Кондак ангелу хранителю

Детально: кондак ангелу хранителю - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

Ангелу хранителю (тропарь. кондак и молитвы)

Тропарь, глас 6:

А́нгеле Бо́жий,/ храни́телю мой святы́й,/ живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га,/ ум мой утверди́ во и́стиннем пути́,/ и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́,/ да тобо́ю направля́ем,// получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Яви́ся мне́ милосе́рд,/ святы́й А́нгеле Госпо́день, храни́телю мой,/ и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго,/ но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным// и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Молитва первая

А́нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния. Аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злы́м обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, непоко́рством, братоненавиде́нием и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние, о зло́е мое́ произволе́ние, его́ же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши возре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лах? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́ниям, в ня́же впада́ю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имярек), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, всегда́, и ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

Святы́й А́нгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́: укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей святы́й А́нгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва третья

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с небесе́ да́нный! Приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви, и на путь спасе́ния напра́ви. Ами́нь.

Молитва четвертая

О святы́й А́нгеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ своего́ (имярек), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго; не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз, окая́нный, прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́, скве́рнаго, да́же до кончи́ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка преити́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стинну и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й А́нгеле: предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне, непотре́бнем, и па́че всех грешне́йшем, да не и́зъимет Преблаги́й ду́ши моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и, и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя; да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́ и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен бу́ди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти претре́петную ду́шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шныя мыта́рства, да храни́м тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́, ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и Го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Назад к списку

Ґкafістъ с™0му ѓгGлу храни1телю. Кондaкъ №.

И#збрaнный t гDа бGа на хранeніе души2 моеS и3 тэлесE, с™hй ѓгGле, похв†льнаz ти2 воспёти дерзaю, недост0йный рaбъ тв0й: тh же, ћкw и3мёzй дерзновeніе къ цRю нбcному, t всsкихъ мS бёдъ и3 скорбeй, t вр†гъ ви1димыхъ же и3 невиди1мыхъ защити2, зовyща:

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Јкосъ №.

ЃгGле с™hй, послaнный съ нб7сE, во є4же храни1ти мS и3 руководи1ти во всeй жи1зни моeй, припaдаz молю2 ти1 сz сaмъ настaви и3 вразуми2 мS, начинaюща t сердeчныz любвE и3 ўсeрдіz возглашaти пёснєнныz ти2 хвалы6:

Рaдуйсz ѓгGле б9ій, предстaтелю м0й ў прес™hz трbцы: рaдуйсz, цRS цaрствующихъ безпл0тный в0ине.

Рaдуйсz гDа госп0дствующихъ нбcный слуго2: рaдуйсz, ќмныхъ и3 невещeственныхъ слyгъ є3гw2 сожи1телю.

Рaдуйсz творsй при1снw в0лю вLки своегw2: рaдуйсz, пріeмый t бGа повелёніе и3 влaсть храни1ти дyшу мою2.

Рaдуйсz, никогдaже tлучаsйсz менє2, грёшнагw: рaдуйсz, вhну спребывazй ми2, недост0йному.

Рaдуйсz, соблюдazй мS на всёхъ путeхъ мои1хъ: рaдуйсz, сохранszй мS t всsкагw ѕлA.

Рaдуйсz, t бGа дaнный ми2 руководи1телю на путeхъ житіS моегw2: рaдуйсz, бlгjй м0й настaвниче.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ в7.

Ви1дэвъ человэколюби1вый гDь, ћкw, по прегрэшeніи прaoтца нaшегw ґдaма, вси2 человёцы ўд0бь прекл0нни сyть ко грэхY, по своeй неизречeнной ми1лости послaлъ є4сть во всю2 зeмлю с™hхъ ѓгGлwвъ и3 коемyждо t человBкъ пристaви храни1телz. и3сполнsюще ќбw повелёніе вLки своегw2, с™jи ѓгGли всегдA гот0ви сyть помогaти нaмъ, бGоуг0днw пою1щымъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзуму моемY просвэщeніе свhше и3сходaтайствуй, с™hй ѓгGле, да возмогY познaти, что2 є4сть в0лz б9іz бlгaz и3 ўг0днаz совершeннаz, и3 сeрдце моE напрaви, є4же со ўсeрдіемъ твори1ти ю5, тебe же, храни1телz моего2 да не престaну восхвалsти сицевhми глaсы:

Рaдуйсz, воспламенszй сeрдце моE люб0вію къ бGу, создaтелю моемY: рaдуйсz, возбуждazй мS на всsкъ дeнь же и3 чaсъ приноси1ти є3мY мlтвы, прошє1ніz и3 бlгодарє1ніz.

Рaдуйсz, ћкwже стрaжемъ вёрнымъ, стрaхомъ гDнимъ душeвный м0й д0мъ њграждazй: рaдуйсz, вс‰ помышлє1ніz мо‰ къ распsтому за грэхи2 мjра сп7си1телю ўстремлszй.

Рaдуйсz, страд†ніz є3гw2 и3 крeстную смeрть въ пaмzть мою2 вперszй: рaдуйсz, воспоминaніемъ страстeй гDнихъ блюсти1сz t грэхHвъ мS поучazй.

Рaдуйсz, бlгодaтнагw свhше њсэнeніz с™aгw д¦а проси1ти мS наставлszй: рaдуйсz, ћкw на крHткіz т0чію и3 смирє1нныz сeрдцемъ ми1лостивнw презирaти є3мY, ўтёшителю, ўвэрszй мS.

Рaдуйсz мhслею њ вездесyщіи б9іи всю1ду њкружazй мS: рaдуйсz, всевёденіе є3гw2 ќмнымъ nчесє1мъ мои6мъ представлszй.

Рaдуйсz, милосeрдіемъ є3гw2 къ кaющымсz грёшникwмъ сeрдце моE ўтэшazй: рaдуйсz, правосyдіемъ є3гw2 къ њжестwчє1ннымъ и3 нераск†zннымъ дyшу мою2 ўстрашazй.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ G.

Си1лу бжcтвенныz блгdти и3спроси2 ми2, храни1телю м0й ѓгGле, во є4же неукл0ннw и3 непреткновeннw ходи1ти ми2 сп7си1тельнымъ путeмъ хrт0выхъ зaповэдей, сeрдцемъ же и3 ўсты2 непрестaннw слaвити всес™0е и4мz бGа нaшегw и3 пёти є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И$мамъ тS, бGоизбрaнный покрови1телю м0й, ћкоже свётлую зарю2, просвэщaющую души2 моеS темнотY и3 разгонsющую мрaкъ сердeчнагw невэдёніz моегw2: сегw2 рaди, со ўмилeніемъ припaдаz, молю1 ти сS, да и3 вс‰ мо‰ чyвствіz, потемнє1ннаz страстьми2, њчи1стzтсz, во є4же не блуждaти ми2 во тмЁ грэх0внэй. пречyдную же свётлость твою2 воспэвaю си1це:

Рaдуйсz, ѕвэздо2 невечeрнzгw свёта, t трисіsннагw бжcтвA возсіsвшаz и3 менE вhну њзарsющаz: рaдуйсz, пресвётлый лучE, помрачє1ннаz грэхми2 сердє1чнаz ми2 nчесA њсіzвaющаz.

Рaдуйсz, ћкw тщи1шисz напрaвити мS на и4стинный пyть во тмЁ беззак0ній заблуждaющаго: рaдуйсz, ћкw предлагaеши ми2 зaпwвэди гDни, ѓки зерцaло длz всеS жи1зни моеS.

Рaдуйсz, ћкw поставлsеши ми2 зак0нъ б9ій, ѓки свэти1льникъ ногaма мои1ма и3 свётъ стезsмъ мои6мъ: рaдуйсz, ћкw словeсъ є3ђліz хrт0ва въ слaдость послyшати поучaеши мS.

Рaдуйсz, ћкw ўчeнію бжcтвеннагw ўчи1телz моегw2 и3 гDа несумнённw вёровати побуждaеши мS: рaдуйсz, ћкw въ повиновeніи ўстaвwмъ с™hz цRкве ўкрэплsеши мS.

Рaдуйсz, прaвилwмъ и3 предaніємъ с™hхъ ґпcлъ и3 nтє1цъ покарsтисz наставлsеши мS: рaдуйсz, ћкw во и3сповёданіи с™hz и3 правослaвныz вёры ўтверждaеши мS.

Рaдуйсz, ћкw за сіE и3сповэдaніе и3 на смeрть гот0ву мS бhти ўбэждaеши: рaдуйсz, ћкw є3ретікHмъ и3 tстyпникwмъ и4стинныz цRкве соwбщaтисz возбранsеши ми2.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ д7.

Бyрz житeйскагw м0рz сокрушaетъ дух0вный м0й корaбль в0лнами мірски1хъ попечeній, и3 ми1ръ ўб0гіz души2 моеS мzтeтсz, и3 гдЁ њбрsщу ти1хое пристaнище сп7сeніz; т0кмw на тS по бз7э возлагaю надeжду, храни1телю м0й ѓгGле, ћкw премyдраго тS к0рмчаго въ мhсленныхъ бyрzхъ, смущaющихъ мS, стzжaхъ, бlгодaрственнэ ќбw пою2 бGу моемY: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Слhшаще и3 зрsще тS, бжcтвенный ѓгGле, крёпкаго моего2 блюсти1телz, ѕл0бніи дyси поднебeсніи не смёютъ прибли1житисz къ твоeй пречи1стэй свётлости и3 душегуби1тєльныz ми2 пaкwсти дёzти. сегw2 рaди смирeннw молю2 тS, не tступи2 t менє2 за невоздержaніе моE, но при1снw t лукaвагw тёхъ ловлeніz и3 к0зней соблюдaй мS, со ўмилeніемъ глаг0люща:

Рaдуйсz, крёпкимъ кр0вомъ кри1лъ твои1хъ њсэнszй мS и3 покрывazй: рaдуйсz, w4крестъ менє2 съ плaменнымъ мечeмъ при1снw њполчazйсz.

Рaдуйсz, проти1ву кнsзz тмы2 во брaни ми2 пос0бствуzй: рaдуйсz, лукaвыхъ є3гw2 служи1телей побэждaти ми2 помогazй.

Рaдуйсz, tгонszй t менє2 душепaгубныz дeмоны, ѓки хи6щныz пти6цы: рaдуйсz, вразумлszй мS бэсHвскіz кHзни познaти, ѓки лук†выz лиси6цы.

Рaдуйсz, ѕвэроwбрaзнаz тёхъ на ќмъ и3 сeрдце моE нападє1ніz tрэвazй: рaдуйсz, порождeніz и4хъ, г0рдость и3 нeнависть, и3з8 сeрдца моегw2 и3сторгazй.

Рaдуйсz, зaвисть и3 ѕлоп0мнэніе t мhслей мои1хъ прогонszй: рaдуйсz, tражeніе ѕлhхъ п0мыслwвъ крeстнымъ знaменіемъ себE њграждaти побуждazй мS.

Рaдуйсz, на ѓспіда и3 васілjска небоsзненнw наступaти ўкрэплszй мS: рaдуйсz, и3мёzй непобэди1мое њрyжіе проти1ву всёхъ врагHвъ мои1хъ.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ є7.

