. Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я!ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. Я!ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. Я!ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я!ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я!ко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я!ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. Я!ко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. Вонми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́. Псалом 62. Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я!ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. Я!ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А!ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я!ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя земли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная. На у́тренних поуча́хся в Тя. Я!ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды, без поклонов. Го́споди поми́луй, трижды. Сла́ва, и ны́не: И исходит священник от алтаря и глаголет молитвы утренния тайно, стояй непокровен пред святыми дверьми. Псалом 87. Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́, я́ко испо́лнися зол душа́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ ктому́, и ти́и от руки́ Твоея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость себе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О!чи мои́ изнемого́сте от нищеты́, воззва́х к Тебе́, Го́споди, весь день, возде́х к Тебе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чудеса́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Тебе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чудеса́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в земли́ забве́нней? И аз к Тебе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши лице́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности моея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко вода́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й. Го́споди Бо́же спасе́ния моего́, во дни воззва́х, и в нощи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: приклони́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́. Псалом 102. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судьбу́ всем оби́димым. Сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до конца́ прогне́вается, ниже́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ниже́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я!ко по высоте́ небе́сней от земли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я!коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я!ко Той позна́ созда́ние на́ше, помяну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко трава́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А!нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся дела́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода. На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, благослови́, душе́ моя́, Го́спода. Псалом 142. Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я!ко погна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И!мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь. Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Сла́ва, и ны́не: Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́ Бо́же. Трижды. Великая ектения. Диакон: Ми́ром Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О свы́шнем ми́ре и спасе́нии душ на́ших, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О ми́ре всего́ мiра, благостоя́нии святы́х Бо́жиих церкве́й и соедине́нии всех, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О святе́м хра́ме сем и с ве́рою, благогове́нием и стра́хом Бо́жиим входя́щих в онь, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе (имярек), и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имярек), честне́м пресви́терстве, во Христе́ диа́констве, о всем при́чте и лю́дех, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О гра́де сем (или о ве́си сей, или о святе́й оби́тели сей), вся́ком гра́де, стране́, и ве́рою живу́щих в них, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О бла́горастворе́нии возду́хов, о изоби́лии плодо́в земны́х, и вре́менех ми́рных, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О пла́вающих, путеше́ствующих, неду́гующих, стра́ждущих, плене́нных и о спасе́нии их, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. О изба́витися нам от вся́кия ско́рби, гне́ва и ну́жды, Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. Лик: Го́споди, поми́луй. Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. Лик: Тебе́, Го́споди. Священник возглашает: Я!ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. И начинают пети: Бог Госпо́дь: По гласу тропаря дне. Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им. Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня. Стих: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла, от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших. Поется же Бог Госпо́дь: четырежды. Таже глаголется тропарь случивыйся дважды и Богородичен в тойже глас. И аще случатся два тропаря, всегда первый глаголется дважды, таже вторый и Богородичен. Посем же обычное стихословие. Малая ектения. Диакон: Па́ки и па́ки, ми́ром Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. Лик: Го́споди, поми́луй. Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. Лик: Тебе́, Го́споди. Священник возглашает: Я!ко Твоя́ держа́ва и Твое́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. По 2–м стихословии: Па́ки и па́ки: Возглашение: Я!ко благ и человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Аще убо есть неделя, или Владычний, или Богородичный праздник, или святый, имеяй великое славословие, поем: Полиелей. Псалом 134. Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода. Аллилу́иа, трижды. Стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. Хвали́те Го́спода, я́ко Благ Госпо́дь, по́йте и́мени Его́, я́ко добро́: я́ко Иа́кова избра́ Себе́ Госпо́дь, Изра́иля в достоя́ние Себе́. Я!ко аз позна́х, я́ко Ве́лий Госпо́дь, и Госпо́дь наш над все́ми бо́ги. Вся ели́ка восхоте́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, в моря́х и во всех бе́зднах. Возводя́ о́блаки от после́дних земли́, мо́лнии в дождь сотвори́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ Свои́х. И!же порази́ пе́рвенцы Еги́петския, от челове́ка до скота́. Посла́ зна́мения и чудеса́ посреде́ Тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся рабы́ eго́. И!же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ кре́пки: Сио́на, царя́ Аморре́йска, и Ога, царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска, и даде́ зе́млю их достоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем Свои́м. Го́споди, и́мя Твое́ в век и па́мять Твоя́ в род и род: я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем Свои́м, и о рабе́х Свои́х умо́лится. И!доли язы́к, сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. Уста́ и́мут, и не возлаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, у́ши и́мут, и не услы́шат, ниже́ бо есть дух во усте́х их. Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. До́ме Изра́илев, благослови́те Го́спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода, до́ме Леви́ин, благослови́те Го́спода. Боя́щиися Го́спода, благослови́те Го́спода. Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме. Аллилу́иа, трижды. Псалом 135. Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, трижды. Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему чудеса́ ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему небеса́ ра́зумом, я́ко в век ми́лость Его́. Утверди́вшему зе́млю на вода́х, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. Со́лнце во о́бласть дне, я́ко в век ми́лость Его́. Луну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, я́ко в век ми́лость Его́. Порази́вшему Еги́пта с пе́рвенцы eго́, я́ко в век ми́лость Его́, и изве́дшему Изра́иля от среды́ их, я́ко в век ми́лость Его́. Руко́ю кре́пкою и мы́шцею высо́кою, я́ко в век ми́лость Его́. Разде́льшему Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в век ми́лость Его́. И прове́дшему Изра́иля посреде́ eго́, я́ко в век ми́лость Его́. И истря́сшему фарао́на и си́лу eго́ в мо́ре Чермно́е, я́ко в век ми́лость Его́. Прове́дшему лю́ди Своя́ в пусты́ни, я́ко в век ми́лость Его́. Порази́вшему цари́ ве́лия, я́ко в век ми́лость Его́, и уби́вшему цари́ кре́пкия, я́ко в век ми́лость Его́: Сио́на, царя́ Аморре́йска, я́ко в век ми́лость Его́, и Ога, царя́ Васа́нска, я́ко в век ми́лость Его́. И да́вшему зе́млю их достоя́ние, я́ко в век ми́лость Его́. Достоя́ние Изра́илю, рабу́ Своему́, я́ко в век ми́лость Его́. Я!ко во смире́нии на́шем помяну́ ны Госпо́дь, я́ко в век ми́лость Его́. И изба́вил ны есть от враго́в на́ших, я́ко в век ми́лость Его́. Дая́й пи́щу вся́кой пло́ти, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа, трижды. Аще же прилучится праздник Господский или Богородицы, или празднуемого святого, поем величание и псалом избранный. В неделю же: Тропари воскресны, поемыя по Непорочнах, в неделях всего лета, глас 5: На едином коемждо тропаре глаголем: Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. А!нгельский собо́р удиви́ся, зря́ Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася, сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша, и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша, / и от а́да вся свобо́ждша. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми, о учени́цы, растворя́ете? Блиста́яйся во гро́бе А!нгел мироно́сицам веща́ше: ви́дите вы гроб и уразуме́йте, Спас бо воскре́се от гро́ба. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия, но предста́ к ним А!нгел и рече́: рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите, воскресе́ние же апо́столом рцы́те. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Мироно́сицы жены́ с ми́ры прише́дшия ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху, А!нгел же к ним рече́, глаго́ля: что с ме́ртвыми жива́го помышля́ете? Я!ко Бог бо, воскре́се от гро́ба. Сла́ва: Поклони́мся Отцу́ и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху, Святе́й Тро́ице во еди́ном существе́, с Серафи́мы зову́ще: Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди. И ны́не: Жизнода́вца ро́ждши, греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́, ра́дость же Е!ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́, па́дшия же от жи́зни к сей напра́ви из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к. Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. Трижды. Диакон: Па́ки и па́ки: Священник возглашает: Я!ко благослови́ся и́мя Твое́ и просла́вися Ца́рство Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Ипакои. Таже степенны прилучившагося гласа. Аще праздник Владычний или празднуемаго святаго, поем: Степенна, глас 4. Антифон 1–й, кийждо стих повторяем: От ю́ности моея́ мно́зи бо́рют мя стра́сти, но Сам мя заступи́, и спаси́, Спа́се мой. Ненави́дящии Сио́на, посрами́теся от Го́спода, я́ко трава́ бо огне́м бу́дете изсо́хше. Сла́ва: Святы́м Ду́хом вся́ка душа́ живи́тся, и чистото́ю возвыша́ется, светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне. И ны́не, тойже. Диакон: Во́нмем. Священник: Мир всем. Людие: И ду́хови твоему́. Диакон: Прему́дрость! Прокимен. Прокимны воскресны. Глас 1: Ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во Спасе́ние, не обиню́ся о нем. Стих: Словеса́ Госпо́дня, словеса́ чи́ста. Глас 2: Воста́ни, Го́споди, Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́, и сонм люде́й обы́дет Тя. Стих: Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х, спаси́ мя. Глас 3: Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся, и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится. Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́. Глас 4: Воскресни́, Го́споди, помози́ нам и изба́ви нас и́мене Твоего́ ра́ди. Стих: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам. Глас 5: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки. Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Глас 6: Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́, и прииди́ во е́же спасти́ нас. Стих: Пасы́й Изра́иля вонми́, наставля́яй я́ко овча́ Ио́сифа. Глас 7: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. Глас 8: Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог твой Сио́не, в род и род. Стих: Хвали́ душе́ моя́ Го́спода, восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м. Диакон: Го́споду помо́лимся. Лик: Го́споди, поми́луй. Священник возглашает: Я!ко свят еси́, Бо́же наш, и во святы́х почива́еши, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Диакон другий прокимен: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́. И посем возглашает диакон: И о сподо́битися нам слы́шанию свята́го Ева́нгелия Го́спода Бо́га мо́лим. Лик: Го́споди, поми́луй, трижды. Диакон: Прему́дрость, про́сти, услы́шим свята́го Ева́нгелия. Священник: Мир всем. Людие: И ду́хови твоему́. И абие: От (имярек) свята́го Ева́нгелия чте́ние. Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. Диакон: Во́нмем. И глаголет священник утреннее Евангелие. Лик: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́. По Евангелии, аще есть неделя, глаголем сей тропарь: Лик: Воскресе́ние Христо́во ви́девше, поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, еди́ному безгре́шному. Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: Ты бо еси́ Бог наш, ра́зве Тебе́ ино́го не зна́ем, и́мя Твое́ имену́ем. Прииди́те вси ве́рнии, поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: се бо прии́де кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. Всегда́ благословя́ще Го́спода, пое́м Воскресе́ние Его́: распя́тие бо претерпе́в, сме́ртию смерть разруши́. Псалом 50. Чтец: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я!ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́. По 50–м псалме, аще есть неделя: Сла́ва: Моли́твами Апо́столов, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших. И ны́не: Моли́твами Богоро́дицы, Ми́лостиве, очи́сти мно́жества согреше́ний на́ших. Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Посем стихира: Воскре́с Иису́с от гро́ба, я́коже прорече́, даде́ нам живо́т ве́чный и ве́лию ми́лость. По целовании же Евангелия, глаголет диакон: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ние Твое́, посети́ мiр Твой ми́лостию и щедро́тами, возвы́си рог христиа́н правосла́вных и низпосли́ на ны ми́лости Твоя́ бога́тыя, моли́твами всепречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельствы честны́х Небе́сных Си́л безпло́тных, честна́го, сла́внаго проро́ка, Предте́чи и Крести́теля Иоа́нна, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, и́же во святы́х оте́ц на́ших и вселе́нских вели́ких учи́телей и святи́телей, Васи́лия Вели́каго, Григо́рия Богосло́ва и Иоа́нна Златоу́стаго, и́же во святы́х отца́ на́шего Никола́я, архиепи́скопа Мирлики́йскаго, чудотво́рца, святы́х равноапо́стольных Мефо́дия и Кири́лла, учи́телей слове́нских, святы́х равноапо́стольных вели́каго кня́зя Влади́мира и вели́кия княги́ни О!льги, и́же во святы́х оте́ц на́ших всея́ Росси́и чудотво́рцев, Михаи́ла, Петра́, Алекси́я, Ио́ны, Фили́ппа и Ермоге́на, святы́х, сла́вных и добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших, святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и А!нны (и святаго имярек, егоже есть храм и егоже есть день), и всех святы́х. Мо́лим Тя́, многоми́лостиве Го́споди, услы́ши нас, гре́шных, моля́щихся Тебе́, и поми́луй нас. Лик: Го́споди, поми́луй, 12. Таже глаголет священник возгласно: Ми́лостию и щедро́тами и человеколю́бием единоро́днаго Твоего́ Сы́на, с Ни́мже благослове́н еси́, со пресвяты́м, и благи́м, и животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. И лик начинает каноны: воскресен, крестовоскресен, Богородицы, и минеи. По 3–й песни творит диакон или священник малую ектению. Таже седален минеи. По 6–й песни ектения. Кондак, и икос. И чтение в Синаксарии. По 8–й песни канона диакон: Богоро́дицу и Ма́терь Све́та в пе́снех возвели́чим. И поем песнь Пресвятыя Богородицы: Лик: Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. К коемуждо стиху припеваем: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. Я!ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо, от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Я!ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́. Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их. Низложи́ си́льныя со престо́л, и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи. Восприя́т Изра́иля о́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́ да́же до ве́ка. По 9–й песни, аще убо несть неделя: Досто́йно есть: Аще же есть неделя, по ирмосе ектения. Таже, аще убо есть неделя, диакон возглашает: Диакон: Свят Госпо́дь Бог наш. Лик: Свят Госпо́дь Бог наш. Диакон: Я!ко свят Госпо́дь Бог наш. Лик: Свят Госпо́дь Бог наш. Диакон: Над все́ми людьми́ Бог наш. Лик: Свят Госпо́дь Бог наш. Воскресный ексапостиларий, и святаго, аще празднуется. На хвалитех стихиры воскресны 4 и Анатолиевы 4. Аще убо есть неделя, или Владычний праздник, или святый, имеяй великое славословие, поется сице: Вся́кое дыха́ние, в прилучившийся глас. Лик: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Хвали́те Го́спода с небе́с, хвали́те Его́ в вы́шних. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Хвали́те Его́, вси А!нгели Его́, хвали́те Его́, вся Си́лы Его́. Тебе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Чтец, псалом 148: Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Небеса́ небе́с и вода́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от земли́, зми́еве и вся бе́здны: огнь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя Того́ Еди́наго, испове́дание Его́ на земли́ и на небеси́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́. Псалом 149: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем eго́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я!ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти цари́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными. На 6: Сотвори́ти в них суд напи́сан. Сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́. Псалом 150: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́. На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Аще есть неделя: Стих: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. По стихирах, Сла́ва, стихира Евангельская. И ны́не, настоящий Богородичен: Лик: Преблагослове́на еси́, Богоро́дице Де́во, Вопло́щшим бо ся из Тебе́ ад плени́ся, Ада́м воззва́ся, кля́тва потреби́ся, Е!ва свободи́ся, смерть умертви́ся, и мы ожи́хом. Тем воспева́юще вопие́м: благослове́н Христо́с Бог, благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́. Священник: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам свет. Славословие великое. Лик: Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. Го́споди, Царю́ Небе́сный, Боже, О!тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А!гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. Я!ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь. На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Трижды. Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя. Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды. Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Таже высочайшим гласом: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Аще же есть неделя, глаголем тропарь воскресный. И в первый убо глас, 3, 5, 7, глаголем сей: Днесь спасе́ние ми́ру бысть, пое́м Воскре́сшему из гро́ба, и Нача́льнику жи́зни на́шея: разруши́в бо сме́ртию смерть, побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость. Во глас же 2, 4, 6, 8 глаголем сей: Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да, / разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди, вся от сете́й врага́ изба́вивый; яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м, посла́л еси́ я́ на про́поведь, и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней, Еди́не Многоми́лостиве. Ектения сугубая. Диакон: Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, мо́лим Ти ся, услы́ши, и поми́луй. Лик: Го́споди, поми́луй, трижды. Еще́ мо́лимся о Вели́ком Господи́не и отце́ на́шем, Святе́йшем Патриа́рхе (имярек), и о господи́не на́шем преосвяще́ннейшем митрополи́те (или архиепи́скопе, или епи́скопе) (имярек), и о всей во Христе́ бра́тии на́шей. Лик: Го́споди, поми́луй, трижды. Еще́ мо́лимся о Богохрани́мей стране́ на́шей, власте́х и во́инстве ея́, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́. Лик: Го́споди, поми́луй, трижды. Еще́ мо́лимся о блаже́нных и приснопа́мятных созда́телех свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́), и о всех преждепочи́вших отце́х и бра́тиях, зде́ лежа́щих и повсю́ду правосла́вных. Лик: Го́споди, поми́луй, трижды. Еще́ мо́лимся о ми́лости, жи́зни, ми́ре, здра́вии, спасе́нии, посеще́нии, проще́нии и оставле́нии грехо́в рабо́в Бо́жиих, бра́тии свята́го хра́ма сего́ (аще во обители: святы́я оби́тели сея́). Лик: Го́споди, поми́луй, трижды. Еще́ мо́лимся о плодонося́щих и доброде́ющих во святе́м и всечестне́м хра́ме сем, тружда́ющихся, пою́щих и предстоя́щих лю́дех, ожида́ющих от Тебе́ вели́кия и бога́тыя ми́лости. Лик: Го́споди, поми́луй, трижды. Возглашает иерей: Яко Ми́лостив и Человеколю́бец Бог еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Ектения просительная. Диакон: Испо́лним у́треннюю моли́тву на́шу Го́сподеви. Лик: Го́споди, поми́луй. Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ нас, Бо́же, Твое́ю благода́тию. Лик: Го́споди, поми́луй. Дне всего́ соверше́нна, свя́та, ми́рна и безгре́шна, у Го́спода про́сим. Лик: Пода́й, Го́споди. А!нгела ми́рна, ве́рна наста́вника, храни́теля душ и теле́с на́ших, у Го́спода про́сим. Лик: Пода́й, Го́споди. Проще́ния и оставле́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших, у Го́спода про́сим. Лик: Пода́й, Го́споди. До́брых и поле́зных душа́м нашим, и ми́ра мiрови, у Го́спода про́сим. Лик: Пода́й, Го́споди. Про́чее вре́мя живота́ на́шего в ми́ре и покая́нии сконча́ти, у Го́спода про́сим. Лик: Пода́й, Го́споди. Христиа́нския кончи́ны живота́ на́шего, безболе́знены, непосты́дны, ми́рны и до́браго отве́та на стра́шнем суди́щи Христо́ве про́сим. Лик: Пода́й, Го́споди. Пресвяту́ю, пречи́стую, преблагослове́нную, сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и друг дру́га, и весь живо́т наш Христу́ Бо́гу предади́м. Лик: Тебе́, Го́споди. Возглашает иерей: Я!ко Бог ми́лости, щедро́т и человеколю́бия еси́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Иерей: Мир всем. Людие: И ду́хови твоему́. Диакон: Главы́ на́ша Го́сподеви прикло́ним. Лик: Тебе́, Го́споди. Иерей глаголет молитву сию тайно: Иерей: Го́споди святы́й, в вы́шних живы́й, и на смире́нныя призира́яй, и всеви́дящим о́ком Твои́м призира́яй на всю тварь, Тебе́ приклони́хом вы́ю се́рдца и телесе́, и мо́лимся Тебе́: простри́ ру́ку Твою́ неви́димую от свята́го жили́ща Твоего́, и благослови́ вся ны. И а́ще что согреши́хом, во́лею или́ нево́лею, я́ко благ и человеколю́бец Бог прости́, да́руя нам мiрная и премiрная блага́я Твоя́. Возглашает: Твое́ бо есть е́же ми́ловати и спаса́ти ны́, Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Диакон: Прему́дрость. Лик: Благослови́. Священник: Сый благослове́н Христо́с, Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Лик: Ами́нь. Утверди́, Бо́же, святу́ю правосла́вную ве́ру, правосла́вных христиа́н во ве́к ве́ка. Священник: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас. Лик: Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́. Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй, трижды. Благослови́. Священник творит отпуст: В неделю: Воскресы́й из ме́ртвых, Христо́с, и́стинный Бог наш, моли́твами Пречи́стыя Своея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, (и святаго, егоже есть храм, и святаго, егоже есть день), святы́х и пра́ведных богооте́ц Иоаки́ма и Анны, и всех святы́х, поми́лует и спасе́т нас, я́ко благ и Человеколю́бец. Таже, лик поет многолетие. И начинаем первый час.

