Царю небесный с ударениями

Детально: царю небесный с ударениями - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Утренние молитвы читают схиархимандрит Илий (Ноздрин) и иеродиакон Илиодор (Гариянц) (Оптина пустынь).
Перевод и толкование утренних молитв

ТЕКСТ УТРЕННИХ МОЛИТВ С УДАРЕНИЯМИ

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря (Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.
Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.
(От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в». (Трижды)
От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со «Святы́й Бо́же…», опуская все предшествующие.)

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.
(Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.
Го́споди, поми́луй. (Трижды).
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.
От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.
Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Троице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́.
И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; яко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́.
Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й.
Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т.
Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша.
Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́.
И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки.
Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва первая, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая, святого Макария Великого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва третья, святого Макария Великого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая, святого Макария Великого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва пятая, святого Василия Великого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, се́рдца же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха.
И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твое́го Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твое́го лица́ добро́ту неизрече́нную.
Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва шестая, святого Василия Великого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, якo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́.
Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твое́го хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва седьмая, ко Пресвятой Богородице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́.
Я́же Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара.
Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́.
Превы́шшая А́нгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва восьмая, ко Господу нашему Иисусу Христу

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель.
Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́.
Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва девятая, к Ангелу хранителю

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния.
Ей, святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва десятая, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Я́ко благослове́на еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́на Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Краткая молитва о живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Краткая молитва о усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

О живых

Помяни́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя: приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго. И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непребори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́; раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, огради́ ми́ром держа́ву их, и покори́ под но́зе правосла́вных вся́каго врага́ и супоста́та, и глаго́ли ми́рная и блага́я в сердца́х их о Це́ркви Твое́й Святе́й, и о всех лю́дех Твои́х: да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во правове́рии, и во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха Кири́лла, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена их), бра́тию и се́стры, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных, острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́: облегчи́ им тяготу́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотвори́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди, гре́шнаго. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти́. (Поклон)

О усопших

Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия правове́рныя цари́ и цари́цы, благове́рныя кня́зи и княги́ни, святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (имена их), и всех сро́дников по пло́ти; и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и се́стры, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды)

Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.
(От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона: «А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́». )

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Перевод и толкование утренних молитв

Молитва Царю Небесный является обращением к Святому Духу. Её наименование происходит от двух слов, с которых начинается текст этой молитвы.

Начиная со светлого Воскресения Христова и до празднования Вознесения Господнего, данная предначинательная молитва заменяется тропарем Пасхи («Христос воскресе из мертвых…»). С Вознесенья и до Пятидесятницы её пропускают, читая последующие за ней.

царю небесный с ударениями

Царю Небесный молитва — текст, обращённый ко Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

ПЕРЕВОД:
Царь Небесный, Утешитель, Дух истины, везде пребывающий и всё наполняющий, Источник благ и Податель жизни, приди и вселись в нас и очисти нас от всякого греха и спаси, Благой, души наши.

Текст обращён ко Святому Духу, который правит жизнями всех людей и всего мира. Текст обращён к Утешителю и Наставнику. Лишь Он может утешить во время печали, жизненных бурь и несчастий.

Дух пребывает всюду и всё наполняет Собой. Только Он является хранилищем, из которого исходит всё благое, доброе, очищающее христиан от духовной грязи, прегрешений человеческих.

царю небесный с ударениями

Смысл: Дух истины вездесущ — пребывает всюду и всё наполняет присутствием Своим. Дух истины — такое название дано Господом Иисусом Христом. Он учит всех исключительно правдивым знаниям, которые полезны для нас и могут послужить спасению наших душ.

Он премудро управляет нашим грешным миром. Он — Всевидящий и Всезнающий, подающий нам по нашим потребностям. Он — сокровище, источник истинного и прекрасного.