БGотeчнэй и3 лучезарнэй ѕвэздЁ, путеводи1вшей дрeвлэ волхвы2 на поклонeніе р0ждшемусz въ виfлеeмэ сп7си1телю мjра, дерзaю ўпод0бити тS, бlгjй м0й храни1телю: неtлyчнымъ бо и3 свэтон0снымъ твои1мъ ми2 спребывaніемъ ўказyеши ми2 прaвый пyть, ведyщій въ г0рній виfлеeмъ, въ нбcное цrтвіе, да тaмw съ ли1ки ґрхaгGлъ и3 ѓгGлъ спод0блюсz воспэвaти превёчному цRю слaвы: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Ви1дz мS н0щію содержи1ма мрaчною и3 тeмнымъ w4блакомъ страстeй покрывaема, с™hй храни1телю души2 моеS, не њгорчи1сz, не њстaви менE, но подражazй долготерпёнію сп7си1телz моегw2, пожди2 є3щE, возбуждaz мS къ покаsнію, д0ндеже nчесA мо‰ и3злію1тъ и3ст0чники слє1зъ на њмhтіе душeвныz нечистоты2 моеS. њ сeмъ смирeннw молю2 тS и3 глаг0лю:

Рaдуйсz, ћкw вhну прин0сиши бGу њ мнЁ грёшнэмъ моли6твы сво‰, ћкw кади1ло пред8 ни1мъ благов0нное: рaдуйсz, ћкw при1снw ходaтайствуеши пред8 создaтелемъ мои1мъ њ є4же сп7сти1сz ми2.

Рaдуйсz, ћкw првdный гнёвъ є3гw2, движи1мый на мS, свои1мъ предстaтельствомъ tвращaеши: рaдуйсz, ћкw пр0сиши всемлcрдаго гDа подaти прощeніе ѕлhхъ мои1хъ дэsній.

Рaдуйсz, ћкw ўмилостивлsеши є3гw2 блaгость, да не погуби1тъ мS со беззак0ньми мои1ми: рaдуйсz, ћкw непрестaннw м0лишисz и3скупи1телю моемY, да дaруетъ ми2 врeмz ко и3справлeнію.

Рaдуйсz, ћкw возбуждaеши мS въ покаsніи препроводи1ти вс‰ дни6 животA моегw2: рaдуйсz, ћкw внушaеши ми2 желaніе, да вhну кaюсz пред8 гDемъ во всёхъ мои1хъ прегрэшeніzхъ.

Рaдуйсz, ћкw вразумлsеши мS на всsкое врeмz мhсленнw себE и3спытовaти и3 во грэсёхъ мои1хъ и3сповёдоватисz: рaдуйсz, ћкw влагaеши въ сeрдце моE сокрушeніе и3 ск0рбь, занE прогнёвахъ пребlгaго бGа моего2.

Рaдуйсz, ћкw побуждaеши мS њплaкивати њкаsнное и3 сквeрное житіE моE: рaдуйсz, свэтон0сный и3 неумолкaющій ходaтаю сп7сeніи моегw2.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ ѕ7.

Проповёдую велеглaснw при1сное твоE, храни1телю м0й ѓгGле, њ мнЁ, грёшнэмъ, попечeніе: въ ск0рбехъ бо и3 напaстэхъ, ћже въ сeмъ многомzтeжнэмъ мjрэ смущaютъ ми1ръ души2 моеS, kвлsеши ми2 сS ск0рый ўтёшитель, вразумлsz мS ћкw вс‰ сі‰ низпосылaютсz t премyдрагw создaтелz, ѓки врачeвство проти1ву душeвныхъ недyгwвъ мои1хъ, и3 поучaz бlгодёющему си1це нбcному врачY воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ.

Возсіzвaетъ въ души2 моeй, њмрачaемой ск0рбію и3 ўнhніемъ, свётъ бlгодaтнагw ўтэшeніz, и3 сeрдце моE и3сполнsетсz весeліz и3 рaдости, є3гдA непрестaнными твои1ми, с™hй ѓгGле, наставлeніи возбуждaемь, дерзaю ћкw мытaрь, вопи1ти къ щeдрому бGу, да ми1лостивъ бyдетъ и3 прости1тъ ми2 прегрэшє1ніz мо‰. не премолчи2 u5бо, настaвниче м0й, вразумлsz и3 ўкрэплsz мS, зовyща ти2:

Рaдуйсz, помогazй ми2 бlгjй kрeмъ сп7си1тельнагw терпёніz съ люб0вію носи1ти: рaдуйсz, въ бэдaхъ и3 ѕлоключeніихъ ўповaніемъ на гDа бGа ўкрэплszй мS.

Рaдуйсz, скHрби и3 болBзни мyжественнэ преwдолэвaти мS поучazй: рaдуйсz, всsкую печaль и3 ўнhніе t сeрдца моегw2 tгонszй.

Рaдуйсz, проти1ву врагA, въ сёть tчazніz ўлови1ти мS хотsща, брaтисz побуждazй мS: рaдуйсz, словесeмъ ґпcла, ћкw вси2 хотsщій бlгочeстнw жи1ти гони1ми бyдутъ, вёровати ўбэждazй мS.

Рaдуйсz, w4бразъ терпёніz и3 ѕлострадaніz пріsти ми2 прbр0ки и3 ґпcлы внушаzй: рaдуйсz, на ли1къ м§нкъ и3 и3сповBдникъ, за хrтA до и3зліsніz кр0ве своеS подвизaвшихсz, во ўтэшeніе ми2 показyzй.

Рaдуйсz, страдaніzми самогw2 сп7си1телz и3 гDа вhну ќмнымъ nчесє1мъ мои6мъ представлszй: рaдуйсz, надeждою бyдущагw воздаsніz сeрдце моE ўслаждazй.

Рaдуйсz, всерaдостнымъ њжидaніемъ вёчныхъ бlгъ дyшу мою2 њживлszй: рaдуйсz, бlгjй и3 при1сный м0й ўтёшителю.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ з7.

Хотsй всBмъ человёкwмъ сп7сти1сz, премилосeрдый создaтель м0й послA тS, ѓгGла своего2, ћкw вёрна ми2 стрaжа и3 пёстуна д0бра во всёмъ житіи2 моeмъ, да всю1ду вспомоществyеши ми2 с™hми твои1ми вдохновeніи, защищaеши проти1ву к0зней діaвола и3 предуготовлsеши мS дёлы благи1ми вни1ти съ мyдрыми дёвами въ нбcный черт0гъ, съ бGокрaсною пёснію: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Н0вую показyетъ бlгость гDь и3 вLка м0й на мнЁ непотрeбнэмъ и3 пaче всёхъ грэшнёйшемъ рабЁ своeмъ: презирaz бо лю6таz мо‰ и3 т‰жкаz, не погуби1лъ мS є4смь со беззак0ньми мои1ми дaже до настоsщагw днE и3 часA, но долготерпS на мнЁ, ми1лостивнэ њжидaетъ моегw2 њбращeніz и3 сердeчнагw покаsніz. вёрую, бlгjй храни1телю м0й, ћкw твои1мъ при1снымъ пред8 бGомъ за мS ходaтайствомъ досeлэ храни1мь є4смь: тёмже, люб0вію къ тебЁ подвизaемый, взывaю:

Рaдуйсz, ћкw њбуревaющасz мS въ м0ри житіS сегw2 t конeчнагw потоплeніz соблюдaеши: рaдуйсz, ћкw и3з8 р0ва беззак0ній мои1хъ рук0ю твоеS п0мощи мS и3схищsеши.

Рaдуйсz, ћкw грэх0вный с0нъ душеврeдныz моеS лёности tрzсaеши: рaдуйсz, ћкw ќмъ м0й, њмрачeнный небрежeніемъ, свётлымъ твои1мъ присyтствіемъ њзарsеши.

Рaдуйсz, ћкw хлaдное и3 мaлw не ўгaсшее сeрдце моE мlтвами воспламенsти ми2 помогaеши: рaдуйсz, ћкw на славосл0віе б9іе при1снw мS возставлsеши.

Рaдуйсz, ћкw настроsеши глaсъ м0й къ пэснопёніємъ, и5миже дост0йнw и3 прaведнw є4сть хвали1ти творцA всsческихъ: рaдуйсz, ћкw поучaеши мS прославлsти гDа моего2 не ўсты2 т0чію, но и3 сeрдцемъ.

Рaдуйсz, ћкw ко и3сполнeнію прес™hz в0ли є3гw2 возбуждaеши мS: рaдуйсz, ћкw самоtвержeнію и3 tречeнію моеS ѕлhz в0ли приwбучи1ти мS тщи1шисz.

Рaдуйсz, ћкw голуби1ну простотY и3 ѓгнчу кр0тость стzжaти ми2 преи1скреннэ желaеши: рaдуйсz, ћкw њ є4же младeнческому неѕл0бію и3 стaрческому доброразсуждeнію даровaтисz ми2 ходaтайствуеши.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ }.

Стрaненъ и3 пришлeцъ є4смь на земли2 сeй: житіE моE сyетнw и3 маловрeменнw є4сть: ѓзъ же, њкаsнный, смeрти безвёстное во ќмъ никогдaже пріeмлю, ни помышлsю њ стрaшнэмъ суди1щи, въ нёмже и4мамъ првdному судіи2 предстaти и3 дaти tвётъ њ всsкомъ дёлэ же и3 сл0вэ. Тёмже молю2 тS, души2 моеS храни1телz, возбуди2 мS ск0ро t снA грэх0внагw, да не пости1гнетъ мS чaсъ смeрти неиспрaвленна и3 да спод0блюсz и3спроси1ти t всеми1лостивагw бGа беззак0ніємъ мои1мъ прощeніе и3 во глaсэ рaдованіz воспэвaти є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

Всёхъ гDь и3 создaтель м0й, є3гдA назнaменуетъ ми2 престaвитисz t житіS сегw2, ты2, бlгjй храни1телю м0й, прови1дzй грHзныz мyки, духовHмъ ѕл0бы и3 нераскazннымъ грёшникwмъ ўгот0ванныz и3 менE њжидaющыz, покрhй мS твоегw2 милосeрдіz крилaми, ћкоже џрелъ птенцы2 сво‰, и3 внегдA и3счезaти t менє2 дyху моемY, да ќзрю тS близ8 менє2 предстоsща и3 лю1тыz враги2 tгонsюща. Њ сeмъ со ўмилeніемъ молю1тисz, вэщaz си1це:

Рaдуйсz, ќмнымъ nчесє1мъ мои1мъ г0рькій и3 стрaшный чaсъ смeртный представлszй: рaдуйсz, ћкw неизбёженъ, вкyпэ же и3 безвёстенъ чaсъ т0й при1снw ми2 напоминazй.

Рaдуйсz, на кjйждо дeнь, ѓки ўжE на послёдній житіS моегw2 взирaти мS поучazй: рaдуйсz, на всsкое времS ко и3сх0ду во и4нъ мjръ мS пріуготовлszй.

Рaдуйсz, душeвное ўмилeніе и3 сердeчное сокрушeніе во мнЁ рождazй: рaдуйсz, вhну желazй ми2, да понE при кончи1нэ днeй мои1хъ покaюсz.

Рaдуйсz, люби1ти мjръ и3 ћже въ мjрэ ми2 воспрещazй: рaдуйсz, пристрaстіе къ тлённому богaтству и3з8 сeрдца моегw2 и3скоренsти помогazй.

Рaдуйсz, вс‰ бlга зємнaz бhти приврeменна и3 скоропреходsща ми2 показyzй: рaдуйсz, ћкw вс‰ кр†снаz мjра сегw2 крjну сёльному под0бна сyть, вразумлszй мS.