Литургия является главным богослужением Православной Церкви. Она служится утром, в день праздника: в воскресенье или в какой-нибудь другой праздник. Литургии всегда предшествует служба вечером которая называется Всенощной.

Древние христиане собирались, читали и пели молитвы и псалмы, читали Св.Писание, совершали священные действия и принимали Св.Причастие. Сперва Литургия совершалась на память. Из за этого в разных церквах была разница в чтении молитв. В четвертом веке Литургия была изложена письменно Св.Василием Великим, а потом Св.Иоанном Златоустом. В основу этой Литургии была положена Литургия Св.апостола Иакова, первого епископа Иерусалимского. Литургия Св.Иоанна Златоуста совершается в Православной Церкви в течение всего года, кроме 10 дней в году, в которые совершается Литургия Василия Великого.

1000 лет тому назад, когда посланники князя Владимира были в православной церкви в Византии, то потом они рассказывали, что они не знали где они находятся, на небе или на земле. Так этих язычников поразила красота и великолепие богослужения. Действительно, православное богослужение отличается своей красотой, богатством и глубиной. Существует мнение, что русский человек учился Закону Божию и христианской жизни, не по учебникам катихизиса а по молитвам и богослужениям – так как они содержат все богословские науки, а также читая жития святых.

Св. Праведный Иоанн Кронштадтский писал много о Литургии. Вот его слова: «Входя в церковь, .. вы входите как бы в особенный какой то мир, непохожий на видимый… В мире вы видите и слышите все земное, преходящее, хрупкое, тленное, грешное… В храме вы видите и слышите небесное, непроходящее, вечное, святое». («Небо на земле, учение Св. Прав. Иоанна Кронштадтскаго о Божественной Литургии, составленное по творениям его Архиепископом Вениамином, стр. 70).

Содержание Литургии

Литургия состоит из трех частей:

  • Проскомидии
  • Литургии оглашенных
  • Литургии верных.

Оглашенные это те которые готовятся креститься, а верные это уже крещенные христиане. Внизу следует оглавление Литургии, а потом идет обзор и объяснение главных моментов.

Проскомидия

Литургия оглашенных: (201) Начинательные возгласы; (202) Великая Ектинья; (203) Псалом 102; (204) Малая Ектинья; (205) Псалом 145; (206) Пение гимна «Единородный Сыне и Слове Божий»; (207) Малая Ектинья; (208) Пение Евангельских Блаженств; (209) Малый Вход с Евангелием; (210) Пение «Придите поклонимся»; (211) Пение Тропаря и Кондака; (212) Возглас диакона: «Господи спаси благочестивый»; (213) Пение «Трисвятого»; (214) Пение «Прокимна»; (215) Чтение Апостола; (216) Чтение Св.Евангелия; (217) Сугубая Ектинья; (218) Молитва о Спасении России; (219) Ектинья за усопших; (220) Ектинья за оглашенных; (221) Ектинья с повелением оглашенным оставить храм.

Литургия верных: (301) Сокращенная Великая Ектенья; (302) Херувимская песнь (1-я часть); (303) Великий вход и перенос Св.Даров; (304) Херувимская песнь (2-я часть); (305) Просительная Ектенья (1-я); (306) Внушение диаконом мира, любви и единомыслия; (307) Пение Символа веры; (308) «Станем добре»; (309) Евхаристическая молитва; (310) Освящение Св.Даров; (311) «Достойно есть»; (312) Поминовение живых и умерших; (313) Внушение священником мира, любви и единомыслия; (314) Просительная Ектинья (2-я); (315) Пение «Отче Наш»; (316) Возношение Св.Даров; (317) Причащение Священнослужителей; (318) Причащение мирян; (319) Возглас «Спаси, Боже, люди Твоя» и «Видихом свет истинный»; (320) «Да исполнятся уста наши»; (321) Благодарственная Ектинья за причащение; (322) Заамвонная молитва; (323) «Буди имя Господне» и 33-й Псалом; (324) Последнее благословение священника.

Краткий обзор и объяснение главных моментов Проскомидия: (100) это первая часть Литургии. Во время Проскомидии, священник приготавливает хлеб и вино для таинства Причастия. В это же самое время чтец читает две короткие службы по названию «3-й час» и «6-й час». Они состоят главным образом из чтения псалмов и молитв. Хора нет. Это мало известная первая часть Литургии.

Начало с хором: (201) «Литургия оглашенных» (вторая часть Литургии) начинается когда дьякон стоя перед царскими вратами восклицает Благослови, владыко!» Священник, в алтаре, отвечает «Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков». На что хор отвечает «Аминь». Так начинается Литургия или более точно вторая часть Литургии (Литургия оглашенных).

Ектиньи: (202) Ектенья это особенная пространная молитва Богу о наших нуждах, которая состоит из многих коротких молений. Дьякон или священник произносит короткие моления в конце которых слова «Господу помолимся» или «у Господа просим», а хор отвечает «Господи помилуй» или «подай Господи». Отличительная часть не только Литургии, но и других церковных служб, это большое количество молений которые называются Ектиньи. Ектеньи бывают: великая, малая, сугубая, просительная, Ектинья оглашенных ит.п. В Литургии оглашенных есть 7 Ектений (202, 204, 207, 217, 219, 220, 221), а в Литургии верных 4 (301, 305, 314, 321).

Сразу после начальных возгласов следует, Великая (Мирная) Ектинья которая начинается возгласом дьякона «Миром Господу помолимся», и ответом хора «Господи, помилуй».

Псалмы 102 и 145: (2.3,5) Псалмы 102 и 145 поются хором. Они называются «изобразительными» потому что они изображают и описывают Господа Бога. В 102-ом псалме говорится что Господь очищает наши грехи, исцеляет наши болезни, и что Он щедрый, милостивый и терпеливый. Он начинается словами: «Благослови, душе моя, Господа,…». В 145-ом псалме говорится что Господь создал небо, землю, море и все что находится в них и хранит все законы вечно, что Он обиженных защищает, голодных кормит, заточенных освобождает, любит праведных, оберегает путешественников, защищает сирот и вдов, и грешных исправляет. Этот псалом начинается словами: «Хвали, душе моя, Господа: восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, дондеже есмь…».

Малый вход: (208, 209) Хор поет Заповеди блаженства («Блажени нищие духом, …»). Христианское учение о жизни находится в «Десяти заповедях» и в «Заповедях блаженства». Первые, Господь Бог дал Моисею для иудеев, около 3250 лет тому назад (1250 до Р.Хр.). Вторые, Иисус Христос дал в Его знаменитой «Нагорной проповеди» (Мат.5-7), почти 2000 лет тому назад. Десять заповедей были даны в ветхозаветные времена, чтобы диких и грубых людей удерживать от зла. «Заповеди блаженства» были даны христианам, которые были уже на более высоком духовном развитии. Они показывают какие душевные расположения нужно иметь, для того чтобы приблизиться, в своих качествах, к Богу и обретать святость, которая есть высшее счастье.

Во время пения «Заповедей блаженства», открываются царские врата, священник берет с престола Св. Евангелие, передает его дьякону и вместе с ним выходит из алтаря через северные двери и становится перед царскими вратами, лицом к молящимся. Перед ними идут прислужники со свечами и становятся за амвоном, лицом к священнику. Свеча перед Св. Евангелием означает что Евангельское учение есть благодатный свет для людей. Этот выход называется «Малый вход» и напоминает молящимся проповедь Иисуса Христа.

Тропарь и кондак: (211) Тропарь и кондак это краткие молитвенные песни посвященные празднику или святому. Тропари и кондаки бывают воскресные, праздничные или в честь святого. Их исполняет хор.