Христиане дали название Духу Святому – «жизни Податель» неслучайно. То, что живёт на этом свете — развивается Духом Святым. Именно от Него получили мы возможность жить. От Него же исходит предоставление христианским душам прекрасной и бесконечной загробной жизни. Лишь через Него нам дана возможность очиститься от наших грехов.

Люди молят Бога, чтоб Он пришёл и поселился в нас. Это значит — христиане стремятся к тому, чтобы Он непрестанно находился в нас, как в своей церкви. Ведь христиане считают свои тела храмами, в которых заключены их бессмертные души.

Мы прибегаем ко Господу с мольбой очистить наши души от греховной нечистоты. Это даст нам возможность пребывать в Царствии Божием.

Видео на тему: Молитва — Царю Небесный

Кому следует молиться христианам и где надо приобретать православные молитвословы

Молиться мы должны ко Господу Богу, Единому во Святой Троице. Только Отец наш Небесный может дать нам то, что будет полезно нашей душе. А к Пресвятой Богородице, всем святым угодникам Божьим и к Ангельским Небесным Силам мы обращаемся с просьбой их заступничества перед Господом. Не остаётся неуслышанной ни одна идущая от сердца, от всей души молитва, Царица Небесная и святые всё слышат и в нужный момент подают необходимую помощь. Молитвы святым и Пречистой Владычице можно найти в православных молитвословах. Приобретать подобные книги необходимо в православных храмах или монастырях. На книгах, содержащих молитвы, должно быть благословение русского Святейшего Патриарха либо правящего Архиерея либо Издательского Совета Русской Православной Церкви.

Если человек делает первые шаги ко храму и пытается укрепиться в вере, не следует читать молитвы из светских газет и приобретать духовную литературу в книжных магазинах. Можно, по ошибке купить оккультную литературу, которая показалась внешне христианской. Хорошо обратиться за советом к священнику. Ещё лучше, если есть духовник, постоянно следящий за состоянием души и уровнем духовной жизни своего чада.

Не следует сразу пытаться осилить сложные тексты, вознося долгие моления. Простые, всем известные молитвы «Отче наш» и «Богородице, Дево, радуйся» не менее действенны. Если произносить их с верой, то и невозможное станет возможным. По-детски искренняя молитва Отцу Небесному способна творить чудеса.

Все о религии и вере – “молитва царю небесный происхождение” с подробным описанием и фотографиями.

Православные иконы и молитвы

Информационный сайт про иконы, молитвы, православные традиции.

Молитва Царю Небесный, текст

«Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться Вас на нашу группу Вконтакте Молитвы на каждый день. Так же посетите нашу страничку в Одноклассниках и подписывайтесь на ее Молитвы на каждый день Одноклассники. «Храни Вас Господь!».

Текст молитвы Царю Небесному воспевает одну из ипостасей нашего Господа. К сожалению, так сложилось, что верующие люди очень редко воспевают о Святом Духе, в отличие от всех других Лиц Святой Троицы. Все это, потому, что знания людей основаны на писаниях Евангелие, которые высветлены в Ветхом Завете, где выражение Святого Духа встречается трижды. Два раза в книге пророка Исаии и один раз в 50 псалмах.

Еще одним характерным фактом отличия иудейской от христианской веры является понимание и толкование существа Духа Святого. В первой Дух — это не личность, свойство Бога Отца, то есть совокупность его Дыхания и Силы.

Молитва Царю Небесному Утешителю

В Евангелие о Царе Небесном упоминается уже чаще. Наверное, каждый христианин знает, что Дух пришел к спасителю во время великого Крещения. Также он приходил к апостолам, когда они шли на проповедь. Именно поэтому в текстах молитв Царю Небесному слушать приходится не привычный припев «возрадуйся» или «радуйся», а слово «приди», которое призывает третье лицо Святой Троицы.

Очень часто христианин не может себе представить образ Бога, который состоит из трех лиц, но в то же время является Нераздельным и Единосущным. Тем не менее, на этой догме строится все православное христианское вероучение.