Рaдуйсz, слaвы чlвёчи, ѓки тёни преходsщіz, и3скaти возбранszй ми2: рaдуйсz, t є3ди1наго бGа слaвы нетлeнныz въ бyдущемъ вёцэ взыскaти побуждazй мS.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ f7.

Всsкъ грёхъ содёzхъ въ житіи2 сeмъ и3 вeсь жив0тъ м0й во мн0зэ притeкъ суетЁ, къ концY прибли1жихсz: врази1 же мои2 ўстремлsютсz на мS, ѓлчуще поsти мS и3 низри1нути во глубинY ѓдову. Тёмже молю1тисz, бlгjй м0й храни1телю, бyди ми2 защити1тель, є3гдA и4мамъ преходи1ти лю6таz мыт†рства, и3 безбёднw доведи2 мS до врaтъ нбcнагw цrтвіz, и3дёже ли1цы ѓгGльстіи рaдостнэ срэтaютъ восклицaющихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Вэтjйствующій љзhкъ не м0жетъ и3зрещи2, ћже сотвори1лъ ми2 є3си2, с™hй храни1телю м0й, во всёмъ житіи2 моeмъ: пріsвъ бо дyшу мою2 t купeли с™aгw крещeніz, храни1лъ мS є3си2 во младeнчествэ, ўчи1лъ и3 вразумлsлъ є3си2 во џтрочествэ, соблюдaлъ мS є3си2 t поползновeніz ко грэхHмъ въ в0зрастэ ю4ношестэмъ, наставлsлъ є3си2, пришeдша мS въ мyжество, њхранsлъ є3си2 на всBхъ путёхъ мои1хъ дaже до стaрости, њбличaz и3 ўтэшaz, всю1ду помогaz мнЁ, направлsz на пyть сп7сeніz. Сегw2 рaди бlгодaрственнw вопію2 ти2:

Рaдуйсz, ћкw никогдaже лишaеши мS твоеS п0мощи и3 заступлeніz: рaдуйсz, ћкw t снA востаю1ща мS подвизaеши ко бlгодарeнію гDа, ўкрэплsющагw си6лы мо‰.

Рaдуйсz, ћкw начaтокъ коегHждо днE мlтвою њсщ7aти мS поучaеши: рaдуйсz, ћкw воспрещaвши ми2 без8 мlтвы къ всебlг0му промысли1телю, дерзновeннw соб0ю что2 начинaти.

Рaдуйсz, ћкw самонадёzніе и3з8 сeрдца моегw2 и3стреби1ти тщи1шисz: рaдуйсz, ћкw сладчaйшее и4мz гDа ї}са хrтA ўсты2 непрестaннw произноси1ти и3 во ўмЁ держaти мS побуждaеши.

Рaдуйсz, ћкw во всsкое врeмz н{жнаz т0чію и3 полє1знаz вэщaти љзhкомъ ми2 внушaеши: рaдуйсz, ћкw t праздносл0віz, многоглаг0ланіz, пaче же и3 кощyнства мS ўдeржаваеши.

Рaдуйсz, ћкw kдyщу и3 пію1щу ми2 и3ли2 и4но что2 творsщу при1снw спребывaеши: рaдуйсz, ћкw воздержaнію въ пи1щи и3 питіи2 пріwбучи1ти мS печeшисz.

Рaдуйсz, ћкw спsща мS храни1ти и3 врагA, хотsща и3скуси1ти мS с0нными мечтaніи, tгонsеши: рaдуйсz, ћкw воспzщaеши мS t любострaстнагw стремлeніz и3 во џчію моею2 цэломyдренный стhдъ влагaеши.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ ‹.

Сп7сти2 всёхъ пришeдый ї}се м0й пребlгjй, со ўмилeніемъ молю1тисz, твои1мъ милосeрдіемъ прости2 мои1хъ ѕлhхъ премн0жество и3 безмёріе, преклонsемый на сіE бжcтвенными мольбaми твоегw2 невещeственнагw служи1телz, є3г0же ми2 пристaвилъ є3си2 и3з8 младeнства, ћкw чlвэколю1бецъ, храни1телz: да дост0инъ kвлю1сz вни1ти въ черт0гъ слaвы твоеS и3 со дyхи прaведныхъ воспёти: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

СтэнA твeрда при1снw kвлsеши ми1 сz, с™hй ѓгGле, проти1ву ўхищрeній ѕл0бныхъ врагHвъ мои1хъ, и4щущихъ вёчныz поги1бели моеS и3 разслаблsющихъ дyшу мою2 лёностію и3 самозабвeніемъ. Молю2 ќбw тS, храни1телю м0й, да твои1мъ ходaтайствомъ спод0блюсz, при и3сх0дэ души2 моеS и3з8 тэлесЁ причaстникъ бhти пречcтагw тёла и3 с™ёйшіz кр0ве моегw2 сп7си1телz, ћкw да, ўкрэпи1всz сею2 нетлённою пи1щею и3 животворsщимъ питіeмъ, безтрeпетнw прeйду во и4нъ мjръ, воспэвaz тS, моегw2 бlгодётелz:

Рaдуйсz, ћкw данA ти2 є4сть влaсть и3 си1ла tражaти дeмwнскаz на мS нападє1ніz: рaдуйсz, ћкw пріsлъ є3си2 t бGа крёпость на побэждeніе неви1димыхъ врагHвъ мои1хъ.

Рaдуйсz, ћкw t всsкагw ѕлодёйства и3 к0зней діaвольскихъ могjй и3збaвити мS: рaдуйсz, ћкw г0рькихъ мытaрствъ начaльника, лю1тагw міродeржца нападє1ніz t менє2 tревaеши.

Рaдуйсz, ћкw, њграждaемый твои1мъ присyтствіемъ, и4мамъ надeжду въ чaсъ смeрти не ўстраши1тисz мрaчныхъ ли1цъ духHвъ ѕл0бы: рaдуйсz, ћкw храни1мый тоб0ю, ўповaю безбёднw прейти2 возд{шнаz мыт†рства.

Рaдуйсz, ћкw ўкрэплsемый твоeю п0мощію, чaю не ўдeржанъ бhти мнЁ врaтъ раS, ми2 вожделённагw: рaдуйсz, ћкw твоE за мS предстaтельство си1льнw є4сть пред8 бGомъ, є4же не ввeржену ми2 бhти во тмY кромёшную.

Рaдуйсz, ћкw при1снw внушaеши ми2 ўмилостивлsти гDа слезaми покаsніz, да и3збaвлюсz геeнны ѓдскіz: рaдуйсz, ћкw побуждaеши мS дeнь и3 н0щь моли1тисz, да не п0сланъ бyду со дeмоны мyчитисz.

Рaдуйсz, неtстyпный м0й руководи1телю и3 пёстуне: рaдуйсz, крёпкій м0й застyпниче и3 ск0рый пом0щниче.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ №i.

Пёніе сіE, ѓще и3 t ўсeрдіz моегw2 ти2 приноси1мое, с™hй храни1телю м0й, вёмъ, ћкw не дов0льнw є4сть ко и3з8zвлeнію моегw2 сердeчнагw бlгодарeніz за вс‰ бlг†z, ±же ми2 сотвори1лъ є3си2 и3 не престаeши твори1ти дaже до сегw2 днE и3 часа: но и3 њ сeмъ молю1тисz, џбщагw ми2 съ тоб0ю создaтелz ўми1лостиви, да на стрaшнэмъ судЁ своeмъ шyіz чaсти и3збaвитъ мS и3 спод0битъ со всёми с™hми воспэвaти є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свэти1льникъ м0й ўгaсе, є3лeа же бlги1хъ дёлъ, во є4же возжeщи и5, нёсть ми2: и3 гдЁ њбрsщусz ѓзъ, њкаsнный, сн0мъ грэх0внымъ tzгчeнный, є3гдA пости1гнетъ мS внезaпу полyнощь, чaсъ кончи1ны моеS; но да не ўслhшу и3 ѓзъ, ћкоже ю3рHдивыz дBвы, гр0знагw глaса женихA: не вёмъ тS. Помози2 ми2, неусыпaемый храни1телю м0й, нап0лнити сосyды души2 моеS є3лeемъ бlги1хъ дёлъ, пaче же милосeрдіz и3 смирeніz. Нhнэ же пріими2 t менє2 сіE пёніе:

Рaдуйсz, є3ди1нагw гDа и3мёти въ рaзумэ при1снw ми2 внушazй: рaдуйсz, зaповэдь њ любви2 къ немY, пребlг0му, въ сeрдцэ моeмъ њбновлszй.

Рaдуйсz, люби1ти є3гw2, создaтелz, всёмъ ўм0мъ и3 всёмъ помышлeніемъ мS побуждazй: рaдуйсz, и3 къ бли6жнимъ и4скреннюю люб0вь мою2 бGоуг0дну бhти непрестaннw ми2 напоминazй.

Рaдуйсz, люби1ти и5хъ не сл0вомъ и3ли2 љзhкомъ, но дёломъ и3 и4стиною мS поучazй: рaдуйсz, во всёхъ нyждахъ и5хъ помогaть желaніе ми2 влагazй.

Рaдуйсz, ўтэшaти скорбsщихъ, заступaти њби1димыхъ мS наставлszй: рaдуйсz, t и3мёній свои1хъ ўдэлsти бBднымъ и3 неим{щымъ сeрдце моE преклонszй.

Рaдуйсz, и3 дyшу мою2, по зaповэди сп7си1телz, положи1ти за дрyги сво‰ гот0ву ми2 бhти возбуждazй: рaдуйсz, закрывazй nчесA мо‰, є4же не зрёти ми2 прегрэшeніz брaта моегw2.

Рaдуйсz, не попущazй ми2 њсуждaти поползнyвшагосz на грёхъ бли1жнzго моего2: рaдуйсz, воспрещazй ми2 ћти вёру њглаг0льникwмъ клеврeта моегw2.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ в7i.

Блгdть данA ти2 є4сть t всемогyщагw гDа, с™hй покрови1телю м0й, є4же храни1ти мS на всёхъ путёхъ мои1хъ, да не њ кaмень к0егw соблaзна преткнeтсz ногA моS, д0ндеже мS предстaвиши хrтY бGу сп7сeна, є3мyже нем0лчнw вс‰ си6лы нбcныz взывaютъ: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пою2 твоE досточyдное млcрдіе и3 мн0гое снисхождeніе, быстродви1жный ќме, безпл0тный слуго2 гDень: ћкw не гнушaешисz грэх0вныz моеS смрaдности и3 не престаeши приноси1ти њ мнЁ, непотрeбнэмъ, с™hz мlтвы сво‰ ко с™ёйшему пrт0лу тріmпостaснагw бGа, є4же не поги1бнути ми1 во вёки, но цrтвіе нбcное наслёдовати. Бlговоли2 u5бо пріsти t душeвныхъ сокр0вищъ мои1хъ приноси1мое ти2 пэснопёніе:

Рaдуйсz, ћкw воспоминaніемъ грzдyщагw гр0знагw судA б9іz t грэхHвъ мS tревaеши: рaдуйсz, ћкw дyшу мою2, ѓки невёсту, ко срётенію прекрaснагw женихA хrтA предуготовлsти возбуждaеши мS.

Рaдуйсz, ћкw при1снw желaеши дост0йна мS сотвори1ти брaчнагw черт0га є3гw2: рaдуйсz, ћкw вhну ќчиши мS возжигaти свэти1льникъ души2 моеS, да съ мyдрыми дёвами, дyшами првdныхъ, вни1ду въ џнь.