Чтение Апостола и Св.Евангелия: (214, 215, 216) До чтения Апостола и Евангелия дьякон говорит «Прокимен». Прокимен это стих который произносит или чтец или дьякон и который повторяется хором, перед чтением Апостола и Евангелия. Обыкновенно прокимен берется из Св.Писания (Библии) и он вкратце выражает смысл последующего чтения или службы.

Священное Писание делится на Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет описывает происшествия до рождения Иисуса Христа, а Новый после Его рождения. Новый Завет делится на «Евангелие» и «Апостол». «Евангелие» описывает происшествия от рождения Иисуса Христа до сошествия Св.Духа на апостолов. Эти события описали четыре евангелиста; одни и те же события, но каждый по своему. Таким образом есть Евангелие от свв.апостолов Матфея, Марка, Луки и Иоанна. События после сошествия Св.Духа на апостолов описаны разными апостолами в «Апостоле».

На каждый день в году положено читать небольшой отрывок из «Апостола» и из «Евангелия». Существуют специальные таблицы по которым следует исполнять эти чтения. Когда бывают два праздника в один день, скажем воскресенье и еще какой-нибудь праздник, то бывает два чтения; одно для воскресенья, а другое для праздника.

Итак, из «Апостола» читается отрывок который положен на этот день – читается в середине церкви. Обыкновенно читает чтец, но может читать и любой другой боголюбивый христианин; мужчина или женщина. Во время чтения бывает каждение. Оно изображает радостное, подобно благоуханию, распространение христианской проповеди.

После чтения «Апостола» читается «Евангелие», то есть отрывок из «Евангелия». Читает дьякон, а если его нет то священник.

Какой отрывок из «Апостола» и «Евангелия» положено читать на какой день обыкновенно можно найти в православных календарях. Хорошо узнать какие будут чтения на Литургии и заранее их прочесть из Св.Писания.

Молитва о спасении России: (218) Во всех церквах Русской Православной Церкви Заграницей, эта молитва читается священником в алтаре с 1921 г., уже свыше 70 лет. Эта молитва является прекрасным примером христианской любви. Нас учат не только любить свою семью и родственников, но и всех людей включая наших врагов. В ней находятся следующие трогательные слова: «помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас…», «Страждущую землю русскую от лютых безбожник и власти их свободи…» и «Подаждь же мир и тишину, любовь и утверждение и скорое примирение людем Твоим…».

«Иже Херувими» и великий вход: (302, 303, 304) Литургия оглашенных начинается незаметно ектиньей (301). Сразу после ектиньи, это приблизительно в середине службы (в начале 3-й части) хор поет «Иже херувими …» и совершается Великий вход. После первой части Херувимской песни, священник и дьякон выходят со Св.Дарами из алтаря через северные двери и становятся перед царскими вратами, лицом к молящимся. Перед ними идут прислужники с подсвечниками и становятся за амвоном, лицом к священнику. Священник и дьякон молитвенно поминают: Церковное правление, гражданскую власть, страждущую страну русскую, духовенство, всех гонимых за веру православную, приход и всех православных христиан. После этого священник с дьяконом возвращаются в алтарь через царские врата, а прислужники через южные двери, а хор поет вторую часть Херувимской песни.

Символ веры: (307) Символ веры это самое короткое определение православной христианской веры. Он состоит из 12-ти частей (членов). Символ веры был утвержден на 1-ом и 2-ом Вселенских соборах (325 и 381 годах). Неизмененный Символ веры остался только у Православных Христиан – Западные Христиане изменили 8-ой член. Символ веры исполняется хором и каждый член отмечается ударом в колокол. В некоторых церквах, все молящиеся поют его вместе с хором. Перед пением Символа, дьякон восклицает «Двери, двери, премудростию вонмем». В наше время это означает что мы должны закрыть наши «сердечные двери» от всего постороннего и приготовиться услышать «премудрое слово». Символ веры начинается словами: «Верую во единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым …».

Освящение Св.Даров: (309, 310) Самая священная часть Литургии, освящение Св.Даров, начинается с Евхаристической молитвы, когда хор поет «Достойно и праведно есть поклонятися Отцу, и Сыну, и Святому Духу…». В это время звонят в колокол 12 раз чтобы обозначить начало освящения. Потом священник восклицает «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся». Хор отвечает «Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся, Боже наш». В тоже самое время священник читает про себя молитвы и тогда происходит освящение Св.Даров.

Отче наш: (315) В Своей «Нагорной проповеди» (Мат. 5-7) Иисус Христос объяснил как нужно молиться Богу, сказав первый раз молитву «Отче Наш» (Мат. 6:9-13). Эта молитва самая известная и самая любимая всеми христианами. С того времени она повторялась миллионами верующих в течение всей их жизни, в течение почти 2000 лет. В учебниках Закона Божия она разбирается как образец христианской молитвы.

Причащение: (317, 318) Один из самых основных моментов в православной вере, это что нужно жить по добру и не грешить. Кроме того, нужно заниматься духовным самовоспитанием, изгонять из себя злые, греховные мысли, слова и дела; то есть постепенно исправлять себя и становиться лучше, добрее, более честным, ит.п. Перед большими праздниками православный христианин поститься. Во время поста он старается удалиться от всего греховного и приблизиться ко всему доброму и хорошему. Это настроение поддерживается телесным постом; удалением от мясной и вообще животной пищи, а также и ограничением себя в пище. Обыкновенно во время поста исповедоваются и причащаются. Пост, исповедь и причастие называются общим словом «говение» и являются духовным очищением. Православный христианин говеет несколько раз в году: перед большими праздниками, перед Днем Ангела и по другим знаменательным дням.

Когда хор поет «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа» священник причащается. После причащения священника открываются царские врата для причащения мирян. Священник читает молитву перед причастием и причащающиеся подходят к Чаше и принимают причастие, а хор поет: «Тело Христово примите …». После причастия, родственники и друзья поздравляют принявшего причастие со словами «Поздравляю с причастием».

Заамвонная молитва: (322) Священник выходит из алтаря и, сойдя с амвона туда, где стоят молящиеся, читает «Заамвонную» молитву. В ней сокращение всех ектиньей, которые читались во время Божественной Литургии. Молитва начинается со словами «Благословляяй благословящыя Тя, Господи…».

Конец: (324) Перед самым концом Литургии бывает проповедь, обыкновенно на тему прочтенного отрывка из Евангелия (216). Потом следуют последний возглас священника «Воскресый из мертвых Христос истинный Бог наш…» и хор поет многолетие «Преосвященное епископство………Господи, сохрани на многая лета». Священник выходит с крестом в руках. Если есть объявления не духовного характера то священник говорит на этом месте. Например если кто желает вступить в брак, или будет специальный сбор средств на какую нибудь благотворительную цель, или может быть какая нибудь церковная организация устраивает обед ит.п. После этого молящиеся подходят к кресту, крестятся, целуют крест и руку священнику и берут или получают просфору от священника.

Божественная литургия св. Иоанна Златоуста

Вы можете использовать в своем домашнем молитвенном правиле песнопения хора, молитвы чтеца, представленные в тексте Литургии, но нельзя в личную молитву включать слова священника- при рукоположении священнослужителям дается особое дерзновение к Богу, которого не имеют миряне. Поэтому ради собственного духовного здоровья не стоит нарушать данный запрет.

Библиография

Священное Писание – Библия.

• Содержит «Ветхий Завет» и «Новый Завет». «Ветхий Завет» был написан то рождества Иисуса Христа, а «Новый Завет» после. В «Ветхом Завете» много книг (теперь отделов), а самая известная в Православной Церкви это «Псалтырь». «Новый Завет» состоит из «Евангелия» и «Апостола». В «Евангелии» есть четыре Евангелия: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Они описывают происшествия во время жизни Господа Иисуса Христа на земле. В «Апостоле» послания и другие произведения апостолов. Они описывают происшествия после вознесения Иисуса Христа и начало Христовой Церкви.

• Так как Библия является основой для нашей цивилизации то оно, для лучшей ориентации, поделено на книги (сейчас это отделы) и они на главы. Каждых несколько строчек называются «стих» и обозначен он номером. Таким образом легко и быстро можно находить любые места в книге. Например «Мат. 5:3-14» значит: «Евангелие от Матфея, глава 5-ая, стих 13-ый и до 14-го». Священное Писание переведено на все языки мира.

• Существует Священное Писание на «Церковно-славянском языке» и на «русском». Первый считается более точный чем второй. Русский перевод считается хуже, так как он сделан под влиянием западной богословской мысли.

• Каждый православный христианин должен иметь «Священное Писание» и «Молитвослов».

• Священное Писание. Библия Протоиерей Серафим Слободской. Закон Божий для семьи и школы. 2-е издание. 1967 г. Св.Троицкий Монастырь, с.Джорданвиль, штат Нью-Йорк. Holy Trinity Monastery, Jordanville, NY. Переиздана много раз в России и переведена на английский язык.723 стр., твер. пер., по стар. орф.

• Прекрасный начальный учебник для детей и взрослых. Предварительные понятия, Молитва, Священная История Ветхого Завета и Нового Завета, Начало Христианской Церкви, О вере и жизни христианской, О Богослужении. Было бы хорошо каждому православному христианину приобрести этот учебник.

• Есть на нашем узле: Закон Божий. О. С. Слободской Священникa Н.Р.Антоновa. Храмъ Божий и церковныя службы. 2-е издание дополненное. Учебникъ Богослужения для средней школы. 1912 г. С.-Петербургъ. Перепечатано Св.Троицким Монастырем в с.Джорданвиль, штат Нью-Йорк, а также и в России. 236+64 стр., мягк. перепл.

Email рассылкаTelegram

© Михаил Чернов vsemolitva.ru

Читайте также

  • Окончание Литургии в Православии
  • Потребление Святых Даров в Православии
  • Теплота веры исполнь Духа Святого в Православии
  • Раздробление Святого Агнца в Православии
  • Католическое учение об освящении даров в Православии

Диакон: Благослови, владыко.

Иерей: Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь.

Диакон: Миром Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Великая ектения

Диакон: Миром Господу помолимся.

Хор: Господи помилуй. (На каждое прошение.)

О Свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.

О мире всего мира, благостоянии Святых Божиих Церквей и соединении всех, Господу помолимся.

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.

О великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе (имярек), и о Господине нашем, Преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе, или: епископе) (имярек), честнем пресвитерстве, вo Христе диаконстве, о всем причте и людех, Господу помолимся.

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

О граде сем , всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.

О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных, Господу помолимся.

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их. Господу помолимся.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь.

 Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь.

Антифоны изобразительные

Первый антифон

Вседневные антифоны (они напечатаны после изобразительных, ) положено петь в будни,за исключением особых указаний.

Благослови, душе моя, Господа./ Благословен еси, Господи. / Благослови, душе моя, Господа, / и вся внутренняя моя Имя святое Его.

Благослови, душе моя, Господа, / и не забывай всех воздаяний Его.Очищающаго вся беззакония твоя, / исцеляющаго вся недуги твоя.Избавляющаго от истления живот твой, / венчающаго тя милостию и щедротами. Исполняющаго во благих желание твое: / обновится, яко орля, юность твоя.. Творяй милостыни Господь, / и судьбу всем обидимым. Сказа пути Своя Моисеови, / сыновом Израилевым хотения Своя.. Щедр и милостив Господь, /долготерпелив и многомилостив. Не до конца прогневается, / ниже в век враждует. Не по беззаконием нашим сотворил есть нам, / ниже по грехом нашим воздал есть нам. Яко по высоте небесней от земли, / утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его. Елико отстоят востоцы от запад, / удалил есть от нас беззакония наша. Якоже щедрит отец сыны, / ущедри Господь боящихся Его.Яко Той позна создание наше, / помяну, яко персть есмы. Человек, яко трава дние его, / яко цвет сельный, тако оцветет. Яко дух пройде в нем, / и не будет, / и не познает ктому места своего.

Милость же Господня от века и до века / на боящихся Его. И правда Его на сынех сынов, / хранящих завет Его, / и помнящих заповеди Его / творити я.Господь на небеси уготова Престол Свой, / и Царство Его всеми обладает. Благословите Господа, ангели Его, / сильнии крепостию, творящии слово Его, / услышати глас словес Его. Благословите Господа, вся силы Его, / слуги Его, творящии волю Его. Благословите Господа, вся дела Его, /на всяком месте владычества Его.Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Благослови, душе моя, Господа, / и вся внутренняя моя, имя святое Его. / Благословен еси, Господи.

  Ектения малая

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Хор: Господи, помилуй.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Иерей: Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков,

Хор: Аминь

Возглас: Яко Твоя держава и Твое есть Царство, и сила и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Второй антифон

Хвали, душе моя, Господа. / Восхвалю Господа в животе моем, / пою Богу моему, дондеже есмь. Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, / в них же несть спасения. Изыдет дух его, / и возвратится в землю свою: / в той день погибнут. вся помышления его. Блажен, емуже Бог Иаковль помощник его, / упование его на Господа Бога своего. Сотворшаго небо и землю, / море и вся, яже в них.

Хранящаго истину в век, / творящаго суд обидимым, / дающаго пищу алчущим Господь решит окованныя, / Господь умудряет слепцы. Господь возводит низверженныя, / Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, / сира и вдову приимет, / и путь грешных погубит. Воцарится Господь во век, / Бог твой, Сионе, в род и род. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Песнь Господу Иисусу Христу

Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен Сый, / и изволивый спасения нашего ради / воплотитися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, / непреложно вочеловечивыйся; / распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый, / един Сый Святыя Троицы, / спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.

Ектения малая

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Хор: Господи, помилуй.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Иерей: Яко Твоя держава, и Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков,

Хор: Аминь

Яко благ и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь.

 Третий антифон. Блаженны

Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, / егда приидеши во Царствии Твоем.

Блажени нищий духом, / яко тех есть Царство Небесное.

Блажени плачущии, / яко тии утешатся.

Блажени кротции, / яко тии наследят землю.

Блажени алчущии и жаждущии правды, / яко тии насытятся.

Блажени милостивии, / яко тии помиловани будут.

Блажени чистии сердцем, / яко тии Бога узрят.

Блажени миротворцы, / яко тии сынове Божии нарекутся.

Блажени изгнани правды ради, / яко тех есть Царство Небесное.

Блажени есте, егда поносят вам, / и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради.