Для наглядности священнослужители советуют сравнивать Святую троицу с образом земной женщины, которая также может пребывать сразу в нескольких лицах:

Также само Господь совмещает в себе три сущности.

Читать акафист или молитву принято на русском языке. Но также есть тексты молитвы на английском языке, слушать которые принято в такие дни:

  • праздник Святой Троицы — празднуется на 50 день после празднования Пасхи;
  • день Духа Святого — понедельник после празднования Великой Троицы.

Текст молитвы следующий:

и очисти ны от всякия скверны,

и спаси, Блаже, души наша.

Пусть хранит Вас Господь!

Смотрите видео православной молитвы Царю Небесный:

Православная молитва «Царю небесному»

История молитвы «Царю небесному» насчитывает более тысячи лет. Согласно проведенному исследованию, ее еще не знали в уставе Константинополя в 9 веке.

И этот факт позволяет с уверенностью отнести время ее появления к концу девятого и началу десятого века. По мнению ученых, молитва Царю Небесному была перенесена в традицию домашней молитвенной практики.

Невозможно определить авторство и источники происхождения молитвы. На этот счет существуют разные мнения, кто-то полагает, что авторство молитвы Святому Духу принадлежит монаху-отшельнику, кто-то думает, что текст является творением императора-гимнографа, или это своеобразный пример адаптации еретической мольбы, впервые появившейся в иконоборческих кругах.

В православной интерпретации прошение «Царю Небесному» представляет собой текст, наполненный догматическим смыслом для православного сознания. И молитва эта обращена к Святому Духу, которое стоит слушать. Стоит принять во внимание, что в православном вероучении признается три ипостаси Единого Бога. К каждой ипостаси происходит отдельное обращение к утешителю.

Небесный Покровитель в данном случае является титулом, которым молящиеся наделили Всевышнего.

Римская империя также служит своеобразным источником, служащим в качестве подкрепления подобного титулования.

Использование молитвенного обращения

Сегодня молитвенное прошение Царю все чаще слышится как инвокация, то есть когда Бога молитвенно призывают перед групповыми и личными молитвами Святому Духу. Православный обиход называет это «обычным началом», когда слушают обращения «Царю Небесному», мольбы Святой Троице и «Отче наш».

В богослужении подобное обращение к утешителю используется как стихира Святому Духу, которую слушают на вечерне. Она посвящена празднеству Пятидесятницы и Дню Святой Троицы. Такая молитва зародилась в храмовом богослужении и постепенно ее слушают и используют в домашней практике.

Толкование молитвенного обращения

Мольба Царю является прошением о снисхождении Святого Духа и об излиянии Его присутствия. Это прошение об осуществлении харизматического помазания, в силу чего мольба слушается при всяком групповом богослужении и чинопоследовании, в домашних молитвенных обращениях, когда появляется необходимость сделать ее богодухновенной, исполненной присутствия Святого Духа.

В заключительных словах текста слышится просьба об очищении души, то есть избавление от всякой скверны материи, связанной с духовным неведением, заблуждением и страстями.

Если брать в учет подобный расклад, моление «Царю Небесному» обращено не к Богу, а к духовному покровителю в виде божественной женственности и мудрости — Святому Духу.

Молитвы Царю Небесному: комментарии

Один комментарий

Будучи рожденным в СССР воспитывался в школе в институте в армии в духе атеизма и неверия в бога. Но родители всегда отмечали священные христианские праздники и нас приучили к этому. По прошествии времени душа потянулась к богу,но ни молиться ни причаститься мы не умеем. И осень хорошо, что сегодня я могу найти ответы на свои вопросы как молиться и кому. Теперь я знаю, что при любой необходимости я могу молиться царю небесному и на душе станет легче.