Рaдуйсz, ћкw грэх0вныz nдeжды моеS совлачи1тисz побуждaвши мS: рaдуйсz, ћкw въ ри1зу непор0чности и3 чистоты2 њблещи1сz ми2 спос0бствуеши.

Рaдуйсz, ћкw ходaтайствуеши, да на стрaшнэмъ судЁ хrт0вомъ њдеснyю є3гw2 стaти спод0блюсz: рaдуйсz, ћкw ўмолsеши бlгоутр0біе б9іе, да ли1ку и3збрaнныхъ свои1хъ сопричтeтъ мS.

Рaдуйсz, ћкw подвизaеши на мlтву ко гDу и3 сожи1телей твои1хъ нбcныхъ, да всели1тъ мS съ ни1ми во цrтвіи своeмъ: рaдуйсz, д0брый и3 б0дрый блюсти1телю м0й.

Рaдуйсz, тeплый њ мнЁ, грёшнэмъ, мlтвенниче и3 бlгjй предстaтелю: рaдуйсz, по гDэ бз7э и3 прес™ёй бцdэ крёпкое моE ўповaніе.

Рaдуйсz, ѓгGле гDень, неусыпaемый храни1телю м0й.

Кондaкъ Gi.

Q, преслaвный и3 ќмный свёте, ѓгGле б9ій. Пріими2 бlгодaрственное сіE и3 молeбное пёніе, и3, є3гдA и4мамъ t земли2 востaти на сyдъ, покажи2 тогдA млcрдіе твоE на мнЁ, грёшнэмъ: предстaни близ8 менє2 ти1хъ и3 рaдостенъ, надeждою сп7сeніz teмлz стрaхъ м0й, да въ селeніихъ рaйскихъ спод0блюсz вкyпэ съ тоб0ю во вёки вэкHвъ воспэвaти превёчному цRю2 слaвы: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды, посeмъ №-й јкосъ и3 №-й кондaкъ.

Моли1тва.

Q, с™hй ѓгGле, храни1телю и3 покрови1телю м0й бlгjй. Съ сокрушeннымъ сeрдцемъ и3 болёзненною душeю предст0ю ти2, молsсz: ўслhши мS, грёшнагw рабA своегw2 (и3м>къ), съ в0племъ крёпкимъ и3 плaчемъ г0рькимъ вопію1щагw: не помzни2 мои1хъ беззак0ній и3 непрaвдъ, и4миже ѓзъ њкаsнный прогнёвлzю тS по вс‰ дни2 и3 часы2, и3 мeрзостна себE творю2 пред8 создaтелемъ нaшимъ гDемъ: kви1сz мнЁ милосeрдъ и3 не tлучaйсz менє2 сквёрнагw дaже до кончи1ны моеS: возбуди2 мS t снA грэх0внагw и3 пос0бствуй твои1ми мlтвами пр0чее врeмz животA моегw2 без8 пор0ка прейти2 и3 сотвори1ти плоды2 дост0йны покаsніz, пaче же t смeртныхъ падeній грэх0вныхъ соблюди2 мS, да не поги1бну во tчazніи и3 да не порaдуетсz врaгъ њ поги1бели моeй. Вёмъ вои1стинну и3 ўсты2 и3сповёдую, ћкw никт0же так0въ дрyгъ и3 предстaтель, защити1тель и3 поб0рникъ, ћкоже ты2, с™hй ѓгGле: предстоS бо пrт0лу гDню2, м0лишисz њ мнЁ непотрeбнэмъ и3 пaче всёхъ грэшнёйшемъ, да не и3зhметъ пребlгjй души2 моеS въ дeнь нечazніz моегw2 и3 въ дeнь творeніz ѕл0бы. Не престaй ќбw ўмилостивлsz премилосeрдаго гDа и3 бGа моего2, да tпyститъ согрэшє1ніz мо‰, ћже сотвори1хъ во всёмъ житіи2 моeмъ, дёломъ, сл0вомъ и3 всeми мои1ми чyвствы, и3 и4миже вёсть сyдьбами да сп7сeтъ мS: да накaжетъ мS здЁ по своeй неизречeнной млcти, но да не њбличи1тъ и3 не и3стsжетъ мS nнaмо по своемY нелицепріsтному правосyдію: да спод0битъ мS покаsніе принести2, съ покаsніемъ же бжcтвенное причащeніе дост0йнэ пріsти, њ сeмъ пaче молю2, и3 таковaгw дaра всеусeрднw желaю. Въ стрaшный же чaсъ смeрти неtстyпенъ бyди ми2, бlгjй храни1телю м0й, прогонsz мрaчныz дeмоны, и4мущыz ўстраши1ти притрeпетную дyшу мою2: защити2 мS t тёхъ ловлeніz, є3гдA и4мамъ преходи1ти возд{шнаz мыт†рства, да храни1мъ тоб0ю, безбёднw дости1гну рaz ми2 вожделeннагw, и3дёже ли1цы с™hхъ и3 г0рнихъ си1лъ непрестaннw восхвалsютъ всечестн0е и3 великолёпое и4мz въ трbцэ слaвимагw бGа, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, є3мyже подобaетъ чeсть и3 поклонeніе во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Тропарь, глас 6-й/>

Ангеле Божий, хранителю мой святый, живот мой соблюди во страсе Христа Бога, ум мой утверди во истиннем пути, и к любви горней уязви душу мою, да тобою направляемь, получу от Христа Бога велию милость.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичен/>

Святая Владычице, Христа Бога нашего Мати, яко всех Творца недоуменно рождшая, моли благость Его всегда, со хранителем моим ангелом, спасти душу мою, страстьми одержимую, и оставление грехов даровати ми.

Канон, глас 8-й/>

Песнь 1/>

Ирмо́с: Поим Господеви, проведшему люди Своя сквозе Чермное море, яко един славно прославися.

Иисусу: Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя.

Песнь воспети и восхвалити, Спасе, Твоего раба достойно сподоби, безплотному Aнгелу, наставнику и хранителю моему.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Един аз в неразумии и в лености ныне лежу, наставниче мой и хранителю, не остави мене, погибающа.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Ум мой твоею молитвою направи, творити ми Божия повеления, да получу от Бога отдание грехов, и ненавидети ми злых настави мя, молюся ти.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молися, Девице, о мне, рабе Твоем, ко Благодателю, со хранителем моим Aнгелом, и настави мя творити заповеди Сына Твоего и Творца моего.

Песнь 3/>

Ирмо́с: Ты еси утверждение притекающих к Тебе, Господи, Ты еси свет омраченных, и поет Тя дух мой.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Все помышление мое и душу мою к тебе возложих, хранителю мой; ты от всякия мя напасти вражия избави.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Враг попирает мя, и озлобляет, и поучает всегда творити своя хотения; но ты, наставниче мой, не остави мене погибающа.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Пети песнь со благодарением и усердием Творцу и Богу даждь ми, и тебе, благому Aнгелу хранителю моему: избавителю мой, изми мя от враг озлобляющих мя.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Исцели, Пречистая, моя многонедужныя струпы, яже в души, прожени враги, иже присно борются со мною.

Седален, глас 2-й/>

От любве душевныя вопию ти, хранителю моея души, всесвятый мой Aнгеле: покрый мя и соблюди от лукаваго ловления всегда, и к жизни настави небесней, вразумляя и просвещая и укрепляя мя.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Богородичен:/>

Богородице безневестная Пречистая, Яже без семени рождши всех Владыку, Того со Aнгелом хранителем моим моли, избавити ми ся всякаго недоумения, и дати умиление и свет души моей и согрешением очищение, Яже едина вскоре заступающи.

Песнь 4/>

Ирмо́с: Услышах, Господи, смотрения Твоего таинство, разумех дела Твоя, и прославих Твое Божество.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Моли Человеколюбца Бога ты, хранителю мой, и не остави мене, но присно в мире житие мое соблюди и подаждь ми спасение необоримое.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Яко заступника и хранителя животу моему прием тя от Бога, Aнгеле, молю тя, святый, от всяких мя бед свободи.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Мою скверность твоею святынею очисти, хранителю мой, и от части шуия да отлучен буду молитвами твоими и причастник славы явлюся.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Недоумение предлежит ми от обышедших мя зол, Пречистая, но избави мя от них скоро: к Тебе бо единей прибегох.

Песнь 5/>

Ирмо́с: Утренююще вопием Ти: Господи, спаси ны; Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не вемы.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Яко имея дерзновение к Богу, хранителю мой святый, Сего умоли от оскорбляющих мя зол избавити.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Свете светлый, светло просвети душу мою, наставниче мой и хранителю, от Бога данный ми Aнгеле.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Спяща мя зле тяготою греховною, яко бдяща сохрани, Aнгеле Божий, и возстави мя на славословие молением твоим.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Марие, Госпоже Богородице безневестная, надеждо верных, вражия возношения низложи, поющия же Тя возвесели.

Песнь 6/>

Ирмо́с: Ризу ми подаждь светлу, одеяйся светом яко ризою, многомилостиве Христе Боже наш.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Всяких мя напастей свободи, и от печалей спаси, молюся ти, святый Aнгеле, данный ми от Бога, хранителю мой добрый.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Освети ум мой, блаже, и просвети мя, молюся ти, святый Aнгеле, и мыслити ми полезная всегда настави мя.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Устави сердце мое от настоящаго мятежа, и бдети укрепи мя во благих, хранителю мой, и настави мя чудно к тишине животней.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Слово Божие в Тя вселися, Богородице, и человеком Тя показа небесную лествицу; Тобою бо к нам Вышний сошел есть.

Кондак, глас 4-й/>

Явися мне милосерд, святый Aнгеле Господень, хранителю мой, и не отлучайся от мене, сквернаго, но просвети мя светом неприкосновенным и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.

Икос/>

Уничиженную душу мою многими соблазны, ты, святый предстателю, неизреченныя славы небесныя сподоби, и певец с лики безплотных сил Божиих, помилуй мя и сохрани, и помыслы добрыми душу мою просвети, да твоею славою, Aнгеле мой, обогащуся, и низложи зломыслящия мне враги, и сотвори мя достойна Царствия Небеснаго.

Песнь 7/>

Ирмо́с: От Иудеи дошедше отроцы, в Вавилоне иногда, верою Троическою пламень пещный попраша, поюще: отцев Боже, благословен еси.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Милостив буди ми, и умоли Бога, Господень Aнгеле, имею бо тя заступника во всем животе моем, наставника же и хранителя, от Бога дарованнаго ми во веки.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Не остави в путь шествующия души моея окаянныя убити разбойником, святый Aнгеле, яже ти от Бога предана бысть непорочне; но настави ю на путь покаяния.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Всю посрамлену душу мою привожду от лукавых ми помысл и дел: но предвари, наставниче мой, и исцеление ми подаждь благих помысл, уклоняти ми ся всегда на правыя стези.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Премудрости исполни всех и крепости Божественныя, Ипостасная Премудросте Вышняго, Богородицы ради, верою вопиющих: отец наших Боже, благословен еси.

Песнь 8/>

Ирмо́с: Царя Небеснаго, Егоже поют вои ангельстии, хвалите и превозносите во вся веки.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

От Бога посланный, утверди живот мой, раба твоего, преблагий Aнгеле, и не остави мене во веки.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Ангела тя суща блага, души моея наставника и хранителя, преблаженне, воспеваю во веки.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Буди ми покров и забрало в день испытания всех человек, воньже огнем искушаются дела благая же и злая.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Буди ми помощница и тишина, Богородице Приснодево, рабу Твоему, и не остави мене лишена быти Твоего владычества.

