Молитва к божией матери

Детально: молитва к божией матери - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

молитва к божией матери


В этой статья собраны все более-менее известные молитвы Божьей Матери.

Вот слова  Праведного Иоанна Кронштадтского, как нам нужно молиться Божьей Матери, Пресвятой Богородице:

«Πриступαя молиться Цαрице Богοродице, прежде мοлитвы будь твердο уверен, чтο ты не уйдешь οт Ηее, не пοлучив милοсти. Ταк мыслить и так быть уверенным οтносительнο Ηее — дοстойно и прαведно. Οна — всемилостивая Μαтерь всемилοстивого Бοга-Слοва и ο Εе милостях, неисчетнο великих и бесчисленных, вοзглашают все векα и все церкви христиαнские. Οна тοчно есть безднα блαгостыни и щедрοт, как гοворится о ней в канοне Οдигитрии. Ποтому чтο приступαть к Ηей в мοлитве без такοй увереннοсти былο бы нерαзумно и дерзкο, а сοмнением οскорблялась бы блαгость Бοжия, кοгда приступαют в мοлитве к Бοгу и не нαдеются пοлучить οт Ηего прοсимого. Καк спешαт за милοстию к кαкому-либо высοкому и бοгатому челοвеку, милοсти кοего все знαют, кοторый милοсть свοю дοказал мнοгочисленными οпытами? Οбыкновенно с сαмою пοкойною увереннοстью и нαдеждою пοлучить οт негο желαют. Ταк надο и в мοлитве не сοмневаться, не малοдушествовать.»

Оглавление [Показать]

Молитвы покаянные к Божьей Матери

Молитва Божьей Матери 1-я

Пресвятая Владычице Богородице, единая чистейшая душею и телом, единая превысшая всякой чистоты, целомудрия и девства, единая всецело соделавшаяся обителию всецелой благодати всясвятаго Духа, самыя невещественыя силы здесь еще несравненно превзошедшая чистотою и святынею души и тела, призри на мя мерзкаго, нечистаго, душу и тело очернившаго скверною страстей жизни моей, очисти страстный мой ум, непорочными соделай и благоустрой блуждающие и слепотствующие помыслы мои, приведи в порядок чувства мои и руководствуй ими, освободи меня от мучительствующаго надо мною злаго и гнуснаго навыка к нечистым предразсудкам и страстям, останови всякий действующий во мне грех, омраченному и окаянному уму моему даруй трезвение и разсудительность для исправления своих поползновений и падений, чтобы, освободившись от греховной тьмы, сподобился я с дерзновением прославлять и песнословить Тебя, единую Матерь истиннаго Света – Христа, Бога нашего; потому что Тебя одну с Ним и о Нем благословляет и славит всякая невидимая и видимая тварь ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Божьей Матери 2-я

Нескверная, Неблазная, Нетленная, Пречистая, Неневестная Богоневесто, Богородице Марие, Госпоже мира и Надежде моя! Призри на мя, грешнаго, в час сей и Егоже из чистых кровей Твоих неискусомужно родила еси Господа Иисуса Христа, милостива мне соделай матерними Твоими молитвами; Того зревшая осужденна и оружием печали в сердце уязвившаяся, уязви душу мою Божественною любовию! Того в узах и поруганиях горце оплакавшая, слезы сокрушения мне даруй; при вольном Того ведении на смерть душею тяжце поболевшая, болезней мя свободи, да Тя славлю, достойно славимую во веки. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице 3-я

Заступнице усердная, благоутробная Господа Мати! К Тебе прибегаю аз, окаянный и паче всех человек грешнейший: вонми гласу моления моего, и вопль мой и стенание услыши. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою и аз, якоже корабль в пучине, погружаюся в море грехов моих. Но Ты, Всеблагая и Милосердая Владычице, не презри мене, отчаяннаго и во гресех погибающаго; помилуй мя, кающагося во злых делех моих, и обрати на путь правый заблуждшую окаянную душу мою. На Тебе, Владычице моя Богородице, возлагаю все упование мое. Ты, Мати Божия, сохрани и соблюди мя под кровом Твоим, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва к Божьей Матери, читаемая в день воскресный, прп. Нила Сорского

О всемилостивая Дево Богородице, Мати щедрот и человеколюбия, прелюбезная надеждо и упование мое! О Мати пресладкаго, перворожденнаго и всяку любовь превосходящаго Спасителя, Господа Иисуса Христа, Человеколюбца и Бога моего, Свете помраченныя души моея! К Тебе аз многогрешный припадаю, и Тебе молюся, источниче милосердия и пучину щедрот и человеколюбия рождшая: помилуй мя, вопию Ти болезненно, помилуй мя, всего уязвленнаго, в лютые разбойники впадшаго, и от одежды, в нюже облече мя Отец, увы мне, обнаженнаго. Темже возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Но, Владычице моя Богородице, молю Тя смиренно: воззри на мя милостивым Своим оком, и не возгнушайся мене, всего помраченнаго, всего оскверненнаго, всего в тине сластей и страстей погруженнаго, люте падшаго и возстати не могущаго: умилосердися на мя, и даждь ми руку помощи, во еже воздвигнута мя из глубины греховныя. О Радосте моя! Избави мя от обышедших мя; просвети лице Твое на раба Твоего, спаси погибающаго, возстави падшаго люте: можеши бо вся, яко Мати Бога Всемогущаго. Излей на мя елей милосердия Твоего, и вино умиления точити ми подаждь; Тебе бо воистину едину надежду стяжах в житии моем. Не отрини убо мене, к Тебе притекающаго, но виждь скорбь мою, Дево, и души желание, и сие приими и спаси мя, Ходатаице спасения моего.

Молитва Божьей Матери при болезнях и неприятностях

Пресвятая Богородице Дево, жива сущая и по смерти спасающая присно наследие Твое, услыши воздыхание души моей, призывающей Тебя на помощь!
Сниди с небесе, прииди и коснися ума и сердца моего, открой зрение души моея, да узрю Тя, Госпоже моя, и Сына Твоего, Создателя, Христа и Бога моего, и уразумею, что есть воля Его и чего лишаюся аз. Ей, Госпоже моя, потщися помощью Твоею и моли Сына Твоего, да присетит мя благодатию Своею, да узами любви Его прикованный у ног Его пребуду вовеки, аще в ранах и болезни, аще недугующий и расслабленный телом, но у ног Его.
К Тебе взываю, Господи Иисусе! Ты моя сладость, жизнь, здравие, радость паче мира сего радости, весь состав жизни моея. Ты еси свет паче всякого света. Вижу недвижное от болезни тело мое, чувствую расслабление всех членов моих, боли в костях моих. Но, о свете мой, как услаждают меня лучи света Твоего, падающие на раны мои! Согретый теплотою их, забываю все и у ног Твоих слезами моими омываю грехи мои, возвышаюся, светлеюся.
Сие едино прошу у Тебя, Иисусе мой, – не отврати лица Твоего от меня, дай мне вечно у ног Твоих радостно оплакивать грехи мои, ибо при виде Тебя, Господи, покаяние и слезы для меня усладительнее радостей всего мира.
О свете, радость моя, сладость моя, Иисусе! Не отрини же меня от ног Твоих, Иисусе мой, но по молитве моей со мной присно буди, да живя Тобою, славлю Тя со Отцем и Духом вовеки. Молитвами Богородицы и всех святых Твоих услыши мя, Господи. Аминь.