Царю Небесный: молитва Тому, Кто утешает

Молитва «Царю Небесный» – это еще и стихира службы Пятидесятницы. Мы призываем Святой Дух, чтобы Он пришел и вселился «в нас» и это можно понимать двояко: или мы хотим, чтобы каждый из нас стал обителью Духа, либо – чтобы Святой Дух обитал между нами, объединяя нас в Тело Христово. Но одно не исключает другого. Комментирует иерей Феодор ЛЮДОГОВСКИЙ.

Сошествие Святого Духа. Рукописное Евангелии сирийского монаха Рабулы. 586 г. Библиотека Лауренциана, Флоренция

и вся исполняяй,

и жизни Подателю,

и очисти ны от всякия скверны,

и спаси, Блаже, души наша.

и всё наполняющий,

и жизни Податель,

и вселись в нас,

и очисти нас от всякой скверны,

и спаси, Благой, души наши.

Наконец, эта молитва является одной из стихир службы Пятидесятницы – и именно это обстоятельство стало поводом для сегодняшней нашей заметки. Однако рассмотрим сначала сам текст молитвы.

Все те слова и выражения, о которых сейчас шла речь, – все это было обращение, которое занимает около двух третей молитвы. А дальше идет просительная часть.

О чем мы просим Бога Духа Святого? Мы просим Его, чтобы Он пришел и вселился «в нас». Последнее можно понимать двояко (и одно понимание отнюдь не исключает другого): или мы хотим, чтобы каждый из нас стал обителью Духа, храмом Бога; либо (ср. Ин 1:14) – чтобы Святой Дух обитал среди нас, между нами, объединяя нас в единое Тело Христово.

Священник Феодор ЛЮДОГОВСКИЙ

Как будет выглядеть ссылка:

Молитва «Царю Небесный» – это еще и стихира службы Пятидесятницы. Мы призываем Святой Дух, чтобы Он пришел и вселился «в нас» и это можно понимать двояко: или мы хотим, чтобы каждый из нас стал обителью Духа, либо – чтобы Святой Дух обитал между нами, объединяя нас в Тело Христово. Но одно не исключает другого. Комментирует иерей Феодор ЛЮДОГОВСКИЙ.

Большинство прихожан никогда не слышали прекрасных и возвышенных молитв, которые произносит священник в самый важный момент Литургии. До людей, стоящих в храме, доносятся лишь возгласы, окончания молитв, читаемых в алтаре беззвучно или тихим голосом. А как обстояло дело в древности? Когда и почему возникла нынешняя практика?

В прощальной беседе Христа с учениками Иисус многое им открыл, о многом предупредил, но главной оставалась мысль, которую Он повторял неоднократно: сопричастность Богу невозможна, если между Его учениками будет неприязнь или отчуждение. Стремление к единству невозможно, если останется вражда, осуждение, претензии, ненависть и обиды.

Публикуем тексты коленопреклоненных молитв, которые читаются на вечерне службы Пятидесятницы

В канун Троицы нам задали необычный вопрос: «Почему текст молитв на призывание Святого Духа на вечерне Пятидесятницы, такой сухой, нерадостный, нудный, долгий? Там, как в катехизисе, собрано все богословие, но совсем мало о самом Святом Духе, о том, что мы его ждем, и Он может прямо сейчас, в ответ на наши молитвы, прийти! В Евангелии сошествие Святого Духа – событие исключительное, а из текстов молитв это ощущение совсем не очевидно». За объяснениями мы обратились к Александру ЛУКАШЕВИЧУ, литургисту, автору «Православной энциклопедии».

12 октября празднуется день обретения мощей свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францусского. На сайте собора в Сан-Франциско можно заполнить форму и подать записку о здравии. Записки каждую неделю читают за молебном у мощей святителя.