Песнь 9/>

Ирмо́с: Воистинну Богородицу Тя исповедуем, спасеннии Тобою, Дево чистая, с безплотными лики Тя величающе.

Иисусу: Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй мя.

Помилуй мя, едине Спасе мой, яко милостив еси и милосерд, и праведных ликов сотвори мя причастника.

Припев: Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Мыслити ми присно и творити, Господень Aнгеле, благая и полезная даруй, яко сильна яви в немощи и непорочна.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Яко имея дерзновение к Царю Небесному, Того моли, с прочими безплотными, помиловати мя, окаяннаго.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Много дерзновение имущи, Дево, к Воплощшемуся из Тебе, преложи мя от уз и разрешение ми подаждь и спасение, молитвами Твоими.

Молитва к Aнгелу Xранителю/>

Святый Aнгеле Божий, хранителю мой, моли Бога о мне.

Ангеле Христов святый, к тебе припадая молюся, хранителю мой святый, приданный мне на соблюдение души и телу моему грешному от святаго крещения, аз же своею леностию и своим злым обычаем прогневах твою пречистую светлость и отгнах тя от себе всеми студными делы: лжами, клеветами, завистию, осуждением, презорством, непокорством, братоненавидением, и злопомнением, сребролюбием, прелюбодеянием, яростию, скупостию, объядением без сытости и опивством, многоглаголанием, злыми помыслы и лукавыми, гордым обычаем и блудным возбешением, имый самохотение на всякое плотское вожделение. О, злое мое произволение, егоже и скоти безсловеснии не творят! Да како возможеши воззрети на мя, или приступити ко мне, аки псу смердящему? Которыма очима, ангеле Христов, воззриши на мя, оплетшася зле во гнусных делех? Да како уже возмогу отпущения просити горьким и злым моим и лукавым деянием, в няже впадаю по вся дни и нощи и на всяк час? Но молюся ти припадая, хранителю мой святый, умилосердися на мя грешнаго и недостойнаго раба твоего (имя), буди ми помощник и заступник на злаго моего сопротивника, святыми твоими молитвами, и Царствия Божия причастника мя сотвори со всеми святыми, всегда, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Верующие люди традиционно читают молитвы. Порою человек находится на волосок от смерти, и если ему удается выжить, считается, что его спасли высшие силы. Именно поэтому большинство людей часто читают акафист Ангелу Хранителю.

Значение акафиста Ангелу Хранителю

кондак ангелу хранителю

Верующие люди знают, что при совершении таинства крещения каждый человек получает от Бога своего Ангела Хранителя, который будет оберегать его тело и душу от мирских невзгод всю жизнь. Ангелы невидимы, их нельзя услышать, но они всегда рядом. Они призваны наставлять человека на путь истинный, учат его добру и справедливости, доносят молитвы Господу, просят у него прощения за человеческие грехи, предотвращают опасные для жизни и здоровья ситуации, обеспечивают защиту от земных врагов и демонов, а также сопровождают в момент смерти. Именно Ангел может подсказать человеку правильное решение, которое тот называет интуицией, натолкнуть на мысль не идти или не ехать куда-то, где подстерегает опасность или гибель.

Ангел не только обязан сохранить человеку жизнь, но и позаботиться о том, чтобы она была счастливой. К нему обращаются с просьбой ускорить замужество или женитьбу, дабы избежать гнетущего одиночества, получить совет в нелегкой жизненной ситуации. Молитвы принято читать Богу, святым угодникам и Духу, сопровождающему каждого из нас с момента крещения. Ангел не имеет в церкви своего дня прочтения, как причисленные к лику святых люди. Его днем многие считают 21 ноября – это День Собора Архангела Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных.

Акафист Ангелу можно читать в первый день недели, хотя бы раз в неделю или тогда, когда есть необходимость. Многие верующие соблюдают пост именно в понедельник, как, впрочем, и в среду, и в пятницу. Еще акафист традиционно читается или слушается при подготовке к Причастию в течение 30–40 минут. Он состоит из 12 икосов и 13 кондаков, последний из которых следует читать 3 раза, потом идет повтор первого икоса и первого кондака. В конце идет молитва к Ангелу.

Все молитвы имеются в любом молитослове и на специальных сайтах в интернете. Правильно читать молитвы в таком порядке: сначала «Отче Наш», потом Пятидесятый Псалом, Символ Веры, Акафист и «Достойно есть». В знак уважения и благодарности к Ангелу акафист, который сродни гимну, читается стоя.

Если в кондаках прославляется сам Ангел, то в икосах можно найти объяснение смысла его заступничества. В искосах повествуется о том, что Дух представляет человека перед лицом Господа, руководит его мирской жизнью и защищает от зла, зарождает в сердце любовь к Богу и побуждает обращаться к нему с просьбами.

Ангел учит не отворачиваться от Бога ни в какой ситуации, защищает от мирских врагов и демонов, старается уберечь человека от грехов и сложных жизненных ситуаций, влекущих за собой болезни и даже смерть. Завершается акафист молитвой на церковнославянском языке, в которой человек просит своего Ангела о покровительстве и заступничестве.

Искренняя молитва является сильной вещью в жизни каждого верующего человека, которую обязательно услышит Господь и не оставит в жизненных испытаниях.

Видео «Акафист Ангелу Хранителю»

В этом видео вы можете прослушать аудио акафист Ангелу Хранителю.

Акафист святому Ангелу Хранителю

Кондак 1

Из­бра́н­ный от Го́с­по­да Бо́­га на хране́ние ду́­ши моея́ и телесе́, свя­ты́й А́н­ге­ле, по­хва́ль­ная ти вос­пе­ва́­ти дерза́ю, не­до­сто́й­ный раб твой; ты же, я́ко име́яй дерз­но­ве́­ние к Ца­рю́ Небе́сному, от вся́­ких мя бед и скор­бе́й, от враг ви́­ди­мых же и не­ви́­ди­мых защити́, зо­ву́­ща: Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Икос 1

А́н­ге­ле свя­ты́й, посла́нный с Не­бе­се́, во е́же храни́ти мя и руководи́ти во всей жи́з­ни мое́й, припа́дая молю́ ти ся: сам наста́ви и вразуми́ мя, начина́юща от сер­де́ч­ныя люб­ве́ и усе́рдия возглаша́ти пе́сненныя ти хвалы́: Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Бо́­жий, пред­ста́­те­лю мой у Пре­свя­ты́я Тро́ицы; ра́­дуй­ся, Ца­ря́ ца́рст­вую­щих безпло́тный во́и­не. Ра́­дуй­ся, Го́с­по­да госпо́дствующих не­бе́с­ный слуго́; ра́­дуй­ся, у́мных и не­ве­ще́ст­вен­ных слуг Его́ сожи́телю. Ра́­дуй­ся, творя́й при́с­но во́лю Влады́ки сво­его́; ра́­дуй­ся, при­е́мый от Бо́­га повеле́ние и власть храни́ти ду́­шу мою́. Ра́­дуй­ся, никогда́же отлуча́яйся ме­не́, гре́ш­на­го; ра́­дуй­ся, вы́­ну спребыва́яй ми, недосто́йному. Ра́­дуй­ся, соблюда́яй мя на всех путе́х мои́х; ра́­дуй­ся, сохраня́яй мя от вся́­ка­го зла. Ра́­дуй­ся, от Бо́­га да́нный ми руководи́телю на путе́х жи­тия́ мо­его́; ра́­дуй­ся, бла­ги́й мой на­ста́в­ни­че. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 2

Ви́­дев человеколюби́вый Гос­по́дь, я́ко, по прегреше́нии пра́отца на́­ше­го Ада́ма, вси челове́цы удо́бь прекло́нни суть ко греху́, по Свое́й неизрече́нней ми́­лос­ти посла́л есть во всю зе́м­лю свя­ты́х А́н­ге­лов и коему́ждо от че­ло­ве́к приста́ви храни́теля. Исполня́юще у́бо повеле́ние Влады́ки сво­его́, святи́и А́нгели всег­да́ гото́ви суть помога́ти нам, богоуго́дно пою́­щим: Алли­лу́иа.

Икос 2

Ра́зуму моему́ про­све­ще́­ние свы́­ше ис­хо­да́­тай­ствуй, свя­ты́й А́н­ге­ле, да возмогу́ позна́ти, что есть во́ля Бо́­жия, бла­га́я и уго́дная и соверше́нная, и се́рд­це мое́ напра́ви, е́же со усе́рдием твори́ти ю; те­бе́ же, храни́теля мо­его́, да не преста́ну восхваля́ти сицевы́ми гла́сы: Ра́­дуй­ся, воспламеня́яй се́рд­це мое́ лю­бо́­вию к Бо́­гу, Со­зда́­те­лю моему́; ра́­дуй­ся, возбужда́яй мя на всяк день же и час приноси́ти Ему́ мо­ли́т­вы, про­ше́­ния и благодаре́ния. Ра́­дуй­ся, я́ко­же стра́жем ве́р­ным, стра́­хом Госпо́дним душе́вный мой дом огражда́яй; ра́­дуй­ся, вся помышле́ния моя́ к распя́тому за гре­хи́ ми́­ра Спа­си́­те­лю устремля́яй. Ра́­дуй­ся, стра­да́­ния Его́ и кре́стную смерть в па́­мять мою́ вперя́яй; ра́­дуй­ся, воспомина́нием Страс­те́й Гос­по́д­них блюсти́ся от гре­хо́в мя поуча́яй. Ра́­дуй­ся, благода́тнаго Свы́­ше осене́ния Свя­та́­го Ду́­ха проси́ти мя на­став­ля́яй; ра́­дуй­ся, я́ко на кро́ткия то́­чию и смире́нныя се́рд­цем ми́лостивне при­зи­ра­ти Ему́, Уте́­ши­те­лю, уверя́я мя. Ра́­дуй­ся, мы́слию о вездесу́щии Бо́жии всю́ду окружа́яй мя; ра́­дуй­ся, всеве́дение Его́ у́мным оче­се́м мо­и́м представля́яй. Ра́­дуй­ся, милосе́рдием Его́ к ка́ющимся гре́шником се́рд­це мое́ утеша́яй; ра́­дуй­ся, правосу́дием Его́ к ожесточе́нным и нераска́янным ду́­шу мою́ устраша́яй. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 3

Си́­лу Бо­же́ст­вен­ныя бла­го­да́­ти ис­про­си́ ми, хра­ни́­те­лю мой А́н­ге­ле, во е́же неукло́нно и непреткнове́нно ходи́ти ми спаси́тельным пу­те́м Хри­сто́­вых за́­по­ве­дей, се́рд­цем же и ус­ты́ непреста́нно сла́­ви­ти всесвято́е и́мя Бо́­га на́­ше­го и пе́­ти Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 3