Радуйтеся и веселитеся, / яко мзда ваша многа на небесех Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

 Антифоны вседневные (будничные)

Антифон 1-й

Благо есть исповедатися Господеви. Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас.

Благо есть исповедатися Господеви,/ и пети имени Твоему, Вышний. Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас

1Возвещати заутра милость Твою,/ и истину Твою на всяку нощь. Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас

Яко прав Господь Бог наш,/ и несть неправды в Нем. Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас

 Слава Отцу и Сыну и Святому Духу: Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас

И ныне и присно и во веки веков. Амин. Молитвами Богородицы, Спасе, спаси нас

Антифон 2-й

Господь воцарися, в лепоту облечеся. Молитвами святых Твоих, Спасе, спаси нас.

Господь воцарися, в лепоту облечеся,/ облечеся Господь в силу, и препоясася. Молитвами святых Твоих, Спасе, спаси нас

Ибо утверди вселенную,/ яже не подвижится. Молитвами святых Твоих, Спасе, спаси нас

Свидения Твоя уверишася зело:/ дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дний. Молитвами святых Твоих, Спасе, спаси нас

Слава, и ныне:

Песнь Господу Иисусу Христу

Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен Сый, / и изволивый спасения нашего ради / воплотитися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, / непреложно вочеловечивыйся; / распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый, / един Сый Святыя Троицы, / спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.

Антифон 3-й

Приидите возрадуемся Господеви,/ воскликнем Богу Спасителю нашему. Спаси ны, Сыне Божий,/ во святых дивен сый, поющия Ти: аллилуиа.

Предварим лице Его во исповедании,/ и во псалмех воскликнем Ему: Спаси ны, Сыне Божий,/ во святых дивен сый, поющия Ти: аллилуиа.

Яко Бог Велий Господь,/ и Царь Велий по всей земли. Спаси ны, Сыне Божий,/ во святых дивен сый, поющия Ти: аллилуиа.

Яко в руце Его вси концы земли,/ и высоты гор Того суть. Спаси ны, Сыне Божий,/ во святых дивен сый, поющия Ти: аллилуиа.

Яко Того есть море, и Той сотвори е, и сушу руце Его создаете. Спаси ны, Сыне Божий,/ во святых дивен сый, поющия Ти: аллилуиа.

***

Вход с Евангелием

Диакон: Господу помолимся.

Господи, помилуй.

Диакон (возглашает): Премудрость, прости.

Хор: Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси Сыне Божий, воскресый из мертвых, поющия Ти: аллилуиа.

Тропари и кондаки

чтение. Или: К римляном послания святаго апостола Павла чтение.)

Диакон: Вонмем.

Чтение Апостола. Когда чтение закончится, иерей говорит чтецу: Мир ти.

Чтец: И духови твоему.

Диакон: Премудрость.

Чтец: Аллилуиа, глас…

Хор поет “Аллилуиа”- трижды на указанный глас, чтец произносит аллилуиарий ( особые стихи, напечатанные там же, где и прокимены (в конце Апостола, например).) хор: “Аллилуиа”, чтец — второй стих аллилуиария, хор пост в третий раз “Аллилуиа”.

Диакон: Благослови, владыко, благовестителя святаго апостола и евангелиста (имя евангелиста).

Священник, благословляя его, произносит: Бог, молитвами святаго, славнаго, всехвальнаго апостола и евангелиста (имярек), да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, во исполнение Евангелиа Возлюбленнаго Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.

Диакон: Аминь.

Иерей: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелиа. Мир всем.

Хор: И духови твоему.

Диакон: От (имя) святаго Евангелиа чтение.

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Иерей: Вонмем.

И читается Евангелие. По окончании чтения

хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Ектения сугубая

Диакон: Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем.

Хор: Господи, помилуй.

Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Хор: Господи, помилуй. (Трижды, на каждое прошение)

Еще молимся о Великом Господине и Отце нашем Святейшем Патриархе (имярек), и о Господине нашем Преосвященнейшем митрополите (или: архиепископе, или: епископе) (имярек), и всей во Христе братии нашей.

Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Еще молимся о блаженных и приснопамятных создателех святаго храма сего (если в монастыре: святыя обители сея), и о всех преждепочивших отцех и братиях. зде лежащих и повсюду, православных.

Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих. братии святаго храма сего (если в монастыре: святыя обители сея).

Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.

Иерей: Яко Милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь.

В некоторые дли церковного года (кроме двунадесятых и храмовых праздников) за сугубой ектенией читается следующая ектения об усопших, при открытых царских аратах и с кадильницей:

Диакон: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Хор: Господи помилуй. (на каждое прошение).

Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих (имена) и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному. Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются. Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их у Христа, Бсзсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.

Хор: Подай, Господи.

Диакон: Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Иерей: Яко Ты еси воскресение, и живот, и покой усопших раб Твоих (имени), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь.

Царские врата закрываются

Ектения об оглашенных

Диакон: Помолитеся, оглашеннии, Господеви.

Хор: Господи, помилуй, (На каждое прошение,).

Вернии, о оглашенных помолимся, да Господь помилует их.

Огласит их словом истины.

Открыет им Евангелие правды.

Соединит их Святей Своей, Соборней и Апостольстей Церкви.

Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатию.

Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните.

Хор: Тебе, Господи.

Да и тии с нами славят пречестное и великолепое Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь.

Диакон: Елицы оглашеннии, изыдите, оглашеннии, изыдитс; елицы оглашеннии, изыдите. Да никто от оглашенных, елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Хор: Господи, помилуй.

Диакон: Премудрость.

Иерей: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь.

Малая ектения

Диакон: Паки и паки миром Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение).

О свышнем мире и спасении душ наших. Господу помолимся.

О мире всего мира, благостоянии святых Божиих Церквей и соединении всех, Господу помолимся.

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Диакон: Премудрость.

Иерей: Яко да под державою Твоею всегда храними, Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Отверзаются царские врата

Хор: Аминь, и поет Херувимскую песнь ( Вместо Херувимской на литургии в Великий четверг поется “Вечери Твоея Тайныя…”, а в Великую субботу — “Да молчит всякая плоть…”.)

Иже Херувимы тайно образующе и Животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение…

Великий вход

Диакон: Великаго Господина и Отца нашего (имярек), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего Преосвященнейшаго (имя епархиального архиерея), да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Иерей: Вас и всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и прирно и во веки веков.

Хор: Аминь.

Яко да Царя всех подымем ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Просительная ектения

Диакон: Исполним молитву нашу Господеви.

Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение).

О предложенных честных Дарех Господу помолимся.

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна, у Господа просим.

Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение).

Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.

Прощения и оставления грехов и прегрсшений наших, у Господа просим.

Добрых и полезных душам нашим и мира мирови, у Господа просим.

Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа просим.

Христианския кончины живота нашего, безболезнены, непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшном Судищи Христове, просим.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию, со всеми святыми помянувше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Иерей: Щедротами Единороднаго Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во реки веков.

Хор: Аминь.

Иерей: Мир всем.

Хор: И духови твоему.

Диакон: Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы.

Хор: Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу Единосущую и Нераздельную.

Диакон: Двери, двери, премудростию вонмем.

Открывается завеса царских врат

Символ веры

1Верую во Единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. 2И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. 3Нас ради, человек, и нашего ради спасения сшедшаго с Небес, и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 4Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погрсбенна. воскресшаго в третий день по Писанием. 6И восшедшаго на Небеса, и седяща одесную Отца. 7И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца. 8И в Духа Святаго, Господа Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. 9Во едину Святую Соборную и Апостольскую Церковь. 10Исповедую едино Крещение во оставление грехов. 11Чаю воскресения мертвых, 12 и жизни будущаго века. Аминь.

Диакон: Станем добре, станем со страхом, вонмем, Святое Возношение в мире приносити.

Хор: Милость мира, Жертву хваления.

Иерей: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами.

Хор: И со духом твоим.

Иерей: Горе имеим сердца.

Хор: Имамы ко Господу.

Иерей: Благодарим Господа.

Хор: Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельней.

Иерей: Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще:

Хор: Свят, Свят, Свят Господь Саваоф, исполнь Небо и земля славы Твоея; осанна в вышних, благословен Грядый во Имя Господне, осанна в вышних.

Иерей: Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов. (На литургии св. Василия Великого эти возгласы начинаются словами: “Даде святым Своим учеником и апостолом, рек…”.)

Хор: Аминь.

Иерей: Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многи изливаемая во оставление грехов.

Хор: Аминь.

Иерей: Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся.

Хор: Тебе поем. Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся. Боже наш.

Иерей: Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии.

Хор: Достойно есть, яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и Славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

(В двунадесятые праздники и их попразднства вместо “Достойно…” поется припев и ирмос 9-й песни канона (так наз, “застойник”),— они указаны в службах праздников. В Великий четверг поется ирмос 9-й песни “Странствия Владычня…”, в Великую субботу — “Не рыдай Мене, Мати…”, в Неделю ваий — “Бог Господь…”.

Если же литургия св. Василия Великого, вместо “Достойно… поем: “О Тебе радуется. Благодатная, всякая тварь, ангельский собор и человеческий род, освященный храме и раю словесный, девственная похвало, из Неяже Бог воплотися и Младенец бысть, прежде век сый Бог наш; ложесна бо Твоя престол сотвори и чрево Твое пространнее небес содела. О Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, слава Тебе.”)

Иерей: В первых помяни Господи, Великаго Господина и Отца нашего (имярек), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего Преосвященнейшаго (имя епархиального епископа), ихже даруй святым Твоим Церквам в мире, целых, честных, здравых, долгоденствующих, право правящих слово Твоей истины.

Хор: И всех и вся.

Иерей: И даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и воспевати Пречестное и Всликолепое Имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь.

Иерей: И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.

Хор: И со духом твоим.

Ектения просительная

Диакон: Вся святыя помянувше, паки и паки миром Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение).

О принесенных и освященных Честных Дарех, Господу помолимся.

Яко да Человеколюбец Бог наш, приемь я во святый, и пренебесный, и мысленный Свой Жертвенник, в воню благоухания духовнаго, возниспослет нам Божественную благодать и дар Святаго Духа, помолимся.

О избавится нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Твоею благодатию.

Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна,.у Господа просим.

Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение).

Диакон: Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.

Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа просим.

Добрых и полезных душам нашим и мира мирови, у Господа просим.

Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати у Господа просим.

Христианския кончины живота нашего, безболезнены, непостыдны, мирны, и добраго ответа на Страшнем Судищи Христове, просим.

Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати:

Хор (или все молящиеся): Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится Имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь, и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава. Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь.

Иерей: Мир всем.

Хор: И духови твоему.

Диакон: Главы ваша Господеви приклоните,

Хор: Тебе, Господи.

Иерей: Благодатию, и щедротами, и человеколюбием Единороднаго Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь.

Закрываются царские врата и завеса.

Диакон: Вонмем.

Иерей: Святая святым.

Хор: Един Свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь.

Причастны

***

(Любой причастен заканчивается троекратным “аллилуиа”. Устав о пении причастных стихов находится в богослужебных книгах вместе с уставом о прокимнах и аллилуариях, и за редким исключением подобен последним, т. е. когда читается два Апостола, поется два причастна, однако “аллилуиа” поется только после второго. Праздничные причастны указаны в службах праздников.)

В воскресенье: Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

В понедельник: Творяй ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный.

Во вторник: В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится.

В среду: Чашу спасения прииму и Имя Господне призову.

В четверг: Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их.

В пятницу: Спасение соделал еси посреде земли, Боже.

В субботу: Радуйтеся, праведнии, о Господе, правым подобает похвала.

Заупокойный: Блажени, яже избрал и приял еси, Господи, и память их в род и род.

В праздники Богородицы: Чашу спасения прииму и Имя Господне призову.

В праздники апостолов: Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их.

В дни памяти святых: В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится.

***

Открываются царские врата.

Диакон, вынося Святую Чашу, возглашает: Со страхом Божиим и верою приступите!

Передает Чашу священнику.

Хор: Благословен Грядый во Имя Господне, Бог Господь и явися нам.( В пасхальную седмицу поется “Христос воскресе… ”.)

Иерей (и с ним все, желающие причаститься): Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от них же первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя, и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих таинств, во оставление грехов, и в жизнь вечную. Аминь.

Причащая мирян, иерей говорит: Причащается раб Божий (имя) Честнаго и Святаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов своих и в Жизнь Вечную.

Хор (во время причащения): Тело Христово приимите, Источника безсмертнаго вкусите.(В Великий четверг поется “Вечери Твоея тайныя…”; а пасхальную седмицу — “Христос воскресе…”.)

Иерей: Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояние Твое,

Хор; Видехом Свет истинный,/ прияхом Духа Небеснаго,/ обретохом веру истинную,/ Нераздельней Троице покланяемся:/ Та бо нас спасла есть.( Вместо “Видехом свет истинный…” от Пасхи до отдания поется “Христос воскресе из мертвых…”; от Вознесения до отдания — тропарь Вознесения; а Троицкую родительскую субботу — “Глубиною мудрости…”)

Иерей: Всегда, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь. Да исполнятся уста наша/ хваления Твоего, Господи,/ яко да поем славу Твою,/ яко сподобил еси нас причаститися/ Святым Твоим, Божественным, Безсмертным и Животворящим Тайнам;/ соблюди нас во Твоей святыни,/ весь день поучатися правде Твоей./Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа. (В Великий четверг вместо “Да исполнятся…” поется “Вечери Твоея тайныя…”; в пасхальную седмицу “Христос воскресе…”.)

Диакон: Прости приимше Божественных, Святых, Пречистых, Безсмертных, Небесных и Животворящих, Страшных Христовых Тайн, достойно благодарим Господа.

Хор: Господи, помилуй.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

День весь совершен, свят, мирен и безгрешен испросивше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Иерей: Яко Ты еси Освящение наше, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков,

Хор: Аминь.

Иерей: С миром изыдем,

Хор: О имени Господни.