Псалом 90 из Псалтири Божией Матери

Живый в помощи Матери Божией под крепким кровом Ея водворится; адский противник враг не повредит его и стрела его летящая не коснется ему, яко Многомощная Владычица избавит его от сети ловящаго и крилами Своими покрыет его. Возопийте к Ней все в бедах ваших и зловредная рана не приближится душам и телесам вашим: явит бо вам всюду спасение Свое. О чем молить Тебя, чего просить у Тебя? Ты ведь все видишь, знаешь Сама, посмотри мне в душу и дай ей то, что ей нужно. Ты все притерпевшая, все премогшая, – все поймешь. Ты, повившая Младенца в яслях и принявшая Его Своими руками со Креста, Ты одна знаешь всю высоту радости, весь гнет горя. Ты, получившая в усыновление весь род человеческий, взгляни и на меня с материнской заботой. Из тенет греха приведи мя к Своему Сыну. Я вижу слезу, оросившую Твой лик. Это надо мной Ты пролила ее и пусть смоет она следы моих прегрешений. Вот я пришел, я стою, я жду Твоего отклика, о Богоматерь, о Всепетая, о Владычице! Ничего не прошу, только сердце мое, бедное человеческое сердце, изнемогшее в тоске по правде, бросаю к Пречистым ногам Твоим, Владычице! Дай всем, кто зовет Тебя, достигнуть Тобою вечного дня и лицем к лицу поклониться Тебе.

Молитва ко Пресвятой Богородице Митрополита Московского Филарета

Надежда всем концем земли, Пресвятая Владычица Богородице, не гнушайся мене скверного во дерзновенных молениях уст моих и помози мне угасить пламень греховный, очисти ум мой от лукавых помыслов, исцели и облегчи недуги моя, утиши бурю злых нападений. Пречистая Владычица, утоли печали, сокрушающие мое сердце, и защити покаянием от мрака греховного, Ты бо еси возведение роду человеческому и в печалех Скорая Утешительница. За толикия Твои милости до последнего моего издыхания славословити Тя имам. Пресвятая Богородица, спаси мя грешного. Аминь. О Всемилостивая Владычице! Огради мя от злых бесов, искушающих мя, и от лукавых человек и дай мне познать их лукавство.

 

Молитва Божьей Матери о помощи и заступлении

О, Пресвятая госпоже, Владычице моя Богородице, Небесная Царице! Спаси и избави мя, грешного раба Твоего, от напрасные клеветы, от всякия беды и напасти и внезапные смерти. Помилуй мя в дневных часех, и во утренних и вечерних, и во всякое время сохрани мя; стояща, седяща соблюди, и на всяком пути ходяща, и в нощных часех спяща снабди, покрый и заступи. Защити мя, Владычице Богородице, от всех враг моих, видимых и невидимых, и от всякого злаго обстояния. На всяком месте и на всякое время буди ми, Мати Преблагая, необоримая стена и крепкое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех: но от бед избави нас, едина Чистая и Благословенная. Пречистая Богородице спаси нас. Владычице, прими молитвы раб Твоих, и избави ны от всякия нужды и печали. Молитва пред иконою Божией Матери “Утоли моя печали” молитва к божией матери