И́мам тя, Богоизбра́нный покрови́телю мой, я́ко­же све́тлую зарю́, просвеща́ющую ду́­ши моея́ темноту́ и разгоня́ющую мрак серде́чнаго неве́дения мо­его́; се­го́ ра́­ди, со уми­ле́­нием припа́дая, молю́ ти ся, да и вся моя́ чу́вст­вия, потемне́нная страсть­ми́, очи́стятся, вое́же не блужда́ти ми во тьме грехо́вней. Пречу́дную же све́тлость твою́ воспева́ю си́­це: Ра́­дуй­ся, звез­до́ Невече́рняго Све́­та, от трисия́ннаго Бо­же­ства́ возсия́вшая и ме­не́ вы́­ну оза­ря́ю­щая; ра́­дуй­ся, пре­све́т­лая луче́, помраче́нная грех­ми́ сер­де́ч­ная ми оче­са́ осия­ва́ю­щая. Ра́­дуй­ся, я́ко тщи́шася напра́вити мя на и́с­тин­ный путь во тьме беззако́ний заблужда́ющаго; ра́­дуй­ся, я́ко предлага́еши ми за́поведи Госпо́дни, а́ки зер­ца́­ло для всея́ жи́з­ни моея́. Ра́­дуй­ся, я́ко поставля́еши ми зако́н Бо́­жий, а́ки свети́льник нога́ма мои́ма и свет стезя́м мо­и́м; ра́­дуй­ся, я́ко сло­ве́с Ева́нгелиа Хри­сто́­ва в сла́­дость послу́шати поуча́еши мя. Ра́­дуй­ся, я́ко уче́нию Бо­же́ст­вен­на­го Учи́теля мо­его́ и Го́с­по­да несумне́нно ве́ровати побужда́еши мя; ра́­дуй­ся, я́ко в повинове́нии уста́вом свя­ты́я Це́рк­ве укрепля́еши мя. Ра́­дуй­ся, я́ко пра́вилом и преда́нием свя­ты́х Апо́стол и оте́ц покаря́тися наставля́еши мя; ра́­дуй­ся, я́ко во испове́дании свя­ты́я и пра­во­сла́вныя ве́­ры утвержда́еши мя. Ра́­дуй­ся, я́ко за сие́ ис­по­ве́­да­ние и на смерть гото́ва мя бы́­ти убежда́еши; ра́­дуй­ся, я́ко еретико́м и отсту́пником и́с­тин­ныя Це́рк­ве сообща́тися возбраня́еши ми. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 4

Бу́ря жите́йскаго мо́ря сокруша́ет духо́вный мой кора́бль волна́ми мир­ски́х попече́ний, и мир убо́гия ду́­ши моея́ мяте́тся, и где обря́щу ти́­хое при­ста́­ни­ще спа­се́­ния? То́кмо на тя по Бо́­зе возлага́ю на­де́ж­ду, хра­ни́­те­лю мой А́н­ге­ле, я́ко прему́драго тя ко́рмчаго в мы́с­лен­ных бу́рях, смуща́ющих мя, стяжа́х: благода́рственне у́бо пою́ Бо́­гу моему́: Алли­лу́иа.

Икос 4

Слы́­ша­ще и зря́ще тя, Бо­же́ст­вен­ный А́н­ге­ле, кре́пкаго мо­его́ блюсти́теля, зло́бнии ду́си поднебе́снии не сме́ют прибли́житися ко тво­е́й пре­чи́с­тей све́тлости и душегуби́тельные ми па́кости де́яти. Се­го́ ра́­ди смире́нно молю́ тя, не от­сту­пи́ от ме­не́ за невоздержа́ние мое́, но при́с­но от лу­ка́­ва­го тех лови́тельства и ко́з­ней соблюда́й мя, со уми­ле́­нием гла­го́­лю­ща: Ра́­дуй­ся, кре́п­ким кро́вом крил тво­и́х осеня́яй мя и покрыва́яй; ра́­дуй­ся, о́к­рест ме­не́ с пла́менным ме­че́м при́с­но ополча́яйся. Ра́­дуй­ся, про­ти́­ву кня́зя тьмы во бра́­ни ми посо́бствуяй; ра́­дуй­ся, лу­ка́­вых его́ служи́телей побежда́ти ми по­мо­га́­яй. Ра́­дуй­ся, от­го­ня́­яй от ме­не́ душепа́губныя де́моны, а́ки хи́щныя пти́цы; ра́­дуй­ся, вразумля́яй мя бесо́вския ко́з­ни позна́ти, а́ки лука́выя лиси́цы. Ра́­дуй­ся, зверообра́зная тех на ум и се́рд­це мое́ нападе́ния отрева́яй. Ра́­дуй­ся, порожде́ния их, го́рдость и не́нависть, из серд­ца́ мо­его́ исторга́яй. Ра́­дуй­ся, за́висть и злопомне́ние от мы́слей мои́х прогоня́яй; ра́­дуй­ся, во отраже́ние злых по­мыс­ло́в кре́стным зна́мением се­бе́ огражда́ти побужда́яй мя. Ра́­дуй­ся, на а́спида и васили́ска небоя́зненно наступа́ти укрепля́яй мя; ра́­дуй­ся, име́яй не­по­бе­ди́­мое ору́­жие про­ти́­ву всех вра­го́в мои́х. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 5

Бо­го­те́ч­ней и лучеза́рней звез­де́, пу­те­во­ди́в­шей дре́в­ле волхвы́ на по­кло­не́­ние ро́ждшемуся в Вифлее́ме Спа­си́­те­лю ми́­ра, дерза́ю уподо́бити тя, бла­ги́й мой хра­ни́­те­лю: неотлу́чным бо и светоно́сным тво­и́м ми спребыва́нием указу́еши ми пра́вый путь, веду́щий в Го́рний Вифлее́м, в Не­бе́с­ное Ца́рст­вие, да та́­мо с ли́ки Ар­ха́н­гел и А́н­гел сподо́блюся вос­пе­ва́­ти Преве́чному Ца­рю́ сла́­вы: Алли­лу́иа.

Икос 5

Ви́­дя мя но́щию содержи́ма мра́чною и те́мным о́блаком страс­те́й покрыва́ема, свя­ты́й хра­ни́­те­лю ду́­ши моея́, не огорчи́ся, не оста́­ви ме­не́, но подража́яй долготерпе́нию Спа­си́­те­ля мо­его́, пожди́ еще́, возбужда́я мя к по­кая­нию, до́ндеже оче­са́ моя́ излию́т исто́чники слез на омы́тие ду­ше́в­ныя нечистоты́ моея́. О сем смире́нно молю́ тя и глаго́лю: Ра́­дуй­ся, я́ко вы́­ну прино́сиши Бо́­гу о мне гре́шнем мо­ли́т­вы своя́, я́ко ка­ди́­ло пред Ним бла­го­во́н­ное; ра́­дуй­ся, я́ко при́с­но хода́тайствуеши пред Созда́телем мо­и́м о е́же спас­ти́­ся ми. Ра́­дуй­ся, я́ко пра́ведный гнев Его́, дви́жимый на мя, сво­и́м пред­ста́­тель­ством отвраща́еши; ра́­дуй­ся, я́ко про́сиши всемилосе́рдаго Го́с­по­да пода́ти про­ще́­ние злых мои́х дея́ний. Ра́­дуй­ся, я́ко умилостивля́еши Его́ бла́гость, да не погуби́т мя со беззако́ньми мои́ми; ра́­дуй­ся, я́ко непреста́нно мо́лишися Ис­ку­пи́­те­лю моему́, да да́­ру­ет ми вре́­мя ко исправле́нию. Ра́­дуй­ся, я́ко возбужда́еши мя в по­кая́­нии препроводи́ти вся дни жи­во­та́ мо­его́; ра́­дуй­ся, я́ко внуша́еши ми же­ла́­ние, да вы́­ну ка́юся пред Го́с­по­дем во всех мои́х прегреше́ниях. Ра́­дуй­ся, я́ко вразумля́еши мя на вся́­кое вре́­мя мы́сленно се­бе́ испы́товати и во гре­се́х мои́х испове́датися; ра́­дуй­ся, я́ко влага́еши в се́рд­це мое́ сокруше́ние и скорбь, зане́ прогне́вах Преблага́го Бо́­га мо­его́. Ра́­дуй­ся, я́ко побужда́еши мя опла́кивати окая́н­ное и скве́рное жи­тие́ мое́; ра́­дуй­ся, светоно́сный и неумолка́ющий хо­да́­таю спа­се́­ния мо­его́. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 6

Пропове́дую велегла́сно при́сное твое́, хра­ни́­те­лю мой А́н­ге­ле, о мне, гре́шнем, попече́ние: в ско́р­бех бо и на­па́с­тех, я́же в сем многомяте́жнем ми́­ре смуща́ет мир ду́­ши моея́, явля́еши ми ся ско́­рый уте́­ши­тель, вра­зум­ля́я мя, я́ко вся сия́ низпосыла́ются от прему́драго Созда́теля, а́ки вра­чев­ство́ про­ти́­ву ду­ше́в­ных не­ду́­гов мои́х, и поуча́я благоде́ющему си́­це Небе́сному Вра­чу́ вос­пе­ва́­ти: Алли­лу́иа.

Икос 6

Возсиява́ет в ду́­ши мое́й, омрача́емой ско́рбию и уны́­нием, свет благода́тнаго уте­ше́­ния, и се́рд­це мое́ ис­пол­ня́­ет­ся ве­се́­лия и ра́­дос­ти, ег­да́ не­пре­ста́н­ны­ми тво­и́ми, свя­ты́й А́н­ге­ле, наставле́нии возбужда́ем дерза́ю, я́ко мыта́рь, вопи́ти к ще́дрому Бо́­гу, да ми́лостив бу́дет и прости́т ми прегреше́ния моя́. Не премолчи́ у́бо, на­ста́в­ни­че мой, вра­зум­ля́я и укрепля́я мя, зо­ву́­ща ти: Ра́­дуй­ся, по­мо­га́­яй ми бла­ги́й яре́м спаси́тельнаго терпе́ния с лю­бо́­вию носи́ти; ра́­дуй­ся, в бе­да́х и заключе́ниих упова́нием на Го́с­по­да Бо́­га укрепля́яй мя. Ра́­дуй­ся, ско́р­би и бо­ле́з­ни му́жественне преодолева́ти мя поуча́яй; ра́­дуй­ся, вся́­кую печа́ль и уны́­ние от серд­ца́ мо­его́ от­го­ня́­яй. Ра́­дуй­ся, про­ти́­ву вра­га́, в сеть отча́яния улови́ти мя хотя́ща, бра́тися побужда́яй мя; ра́­дуй­ся, словесе́м Апо́стола, я́ко вси хотя́щии бла­го­че́ст­но жи́ти гони́ми бу́дут, ве́ровати убежда́яй мя. Ра́­дуй­ся, о́б­раз терпе́ния и злострада́ния прия́ти ми про­ро́­ки и Апо́с­то­лы внуша́яй; ра́­дуй­ся, на лик му́ченик и испове́дник, за Хри­ста́ до излия́ния кро́­ве своея́ подвиза́вшихся, во уте­ше́­ние ми показу́яй. Ра́­дуй­ся, стра­да́­ния Самаго́ Спа­си́­те­ля и Го́с­по­да вы́­ну у́мным оче­се́м мо­и́м представля́яй; ра́­дуй­ся, наде́ждею бу́дущаго воздая́ния се́рд­це мое́ услажда́яй. Ра́­дуй­ся, всера́достным ожида́нием ве́ч­ных благ ду́­шу мою́ оживля́яй; ра́­дуй­ся, бла­ги́й и при́сный мой уте́­ши­тель. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 7

Хо­тя́й всем че­ло­ве́­ком спас­ти́­ся, пре­ми­ло­се́р­дый Созда́тель мой посла́ Тя, А́н­ге­ла Сво­его́, я́ко ве́рна ми стра́жа и пе́стуна до́бра во всем жи­тии́ мое́м, да всю́ду вспомоществу́еши ми свя­ты́­ми тво­и́ми вдохнове́нии, за­щи­ща́е­ши про­ти́­ву ко́з­ней диа́вола и предуготовля́еши мя де́лы благи́ми вни́ти с му́дрыми де́вами в Не­бе́с­ный Черто́г, с Богокра́сною пе́снию: Алли­лу́иа.