Диакон: Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Молитва заамвонная

Иерей (стоя пред амвоном}: Благословляяй благословящия Тя, Господи, и освящаяй на Тя уповающия, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкве Твоея сохрани, освяти любящия благолепие дому Твоего; Ты тех возпрослави Божественною Твоею силою, и не остави нас, уповающих на Тя. Мир мирови Твоему даруй, Церквам Твоим, священником, воинству и всем людем Твоим. Яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе, Отца Светов; и Тебе славу, и благодарение, и поклонение возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь. Буди Имя Господне благословено отныне и до века (трижды)(На пасхальной седмице поется “Христос воскресе…”)

Псалом 33

(На пасхальной седмице поется многократно “Христос воскресе..”.)

Хор: Благословлю Господа на всякое время,/ выну хвала Его во устех моих. О Господе похвалится душа моя./да услышат кротции, и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною,/ и вознесем Имя Его вкупе. Взысках Господа, и услыша мя,/ и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся,/ и лица ваша не постыдятся. Сей нищий воззва, и Господь услыша и,/ и от всех скорбей его спасе и. Ополчится ангел Господень окрест боящихся Его,/ и избавит их. Вкусите, и видите, яко благ Господь;/ блажен муж, иже уповает Нань. Бойтеся Господа вси святии Его,/ яко несть лишения боящимся Его. Богатии обнищаша и взалкаша:/ взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага. Приидйте, чада, послушайте мене,/ страху Господню научу вас. Кто есть человек хотяй живот,/ любяй дни видети благи? Удержи язык твой от зла,/ и устне твои, еже не глаголати льсти. Уклонися от зла, и сотвори благо,/ взыщи мира, и пожени и. Очи Господни на праведныя/ и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящия злая,/ еже потребити от земли память их. Воззваша праведнии, и Господь услыша их,/ и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем,/ и смиренныя духом спасет. Многи.скорби праведным,/ и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится. Смерть грешников люта,/ и ненавидящии праведнаго прегрешат. Избавит Господь души раб Своих,/ и не прегрешат вси уповающий на Него.

Иерей: Благословение Господне на вас. Того благодатию и человеколюбием, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Хор: Аминь.

Иерей: Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, слава Тебе.( На Пасху, в пасхальную седмицу и в отдание Пасхи вместо “Слава Тебе, Христе Боже…” священнослужители поют “Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ”, а хор заканчивает: “И сущим во гробех живот даровав”. От Недели о Фоме до отдания Пасхи священник произносит: “Слава Тебе, Христе Боже, Упование наше, Слава Тебе”, я хор поет “Христос воскресе…” (Трижды)

Хор: Слава, и ныне. Господи, помилуй (Трижды). Благослови.

Иерей произносит отпуст (в воскресенье)

Воскресый из мертвых, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистый Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол, иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константина града, Златоустаго (или: св. Василия Великаго, архиепископа Кесарии Каппадокийския), и святаго (храма и святого, которого память в этот день), святых и праведных Богоотец Иоакима и Анны и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец

Многолетие

Хор: Великаго Господина и Отца нашего (имярек), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и Господина нашего Прсосвященнейшаго (имя) митрополита (или: архиепископа, или: епископа) (епархиальный титул его), братию святаго храма сего и вся православныя христианы, Господи, сохрани их на многая лета.

Час третий

Иерей: Благословен Бог наш, всегда, ныне и присно и во веки веков.

Чтец:

Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Трисвятое

Слава: И ныне:

Пресвятая Троице…

Господи помилуй (3 раза)

Слава: И ныне:

Отче наш…

Иерей: Яко Твое есть Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь.

Господи, помилуй. (12 раз)

Слава: И ныне:

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон).

Псалом 16:

Услыши, Господи, правду мою, вонми молению моему, внуши молитву мою не во устнах льстивых. От лица Твоего судьба моя изыдет, oчи мои да видита правоты. Искусил eси сердце мое, посетил eси нощию, искусил мя eси, и не обретеся во мне неправда. Яко да не возглаголют уста моя дел человеческих, за словеса устен Твоих аз сохраних пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз воззвах, яко услышал мя eси, Боже, приклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасаяй уповающыя на Тя от противящихся деснице Твоей. Сохрани мя, Господи, яко зеницу oка, в крове крилу Твоeю покрыеши мя. От лица нечестивых острастших мя, врази мои душу мою одержаша. Тук свой затвориша, уста их глаголаша гордыню. Изгонящии мя ныне обыдоша мя, oчи свои возложиша уклонити на землю. Объяша мя яко лев готов на лов и яко скимен обитаяй в тайных. Воскресни, Господи, предвари я и запни им, избави душу мою от нечестиваго, oружие Твое от враг руки Твоея. Господи, от малых от земли, раздели я в животе их, и сокровенных Твоих исполнися чрево их, насытишася сынов, и оставиша останки младенцeм своим. Аз же правдою явлюся лицу Твоему, насыщуся, внегда явити ми ся славе Твоей.

Псалом 24:

К Тебе, Господи, воздвигох душу мою, Боже мой, на Тя уповах, да не постыжуся во век, ниже да посмеют ми ся врази мои, ибо вси терпящии Тя не постыдятся. Да постыдятся беззаконнующии вотще. Пути Твоя, Господи, скажи ми, и стезям Твоим научи мя. Настави мя на истину Твою, и научи мя, яко Ты еси Бог Спас мой, и Тебе терпех весь день. Помяни щедроты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Грех юности моея, и неведения моего не помяни, по милости Твоей помяни мя Ты, ради благости Твоея, Господи. Благ и прав Господь, сего ради законоположит согрешающым на пути. Наставит кроткия на суд, научит кроткия путем Своим. Вси путие Господни милость и истина, взыскающым завета Его, и свидения Его. Ради имене Твоего, Господи, и очисти грех мой, мног бо есть. Кто есть человек бояйся Господа? Законоположит eму на пути, eгоже изволи. Душа eго во благих водворится, и семя eго наследит землю. Держава Господь боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои выну ко Господу, яко Той исторгнет от сети нозе мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищ есмь аз. Скорби сердца моего умножишася, от нужд моих изведи мя. Виждь смирение мое, и труд мой, и остави вся грехи моя. Виждь враги моя, яко умножишася, и ненавидением неправедным возненавидеша мя. Сохрани душу мою, и избави мя, да не постыжуся, яко уповах на Тя. Незлобивии и правии прилепляхуся мне, яко потерпех Тя, Господи. Избави, Боже, Израиля от всех скорбей eго.

Псалом 50:

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, и от греха моего очисти мя; яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих, яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом, и очищуся; омыеши мя, и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо: всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая; тогда возложат на oлтарь Твой тельцы.

Слава: и Ныне:

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава:

Тропарь праздника. Если тропарей два, читаются оба, Слава: произносится перед вторым.

И ныне:

Богородичен:

Богородица, Ты – лоза истинная, возрастившая нам Плод живота, Тебя молимся, Владычице, со святыми апостолы, помиловати души наша.

Чтец: Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит нам Бог спасений наших, Бог наш, Бог спасати.

Трисвятое

Слава: И ныне:

Пресвятая Троице…

Господи помилуй (3 раза)

Слава: И ныне:

Отче наш…

Иерей: Яко Твое есть Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь.

Кондак дня святаго, или праздника.

Господи, помилуй. (40 раз).

Иже на всякое время и на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и славимый, Христе Боже, Долготерпеливе, Многомилостиве, Многоблагоутробне, Иже праведныя любяй и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы и исправи живот наш к заповедем Твоим, души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими Ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры и в разум неприступныя Твоея славы, яко благословен еси во веки веков, аминь.

Господи помилуй (3 раза)

Слава: И ныне:

Чтец: Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

Иерей: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.

Чтец: Аминь.

Молитва святого Мардария:

Владыко Боже Отче Вседержителю, Господи Сыне Единородный Иисусе Христе, и Святый Душе, Едино Божество, Едина Сила, помилуй мя, грешнаго, и имиже веси судьбами, спаси мя, недостойнаго раба Твоего, яко благословен еси во веки веков, аминь.

Час шестой

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу. (Поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (Поклон).

Псалом 53:

Боже, во имя Твое спаси мя, и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чуждии восташа на мя и крепцыи взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Се бо Бог помогает ми, и Господь Заступник души моей. Отвратит злая врагом моим, истиною Твоею потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякия печали избавил мя еси, и на враги моя воззре око мое.

Псалом 54:

Внуши, Боже, молитву мою и не презри моления моего. Вонми ми и услыши мя: возскорбех печалию моею и смятохся. От гласа вражия и от стужения грешнича, яко уклониша на мя беззаконие и во гневе враждоваху ми. Сердце мое смятеся во мне и боязнь смерти нападе на мя. Страх и трепет прииде на мя и покры мя тьма. И рех: кто даст ми криле, яко голубине, и полещу, и почию? Се удалихся бегая и водворихся в пустыни. Чаях Бога, спасающаго мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их: яко видех беззаконие и пререкание во граде. Днем и нощию обыдет и по стенам eго. Беззаконие и труд посреде eго и неправда. И не оскуде от стогн eго лихва и лесть. Яко аще бы враг поносил ми, претерпел бых убо, и аще бы ненавидяй мя на мя велеречевал, укрыл бых ся от него. Ты же, человече равнодушне, владыко мой и знаемый мой, иже купно наслаждался еси со мною брашен, в дому Божии ходихом единомышлением. Да приидет же смерть на ня, и да снидут во ад живи, яко лукавство в жилищах их, посреде их. Аз к Богу воззвах, и Господь услыша мя. Вечер и заутра, и полудне повем, и возвещу, и услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною. Услышит Бог и смирит я, Сый прежде век. Несть бо им изменения, яко не убояшася Бога. Простре руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его. Разделишася от гнева лица Его, и приближишася сердца их, умякнуша словеса их паче елеа, и та суть стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя препитает, не даст в век молвы праведнику. Ты же, Боже, низведеши их во студенец истления, мужие кровей и льсти не преполовят дней своих. Аз же, Господи, уповаю на Тя.

Псалом 90:

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, от вещи во тме преходящия, от сряща и беса полуденнаго. Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не приближится, обаче очима твоима смотриши, и воздаяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе зло и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою, на аспида и василиска наступиши, и попереши льва и змия. Яко на Мя упова и избавлю и, покрыю и, яко позна имя Мое. Воззовет ко Мне и услышу eго, с ним есмь в скорби, изму eго и прославлю eго, долготою дний исполню eго и явлю eму спасение Мое.

Слава: И ныне:

Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, Боже. (Трижды)

Господи, помилуй. (Трижды)

Тропарь праздника. Если тропарей два, читаются оба,

Слава: произносится перед вторым.

И ныне:

Богородичен:

Яко не имамы дерзновения за премногия грехи наша, Ты иже от Тебе Рождшагося моли, Богородице Дево, много бо может моление Матернее ко благосердию Владыки. Не презри грешных мольбы, Всечистая, яко милостив есть и спасти могий, Иже и страдати о нас изволивый.

Скоро да предварят ны щедроты Твоя, Господи, яко обнищахом зело; помози нам, Боже, Спасе наш, славы ради Имене Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наша, Имене ради Твоего.

Трисвятое

Слава: И ныне:

Пресвятая Троице…

Господи помилуй (3 раза)

Слава: И ныне:

Отче наш…

Иерей: Яко Твое есть Царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, и ныне и присно, и во веки веков.

Чтец: Аминь.

Кондак праздника.

Господи, помилуй. (40 раз).

Иже на всякое время и на всякий час, на Небеси и на земли, покланяемый и славимый, Христе Боже, Долготерпеливе, Многомилостиве, Многоблагоутробне, Иже праведныя любяй и грешныя милуяй, Иже вся зовый ко спасению обещания ради будущих благ. Сам, Господи, приими и наша в час сей молитвы и исправи живот наш к заповедем Твоим, души наша освяти, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти и избави нас от всякия скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими Ангелы, да ополчением их соблюдаеми и наставляеми, достигнем в соединение веры и в разум неприступныя Твоея славы, яко благословен еси во веки веков, аминь.

Господи, помилуй. (3 раза).

Слава: И ныне:

Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

Именем Господним благослови, отче.

Иерей: Молитвами святых отец наших, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.

Чтец: Аминь.

Молитва святого Василия Великого:

Боже и Господи сил и всея твари Содетелю, Иже за милосердие безприкладныя милости Твоея Единороднаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, низпославый на спасение рода нашего, и честным Его Крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивый тем начала и власти тьмы. Сам, Владыко Человеколюбче, приими и нас, грешных, благодарственныя сия и молебныя молитвы и избави нас от всякаго всегубительнаго и мрачнаго прегрешения и всех озлобити нас ищущих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоему плоти наша и не уклони сердец наших в словеса или помышления лукавствия, но любовию Твоею уязви души наша, да, к Тебе всегда взирающе и еже от Тебе светом наставляеми, Тебе, неприступнаго и присносущнаго зряще Света, непрестанное Тебе исповедание и благодарение возсылаем, Безначальному Отцу со Единородным Твоим Сыном и Всесвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

ЛИТУРГИЯ ОГЛАШЕННЫХ

Диакон: Благослови, владыко.

Иерей: Благословено Царство Отца и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Ектения великая

Диакон: Миром Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)

О свышнем мире и спасении душ наших, Господу помолимся.

О мире всего мира, благостоянии святых Божиих церквей и соединении всех, Господу помолимся.

О святем храме сем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.

О Великом Господине и отце нашем, Святейшем Патриархе (имярек), и о господине нашем преосвященнейшем митрополите(или архиепископе, или епископе) (имярек), честнем пресвитерстве, во Христе диаконстве и о всем причте и людех, Господу помолимся.

О Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, Господу помолимся.

О граде сем, (или о веси сей, или о святей обители сей), всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.

О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временех мирных, Господу помолимся.

О плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Молитва первого антифона

Иерей. Тайная молитва первого антифона: Господи Боже наш, Егоже держава несказанна и слава непостижима, Егоже милость безмерна и человеколюбие неизреченно. Сам, Владыко, по благоутробию Твоему призри на ны и на святый храм сей, и сотвори с нами и молящимися с нами, богатыя милости Твоя и щедроты Твоя.

Иерей. Возглас: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Первый изобразительный антифон

1. Благослови, душе моя, Господа. Благословен еси, Господи. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя Имя святое Его.

2. Благослови, душе моя, Господа, и не забывай всех воздаяний Его.