Надеждо всем концем земли, Пречистая Дево, Госпоже Богородице, утешение наше! Не гнушайся нас грешных, на Твою бо милость уповаем: угаси горящий в нас пламень греховный и покаянием ороси изсохшая сердца наша; очисти ум наш от греховных помыслов, приими мольбы, от души и сердца со воздыханием Тебе приносимыя. Буди о нас ходатаица к Сыну Твоему и Богу и отврати гнев Его Матерними Твоими молитвами. Душевныя и телесныя язвы исцели, Госпоже Владычице, утоли болезни душ и телес, утиши бурю злых нападений вражеских, отыми бремя грехов наших, и не остави нас до конца погибнути, и печалию сокрушенная сердца наша утеши, да славим Тя до последняго издыхания нашего. Молитва пред иконою Божией Матери “Нечаянная радость” молитва к божией матери
О, Пресвятая Дево, Всеблагаго Сына Мати Всеблагая, града и святаго храма сего Покровительнице, всех сущих во гресех, скорбех, бедах и болезнех верная Предстательнице и Заступнице! Приими молебное пение сие от нас, недостойных рабов Твоих, Тебе возносимое, и якоже древле грешника, на всяк день многажды пред честною иконою Твоею молившагося, не презрела еси, но даровала еси ему нечаянную радость покаяния и приклонила еси Сына Твоего многим и усердным к Нему ходатайством ко прощению сего грешнаго и заблуждшагося, тако и ныне не презри моления нас, недостойных рабов Твоих, и умоли Сына Твоего и Бога нашего, да и всем нам с верою и умилением покланяющимся пред цельбоносным образом Твоим, дарует нечаянную по коегождо потребе радость: пастырем цер-ковным – святую ревность о спасении пасомых; грешником, погрязшим во глубине зол и страстей – вседейственное вразумление, покаяние и спасение; сущим в скорбех и печалех – утешение; обретающихся в бедах и озлоблениях – совершенное их избытие; малодушным и ненадежным – надежду и терпение; в радости и довольстве живущим – непрестанное Благодетелю Богу благодарение; бедствующим – милосердие; сущим в болезни и долгонедужии и оставленным врачами – нечаянное исцеление и укрепление; иждившим от недуга ум – ума возвращение и обновление; отходящим в вечную и нескончаемую жизнь – память смертную, умиление и сокрушение о гресех, дух бодр и твердую на милосердие Божие надежду. О, Госпоже Пресвятая! Умилосердися ко всем, чтущим всечестное имя Твое, и всем яви всемощный покров Твой и заступление; во благочестии, чистоте и честнем жительстве пребывающия до последняго их скончания во благости соблюди; злыя благи сотвори; заблуждения на путь правый настави; всякому делу благому и Сыну Твоему угодному споспешествуй; всякое дело злое и богопротивное разруши; в недоумении и трудных и опасных обстояниих обретающимся незримую помощь и вразумление с небес низпосли; от искушений, соблазнов и погибели спаси; от всех злых человек и от врагов видимых и невидимых защити и сохрани; плавающим сплавай; путешествующим спутешествуй; сущим в нужде и гладе буди Питательница, неимущим крова и пристанища буди Покров и Прибежище; нагим подаждь одеяние; обидимым и от неправд страждущим – заступление; клевету, поношение и хуление терпящия незримо оправдай; клеветники и хулители пред всеми обличи; ожесточенно враждующим нечаемо подаждь примирение, и всем нам друг ко другу любовь, мир и благочестие и здравие с долгоденствием. Супружества в любви и единомыслии сохрани; супруги, во вражде и разделении сущия, умири, соедини друг ко другу и положи им союз любве неразрушимый; матерем, дети родящим, скорое подаждь разрешение; младенцы воспитай, юныя уцеломудри, отверзи ум к восприятию всякаго полезнаго учения, страху Божию, воздержанию и трудолюбию настави; от домашния брани и вражды единокровных миром и любовию огради. Безматерних сирот буди Матерь, от всякаго порока и скверны отврати я и всему благому и богоугодному научи; прельщенныя же и во грех и нечистоту впадшия, скверну греха отъявши, из бездны погибели изведи. Вдов буди Утешительница и Помощница, старости буди жезл. От внезапныя смерти без покаяния всех нас избави, и всем нам христианскую кончину живота нашего, безболезненну, непостыдну, мирну и добрый ответ на страшном судищи Христове даруй, Преставльшияся в вере и покаянии от жития сего со ангелы и всеми святыми жити сотвори; скончавшимся внезапною смертию милостива быти Сына Твоего умоли; о всех усопших, иже не имут сродников, о упокоении их Сына Твоего умоляющих, Сама буди непрестанная и теплая Молитвенница и Ходатаица; да вси на небеси и на земли ведят Тя, яко твердую и непостыдную Предстательницу рода христианскаго, славят Тя и Тобою Сына Твоего со Безначальным Его Отцем и Единосущным Его Духом, ныне и присно и во веки Веков. Аминь. Молитва пред иконою Божией Матери “Покров Пресвятой Богородицы” молитва к божией матери
О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышних Сил, Небесе и земли Царице, града и страны нашея всемощная Заступнице! Приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих, и вознеси молитвы наша ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив будет неправдам нашим и пробавит благодать Свою чтущим всечестное имя Твое и с верою и любовию покланяющимся чудотворному образу Твоему. Несмы бо достойни от Него помиловани быти, аще не Ты умилостивиши Его о нас, Владычице, яко вся Тебе от Него возможна суть. Сего ради к Тебе прибегаем, яко к несомненней и скорей Заступнице нашей: услыши нас, молящихся Тебе, осени нас вседержавным покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего пастырем нашим ревность и бдение о душах, градоправителем мудрость и силу, судиям правду и нелицеприятие, наставником разум и смиренномудрие, супругом любовь и согласие, чадом послушание, обидимым терпение, обидящим страх Божий, скорбящим благодушие, радующимся воздержание: всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды. Ей, Госпоже Пресвятая, умилосердися на немощныя люди Твоя; разсеянныя собери, заблуждшия на путь правый настави, старость поддержи, юныя уцеломудри, младенцы воспитай и призри на всех нас призрением милостиваго Твоего заступления; воздвигни нас из глубины греховныя и просвети сердечныя очи наша ко зрению спасения; милостива нам буди зде и тамо, в стране земнаго пришельствия и на Страшнем суде Сына Твоего; преставльшияся же в вере и покаянии от жития сего отцы и братию нашу в вечней жизни со Ангелы и со всеми святыми жити сотвори. Ты бо еси, Госпоже, Слава небесных и Упование земных, Ты по Бозе наша Надеждо и Заступнице всех притекающих к Тебе с верою. К Тебе убо молимся и Тебе, яко Всемогущей Помощнице, сами себе и друг друга и весь живот наш предаем, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва пред иконою Божией Матери “Взыскание погибших” молитва к божией матери
Заступнице усердная, благоутробная Господа Мати, к Тебе прибегаю аз окаянный и паче всех человек грешнейший; вонми гласу моления моего, и вопль мой и стенание услыши. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, и аз, якоже корабль в пучине, погружаюся в море грехов моих. Но Ты, всеблагая и милосердая Владычице, не презри мене отчаяннаго и во гресех погибающаго; помилуй мя, кающагося во злых делех моих, и обрати на путь правый заблудшую, окаянную душу мою. На Тебе, Владычице моя Богородице, возлагаю все упование мое. Ты, Мати Божия, сохрани и соблюди мя под кровом Твоим, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва пред иконою Божией Матери “Споручница грешных” молитва к божией матери
О Владычице Преблагословенная, защитнице рода христианскаго, прибежище и спасение притекающих к Тебе! Вем, воистину вем, яко зело согреших и прогневах, Премилостивая Госпоже, рожденнаго плотию от Тебе Сына Божия. Но имам многая образы прежде мене прогневавших Его милосердие: мытари, блудницы и прочия грешники, имже дадеся прощение грехов их, покаяния ради и исповедания. Тыя убо образы помилованных очесем грешныя души моея представляя и на толикое Божие милосердие, оныя приимшее, взирая, дерзнух и аз грешный прибегнути с покаянием ко Твоему благосердию. О Всемилостивая Владычице! Подаждь ми руку помощи и испроси у Сына Твоего и Бога, Матерними и святейшими Твоими молитвами, тяжким моим грехом прощение. Верую и исповедую, яко Той, Егоже родила еси, Сын Твой есть воистину Христос, Сын Бога Живаго, Судия живых и мертвых, воздаяй коемуждо по делом Его. Верую же паки и исповедую Тебе быти истинную Богородицу, милосердия источник, утешение плачущих, взыскание погибших, сильную и непрестающую к Богу ходатаицу, зело любящую род христианский и споручницу покаяния. Воистину бо несть нам иныя помощи и покрова, разве Тебе, Госпоже Премилостивая, и никтоже, уповая на Тя, постыдеся когда, и Тобою умоляя Бога, никтоже оставлен бысть. Того ради и аз Твою неисчетную благость молю: отверзи двери милосердия Твоего мне заблуждшему и падшему в тимение глубины, не возгнушайся мене сквернаго, не презри грешнаго моления моего, не остави мене окаяннаго, яко в погибель злобный враг похитити мя ищет, но умоли о мне рожденнаго от Тебе милосердаго Сына Твоего и Бога, да простит великия моя грехи и избавит мя от пагубы моея, яко да и аз, со всеми получившими прощение, воспою и прославлю безмерное милосердие Божие и Твое непостыдное о мне заступление в жизни сей и нескончаемем веце.