Икос 7

Но́вую показу́ет бла́гость Гос­по́дь и Вла­ды́­ка мой на мне, непотре́бнем и па́­че всех гре́шнейшем ра́­бе Сво­е́м: презира́я бо лю́­тая моя́ и тя́жкая, не погуби́л мя есть со беззако́ньми мои́ми да́же до на­стоя́­ща­го дне и ча́са, но долготерпя́ на мне, ми́лостивне ожида́ет мо­его́ обраще́ния и серде́чнаго по­кая́­ния. Ве́рую, бла­ги́й хра­ни́­те­лю мой, я́ко тво­и́м при́сным пред Бо́­гом за мя хо­да́­тай­ством досе́ле храни́м есмь: те́м­же, лю­бо́­вию к те­бе́ подвиза́емый, взыва́ю: Ра́­дуй­ся, я́ко обурева́ющася мя в мо́­ри жи­тия́ се­го́ от коне́чнаго потопле́ния со­блю­да́е­ши; ра́­дуй­ся, я́ко из ро́ва беззако́ний мои́х ру­ко́ю твоея́ по́­мо­щи мя исхища́еши. Ра́­дуй­ся, я́ко грехо́вный сон душевре́дныя моея́ ле́ности отряса́еши; ра́­дуй­ся, я́ко ум мой, омраче́нный небреже́нием, све́т­лым тво­и́м прису́тствием озаря́еши. Ра́­дуй­ся, я́ко хла́дное и ма́ло не уга́сшее се́рд­це мое́ мо­ли́т­ва­ми воспламеня́ти ми по­мо­га́е­ши; ра́­дуй­ся, я́ко на славосло́вие Бо́­жие при́с­но мя возставля́еши. Ра́­дуй­ся, я́ко настроя́еши глас мой к песнопе́ниям, и́ми­же досто́йно и пра́ведно есть хвали́ти Творца́ вся́ческих; ра́­дуй­ся, я́ко поуча́еши мя прославля́ти Го́с­по­да мо­его́ не ус­ты́ то́­чию, но и се́рд­цем. Ра́­дуй­ся, я́ко ко ис­пол­не́­нию пре­свя­ты́я во́ли Его́ возбужда́вши мя; ра́­дуй­ся, я́ко самоотверже́нию и отрече́нию моея́ злы́я во́ли приобучи́ти мя тщи́шися. Ра́­дуй­ся, я́ко голу­би́­ну простоту́ и а́гнчу кро́тость стяжа́ти ми преи́скренне жела́еши; ра́­дуй­ся, я́ко о е́же младе́нческому незло́бию и ста́рческому доброразсужде́нию дарова́тися ми хода́тайствуеши. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 8

Стра́нен и пришле́ц есмь на зем­ли́ сей: жи­тие́ мое́ су́етно и маловре́менно есть; аз же, окая́нный, сме́р­ти безве́стное во ум никогда́же прие́млю, ни помышля́ю о Стра́шнем Суди́щи, в не́м­же и́мам Пра́­вед­но­му Судии́ пред­ста́­ти и да́­ти отве́т о вся́ком де́ле же и сло́­ве. Те́м­же молю́ тя, ду́­ши моея́ храни́теля, возбуди́ мя ско́ро от сна грехо́внаго, да не пости́гнет мя час сме́р­ти неиспра́вленна и да сподо́блюся испроси́ти от Все­ми́­ло­сти­ва­го Бо́­га беззако́нием мо­и́м про­ще́­ние и во гла́се ра́дования вос­пе­ва́­ти Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 8

Всех Гос­по́дь и Созда́тель мой, ег­да́ назна́менует ми преста́витися от жи­тия́ се­го́, ты, бла­ги́й хра­ни́­те­лю мой, прови́дяй гро́зныя му́­ки, духово́м зло́бы и нераска́янным гре́шником угото́ванныя и ме­не́ ожида́ющия, по­кры́й мя тво­его́ ми­ло­се́р­дия крила́ми, я́ко­же оре́л птенцы́ своя́, и внегда́ исчеза́ти от ме­не́ ду́ху моему́, да у́зрю тя близ ме­не́ предстоя́ща и лю́тыя вра­ги́ отгоня́юща. О сем со уми­ле́­нием молю́ ти ся, веща́я си́­це: Ра́­дуй­ся, у́мным оче­се́м мо­и́м го́рький и стра́шный час сме́ртный представля́яй; ра́­дуй­ся, я́ко неизбе́жен, вку́­пе же и безве́стен час той при́с­но ми напомина́яй. Ра́­дуй­ся, на ки́йждо день, а́ки уже́ на после́дний жи­тия́ мо­его́ взира́ти мя поуча́яй; ра́­дуй­ся, на вся́­кое вре́­мя ко исхо́ду во ин мир мя приуготовля́яй. Ра́­дуй­ся, душе́вное умиле́ние и серде́чное сокруше́ние во мне рожда́яй; ра́­дуй­ся, вы́­ну жела́яй ми, да поне́ при кончи́не дней мои́х пока́юся. Ра́­дуй­ся, люби́ти мир и я́же в ми́­ре ми воспреща́яй; ра́­дуй­ся, пристра́стие к тле́нному бо­га́т­ству из серд­ца́ мо­его́ искореня́ти по­мо­га́­яй. Ра́­дуй­ся, вся бла́га зем­на́я бы́­ти привре́менна и скоропреходя́ща ми показу́яй; ра́­дуй­ся, я́ко вся кра́с­ная ми́­ра се­го́ кри́ну се́льному подо́бна суть, вразумля́яй мя. Ра́­дуй­ся, сла́­вы челове́чи, а́ки те́ни преходя́щия, иска́ти возбраня́яй ми. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 9

Всяк грех соде́ях в жи́тии сем и весь жи­во́т мой во мно́­зе прите́к суете́, к концу́ прибли́жихся: врази́ же мои́ устремля́ются на мя, а́лчуще поя́ти мя и низ­ри́­ну­ти во глу­би­ну́ а́дову. Те́м­же молю́ ти ся, бла­ги́й мой Хра­ни́­те­лю, бу́­ди ми защи́титель, ег­да́ и́мам преходи́ти лю́­тая мыта́рства, и безбе́дно доведи́ мя до врат Не­бе́с­на­го Ца́рст­вия, иде́­же ли́­цы а́нгельстии ра́достне срета́ют восклица́ющих: Алли­лу́иа.

Икос 9

Вити́йствующий язы́к не мо́­жет изрещи́, я́же сотвори́л ми еси́, свя­ты́й хра­ни́­те­лю мой, во всем жи­тии́ мое́м: прия́в бо ду́­шу мою́ от купе́ли Свя­та́­го Креще́ния, храни́л мя еси́ во младе́нчестве, учи́л и вразумлял еси́ во о́трочестве, соблюда́л мя еси́ от поползнове́ния ко грехо́м в воз­рас­те́ ю́ношестем, на­став­ля́л еси́, прише́дша мя в му́жество, охраня́л еси́ на всех путе́х мои́х да́же до ста́­рос­ти, облича́я и утеша́я, всю́ду помога́я н направля́я на путь спа­се́­ния. Се­го́ ра́­ди бла­го­да́р­ствен­но во­пию́ ти: Ра́­дуй­ся, я́ко никогда́же лиша́еши мя твоея́ по́­мо­щи и за­ступ­ле́­ния; ра́­дуй­ся, я́ко от сна востаю́ща мя подвиза́еши ко благодаре́нию Го́с­по­да, укрепля́ющаго си́­лы моя́. Ра́­дуй­ся, я́ко нача́ток коего́ждо дне мо­ли́т­вою освяща́ти мя поуча́еши; ра́­дуй­ся, я́ко воспреща́вши ми без мо­ли́т­вы к всебла́го́му Промысли́телю, дерз­но­ве́н­но со­бо́ю что начина́ти. Ра́­дуй­ся, я́ко самонаде́яние из серд­ца́ мо­его́ истреби́ти тщи́шися; ра́­дуй­ся, я́ко сладча́йшее и́мя Го́с­по­да Иису́­са Хри­ста́ ус­ты́ непреста́нно произноси́ти и во уме́ держа́ти мя побужда́еши. Ра́­дуй­ся, я́ко во вся́­кое вре́­мя нуж­ная то́­чию и по­ле́з­ная веща́ти язы́ком ми внуша́еши; ра́­дуй­ся, я́ко от праздносло́вия, многоглаго́лания, па́­че же и кощу́нства мя удержава́еши. Ра́­дуй­ся, я́ко яду́щу и пию́щу ми или́ и́но что творя́щу при́с­но спребыва́еши; ра́­дуй­ся, я́ко воздержа́нию в пи́щи и пи́тий приобучи́ти мя пече́шися. Ра́­дуй­ся, я́ко спя́ща мя храни́ти и вра­га́, хотя́ща искуси́ти мя со́нными мечта́нии, отгоня́еши; ра́­дуй­ся, я́ко воспяща́еши мя от любостра́стнаго стремле́ния и во о́чию мое́ю целому́дренный стыд влага́еши. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 10

Спас­ти́ всех прише́дый Иису́­се мой пре­бла­ги́й, со уми­ле́­нием молю́ Ти ся, Тво­и́м милосе́рдием прости́ мои́х злых премно́жество и безме́рие, преклоня́емый на сие́ Боже́ственными мольба́ми Тво­его́ невеще́ственнаго слу­жи́­те­ля, его́­же ми приста́вил еси́ из младе́нства, я́ко Человеколю́бец, храни́теля: да досто́ин явлю́ся вни́ти в черто́г сла́­вы Твоея́ и со ду́хи пра́­вед­ных воспе́ти: Алли­лу́иа.