О чем мы просим Бога на молебне, из чего состоит это богослужение, почему можно подать записку «О здравии», но лучше присутствовать на молебне, рассказывает протоиерей Игорь ГАГАРИН

Сегодня в Храм Христа Спасителя привезли пять изрубленных топором икон из Великого Устюга и пострадавший от вандала с ножом поклонный крест из Невинномысска. Святыни вынесут для поклонения на молебне в защиту веры, который состоится 22 апреля

Сегодня более 75 тысяч человек собрались на площади перед северной стеной Храма Христа Спасителя в Москве, чтобы помолиться о защите веры, Церкви и поруганных святынь и попросить у Бога прощения за свои грехи

Главное достижение молебна в защиту Церкви, состоявшегося 22 числа – в том, что он действительно оказался молебном, а не политическим митингом, как этого боялись многие

Как определить каноничность текста? Какой акафист можно использовать в молитвенной практике, а какой — нет? Рассказывает секретарь Саратовской комиссии по канонизации, член Межсоборного присутствия РПЦ священник Максим ПЛЯКИН

Все знают о том, что существуют архитекторы, проектирующие новые храмы, иконописцы, пишущие иконы, и мастера, которые льют колокола. При этом о людях, составляющих новые молитвы и церковные службы, говорят очень редко. И это не случайно

Молитва Ефрема Сирина читается в течение всего Великого поста , начиная с вечера вторника сырной седмицы, и заканчивается в Страстную Среду.

Сегодня на вечерней службе в храмах начинают читать молитву Ефрема Сирина «Господи и Владыко живота моего». Значит ли это, что Великий Пост уже наступил? Нет. О литургическом месте, смысле и поэтике великопостной молитвы расказывают ведущие рубрики литургической поэзии «НС» священник Феодор ЛЮДОГОВСКИЙ и поэт Ольга СЕДАКОВА.

В 2013 году на Межсоборное присутствие вынесена тема поминовения инославных. Она имеет множество нюансов: можно ли поминать на проскомидии, на молебнах, келейно, только живых, которые еще могут присоединиться к Церкви, или усопших тоже, как поминать инославных священнослужителей. Разбираемся в истории вопроса

22 июня наступает Вселенская родительская суббота. Теперь после многократных радостных пасхальных восклицаний, когда мы забывали о своей земной судьбе, Церковь обращается к нам со словами: «конечный день вспомним, верные»! Нас призывают не быть беспечными, но помнить, что «страшен конец смертный и грозен суд Владыки!»

На богослужении иногда читают псалом 108, в котором псалмопевец призывает проклятия на своих врагов: «Скитаясь, да переселятся сыновья его и нищенствуют, да будут изгнаны из развалин своих…» Меня очень смущает этот псалом, разделить ненависть автора я никак не могу, его проклятия меня ужасают. Что делать, если внутренне не соглашаешься с молитвой? Дмитрий

Можно ли за богослужением читать Евангелие на русском языке, рассуждают член Синодальной богослужебной комиссии игумен Андроник (Трубачев) и священник-миссионер Димитрий Карпенко.

6 марта в помещении московского Музея русской иконы состоялась встреча с композитором коптских гимнов Георгием Кириллосом. Москвичи получили уникальную возможность услышать вживую коптские богослужебные песнопения.

Песнопение Литургии Преждеосвященных даров «Ныне Силы Небесные» принадлежит к самым сильным впечатлениям Великого Поста. Оно не звучит в другое время. Мы не можем не чувствовать его «чрезвычайности». «Царь Славы» – именование Христа, в котором очень сильна связь с Крестной мукой. Комментируют священник Федор ЛЮДОГОВСКИЙ и поэт Ольга СЕДАКОВА.

Воскресный тропарь 3 гласа комментируют ведущие рубрики литургической поэзии «НС» священник, филолог Федор ЛЮДОГОВСКИЙ и поэт, переводчик Ольга СЕДАКОВА.

Перепубликация в печатных изданиях возможна только с письменного разрешения редакции.