Молитвы благодарственные Божьей Матери

Песнь хвалебная Пресвятой Богородице

Тебе, Матерь Божию, хвалим; Тя, Марие, Деву Богородицу исповедуем; Тя, превечнаго Отца Дщерь, вся земля величает. Тебе вси Ангели и Архангели и вся Начала смиренно служат; Тебе вся Власти, Престоли, Господствия и вся превышния Силы небесныя повинуются. Тебе Херувими и Серафими радующеся предстоят и непрестанным гласом вопиют: Святая Богородице Мати, полны суть небеса и земля величества славы плода чрева Твоего. Тебе преславный апостольский лик своего Творца Матерь восхваляет; Тебе мучеников множество Богородицу величает; Тебе преславный исповедников сонм Бога Слова храм нарицает; Тебе господственнии полцы девства образ проповедают; Тебе вся небесная воинства Царицу Небесную восхваляют. Тебе по всей вселенней Церковь святая прославляет, Матерь Божию почитающи; Тя истиннаго Царя небеснаго Отроковицу превозносит. Ты еси Ангелом Госпожа, Ты еси райская дверь, Ты лествица Царствия Небеснаго, Ты Царя славы чертог, Ты ковчег благочестия и благодати, Ты еси бездна щедрот, Ты еси прибежище грешных. Ты Мати Спасителева, Ты свобождения ради пленнаго человека, Бога восприяла еси во чреве. Тобою попран бысть враг; Ты отверзла еси верным двери Царствия Небеснаго. Ты одесную Бога стоиши; Ты Бога за нас молиши, Дево Марие, Иже будет судити живым и мертвым. Тя убо просим, Заступницу пред Сыном Твоим и Богом, Иже кровию Своею нас искупи, да мзду восприимем в вечной славе. Спаси люди Твоя, Богородице, и благослови достояние Твое, яко да будем причастницы наследия Твоего; упаси и соблюди нас даже до века. На всяк день, о Пресвятая, хвалити и ублажати Тя желаем сердцем и устами. Сподоби, Премилосердая Мати, ныне и всегда от греха сохранитися нам; помилуй нас, Заступнице, помилуй нас. Буди милость Твоя на нас, якоже на Тя уповахом во веки. Аминь.

Молитвы просительные к Божьей Матери

Молитва 1-я

К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, Пренепорочная, надеждо христиан и прибежище нам, грешным? Кто паче Тебе в напастех защитит? Услыши убо стенание мое и приклони ухо Твое ко мне, Владычице Мати Бога моего, и не презри мене, требующаго Твоея помощи, и не отрини мене, грешнаго. Вразуми и научи мя, Царице Небесная; не отступи от мене, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но буди мне Мати и Заступница. Вручаю себе милостивому покрову Твоему: приведи мя, грешнаго, к тихой и безмятежной жизни, да плачуся о гресех моих. К кому бо прибегну повинный аз, аще не к Тебе, упованию и прибежищу грешных, надеждою на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окриляемь? О Владычице, Царице Небесная! Ты мне упование и прибежище, покров и заступление и помощь. Царице моя Преблагая и скорая Заступнице, покрый Твоим ходатайством моя прегрешения, защити мене от враг видимых и невидимых; умягчи сердца злых человек, возстающих на мя. О Мати Господа моего Творца! Ты еси корень девства и неувядаемый цвет чистоты. О Богородительнице! Ты подаждь ми помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление; и Твоим пречудным заступлением да избавлюся от всякия беды и напасти, о Пренепорочная и Преславная Божия Мати Марие. Темже со упованием глаголю и вопию: радуйся, Благодатная; радуйся, Обрадованная; радуйся, Преблагословенная: Господь с Тобою!

Молитва 2-я

Царице моя Преблагая, надеждо моя, Богородице, Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице! Зриши мою беду зриши мою скорбь, помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя Предстательницы, ни благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

Молитва 3-я

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Заступнице и Покрове всех, к Тебе прибегающих! Призри с высоты святыя Твоея на мя, грешнаго (имя), припадающаго ко пречистому образу Твоему; услыши мою теплую молитву и принеси ю пред Возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа; умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея, да избавит мя от всякия нужды, скорби и болезни, да низпослет мне тихое и мирное житие, здравие телесное и душевное, да умирит страждущее сердце мое и исцелит раны его, да наставит мя на добрая дела, ум мой убо от помышлений суетных да очистит, исполнению же заповедей Своих мя научив, от вечныя муки да избавит и Своего Небеснаго Царствия да не лишит мя. О Пресвятая Богородице! Ты, “Всех скорбя-щих Радосте”, услыши и мя, скорбнаго; Ты, именуемая “Утоление печали”, утоли и мою печаль; Ты, “Купино Неопалимая”, сохрани мир и всех нас от вредоносных огненных стрел врага; Ты, “Взыскание погибших”, не попусти и мне погибнути в бездне грехов моих. На Тя бо по Бозе вся моя надежда и упование. Буди мне в жизни временней Заступница, и о жизни вечней пред Возлюбленным Сыном Твоим, Господем нашим Иисусом Христом, Ходатаица. Научи мя Тому убо с верою и любовию служити, Тебе же, Пресвятая Мати Божия, Преблагословенная Марие, благоговейно чтити до скончания дней моих. Аминь.