Икос 10

Сте­на́ тве́рда при́с­но явля́еши ми ся, свя­ты́й А́н­ге­ле, про­ти́­ву ухищре́ний зло́бных вра­го́в мои́х, и́щу­щих ве́ч­ныя по­ги́­бе­ли моея́ и разслабля́ющих ду́­шу мою́ ле́ностию и самозабве́нием. Молю́ у́бо тя, хра­ни́­те­лю мой, да тво­и́м хо­да́­тай­ством сподо́блюся, при исхо́де ду́­ши моея́ из телесе́ прича́стник бы́­ти Пре­чи́с­та­го Те́­ла и святе́йшия Кро́­ве мо­его́ Спа­си́­те­ля, я́ко да, укрепи́вся се́ю нетле́нною пи́щею и жи­во­тво­ря́­щим питие́м, безтре́петно прейду́ во ин мир, воспева́я тя, мо­его́ благоде́теля: Ра́­дуй­ся, я́ко дана́ ти есть власть и си́­ла отража́ти де́монская на мя нападе́ния; ра́­дуй­ся, я́ко при­я́л еси́ от Бо́­га кре́­пость на по­беж­де́­ние не­ви́­ди­мых вра­го́в мои́х. Ра́­дуй­ся, я́ко от вся́­ка­го злоде́йства и ко́з­ней диа́­воль­ских моги́й из­ба́­ви­ти мя; ра́­дуй­ся, я́ко го́рьких мыта́рств нача́льника, лю́таго мироде́ржца нападе́ния от ме­не́ отрева́еши. Ра́­дуй­ся, я́ко, огражда́емый тво­и́м прису́тствием, и́мам на­де́ж­ду в час сме́р­ти не устраши́тися мра́чных лиц ду­хо́в зло́бы; ра́­дуй­ся, я́ко храни́мый то­бо́ю, упова́ю безбе́дно прейти́ возду́шная мыта́рства. Ра́­дуй­ся, я́ко укреп­ля́е­мый твое́ю по́­мо­щию, ча́ю не уде́ржан бы́­ти мне врат рая́, ми вожделе́ннаго; ра́­дуй­ся, я́ко твое́ за мя предста́тельство си́льно есть пред Бо́­гом, е́же не вве́ржену ми бы́­ти во тьму кроме́шную. Ра́­дуй­ся, я́ко при́с­но внуша́еши ми умилостивля́ти Го́с­по­да сле­за́­ми по­кая́­ния, да изба́влюся гее́нны а́дския; ра́­дуй­ся, я́ко побужда́еши мя день и нощь мо­ли­ти­ся, да не по́с­лан бу́ду со де́моны му́читися. Ра́­дуй­ся, неотсту́пный мой руководи́телю и пе́стуне; ра́­дуй­ся, кре́пкий мой зас­ту́п­ни­че и ско́­рый по­мо́щ­ни­че. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 11

Пе́­ние сие́, а́ще и от усе́рдия мо­его́ ти при­но­си́­мое, свя­ты́й хра­ни́­те­лю мой, вем, я́ко не дово́льно есть ко изъявле́нию мо­его́ серде́чнаго благодаре́ния за вся бла­га́я, я́же ми сотвори́л еси́ и не престае́ши твори́ти да́же до се­го́ дне и ча́са; но и о сем молю́ ти ся, об­ща­го ми с то­бо́ю Созда́теля уми́лостиви, да на Стра́шнем Су­де́ Сво­е́м шу́ия ча́сти из­ба́­вит мя и спо­до́­бит со все́­ми свя­ты́­ми вос­пе­ва́­ти Ему́: Алли­лу́иа.

Икос 11

Свети́льник мой угасе́, еле́а же бла­ги́х дел, во е́же возжещи́ и, несть ми; и где обря́щуся аз, окая́нный, сном грехо́вным отягче́нный, ег­да́ пости́гнет мя вне­за́­пу полу́нощь, час кон­чи́­ны моея́? Но да не услы́шу и аз, я́ко­же юро́дивыя де́­вы, гро́знаго гла́­са Жениха́: не вем тя! Помози́ ми, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой, напо́лнити сосу́ды ду́­ши моея́ еле́ем бла­ги́х дел, па́­че же ми­ло­се́р­дия и сми­ре́­ния. Ны́­не же при­ими́ от ме­не́ сие́ пе́­ние: Ра́­дуй­ся, Еди́­на­го Го́с­по­да име́ти в ра́зуме при́с­но ми внуша́яй; ра́­дуй­ся, за́поведь о любви́ к Не­му́, пребла́го́му, в се́рд­це мое́м обновля́яй. Ра́­дуй­ся, люби́ти Его́, Созда́теля, всем умо́м и всем помышле́нием мя побужда́яй; ра́­дуй­ся, и к бли́жним и́скреннюю лю­бо́вь мою́ Богоуго́дну бы́­ти непреста́нно ми напомина́яй. Ра́­дуй­ся, люби́ти их не сло́­вом или́ язы́ком, но де́­лом и и́с­ти­ною мя поуча́яй; ра́­дуй­ся, во всех ну́ж­дах их помога́ть же­ла́­ние ми влага́яй. Ра́­дуй­ся, утеша́ти скор­бя́­щих, заступа́ти оби́­ди­мых мя на­став­ля́яй; ра́­дуй­ся, от име́ний сво­и́х уделя́ти бе́дным и неиму́щим се́рд­це мое́ преклоня́яй. Ра́­дуй­ся, и ду́­шу мою́, по за́поведи Спа­си́­те­ля, по­ло­жи́­ти за дру́ги своя́ гото́ву ми бы́­ти возбужда́яй; ра́­дуй­ся, закрыва́яй оче­са́ моя́, е́же не зре́­ти ми прегреше́ния бра́та мо­его́. Ра́­дуй­ся, не попуща́яй ми осужда́ти поползну́вшагося на грех бли́жняго мо­его́; ра́­дуй­ся, воспреща́яй ми я́ти ве́­ру оглаго́льником клевре́та мо­его́. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 12

Бла­го­да́ть дана́ ти есть от Всемогу́щаго Го́с­по­да, свя­ты́й покрови́телю мой, е́же храни́ти мя на всех путе́х мои́х, да не о ка́­мень ко́его собла́зна преткне́тся нога́ моя́, до́ндеже мя предста́виши Хри­сту́ Бо́­гу спасе́на, Ему́­же немо́лчно вся Си́­лы Не­бе́с­ныя взыва́ют: Алли­лу́иа.

Икос 12

Пою́ Твое́ досточу́дное ми­ло­се́р­дие и мно́гое снисхожде́ние, быстродви́жный уме́, безпло́тный слуго́ Госпо́день: я́ко не гнуша́ешися гре­хо́в­ныя моея́ смра́дности и не престае́ши приноси́ти о мне, непотре́бнем, свя­ты́я мо­ли́т­вы своя́ ко святе́йшему пре­сто́­лу Триипоста́снаго Бо́­га, е́же не поги́бнути ми во ве́­ки, но Ца́рст­вие Не­бе́с­ное насле́довати. Благоволи́ у́бо прия́ти от ду­ше́в­ных сокро́вищ мои́х при­но­си́­мое ти песнопе́ние: Ра́­дуй­ся, я́ко воспомина́нием гряду́щаго гро́знаго Суда́ Бо́­жия от гре­хо́в мя отрева́еши; ра́­дуй­ся, я́ко ду́­шу мою́, а́ки неве́сту, ко сре́тению прекра́снаго Жениха́ Хри­ста́ предуготовля́ти возбужда́еши мя. Ра́­дуй­ся, я́ко при́с­но жела́еши досто́йна мя сотвори́ти бра́чнаго черто́га Его́; ра́­дуй­ся, я́ко вы́­ну учи́ша мя возжига́ти свети́льник ду́­ши моея́, да с му́дрыми де́вами, душа́ми пра́­вед­ных, вни́ду в онь. Ра́­дуй­ся, я́ко гре­хо́в­ныя оде́жды моея́ совлачи́тися побужда́вши мя; ра́­дуй­ся, я́ко в ри́зу непоро́чности и чис­то­ты́ об­ле­щи­ся ми спосо́бствуеши. Ра́­дуй­ся, я́ко хода́тайствуеши, да на Стра́шнем Су­де́ Хрис­то́­во одесну́ю Его́ ста́ти сподо́блюся; ра́­дуй­ся, я́ко умоля́еши благоутро́бие Бо́­жие, да ли́ку избра́нных Сво­и́х сопричте́т мя. Ра́­дуй­ся, я́ко подвиза́еши на мо­ли́т­ву ко Го́с­по­ду и сожи́телей тво­и́х не­бе́с­ных, да всели́т мя с ни́­ми во Ца́рст­вии Сво­е́м; ра́­дуй­ся, до́б­рый и бо́дрый блюсти́телю мой. Ра́­дуй­ся, те́п­лый о мне, гре́шнем, мо­ли́т­вен­ни­че и бла­ги́й пред­ста́­те­лю; ра́­дуй­ся, по Го́с­по­де Бо́­зе и Пресвяте́й Бо­го­ро́­ди­це кре́п­кое мое́ упо­ва́­ние. Ра́­дуй­ся, А́н­ге­ле Госпо́день, неусыпа́емый хра­ни́­те­лю мой.

Кондак 13

О пре­сла́в­ный и у́мный све́­те, А́н­ге­ле Бо́­жий! При­ими́ бла­го­да́р­ствен­ное сие́ и моле́бное пе́­ние, и, ег­да́ и́мам от зем­ли́ воста́ти на Суд, по­ка­жи́ тог­да́ ми­ло­се́р­дие твое́ на мне, гре́шнем: предста́ни близ ме­не́ тих и ра́достен, на­де́ж­дою спа­се́­ния отъе́мля страх мой, да в селе́ниих ра́йс­ких сподо́блюся вку́­пе с то­бо́ю во ве́­ки ве­ко́в вос­пе­ва́­ти преве́чному Ца­рю́ сла́­вы: Алли­лу́иа.

(Этот кондак чи­та­ет­ся трижды, за­те́м икос 1 и кондак 1)

Мо­ли́т­ва

О, свя­ты́й А́н­ге­ле, хра­ни́­те­лю и покрови́телю мой бла­ги́й! С со­кру­ше́н­ным се́рд­цем и боле́зненною ду­ше́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́­ши мя, гре́ш­на­го раба́ сво­его́ (и́мя), с во́плем кре́п­ким и пла́чем го́рьким во­пию́­ща­го. Не по­мя­ни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́ми­же аз окая́нный прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна се­бе́ творю́ пред Созда́телем на́­шим Го́с­по­дем. Яви́­ся мне милосе́рд и не отлуча́йся ме­не́ скве́р­на­го да́же до кон­чи́­ны моея́. Возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй тво­и́ми мо­ли́т­ва­ми про́чее вре́­мя жи­во­та́ мо­его́ без поро́ка прейти́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны по­кая́­ния, па́­че же от сме́рт­ных па­де́­ний гре­хо́в­ных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о по­ги́­бе­ли мое́й. Вем во­и́с­тин­ну и ус­ты́ испове́дую, я́ко ни­кто́­же тако́в друг и пред­ста́­тель, защи́титель и по­бо́р­ник, я́ко­же ты, свя­ты́й А́н­ге­ле. Пред­стоя́ бо Пре­сто́­лу Госпо́дню, мо́лишися о мне непотре́бнем и па́­че всех гре́шнейшем, да не изы́мет Пре­бла­ги́й ду́­ши моея́ в день неча́яния мо­его́ и в день творе́ния зло́бы. Не пре­стай у́бо умилостивля́я Премилосе́рдаго Го́с­по­да и Бо́­га мо­его́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем жи­тии́ мое́м, де́­лом, сло́­вом и все́­ми мои́ми чу́вствы, и и́ми­же весть судьба́ми да спасе́т мя, да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нной ми́­лос­ти, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Сво­ему́ нелицеприя́тному правосу́дию, да спо­до́­бит мя по­кая́­ние при­нес­ти́, с покая́нием же Бо­же́ст­вен­ное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́­че молю́, и та­ко­ва́­го да́­ра все­усерд­но жела́ю. В стра́шный же час сме́р­ти неотсту́пен бу́­ди ми, бла­ги́й Хра­ни́­те­лю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти притре́петную ду́­шу мою́. Защити́ мя от тех ловле́ния, ег­да́ и́мам преходи́ти возду́шная мыта́рства, да храни́м то­бо́ю, безбе́дно дости́гну рая́ ми вожделе́ннаго, иде́­же ли́­цы свя­ты́х и го́рних сил непреста́нно восхваля́ют все­чест­но́е и ве­ли­ко­ле́­пое и́мя в Тро́­ице сла́­ви­ма­го Бо́­га, От­ца́ и Сы́­на и Свя­та́­го Ду́­ха, Ему́­же по­до­ба́­ет честь и по­кло­не́­ние во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here