1. Очищающаго вся беззакония твоя, исцеляющаго вся недуги твоя.

2. Избавляющаго от истления живот твой, венчающаго тя милостию и щедротами.

1. Исполняющаго во благих желание твое: обновится, яко орля, юность твоя.

2. Творяй милостыни Господь, и судьбу всем обидимым.

1. Сказа пути Своя Моисеови, сыновом Израилевым хотения Своя.

2. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив.

1. Не до конца прогневается, ниже в век враждует.

2. Не по беззаконием нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам.

1. Яко по высоте небесней от земли, утвердил есть Господь милость Свою на боящихся Его.

2. Елико отстоят востоцы от запад, удалил есть от нас беззакония наша.

1. Якоже щедрит отец сыны, ущедри Господь боящихся Его.

2. Яко Той позна создание наше, помяну, яко персть есмы.

1. Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, тако оцветет.

2. Яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего.

1. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его.

2. И правда Его на сынех сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его творити я.

1. Господь на небеси уготова Престол Свой, и Царство Его всеми обладает.

2. Благословите Господа, вси Ангели Его, сильнии крепостию, творящии слово Его, услышати глас словес Его.

1. Благословите Господа, вся силы Его, слуги Его, творящии волю Его.

2. Благословите Господа, вся дела Его, на всяком месте владычества Его.

1. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

2. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

1. Благослови, душе моя, Господа, и вся внутренняя моя Имя святое Его. Благословен еси, Господи.

Ектения малая

Диакон: Паки и паки, миром Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Молитва второго антифона

Иерей. Тайная молитва второго антифона: Господи Боже наш, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкве Твоея сохрани, освяти любящия благолепие дому Твоего. Ты тех воспрослави Божественною Твоею силою и не остави нас, уповающих на Тя.

Иерей. Возглас: Яко Твоя держава и Твое есть Царство и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Второй изобразительный антифон

1. Хвали, душе моя, Господа. Восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, дондеже есмь.

2. Не надейтеся на князи, на сыны человеческия, в нихже несть спасения.

1. Изыдет дух его, и возвратится в землю свою: в той день погибнут вся помышления его.

2. Блажен, емуже Бог Иаковль помощник его, упование его на Господа Бога своего.

1. Сотворшаго небо и землю, море и вся, яже в них.

2. Хранящаго истину в век, творящаго суд обидимым, дающаго пищу алчущим.

1. Господь решит окованныя, Господь умудряет слепцы.

2. Господь возводит низверженныя, Господь любит праведники.

1. Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет, и путь грешных погубит.

2. Воцарится Господь во век, Бог твой, Сионе, в род и род.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Песнь Господу Иисусу Христу

Хор: Единородный Сыне и Слове Божий, Безсмертен Сый и изволивый спасения нашего ради воплотитися от Святыя Богородицы и Приснодевы Марии, непреложно вочеловечивыйся, распныйся же, Христе Боже, смертию смерть поправый, Един Сый Святыя Троицы, спрославляемый Отцу и Святому Духу, спаси нас.

Ектения малая

Диакон: Паки и паки, миром Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Молитва третьего антифона

Иерей. Тайная молитва третьего антифона: Иже общия сия и согласныя даровавый нам молитвы, иже и двема или трем согласующимся о имени Твоем прошения подати обещавый, Сам и ныне раб Твоих прошения к полезному исполни, подая нам и в настоящем веце познание Твоея истины, и в будущем живот вечный даруя.

Иерей. Возглас: Яко благ и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Третий изобразительный антифон. Блаженны

1. Во Царствии Твоем помяни нас, Господи, егда приидеши, во Царствии Твоем.

1. Блажени нищии духом, яко тех есть Царство Небесное.

2. Блажени плачущии, яко тии утешатся.

1. Блажени кротции, яко тии наследят землю.

2. Блажени алчущии и жаждущии правды, яко тии насытятся.

1. Блажени милостивии, яко тии помиловани будут.

2. Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят.

1. Блажени миротворцы, яко тии сынове Божии нарекутся.

2. Блажени изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное.

1. Блажени есте, егда поносят вам, и изженут, и рекут всяк зол глагол на вы, лжуще Мене ради.

2. Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа на Небесех.

1. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

2. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Малый вход с Евангелием

Диакон: Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Молитва входа

Иерей. Тайная молитва входа: Владыко Господи Боже наш, уставивый на небесех чины и воинства Ангел и Архангел в служение Твоея славы, сотвори со входом нашим входу святых Ангелов быти, сослужащих нам, и сославословящих Твою благость. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Диакон: Благослови, владыко, святый вход.

Иерей благословляя: Благословен вход святых Твоих, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Диакон: Премудрость, прости.

Входное

Хор: Приидите, поклонимся и припадем ко Христу. Спаси ны, Сыне Божий, Воскресый из мертвых, поющия Ти, аллилуиа. Единожды.

Хор поет тропари и кондаки по Уставу.

Священник же глаголет молитву сию:

Иерей. Тайная молитва: Боже Святый, иже во святых почиваяй, иже трисвятым гласом от Серафимов воспеваемый и от Херувимов славословимый, и от всякия Небесныя Силы покланяемый, иже от небытия во еже быти приведый всяческая, создавый человека по образу Твоему и по подобию, и всяким Твоим дарованием украсивый, даяй просящему премудрость и разум, и не презираяй согрешающаго, но полагаяй на спасение покаяние, сподобивый нас, смиренных и недостойных раб Твоих, и в час сей стати пред славою святаго Твоего жертвенника, и должное Тебе поклонение и славословие приносити. Сам, Владыко, приими и от уст нас, грешных, Трисвятую песнь, и посети ны благостию Твоею, прости нам всякое согрешение вольное же и невольное, освяти наша души и телеса, и даждь нам в преподобии служити Тебе вся дни живота нашего, молитвами святыя Богородицы, и всех святых, от века Тебе благоугодивших.

Диакон иерею: Благослови, владыко, время Трисвятаго.

Иерей благословляя, возглас: Яко свят еси, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно.

Диакон: Господи, спаси благочестивыя. И услыши ны. И во веки веков.

Хор: Аминь.

Трисвятое

Хор: Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (3 раза)

Иногда читается по гречески:

Άγιος ό Θεός, άγιος ίσχυρός, άγιος αθάνατος, έλέησον ημάς.

А́гиос о Фэо́с, А́гиос исхиро́с, А́гиос афа́натос, эле́исон има́с.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Безсмертный, помилуй нас.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

Диакон иерею: Повели, владыко.

Иерей: Благословен грядый во имя Господне.

Диакон: Благослови, владыко, Горний престол.

Иерей: Благословен еси на престоле славы Царствия Твоего, Седяй на Херувимех, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Диакон: Вонмем.

Иерей: Мир всем.

Чтец: И духови твоему.

Диакон: Премудрость.

Чтец: Прокимен, псалом Давидов.

ПРОКИМНЫ И АЛЛИЛУИАРИИ ВОСКРЕСНЫЕ.

Глас 1 Буди, Господи, милость Твоя на нас, якоже уповахом на Тя.

Стих: Радуйтеся, праведнии, о Господе, правым подобает похвала.

Аллилуиа: Бог даяй отмщение мне, и покоривый люди под мя.

Стих: Величаяй спасения Царева, и творяй милость Христу своему Давиду, и семени Его до века.

Глас 2 Крепость моя и пение мое Господь, и бысть мне во спасение.

Стих: Наказуя наказа мя Господь, смерти же не предаде мя.

Аллилуиа: Услышит тя Господь в день печали, защитит тя Имя Бога Иаковля.

Стих: Господи, спаси царя, и услыши ны, воньже аще день призовем Тя.

Глас 3 Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареви нашему, пойте.

Стих: Вси языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования.

Аллилуиа: На Тя, Господи, уповах, да не постыжуся во век.

Стих: Буди ми в Бога Защитителя, и в дом прибежища, еже спасти мя.

Глас 4 Яко возвеличишася дела Твоя, Господи, вся премудростию сотворил еси.

Стих: Благослови душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело.

Аллилуиа: Наляцы, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды.

Стих: Возлюбил еси правду, и возненавидел еси беззаконие.

Глас 5 Ты, Господи, сохраниши ны, и соблюдеши ны от рода сего и во век.

Стих: Спаси мя, Господи, яко оскуде преподобный.

Аллилуиа: Милости Твоя, Господи, во век воспою, в род и род возвещу истину Твою усты моими.

Стих: Зане рекл еси: в век милость созиждется, на небесех уготовится истина Твоя.

Глас 6 Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое.

Стих: К Тебе, Господи, воззову, Боже мой, да не премолчиши от мене.

Аллилуиа: Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится.

Стих: Речет Господеви: заступник мой еси, и прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него.

Глас 7 Господь крепость людем Своим даст, Господь благословит люди Своя миром.

Стих: Принесите Господеви, сынове Божии, принесите Господеви сыны овни.

Аллилуиа: Благо есть исповедатися Господеви, и пети имени Твоему Вышний.

Стих: Возвещати заутра милость Твою, и истину Твою на всяку нощь.

Глас 8 Помолитеся и воздадите Господеви Богу нашему.

Стих: Ведом во Иудеи Бог, во Израили велие Имя Его.

Аллилуиа: Приидите, возрадуемся Господеви, воскликнем Богу Спасителю нашему.

Стих: Предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему.

ПРОКИМНЫ И АЛЛИЛУИАРИИ ДНЕЙ СЕДМИЦЫ.

Понедельник, глас 4: Творяй Ангелы Своя духи и слуги Своя пламень огненный.

Стих: Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличился еси зело.

Аллилуиа, глас 5: Хвалите Господа, вси Ангели Его, хвалите Его, вся силы Его.

Стих: Яко Той рече, и быша; Той повеле, и создашася.

Вторник, глас 7: Возвеселится праведник о Господе, и уповает на Него.

Стих: Услыши Боже глас мой, внегда молити ми ся к Тебе.

Аллилуиа, глас 4: Праведник яко финикс процветет, яко кедр, иже в Ливане, умножится.

Стих: Насаждени в дому Господни, во дворех Бога нашего процветут.

Среда, глас 3: Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моем.

Стих: Яко призре на смирение Рабы Своея, се бо, отныне ублажат Мя вси роди.

Аллилуиа, глас 8: Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое.

Стих: Лицу Твоему помолятся богатии людстии.

Четверг, глас 8: Во всю землю изыде вещание их и в концы вселенныя глаголы их.

Стих: Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь.

Аллилуиа, глас 1: Исповедят небеса чудеса Твоя, Господи, ибо истину Твою в Церкви святых.

Стих: Бог прославляем в совете святых.

Пятница, глас 7: Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтеся подножию ногу Его, яко свято есть.

Стих: Господь воцарися, да гневаются людие.

Аллилуиа, глас 1: Помяни сонм Твой, егоже стяжал еси исперва.

Стих: Бог же Царь наш прежде века, содела спасение посреде земли.

Суббота, глас 8: Веселитеся о Господе, и радуйтеся праведнии.

Стих: Блажени, ихже оставишася беззакония и ихже прикрышася греси.

Аллилуиа, глас 4: Воззваша праведнии, и Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их.

Стих: Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь.

Заупокойный прокимен, глас 6: Души их во благих водворятся.

Аллилуиа, глас 4: Блажени, яже избрал и приял еси, Господи.

Стих: И память их в род и род.

Диакон: Премудрость.

Чтец: Деяний святых Апостол чтение. (Или: Соборнаго послания Иаковля, или Петрова чтение. Или: К Римляном, или к Коринфяном, или к галатом, или к Тимофею послания святаго Апостола Павла чтение.)

Диакон: Вонмем.

Чтение Апостола

После чтения Иерей: Мир ти.

Чтец: И духови твоему.

Чтец: Аллилуиа.

Хор: Аллилуиа. (3 раза)

Диакон: Премудрость.

Иерей. Тайно. Молитва перед чтением Евангелия: Возсияй в сердцах наших, человеколюбче Владыко, Твоего Богоразумия нетленный свет, и мысленныя наши отверзи очи, во Евангельских Твоих проповеданий разумение. Вложи в нас и страх блаженных Твоих заповедей, да плотския похоти вся поправше, духовное жительство пройдем, вся, яже ко благоугождению Твоему, и мудрствующе и деюще. Ты бо еси просвещение душ и телес наших, Христе Боже, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Диакон: Благослови, владыко, благовестителя святаго Апостола и Евангелиста, (имярек).

Иерей: Бог, молитвами святаго, славнаго, всехвальнаго Апостола и Евангелиста, (имярек), да даст тебе глагол благовествующему силою многою, во исполнение Евангелия возлюбленнаго Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христа.

Диакон: Аминь.

Иерей: Премудрость, прости, услышим святаго Евангелия.

Иерей: Мир всем.

Хор: И духови твоему.

Диакон: От (имярек) святаго Евангелия чтение.

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Иерей: Вонмем.

Чтение Евангелия

Иерей: Мир ти, благовествующему.

Хор: Слава Тебе, Господи, слава Тебе.

Ектения сугубая

Диакон: Рцем вси от всея души, и от всего помышления нашего рцем.

Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)

Господи Вседержителю, Боже отец наших, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Хор: Господи, помилуй. (3 раза) (На каждое прошение)

Еще молимся о Великом Господине и отце нашем, Святейшем Патриархе (имярек), и о господине нашем преосвященнейшем митрополите (или архиепископе, или епископе) (имя рек), и о всей во Христе братии нашей.

Еще молимся о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте.

Еще молимся о братиях наших, священницех, священномонасех, и всем во Христе братстве нашем.

Еще молимся о блаженных и приснопамятных святейших патриарсех православных и создателех святаго храма сего (если в монастыре: святыя обители сея), и о всех прежде почивших отцех и братиях, зде лежащих и повсюду, православных.

Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, братии святаго храма сего (если в монастыре: святыя обители сея).

Еще молимся о плодоносящих и добродеющих во святем и всечестнем храме сем, труждающихся, поющих и предстоящих людех, ожидающих от Тебе великия и богатыя милости.

Иерей. Тайно. Молитва усердного моления: Господи Боже наш, прилежное сие моление приими от Твоих раб, и помилуй нас по множеству милости Твоея, и щедроты Твоя низпосли на ны и на вся люди Твоя, чающыя от Тебе богатыя милости.