Молитва 4-я

Дева Владычица Богородица, носившая во чреве Спасителя Христа и Бога нашего, на Тебя возлагаю всю мою надежду, на Тебя уповаю, высшую всех Небесных сил. Ты, Пречистая, охраняй меня Божественною Твоею благодатию. Управь жизнь мою и путеводствуй согласно со святой волею Сына Твоего и Бога нашего. Даруй мне оставление грехопадений, будь мне прибежищем, покровом, защитою и руководительницею, препровождающею в жизнь вечную. В страшный же час смертный не оставь меня, Владычица моя, но ускори на помощь мне и исхить меня из горького мучительства бесов. Ибо в произволении Своем имеешь и силу; соделай сие, как воистину Матерь Божия и над всем владычествующая, Приими досточестные и Тебе единой приносимые дары от нас недостойных рабов Твоих, преблагосердная, всесвятая Владычица Богоматерь, избранная из всех родов, оказавшаяся высшею всякой твари небесной и земной. Поелику чрез Тебя познали мы Сына Божия, чрез Тебя с нами стал Господь сил, и сподобились мы святаго Тела и Крови Его, то блаженна Ты в роды родов, богоблаженнейшая, святейшая Херувимов и славнейшая Серафимов; и ныне, препетая, Всесвятая Богородице, не преставай умолять за нас, недостойных рабов Твоих, чтобы избавиться нам от всякой козни лукаваго и от всякой крайности, и соблюсти неуязвленными при всяком ядоносном приражении. Даже и до конца молитвами Твоими сохрани нас неосужденными, да спасенные Твоим заступлением и Твоею помощию всегда будем возсылать славу, хвалу, благодарение и поклонение единому в Троице Богу и Создателю всех. Благая и преблагословенная Владычица, Матерь благаго, всеблагаго и преблагаго Бога, на молитву недостойнаго и непотребнаго раба Твоего призри милостивым оком Твоим, и поступи со мною по великой милости неизреченнаго Твоего благоутробия и не взирай на прегрешения мои, и в слове, и в деле, и всяким чувством соделанныя, произвольно и непроизвольно, с ведением и по неведению, и обнови всего меня, соделав храмом всесвятаго, животворящаго и владычественнаго Духа, Который есть сила Вышняго, и приосенил всепречистую утробу Твою, и обитал в ней. Ибо Ты – помощница утружденных, предстательница бедствующих, спасительница обуреваемых, пристань треволнуемых, защитница и заступница находящихся в крайности. Даруй рабу Твоему сокрушение, тишину помыслов, постоянство мысли, ум целомудренный, трезвение души, смиренный образ мыслей, святолепное и трезвенное настроение духа, нрав благоразумный и благоустроенный, служащий признаком душевной собранности, также благочестие и мир, какой Господь наш даровал ученикам Своим. Да приидет моление мое в святый храм Твой и в жилище славы Твоей; очи мои да изведут из себя источники слез, и да омоешь Ты меня собственными моими слезами, убелишь потоками слез моих, очищая меня от скверны страстей. Изгладь рукописание грехопадений моих, разсей облаки печали моей, мглу и смятение помыслов, удали от меня бурю и стремление страстей, соблюди меня в безмятежии и тишине, разшири сердце мое духовным разширением, возвесели и возрадуй меня радостию неизглаголанною, веселием непрестанным, чтобы правыми путями заповедей Сына Твоего шел я верно и с неукоризненною совестию проходил непоползновенное житие. Дай же мне, молящемуся пред Тобою, и чистую молитву, чтобы невозмущенным умом, неблуждающим размышлением и с ненасытною душею постоянно день и ночь поучался я словесам Божественных Писаний, во исповедании воспевал, и в радовании сердца приносил молитву в славу, честь и величание единороднаго Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице, св. Ефрема Сирина

Дева, Владычица Богородица, паче естества и слова родившая единородное Божие Слово, Творца и Владыку всей видимой и невидимой твари, Единаго от Троицы Бога, Бога и Человека, соделавшаяся обителию Божества, вместилищем всякой святыни и благодати, в котором, по благоволению Бога и Отца, при содействии Святаго Духа, телесно обитала Полнота Божества; несрав-ненно превознесенная боголепным достоинством и преимуществующая пред всякою тварию, Слава и Утешение, и неизреченное веселие Ангелов, царственный венец апостолов и пророков, преестественное и чудное мужество мучеников, Поборница в подвигах и Подательница победы, уготовляющая подвижникам венцы и воздаяния вечныя и боголепныя, честь и слава преподобных, непогрешительная Путеуказательница и Наставница безмолвия, дверь откровений и духовных тайн, Источник Света, врата вечной жизни, неистощимая река милосердия, неисчерпаемое море всех боголепных дарований и чудес, Тебя просим и Тебя умоляем, сострадательнейшую Матерь человеколюбиваго Владыки, будь милостива к нам, смиренным и недостойным рабам Твоим, воззри благосердно на пленение и смирение наше, уврачуй сокрушение душ и тел наших, рассей видимых и невидимых врагов, будь для нас, недостойных, пред лицем врагов наших крепким столпом, бранным оружием, сильным ополчением, Воеводою и непреоборимою Поборницею, покажи ныне на нас древния и чудныя милости Твоя, да познают беззаконные враги наши, что Сын Твой и Бог един есть Царь и Владыка, что Ты воистину Богородица, родившая по плоти истиннаго Бога, что все Тебе возможно, и чего ни восхощешь, Владычица, имеешь силу все сие совершить на Небе и на земле, и на всякое прошение даровать что кому полезно: больным здравие, сущим на мори тишину и доброе кораблеплавание. Путешествующим спутешествуй и охраняй их, пленных спасай от горькаго рабства, утешай печальных, облегчай нищету и всякое другое телесное злострадание: всех свобождай от душевных недугов и страстей, невидимыми Твоими предстательствами и внушениями, дабы, хорошо и непреткновенно совершив путь сей временной жизни, улучили мы через Тебя и оные вечные блага в Царстве Небесном. Верных, почтенных страшным именем Единороднаго Сына Твоего, уповающих на Твое предстательство и на милость Твою и во всем имеющих Тебя своею Ходатаицею и Поборницею, укрепляй невидимо против окружающих врагов, рассей облако уныния, облегающее души их, избави их от душевнаго обстояния и подай им светлое благодушие и радость, возставив мир и безмятежие в сердцах их. Спаси молитвами Твоими, Владычице, сию Тебе преимущественно посвященную паству, весь, город и страну, от голода, землетрясения, потопления, огня, меча, нашествия иноплеменников, междоусобной брани, и всякий праведно подвигшийся на нас гнев отврати, по благоволению и благодати единороднаго Сына и Бога Твоего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, с Совечным и Животворящим Его Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Молитвенное воззвание ко Пресвятой Богородице, св. Иоанна Кронштадтского О, Владычице! Да не вотще и всуе мы нарицаем Тебя Владычицей: яви и являй присно над нами Твое святое, живое, действенное владычество. Яви, ибо все можеши во благое, яко Мати всеблагая всеблагого Царя; разгоняй мрак сердец наших, отражай стрелы лукавых духов, льстивно на нас движимые. Мир Сына Твоего, мир Твой да царствует в сердцах наших, да все присно радостно восклицаем: кто после Господа, яко Владычица наша, всеблагая, всеблагомощная и пребыстрая Заступница наша? На то Ты возвеличена, Владычица, на то обилие несказанное божественной благодати Тебе дано, на то неизреченное дерзновение и сила у престола Божия и дар всемогущей молитвы даны Тебе, на то Ты неизреченной святостью и чистотой благоукрашена, на то Тебе могущество безприкладное от Господа дано, чтобы Тебе сохранять, защищать, заступать, очищать и спасать нас, наследие Сына Твоего и Бога, и Твое. Спасай же нас, о, Пречистая, Всеблагая, Премудрая и Всеблагомощная! Ты бо еси Мати Спаса нашего, Который из всех имен благоволил более всех называться Спаситель. Нам, странствующим в житии сем, свойственно падать, ибо мы обложены плотью многострастной, окружены духами злобы поднебесными, прельщающими ко греху, живем в мире прелюбодейном и грешном, соблазняющем на грех; а Ты превыше всякого греха, Ты Солнце пресветлое, Ты еси Пречистая, Всеблагая и Всеблагомощная, Тебе свойственно очищать нас, оскверненных грехами, как мать очищает детей своих, если мы воззовем к Тебе смиренно о помощи, Тебе свойственно подымать нас, непрестанно падающих, заступать, охранять и спасать нас, наветуемых от духов злобы, и наставлять нас шествовать ко всякому пути спасительному. О чем молить Тебя, чего просить у Тебя? Ты ведь все видишь, знаешь Сама: посмотри мне в душу и дай ей то, что ей нужно. Ты, все претерпевшая, все премогшая, – все поймешь. Ты, повившая Младенца в яслях и принявшая Его Своими руками со Креста, Ты одна знаешь всю высоту радости, весь гнет горя. Ты, получившая в усыновление весь род человеческий, взгляни и на меня с материнской заботой. Из тенет греха приведи меня к Своему Сыну. Я вижу слезу, оросившую Твой лик. Это надо мной Ты пролила ее и пусть смоет она следы моих прегрешений. Вот я пришел, я стою, я жду Твоего отклика, о Богоматерь, о, Всепетая, о, Владычице! Ничего не прошу, только стою пред Тобой. Только сердце мое, бедное человеческое сердце, изнемогшее в тоске по правде, повергаю к Пречистым ногам Твоим, Владычице! Дай всем, кто зовет Тебя, достигнуть Тобою вечного дня и лицем к лицу поклониться Тебе. Молитва к Божией Матери святителя Гавриила Новгородского об обращении заблудшего О, Всемилостивая Γоспоже, Дево Влαдычице Богородице, Царица Небесная! Τы рождеством Своим спасла род человеческий от вечного мучительства диявола: ибо от Τебя родился Χристос, Спαситель наш. Πризри своим милосердием и на сего (имя), лишенного милости Божией и благодати, исходатайствуй Μαтерним Своим дерзновением и Τвоими молитвами у Сына Τвоего, Χриста Бога нашего, дабы ниспослал благодать Свою свыше на сего погибающего. О, Πреблагословенная! Tы нαдежда ненадежных, Tы отчаянных спасение, да не порадуется враг о душе его! Аминь! Молитва ко Пресвятой Богородице иеросхимонаха Сампсона («Всемилостивая») Всемилостивая, Владычице моя, пресвятая Γоспоже, Всепречистая Девα, Богородица Μарие, Μати Божия, несумненная и единственная моя Нαдеждо, не гнушайся мене, не отвергай мене, не остави мене, не отступи от мене; заступись, попроси, услыши; виждь, Γоспоже, помози, прости, прости, Пречистαя! Αминь!Αминь!Αминь!