Царю Небесный

Царю́ Небе́сный – сокращенное название молитвы Святому Духу, которая начинается словами: «Царю Небесный, Утешителю, Душе истины…» От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь Пасхи «Христос воскресе…», а от Вознесения до Дня Святой Троицы она не читается.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Душе – дух. Иже – который. Сый – сущий, пребывающий. Вся исполняяй – всё наполняющий. Сокровище – хранилище, источник. Благих – добрых. Вселися в ны – вселись в нас. Скверна – грех.

Перевод: Царь Небесный, Утешитель (Советник, Наставник), Дух истины, везде сущий (находящийся) и все наполняющий (присутствием Своим), Сокровище благ и Податель жизни, прииди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши.

В этой молитве мы молимся Святому Духу, третьему Лицу Святой Троицы. Мы называем в ней Духа Святого Царем Небесным, потому что Он, как истинный Бог, равный Богу Отцу и Богу Сыну, невидимо царствует над нами, владеет нами и всем миром.

Называем его Утешителем, потому что Он утешает нас в наших скорбях и несчастиях.

Называем Его Духом истины (так назвал Его Сам Спаситель), потому что Он, как Дух Святой, научает всех только одной истине, правде, только тому, что для нас полезно и служит к нашему спасению. Он Бог, и Он везде находится и все Собою наполняет: Иже везде сый и вся исполняяй.

Он, как управляющий всем миром, все видит и, где что нужно, дает. Он есть сокровище благих, то есть хранитель всех благодеяний, источник всего хорошего, что только нужно иметь.

Мы называем Духа Святого – жизни Подателем, потому что все в мире живет и движется Духом Святым, то есть все от Него получает жизнь, и особенно люди получают от Него духовную, святую и вечную жизнь за гробом, очищаясь чрез Него от своих грехов.

Мы обращаемся к Нему с просьбой: «Приди и поселись в нас», то есть постоянно пребывай в нас, как в своем храме, очисти нас от всякой скверны, то есть греха, сделай нас святыми, достойными Твоего в нас пребывания, и Спаси, Добрый Источник высшего добра, наши души от грехов и через это даруй нам Царство Небесное.

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.

Толкование молитвы «Царю Небесный»

«Царю Небесный» – пожалуй, одна из наиболее известных молитв, наряду с «Отче наш» (молитвой Господней) и 90-м псалмом царя Давида. Она входит в состав так называемого «обычного начала», т. е той последовательности молитв, которая звучит в начале многих служб и последований, в том числе в начале привычных нам утренних и вечерних молитв: «Царю Небесный», Трисвятое, «Пресвятая Троице», «Отче наш».

Молитва «Царю Небесный» – это еще и стихира службы Пятидесятницы. Мы призываем Святой Дух, чтобы Он пришел и вселился «в нас» и это можно понимать двояко: или мы хотим, чтобы каждый из нас стал обителью Духа, либо – чтобы Святой Дух обитал между нами, объединяя нас в Тело Христово. Но одно не исключает другого.

«Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша».

«Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде пребывающий и всё наполняющий, Сокровищница благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, души наши.»

– Молитва «Царю Небесный» обращена к Третьему Лицу Святой Троицы – Святому Духу, Господу Животворящему, исходящему от Отца (см. Символ веры). Происхождение и авторство этой молитвы неизвестны, однако есть основания полагать, что она возникла ближе к концу первого тысячелетия христианской эры.

Кроме того, есть обычай читать «Царю Небесный», чтобы призвать Святого Духа перед началом какого-либо дела. Несмомненно, одно из таких дел – молитва, церковное богослужение. И этим, надо полагать, объясняется включение молитвы «Царю Небесный» в состав обычного начала.

Наконец, эта молитва является одной из стихир службы Пятидесятницы – и именно это обстоятельство стало поводом для сегодняшней нашей заметки. Однако рассмотрим сначала сам текст молитвы.