Иерей. Возглас: Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Заупокойная ектения. В некоторые дни церковного года.

Диакон: Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молим Ти ся, услыши и помилуй.

Хор: Господи, помилуй. (Трижды). (На каждое прошение)

Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божиих имярек, и о еже проститися им всякому прегрешению, вольному же и невольному.

Яко да Господь Бог учинит души их, идеже праведнии упокояются.

Милости Божия, Царства Небеснаго и оставления грехов их у Христа, безсмертнаго Царя и Бога нашего, просим.

Хор: Подай, Господи.

Диакон: Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Иерей. Тайно, Молитва об усопших: Боже духов, и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый: Сам, Господи, покой души усопших раб Твоих, имярек, в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом, или делом, или помышлением, яко благий человеколюбец Бог, прости. Яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо Един кроме греха, правда Твоя правда во веки, и слово Твое истина.

Иерей. Возглас: Яко Ты еси воскресение и живот и покой усопших раб Твоих, имярек, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Ектения об оглашенных

Диакон: Помолитеся, оглашеннии, Господеви.

Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)

Вернии, о оглашенных помолимся, да Господь помилует их.

Огласит их словом истины.

Открыет им Евангелие правды.

Соединит их святей Своей соборней и апостольстей Церкви.

Спаси, помилуй, заступи и сохрани их, Боже, Твоею благодатию.

Оглашеннии, главы ваша Господеви приклоните.

Хор: Тебе, Господи.

Иерей. Тайно. Молитва об оглашаемых: Господи Боже наш, иже на высоких живый и на смиренныя призираяй, иже спасение роду человеческому низпославый, Единороднаго Сына Твоего и Бога, Господа нашего Иисуса Христа, призри на рабы Твоя оглашенныя, подклоньшия Тебе Своя выя, и сподоби я во время благополучное бани пакибытия, оставления грехов и одежди нетления, соедини их святей Твоей соборней и апостольстей Церкви, и сопричти их избранному Твоему стаду.

Иерей. Возглас: Да и тии с нами славят пречестное и великолепое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Иерей простирает антиминс.

Диакон: Елицы оглашеннии, изыдите, оглашеннии изыдите, елицы оглашеннии изыдите. Да никто от оглашенных, елицы вернии, паки и паки миром Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

ЛИТУРГИЯ ВЕРНЫХ

Диакон: Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Хор: Господи, помилуй.

Диакон: Премудрость.

Иерей. Тайно. Молитва верных первая: Благодарим Тя, Господи Боже Сил, сподобившаго нас предстати и ныне святому Твоему жертвеннику, и припасти ко щедротам Твоим о наших гресех и о людских неведениих. Приими, Боже, моление наше, сотвори ны достойны быти, еже приносити Тебе моления и мольбы, и жертвы безкровныя о всех людех Твоих. И удовли нас, ихже положил еси в службу Твою сию, силою Духа Твоего Святаго, неосужденно и непреткновенно в чистем свидетельстве совести нашея, призывати Тя на всякое время и место. Да послушая нас, милостив нам будеши, во множестве Твоея благости.

Иерей. Возглас: Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Диакон: Паки и паки, миром Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Диакон: Премудрость.

Иерей. Тайною Молитва верных вторая: Паки и многажды Тебе припадаем, Тебе молимся, Благий и Человеколюбче, яко да призрев на моление наше, очистиши наша души и телеса от всякия скверны плоти и духа, и даси нам неповинное и неосужденное предстояние святаго Твоего жертвенника. Даруй же Боже, и молящимся с нами преспеяние жития и веры и разума духовнаго. Даждь им всегда со страхом и любовию служащим Тебе, неповинно и неосужденно причаститися святых Твоих Таин и Небеснаго Твоего Царствия сподобитися.

Иерей. Возглас: Яко да под державою Твоею всегда храними, Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Отверзаются Царские врата.

Херувимская песнь

Хор: Иже Херувимы тайно образующе и животворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое ныне житейское отложим попечение.

Иерей. Тайно. Молитва Херувимской песни: Никтоже достоин от связавшихся плотскими похотьми и сластьми приходити, или приближитися, или служити Тебе, Царю Славы: еже бо служити Тебе, велико и страшно и самем Небесным Силам. Но обаче неизреченнаго ради и безмернаго Твоего человеколюбия, непреложно и неизменно был еси Человек, и Архиерей нам был еси: и служебныя сея и безкровныя жертвы священнодействие предал еси нам, яко Владыка всех. Ты бо един, Господи Боже наш, владычествуеши небесными и земными, иже на престоле Херувимсте носимый, иже Серафимов Господь, и Царь Израилев, иже Един свят, и во святых почиваяй. Тя убо молю, Единаго благаго и благопослушливаго: призри на мя, грешнаго и непотребнаго раба Твоего, и очисти мою душу и сердце от совести лукавыя, и удовли мя, силою святаго Твоего Духа, облечена благодатию священства, предстати святей Твоей сей трапезе, и священнодействовати Святое и Пречистое Твое Тело и Честную Кровь. К Тебе бо прихожду приклонь мою выю, и молю Ти ся, да не отвратиши лица Твоего от мене, ниже отринеши мене от отрок Твоих, но сподоби принесенным Тебе быти, мною грешным и недостойным рабом Твоим, даром сим. Ты бо еси приносяй и приносимый, и приемляй и раздаваемый, Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Великий вход

Диакон: Великаго господина и отца нашего имярек, Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и господина нашего преосвященнейшаго (имярек), митрополита (или архиепископа, или епископа егоже есть область), да помянет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Иерей: Преосвященныя митрополиты, архиепископы и епископы, и весь священнический и монашеский чин, причет святаго храма сего, и всех вас православных христиан, да помянет Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Вторая часть Херувимския песни: Яко да Царя всех подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Диакон: Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Иерей: Да помянет Господь Бог священнодиаконство твое во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Иерей ставит Потир на престол со словами: Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и благоуханьми во гробе нове покрыв, положи.

Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй неописанный.

Яко живоносец, яко рая краснейший, воистинну и чертога всякаго царскаго показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения.

Иерей покрывает воздухом Святые дары со словами: Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и благоуханьми во гробе нове покрыв, положи.

Затем иерей калит со словами: Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Иерей диакону: Помяни мя, брате и сослужителю.

Диакон к иерею: Да помянет Господь Бог священство твое во Царствии Своем. Помолися о мне, владыко святый.

Иерей: Дух Святый найдет на тя, и Сила Вышняго осенит тя.

Диакон: Тойже Дух содействует нам вся дни живота нашего. Помяни мя, владыко святый.

Иерей: Да помянет тя Господь Бог во Царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Диакон: Аминь.

Затворяются Царская врата.

Ектения просительная

Диакон: Исполним молитву нашу Господеви.

Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)

О предложенных Честных Дарех, Господу помолимся.

О святем храме сем, и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих в онь, Господу помолимся.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна, у Господа просим.

Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение)

Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.

Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа просим.

Добрых и полезных душам нашим, и мира мирови, у Господа просим.

Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа просим.

Христианския кончины живота нашего, безболезненны, непостыдны, мирны и добраго ответа на страшнем судищи Христове просим.

Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Приснодеву Марию со всеми святыми помянувше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Иерей. Тайно. Молитва приношения: Господи Боже Вседержителю, Едине святе, приемляй жертву хваления от призывающих Тя всем сердцем. Приими и нас, грешных, моления и принеси ко святому Твоему жертвеннику, и удовли нас приносити Тебе дары же и жертвы духовныя о наших гресех и о людских неведениих, и сподоби нас обрести благодать пред Тобою, еже быти Тебе благоприятней жертве нашей, и вселитися Духу благодати Твоея благому в нас, и на предлежащих Дарех сих, и на всех людех Твоих.

Иерей. Возглас: Щедротами Единороднаго Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Иерей: Мир всем.

Хор: И духови твоему.

Диакон: Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы.

Хор: Отца, и Сына, и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздельную.

Иерей. Тайно: Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя, Господь утверждение мое и прибежище мое. (3 раза).

Иерей и священнослужители в алтаре: Христос посреде нас. И есть, и будет.

Диакон: Двери, двери, премудростию вонмем.

Священник колеблет воздух над Честными.

Символ веры

Верую во единаго Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым.

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век. Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася.

Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна.

И воскресшаго в третий день по Писанием.

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.

Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Чаю воскресения мертвых,

и жизни будущаго века. Аминь.

Святое Возношение.

Диакон: Станем добре, станем со страхом, вонмем, святое возношение в мире приносити.

Хор: Милость мира, жертву хваления.

Евхаристический канон

Иерей: Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любы Бога и Отца, и причастие Святаго Духа, буди со всеми вами.

Хор: И со духом твоим.

Иерей: Горе имеим сердца.

Хор: Имамы ко Господу.

Иерей: Благодарим Господа.

Хор: Достойно и праведно есть покланятися Отцу и Сыну, и Святому Духу, Троице единосущней и нераздельней.

Иерей. Тайно: Достойно и праведно Тя пети, Тя благословити, Тя хвалити, Тя благодарити, Тебе покланятися на всяком месте владычествия Твоего. Ты бо еси Бог неизреченен, недоведомь, невидимь, непостижимь, присно сый, такожде сый, Ты и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый. Ты от небытия в бытие нас привел еси, и отпадшия возставил еси паки, и не отступил еси вся творя, дондеже нас на небо возвел еси, и Царство Твое даровал еси будущее. О сих всех благодарим Тя и Единороднаго Твоего Сына, и Духа Твоего Святаго, о всех, ихже вемы, и ихже не вемы, явленных и неявленных благодеяниих бывших на нас. Благодарим Тя и о службе сей, юже от рук наших прияти изволил еси. Аще и предстоят Тебе тысящи Архангелов и тмы Ангелов, Херувими и Серафими шестокрилатии, многоочитии, возвышащиися пернатии.

Возглас: Победную песнь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще.

Хор: Свят, свят, свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея; осанна в вышних, благословен Грядый во имя Господне, осанна в вышних.

Иерей. Тайно: С сими и мы блаженными Силами, Владыко человеколюбче, вопием и глаголем: свят еси и пресвят, Ты и Единородный Твой Сын, и Дух Твой Святый. Свят еси и пресвят, и великолепна слава Твоя, иже мир Твой тако возлюбил еси, якоже Сына Твоего Единороднаго дати: да всяк веруяй в Него не погибнет, но имать живот вечный. Иже пришед, и все еже о нас смотрение исполнив, в нощь в нюже предаяшеся, паче же Сам Себе предаяше за мирский живот, прием хлеб во святыя Своя и пречистыя и непорочныя руки, благодарив и благословив, освятив, преломив, даде святым Своим учеником и Апостолом, рек:

Возглас: Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, еже за вы ломимое во оставление грехов.

Хор: Аминь.

Иерей. Тайно: Подобне и чашу по вечери, глаголя:

Возглас: Пийте от нея вси, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже за вы и за многия изливаемая, во оставление грехов.

Хор: Аминь.

Иерей. Тайно. Анамнезис: Поминающе убо спасительную сию заповедь, и вся яже о нас бывшая: Крест, гроб, тридневное воскресение, на небеса восхождение, одесную седение, второе и славное паки пришествие.

Возглас: Твоя от Твоих Тебе приносяще, о всех и за вся.

Преложение Святых Даров

Хор: Тебе поем, Тебе благословим, Тебе благодарим, Господи, и молим Ти ся, Боже наш.

Иерей. Тайно: Еще приносим Ти словесную сию и безкровную службу, и просим, и молим, и мили ся деем, низпосли Духа Твоего Святаго на ны, и на предлежащия Дары Сия.

Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отими от нас, но обнови нас, молящих Ти ся.

Иерей. Тайно. Эпиклезис: Еще приносим Ти словесную сию и безкровную службу, и просим, и молим, и мили ся деем, низпосли Духа Твоего Святаго на ны, и на предлежащия Дары Сия.

Иерей: Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отими от нас, но обнови нас, молящих Ти ся.

Диакон: Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей.

Иерей: Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отими от нас, но обнови нас, молящих Ти ся.

Диакон: Не отвержи мене от лица Твоего, и Духа Твоего Святаго не отими от мене.

Иерей: Господи, иже Пресвятаго Твоего Духа в третий час Апостолом Твоим низпославый, Того, Благий, не отими от нас, но обнови нас, молящих Ти ся.

Диакон: преклонив главу и показуя орарем на Святый Хлеб, говорит иерею:

Благослови, владыко, святый хлеб.

Иерей: поклонившись, благословляет Святый Хлеб, говоря:

И сотвори убо хлеб сей Честное Тело Христа Твоего.

Диакон: Аминь. Благослови, владыко, Святую Чашу.

Иерей: благословляя Святую Чашу, говорит:

А еже в Чаши сей – а Честную Кровь Христа Твоего.

Диакон: Аминь.

Иерей: Излиянную за живот мира.

Диакон: Аминь.

Диакон: Аминь. Благослови, владыко, обоя.

Иерей: благословляя Святые Дары вместе говорит:

Преложив Духом Твоим Святым.

Диакон: Аминь, аминь, аминь.

Священнослужители делают земной поклон.

Диакон: Помяни мя, святый владыко, грешнаго.

Иерей: Да помянет Тя Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Диакон: Аминь.

Иерей: Якоже быти причащающимся во трезвение души, во оставление грехов, в приобщение Святаго Твоего Духа, во исполнение Царствия Небеснаго, в дерзновение еже к Тебе, не в суд, или во осуждение.

Еще приносим Ти словесную сию службу, о иже в вере почивших, праотцех, отцех, патриарсех, пророцех, Апостолех, проповедницех, евангелистех, мученицех, исповедницех, воздержницех, и о всяком дусе праведнем в вере скончавшемся.

Иерей: Изрядно о Пресвятей, Пречистей, Преблагословенней, Славней Владычице нашей Богородице и Приснодеве Марии.

Хор: Достойно есть яко воистинну блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

Конец Евхаристического канона.

Иерей. Тайная молитва: О святем Иоанне Пророце, Предтечи и Крестители, о святых славных и всехвальных Апостолех, о святем имярек, егоже и память совершаем, и о всех святых Твоих, ихже молитвами посети нас, Боже.