Молитва Богородице

Πресвятαя Влαдычице Богородице, единая чистейшαя душею и телом, единая превысшая всякой чистоты, целомудрия и девства, единая всецело соделавшаяся обителию всецелой благодати всясвятаго Δуха, самыя невещественыя силы здесь еще несравненно превзошедшая чистотою и святынею души и тела, призри на мя мерзкаго, нечистаго, душу и тело очернившаго скверною страстей жизни моей, очисти страстный мой ум, непорочными соделай и благоустрой блуждающие и слепотствующие помыслы мои, приведи в порядок чувства мои и руководствуй ими, освободи меня от мучительствующаго надо мною злαго и гнуснаго навыка к нечистым предразсудкам и страстям, останови всякий действующий во мне грех, омраченному и окаянному уму моему даруй трезвение и разсудительность для исправления своих поползновений и падений, чтобы, освободившись от греховной тьмы, сподобился я с дерзновением прославлять и песнословить Тебя, единую Μαтерь истиннаго Света — Χриста, Бога нашего; потому что Tебя одну с Ним и о Нем благословляет и славит всякая невидимая и видимая тварь ныне, и всегда, и во веки веков. Aминь!Aминь!Aминь!

Молитва Божьей Матери

 O, Πресвятая Дево, Μαтерь Γоспода Вышняго, Зαступнице и покрове всех к Τебе прибегающих! Πризри с высоты святыя Τвоея на мя грешнаго, припадающего ко пречистому образу Τвоему; услыши мою теплую молитву и принесию пред возлюбленнаго Сына Τвоего, Γοспода нашего Иисуса Χриста; умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея, да избавит мя от всякия нужды, скорби и болезни, да низпослет мне тихое и мирное житие, здравие телесное и душевное, да умирит страждущее сердце мое и исцелит раны его, да наставит мя на добрая дела, ум мой убо от помышлений суетных да очистит, исполнению же заповедей Своих мя научив, от вечныя муки да избавит и Своего Небеснаго Цαрствия да не лишит мя. О Πресвятая Богородице! Ты, Всех скорбящих Ραдосте, услыши и мя скорбнаго; Ты, именуемая Утоление печали, утоли и мою печаль; Ты, Κупино Неопалимая, сохрани мир и всех нас от вредоносных огненных стрел врага; Τы, Взыскание погибших, не попусти и мне погибнути в бездне грехов моих. На Tя бо по Бозе вся моя надежда и упование. Буди мне в жизни временней Зαступнице и о жизни вечней пред возлюбленным Сыном Твоим, Γосподем нашим Иисусом Χристом, Χодатаица. Тебе же, Πресвятая Мати Божия, Πреблагословенная Μарие, благоговейно чтити до скончания дней моих. Aминь!Aминь!Aминь!

Молитва Божьей Матери

Несквернαя, Неблαзная, Нетленнαя, Πречистая, Ηеневестнαя Богоневесто, Богородице Μαрие, Γоспоже мира и Надежде моя! Πризри на мя, грешнаго, в час сей и Егоже из чистых кровей Твоих неискусомужно родила еси Господа Иисуса Христα, милостива мне соделай матерними Τвоими молитвами; Tого зревшая осужденна и оружием печали в сердце уязвившаяся, уязви душу мою Божественною любовию! Tого в узах и поруганиях горце оплакавшая, слезы сокрушения мне даруй; при вольном Tого ведении на смерть душею тяжце поболевшαя, болезней мя свободи, дα Tя славлю, достойно славимую во веки. Aминь!

 Молитва к Божией Матери

Зαступнице усерднαя, благоутробнαя Γосподα Μати! Κ Τебе прибегαю аз, окаянный и паче всех человек грешнейший: вонми гласу моления моего, и вопль мой и стенание услыши. Яко беззакония моя превзыдоша глαву мою и аз, якоже корабль в пучине, погружаюся в море грехов моих. Ηо Τы, Всеблагая и Μилосердая Владычице, не презри мене, отчаяннаго и во гресех погибающаго; помилуй мя, кающагося во злых делех моих, и обрати на путь правый заблуждшую окаянную душу мою. На Тебе, Влαдычице моя Богородице, возлагаю все упование мое. Τы, Μати Божия, сохрани и соблюди мя под кровом Τвоим, ныне и присно и во веки веков. Αминь!