Мы обращаемся к Святому Духу как к Небесному Царю (ср. начало Господней молитвы: «Отче наш, сущий на Небесах…»). Это обращение, строго говоря, не является специфическим для Третьей Ипостаси. Так, например, на великопостной вечерне читается молитва «Небесный Царю, веру утверди…», которая, вероятнее всего, относится ко Христу – однако это не вполне ясно; можно думать также, что она адресована Святой Троице.

Далее следует обращение «Утешитель» (греч. παράκλητος). Так Спаситель назвал Святого Духа в беседе с учениками: «И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет» (Ин 14:16–17). Помимо очевидного значения «тот, кто утешает», это слово может пониматься также в значении «посредник», «ходай», «заступник».

О Святом Духе, как и Боге «вообще», мы говорим как о вездесущем: «Иже везде сый». Церковнославянское выражение, идущее следом – «вся исполняяй» – вероятно, многих сбивает с толку. Как видно из приведенного выше русского перевода, в данном случае речь идет не об исполнении наших молитв и желаний, а все о том же – о вездесущии Божества: «вся исполняяй» означает «все наполняющий Собой». Однако здесь можно усмотреть и нечто большее: Святой Дух не просто «механически» наполняет Собой вселенную, но Он оживотворяет ее, ежесекундно поддерживает ее существование – иначе бы все распалось и рассыпалось, поскольку видимый нами мир не имеет иной причины собственного возникновения и длящегося существования помимо Бога.

Есть еще одно выражение в церковнославянском переводе молитвы, которое, как можно предположить, многими понимается превратно: «Сокровище благих» вовсе не значит, что Святой Дух – некое сокровище для хороших людей. Нет, Дух Животворящий – это сокровищница благ, вместилище и источник всего благого, доброго.

Далее мы называем Духа подателем жизни – тут уместно вспомнить другое песнопение, довольно часто звучащее на всенощной: «Святым Духом всяка душа живится, и чистотою возвышается…»

Все те слова и выражения, о которых сейчас шла речь, – все это было обращение, которое занимает около двух третей молитвы. А дальше идет просительная часть.

О чем мы просим Бога Духа Святого? Мы просим Его, чтобы Он пришел и вселился «в нас». Последнее можно понимать двояко (и одно понимание отнюдь не исключает другого): или мы хотим, чтобы каждый из нас стал обителью Духа, храмом Бога; либо (ср. Ин 1:14) – чтобы Святой Дух обитал среди нас, между нами, объединяя нас в единое Тело Христово.

Затем мы просим, чтобы Дух, поселившись в нас, очистил нас от всякой скверны – т. е. от страстей, от греха – и чтобы Он, Благой (т. е. добрый) спас наши души, т. е. избавил бы нас от власти мира, диавола и, опять-таки, наших собственных страстей, и чтобы Он даровал нам Царство Небесное – т. е. Его собственное Царство (см. начало молитвы).

Как было сказано выше, молитва «Царю Небесный» входит в состав службы праздника Пятидесятницы (иначе, Дня Святой Троицы). Напомним, что эта молитва не читается в период от Пасхи до Пятидесятницы: в пасхальный период она заменяется троекратным чтением (или пением) тропаря Пасхи, а от Вознесения до Пасхи и вовсе ничем не заменяется – и это значимое отсутствие подчеркивает то напряжение, с которым Церковь всякий год ожидает дня ниспослания Святого Духа. И вот в день Пятидесятницы, после семи недель своеобразного воздержания, вновь звучит молитва «Царю Небесный» (нередко ее поют всенародно) – сначала на великой вечерне, в качестве предпоследней стихиры на стиховне, а затем дважды на утрене – после 50-го псалма и перед великим славословием (вместо обычного «Преблагословена еси, Богородице Дево…»). С этого дня «Царю Небесный» читается ежедневно вплоть до первого дня Пасхи.

Оценка

4.8

проголосовавших:

5

Оценка 4 проголосовавших: 4
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here