И помяни всех усопших о надежди воскресения жизни вечныя. (называет имена). И упокой их, идеже присещает свет лица Твоего.

Еще молим Тя, помяни, Господи, всякое епископство православных, право правящих слово Твоея истины, всякое пресвитерство, во Христе диаконство и всякий священнический чин. Еще приносим Ти словесную сию службу о вселенней, о святей, соборней и апостольстей Церкви, о иже в чистоте и честнем жительстве пребывающих, о Богохранимей стране нашей, властех и воинстве ея. Даждь им, Господи, мирное правление, да и мы в тишине их тихое и безмолвное житие поживем, во всяком благочестии и чистоте.

Возглас: В первых помяни, Господи, великаго господина и отца нашего (имярек), Святейшаго Патриарха Московскаго и всея Руси, и господина нашего преосвященнаго имярек, митрополита (или архиепископа, или епископа, егоже есть область), ихже даруй святым Твоим церквам, в мире, целых, честных, здравых, долгоденствующих, право правящих слово Твоея истины.

Хор: И всех, и вся.

Иерей. Тайная молитва: Помяни Господи град сей, в немже живем, (или весь сию, в нейже живем, или обитель сию, в нейже живем), и всякий град и страну, и верою живущих в них.

Помяни, Господи, плавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и спасение их.

Помяни, Господи, плодоносящих и добротворящих во святых Твоих церквах, и поминающих убогия, и на вся ны милости Твоя низпосли.

И поминает по именам, ихже хощет, живых.

Возглас: И даждь нам единеми усты и единем сердцем славити и воспевати пречестное и великолепое имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Иерей обращься ко дверем и благословляя: И да будут милости великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всеми вами.

Хор: И со духом твоим.

Ектения просительная

Диакон: Вся святыя помянувше, паки и паки миром Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)

О принесенных и освященных Честных Дарех, Господу помолимся.

Яко да человеколюбец Бог наш, прием я во святый и пренебесный и мысленный Свой жертвенник, в воню благоухания духовнаго, возниспослет нам Божественную благодать и дар Святаго Духа, помолимся.

О избавитися нам от всякия скорби, гнева и нужды, Господу помолимся.

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

Дне всего совершенна, свята, мирна и безгрешна, у Господа просим.

Хор: Подай, Господи. (На каждое прошение)

Ангела мирна, верна наставника, хранителя душ и телес наших, у Господа просим.

Прощения и оставления грехов и прегрешений наших, у Господа просим.

Добрых и полезных душам нашим, и мира мирови, у Господа просим.

Прочее время живота нашего в мире и покаянии скончати, у Господа просим.

Христианския кончины живота нашего, безболезнены, непостыдны, мирны, и добраго ответа на страшнем судищи Христове просим.

Соединение веры и причастие Святаго Духа испросивше, сами себе, и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Молитва перед св. Причащением

Иерей. Тайная молитва: Тебе предлагаем живот наш весь и надежду, Владыко человеколюбче, и просим, и молим, и мили ся деем, сподоби нас причаститися Небесных Твоих и страшных Таин, сея Священныя и Духовныя Трапезы, с чистою совестию, во оставление грехов, в прощение согрешений, во общение Духа Святаго, в наследие Царствия Небеснаго, в дерзновение еже к Тебе, не в суд или во осуждение.

Возглас: И сподоби нас, Владыко, со дерзновением, неосужденно смети призывати Тебе, Небеснаго Бога Отца, и глаголати.

Хор: Отче наш, Иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Иерей: Яко Твое есть Царство, и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Иерей: Мир всем.

Хор: И духови твоему.

Диакон: Главы ваша Господеви приклоните.

Хор: Тебе, Господи.

После этого все, кто не Причащается должны покинуть храм

Иерей. Тайная молитва главопреклонения: Благодарим Тя, Царю невидимый, иже неисчетною Твоею силою вся содетельствовал еси, и множеством милости Твоея от небытия в бытие вся привел еси. Сам, Владыко, с небесе призри на подклоньшия Тебе главы своя, не бо подклониша плоти и крови, но Тебе страшному Богу. Ты убо Владыко, предлежащая всем нам во благое изравняй, по коегождо своей потребе: плавающим сплавай, путешествующим спутешествуй, недугующия исцели, Врачу душ и телес.

Возглас: Благодатию, и щедротами, и человеколюбием Единороднаго Сына Твоего, с Нимже благословен еси, со Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Иерей. Тайная молитва: Вонми, Господи Иисусе Христе Боже наш, от святаго жилища Твоего, и от престола славы Царствия Твоего, и прииди во еже освятити нас, иже горе со Отцем седяй, и зде нам невидимо спребываяй. И сподоби державною Твоею рукою преподати нам Пречистое Тело Твое и Честную Кровь, и нам и всем людем.

Диакон, стоя пред царскими вратами, препоясуется орарем крестообразно, показывая этим готовность послужить при совершении Святой Евхаристии.

Иерей тайно: Боже, очисти мя, грешнаго, и помилуй мя. (И 3 поклона)

Диакон тайно: Боже, очисти мя, грешнаго, и помилуй мя. (И 3 поклона)

Закрывются Царские врата завесой.

Диакон: Вонмем.

Священник берет Святый Агнец и, вознося (поднимая) его над дискосом, возглашает:

Святая-святым!

Хор: Един свят, един Господь, Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь.

Диакон иерею: Раздроби, владыко, Святый Хлеб.

Иерей, разламывает Святой Хлеб по надрезу на четыре части, тихо произнося: Раздробляется и разделяется Агнец Божий, раздробляемый и неразделяемый, всегда ядомый и никогдаже иждиваемый, но причащающияся освящаяй.

Диакон иерею: Исполни, владыко, святый потир.

Священник, взяв частицу ИС и сотворив ею знамение креста над потиром, опускает ее в потир со словами:Исполнение Духа Святаго.

Диакон: Аминь.

Диакон взяв ковшец с теплотой, подносит его иерею, говоря: Благослови, владыко, теплоту.

Иерей, благословляя, говорит: Благословена теплота святых Твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Диакон вливает теплоту в Потир, говоря: Теплота веры, исполнь Духа Святаго. Аминь.

Причащение священнослужителей в алтаре.

Хор поет Причастны:

В воскресенье:

Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

В понедельник св. Бесплотным силам:

Творяй Ангелы Своя духи, и слуги Своя пламень огненный. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Во вторник святому Иоанну Предтече:

В память вечную будет праведник, от слуха зла не убоится. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

В среду Пресвятой Богородице:

Чашу спасения прииму и имя Господне призову. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

В четверг святым апостолам:

Во всю землю изыде вещание их, и в концы вселенныя глаголы их. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

В пятницу святому Кресту:

Спасение соделал еси посреде земли, Боже. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

В субботу всем святым:

Радуйтеся, праведнии, о Господе, правым подобает похвала. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

И заупокойный:

Блажени, яже избрал и приял еси, Господи, и память их в род и род. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Причащение народа в храме.

Диакон, выйдя вместе с иереем на солею, возглашает: Со страхом Божиим и верою приступите!

И передает Святую Чашу священнику.

Хор: Благословен Грядый во имя Господне, Бог Господь и явися нам.

Священник читает молитву: Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси воистинну Христос, Сын Бога живаго, пришедый в мир грешныя спасти, от нихже первый есмь аз. Еще верую, яко сие есть самое пречистое Тело Твое, и сия есть самая честная Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов и в жизнь вечную. Аминь.

Таже: Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими; не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя, Господи, во Царствии Твоем.

Да не в суд или во осуждение будет мне причащение Святых Твоих Таин, Господи, но во исцеление души и тела.

По окончании чтения молитвы причастники-миряне полагают земной поклон, подходят к Святой Чаше с благоговением, крестообразно сложив руки на груди, и называют свои имена. У Чаши во избежание пролития Святой Крови не полагается креститься.

Иерей, подавая Святые Дары, произносит: Причащается раб Божий (имя рек) Честнаго и Святаго Тела и Крове Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, во оставление грехов своих и в жизнь вечную.

Диакон или алтарный служитель отирает платом уста причащающихся, а причастившиеся, поцеловав, если возможно, с благоговением и осторожностью край Святой Чаши, отходят и приемлют теплоту.

Хор: Тело Христово приимите, Источника безсмертнаго вкусите. Аллилуиа. Трижды.

После причащения мирян священник с диаконов входят в алтарь.

Священник ставит Святую Чашу на престол и, взяв дискос и читая воскресные песнопения:

Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и Святое Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, Имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклонимся Святому Христову Воскресению, се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его, распятие бо претерпев, смертию смерть разруши.

Светися, светися, Новый Иерусалиме! Слава бо Господня на тебе возсия. Ликуй ныне и веселися, Сионе! Ты же, Чистая, красуйся, Богородице, о востании Рождества Твоего.

О Пасха велия и священнейшая, Христе! О Мудросте, и Слове Божий, и Сило! Подавай нам истее Тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего,- опускает в потир частицы, вынутые из просфор, лежащих на дискосе, со словами: «Отмый, Господи грехи поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих.

Антиминсной губкой священник отирает дискос, чтобы не осталось на нем и самых мельчайших частичек. После опускания частиц в потир он покрывает Святую Чашу покровцем, а на дискос полагает звездицу, копие, лжицу, второй покровец и плат.

Иерей же благословляет людей, возглашая: Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое.

Иерей кадит Святые Дары, говоря тайно: Вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава Твоя

Иерей отдает диакону дискос, и диакон несет дискос на жертвенник.

Хор: Видехом свет истинный, прияхом Духа Небеснаго, обретохом веру истинную, нераздельней Троице покланяемся, Та бо нас спасла есть.

Иерей, поклонившись Святым Дарам, берет Святую Чашу, говоря тихо: Благословен Бог наш.

Иерей, возглас: Всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Иерей относит Святую Чашу на жертвенник.

Хор: Аминь.

Хор: Да исполнятся уста наша хваления Твоего Господи, яко да поем славу Твою, яко сподобил еси нас причаститися Святым Твоим, Божественным, безсмертным и животворящим Тайнам, соблюди нас во Твоей святыни весь день поучатися правде Твоей. Аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.

Диакон: Прости приимше Божественных, святых, пречистых, безсмертных, небесных и животворящих, страшных Христовых Таин, достойно благодарим Господа.

Хор: Господи, помилуй. (На каждое прошение)

Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатию.

День весь совершен, свят, мирен и безгрешен испросивше, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.

Хор: Тебе, Господи.

Благодарственная молитва

Иерей. Тайно. Благодарственная молитва: Благодарим Тя, Владыко человеколюбче, Благодетелю душ наших, яко и в настоящий день сподобил еси нас небесных Твоих и безсмертных Таинств. Исправи наш путь, утверди ны во страсе Твоем вся, соблюди наш живот, утверди наша стопы, молитвами и моленьми славныя Богородицы и Приснодевы Марии, и всех святых Твоих.

Иерей. Возглас: Яко Ты еси освящение наше, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Иерей же, согнув антиминс и прямо держа Евангелие, творит над ним крест.

Иерей: С миром изыдем.

Хор: О имени Господни.

Диакон: Господу помолимся.

Хор: Господи, помилуй.

Молитва заамвонная.

Иерей: Благословляяй благословящия Тя, Господи, и освящаяй на Тя уповающия, спаси люди Твоя и благослови достояние Твое, исполнение Церкве Твоея сохрани, освяти любящия благолепие дому Твоего: Ты тех возпрослави Божественною Твоею силою, и не остави нас, уповающих на Тя. Мир мирови Твоему даруй, церквам Твоим, священником, воинству и всем людем Твоим. Яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Тебе Отца светов, и Тебе славу, и благодарение, и поклонение возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Иерей. Молитва на потребление Святых Даров: Исполнение закона и пророков Сам сый Христе Боже наш, исполнивый все отеческое смотрение, исполни радости и веселия сердца наша, всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Хор: Буди имя Господне благословено от ныне и до века. (3 раза)

Хор: Псалом 33:

Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих. О Господе похвалится душа моя, да услышат кротцыи и возвеселятся. Возвеличите Господа со мною и вознесем имя Его вкупе. Взысках Господа и услыша мя, и от всех скорбей моих избави мя. Приступите к Нему и просветитеся, и лица ваша не постыдятся. Сей нищий воззва, и Господь услыша и, и от всех скорбей eго спасе и. Ополчится Ангел Господень окрест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь; блажен муж, иже уповает Нань. Бойтеся Господа, вси святии Его, яко несть лишения боящимся Его. Богатии обнищаша и взалкаша, взыскающии же Господа не лишатся всякаго блага. Приидите, чада, послушайте мене, страху Господню научу вас. Кто есть человек хотяй живот, любяй дни видети благи? Удержи язык твой от зла, и устне твои, еже не глаголати льсти. Уклонися от зла, и сотвори благо. Взыщи мира, и пожени и. Очи Господни на праведныя, и уши Его в молитву их. Лице же Господне на творящия злая, еже потребити от земли память их. Воззваша праведнии, и Господь услыша их, и от всех скорбей их избави их. Близ Господь сокрушенных сердцем, и смиренныя духом спасет. Многи скорби праведным, и от всех их избавит я Господь. Хранит Господь вся кости их, ни едина от них сокрушится. Смерть грешников люта, и ненавидящии праведнаго прегрешат. Избавит Господь душы раб Своих, и не прегрешат вси, уповающии на Него.

Иерей благословляет молящихся, возглашая: Благословение Господне на вас, Того благодатию и человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков.

Хор: Аминь.

Иерей: Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

Хор:

Слава: и Ныне:

Господи, помилуй. (3 раза)

Благослови.

Отпуст

Иерей: Воскресый из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своей Матере, святых славных и всехвальных апостол, иже во святых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольскаго, Златоустаго и святаго (храма и дня), и всех святых, помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец.

Многолетие

Хор: Великого Господина и Отца нашего (имярек), Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, и Господина нашего Преосвященнейшаго (имя рек) митрополита (или архиепископа или епископа; титул епархиального архиерея), братию святаго храма сего и вся православныя христианы, Господи, сохрани их на многая лета.

(6504)

Оценка 3.5 проголосовавших: 10
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here