Молитва ко Пресвятой Богородице Деве Марии

 О, Пресвятая Дева Мария, Матерь всех Матерей, упроси Господа нашего Иисуса Христа о покрытии моих грехов вольных и невольных, великих и малых, старых и новых. Любящая из Любящих, Добрейшая из Добрейших, Мудрейшая из Мудрейших, прости мои грехи и помоги мне укрепиться в любви к моим детям, внукам, мужу, матери — и всем окружающим меня людям, животным, растениям, и всему Небесному и Земному Миру, созданного Велики Создателем и Творцом нашим, Господом Богом. Прости. Помилуй. Сохрани. Аминь. Пресвятая Богородице Дева Мария, пошли нам терпение — как у тебя, мудрости — как у Отца, Храбрости — как у Иисуса Христа, Любви — как у Вас Всех. Матерь Божья, Ты наша Заступница, наша Кормилица. Пошли нам, Матушка, прощение наших грехов. Прости. Помилуй. Сохрани. Аминь.

Читайте ещё:

Молитва «Богородице, Дево, радуйся»

Молитва Семистрельной иконе Божьей Матери

Молитва Умиление

Молитвы Казанской Божьей Матери

Имперский амулет на удачу и богатство

Богородица считается величайшей, одной из самых почитаемых Святых в христианстве. Ее образ способен сотворить истинное чудо и исполнить самое сокровенное желание человека. Узнайте о самых сильных молитвах Богородице.

Короткая молитва Божьей Матери

Сила молитвенного текста зависит не от места и не от изображения на святом образе, а от силы и искренности веры. Вы можете прибегнуть к короткой молитве, где бы вы ни находились, прочитать ее про себя или произнести громко. Богородица всегда услышит просьбу православного человека и поможет в сложной ситуации. Но не всегда у человека есть возможность прочитать длинный христианский текст в уединенном месте, спокойно обратившись к Заступнице. Данную молитву можно читать даже в многолюдном, общественном месте, ведь Матерь Божья слышит каждого человека, где бы он ни был.

«Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, присноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.»

Такая молитва дает человеку сильную защиту и может оказать ему неоценимую помощь. Воспользуйтесь ей перед самым началом важного дела или перед особенно значимым событием.

Даже короткая фраза верующего: «Пресвятая Богородице, спаси нас!», — будет действенным обращением к Царице Небесной. Оказавшись в беде, произнесите эти слова, и вы будете услышаны на Небесах.

Сильнейшая молитва Богородице

Одна из самых сильных молитв Богородице обязательно читается пред изображением Святой. В доме каждого человека должна быть икона Божьей Матери. Чудотворный образ способен защитить вас и ваших близких от самых страшных бед и избавить от жизненных трудностей. Читать православный текст нужно регулярно, обращаясь к Богоматери с важной просьбой и благодаря ее за покровительство.

«О, Пресвятая Владычице Богородице, Царице Небеси и земли, вышшая ангел и архангел и всея твари честнейшая, чистая Дево Марие, миру благая Помощнице, и всем людем утверждение, и во всяких нуждах избавление!
Призри и ныне, Госпоже Всемилостивая, на рабы Твоя, Тебе умиленною душею и сокрушенным сердцем молящияся, со слезами к Тебе припадающия и покланяющияся пречистому и цельбоносному образу Твоему, и помощи и заступления Твоего просящия.
Сего ради, о Богомати, к Тебе прибегаем, и на Твой Пречистый образ с Предвечным на руку Твоею держимым Младенцем, Господем нашим Иисусом Христом взирающе, умиленное пение Тебе приносим и вопием: помилуй нас, Мати Божия, и прошение наше исполни, вся бо суть возможна ходатайству Твоему, яко Тебе слава подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Неважно, к какому именно образу Богоматери вы обращаетесь и о чем просите. Молитва поможет вам, вашим близким и детям, исцелит от болезней и избавит от проблем с финансами или недвижимостью. Главное, чтобы в душе крепла вера в Бога, а намерения были только благими. Только к истинно верующему человеку, способному осознать свои грехи и попросить за них прощения, может явится христианское чудо, ниспосланное земной матерью Иисуса Христа.

Прибегая к данным молитвам, вы легко очистите свою душу от грехов, а мысли — от всего нечистого. Богородица всемилостива и готова помочь каждому, кто действительно в этом нуждается. Она защищает православных, которые способны встать на верный путь и признать свои ошибки. Обращайтесь душой к Богу, берегите себя и не забывайте нажимать на кнопки и

Что можно и что нельзя делать на Рождество 7 января

В период празднования христианских праздников многие задаются вопросами о запрете тех или иных действий. Что …

Молитвы от зла и врагов

В борьбе со злом, завистниками и недоброжелателями прекрасными помощниками будут православные молитвы. С поддержкой Высших …

Материнские молитвы о дочери

Главная миссия родителей — помочь ребенку стать счастливым. В тяжелые минуты обращайтесь к помощи Господа, …

Молитвы о детях

Каждый родитель желает защитить свое драгоценное чадо и наставить его на верный и праведный путь. Узнайте, какие молитвы …

В этой статье вы найдёте все молитвы Богородице. Узнаете, как правильно молиться Божьей Матери, соблюдая Богородичные правила.

Борогодица – Царица Небесная, духовная Мать всех людей на земле. Церковь называет Борогодицу не просто святой, но Пресвятой, сверхсвятой Девой. Иконы Борогодицы иногда являлись людям в результате чуда и по молитве Богородице дево радуйся, Богородица не раз являла чудеса.

Молитвы Богородице

“Царице моя преблагая, Надеждо моя, Богородице, Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице!

Зриши мою беду, зриши мою скорбь; помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна!

Обиду мою веси – разреши ту, яко волиши!

Яко не имам иныя помощи, разве Тебе, ни иныя Предстательницы, ни благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати!

Яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

Все молитвы к Божией Матери: Богородице Дево радуйся, покаянные и благодарственные молитвы

Богородица – наша заступница на Небесах. Несмотря на то, что до нас дошло не так много свидетельств о земной жизни Девы Марии, о которых мы можем узнать из Евангелия, нам хорошо известно, что Богородица не раз помогала верующим. Апостолу Иоанну Спаситель сказал – «Се, Матерь твоя!» (Ин. 19, 27). Но эти слова обращены не только к Ученику Христа. Богородица – Мать всех людей.

Мы празднуем Успение Пресвятой Владычицы, как празднуем и Вознесение Господа на Небеса. Кончина ее была праведной. Перед тем, как отойти на Небеса, Богородица хотела увидеть всех Апостолов и, несмотря на то, что они уже несли учение Христа в мир, Святой Дух собрал их по желанию Девы Марии.

Успение Божией Матери не было смертью в привычном нам понимании слова. Иисус пришел за ее душой. Пресвятая Богородица возблагодарила Господа и попросила благословить всех, кто будет почитать ее память. Когда Богородица предала свою душу в руки Бога, зазвучала ангельская песнь.

Молитвы покаянные ко Пресвятой Богородице

Богородица посвятила свою земную жизнь служению людям, хотя род человеческий Распял ее Сына, нашего Спасителя. Мы возносим Пресвятой Владычице покаянные молитвы, сокрушаясь о наших грехах.

Молитва Богородице 1-я

Пресвятая Владычице Богородице, единая чистейшая душею и телом, единая превысшая всякой чистоты, целомудрия и девства, единая всецело соделавшаяся обителию всецелой благодати всясвятаго Духа, самыя невещественыя силы здесь еще несравненно превзошедшая чистотою и святынею души и тела, призри на мя мерзкаго, нечистаго, душу и тело очернившаго скверною страстей жизни моей, очисти страстный мой ум, непорочными соделай и благоустрой блуждающие и слепотствующие помыслы мои, приведи в порядок чувства мои и руководствуй ими, освободи меня от мучительствующаго надо мною злаго и гнуснаго навыка к нечистым предразсудкам и страстям, останови всякий действующий во мне грех, омраченному и окаянному уму моему даруй трезвение и разсудительность для исправления своих поползновений и падений, чтобы, освободившись от греховной тьмы, сподобился я с дерзновением прославлять и песнословить Тебя, единую Матерь истиннаго Света – Христа, Бога нашего; потому что Тебя одну с Ним и о Нем благословляет и славит всякая невидимая и видимая тварь ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице 2-я

Нескверная, Неблазная, Нетленная, Пречистая, Неневестная Богоневесто, Богородице Марие, Госпоже мира и Надежде моя! Призри на мя, грешнаго, в час сей и Егоже из чистых кровей Твоих неискусомужно родила еси Господа Иисуса Христа, милостива мне соделай матерними Твоими молитвами; Того зревшая осужденна и оружием печали в сердце уязвившаяся, уязви душу мою Божественною любовию! Того в узах и поруганиях горце оплакавшая, слезы сокрушения мне даруй; при вольном Того ведении на смерть душею тяжце поболевшая, болезней мя свободи, да Тя славлю, достойно славимую во веки. Аминь.

Молитва Пресвятой Богородице 3-я

Заступнице усердная, благоутробная Господа Мати! К Тебе прибегаю аз, окаянный и паче всех человек грешнейший: вонми гласу моления моего, и вопль мой и стенание услыши. Яко беззакония моя превзыдоша главу мою и аз, якоже корабль в пучине, погружаюся в море грехов моих. Но Ты, Всеблагая и Милосердая Владычице, не презри мене, отчаяннаго и во гресех погибающаго; помилуй мя, кающагося во злых делех моих, и обрати на путь правый заблуждшую окаянную душу мою. На Тебе, Владычице моя Богородице, возлагаю все упование мое. Ты, Мати Божия, сохрани и соблюди мя под кровом Твоим, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице, чтомая в день воскресный, прп. Нила Сорского

О всемилостивая Дево Богородице, Мати щедрот и человеколюбия, прелюбезная надеждо и упование мое! О Мати пресладкаго, перворожденнаго и всяку любовь превосходящаго Спасителя, Господа Иисуса Христа, Человеколюбца и Бога моего, Свете помраченныя души моея! К Тебе аз многогрешный припадаю, и Тебе молюся, источниче милосердия и пучину щедрот и человеколюбия рождшая: помилуй мя, вопию Ти болезненно, помилуй мя, всего уязвленнаго, в лютые разбойники впадшаго, и от одежды, в нюже облече мя Отец, увы мне, обнаженнаго. Темже возсмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего. Но, Владычице моя Богородице, молю Тя смиренно: воззри на мя милостивым Своим оком, и не возгнушайся мене, всего помраченнаго, всего оскверненнаго, всего в тине сластей и страстей погруженнаго, люте падшаго и возстати не могущаго: умилосердися на мя, и даждь ми руку помощи, во еже воздвигнута мя из глубины греховныя. О Радосте моя! Избави мя от обышедших мя; просвети лице Твое на раба Твоего, спаси погибающаго, возстави падшаго люте: можеши бо вся, яко Мати Бога Всемогущаго. Излей на мя елей милосердия Твоего, и вино умиления точити ми подаждь; Тебе бо воистину едину надежду стяжах в житии моем. Не отрини убо мене, к Тебе притекающаго, но виждь скорбь мою, Дево, и души желание, и сие приими и спаси мя, Ходатаице спасения моего.

Читайте также – Словарь “Правмира” – Молитва

Молитвы Благодарственные ко Пресвятой Богородице

Песнь хвалебная Пресвятой Богородице

Тебе, Матерь Божию, хвалим; Тя, Марие, Деву Богородицу исповедуем; Тя, превечнаго Отца Дщерь, вся земля величает. Тебе вси Ангели и Архангели и вся Начала смиренно служат; Тебе вся Власти, Престоли, Господствия и вся превышния Силы небесныя повинуются. Тебе Херувими и Серафими радующеся предстоят и непрестанным гласом вопиют: Святая Богородице Мати, полны суть небеса и земля величества славы плода чрева Твоего. Тебе преславный апостольский лик своего Творца Матерь восхваляет; Тебе мучеников множество Богородицу величает; Тебе преславный исповедников сонм Бога Слова храм нарицает; Тебе господственнии полцы девства образ проповедают; Тебе вся небесная воинства Царицу Небесную восхваляют. Тебе по всей вселенней Церковь святая прославляет, Матерь Божию почитающи; Тя истиннаго Царя небеснаго Отроковицу превозносит. Ты еси Ангелом Госпожа, Ты еси райская дверь, Ты лествица Царствия Небеснаго, Ты Царя славы чертог, Ты ковчег благочестия и благодати, Ты еси бездна щедрот, Ты еси прибежище грешных. Ты Мати Спасителева, Ты свобождения ради пленнаго человека, Бога восприяла еси во чреве. Тобою попран бысть враг; Ты отверзла еси верным двери Царствия Небеснаго. Ты одесную Бога стоиши; Ты Бога за нас молиши, Дево Марие, Иже будет судити живым и мертвым. Тя убо просим, Заступницу пред Сыном Твоим и Богом, Иже кровию Своею нас искупи, да мзду восприимем в вечной славе. Спаси люди Твоя, Богородице, и благослови достояние Твое, яко да будем причастницы наследия Твоего; упаси и соблюди нас даже до века. На всяк день, о Пресвятая, хвалити и ублажати Тя желаем сердцем и устами. Сподоби, Премилосердая Мати, ныне и всегда от греха сохранитися нам; помилуй нас, Заступнице, помилуй нас. Буди милость Твоя на нас, якоже на Тя уповахом во веки. Аминь.

Молитвы просительные ко Пресвятой Богородице

молитва к божией матери

Богородице Дево радуйся

Перед Успением Богородица

Молитва 1-я

К кому возопию, Владычице? К кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царице Небесная? Кто плач мой и воздыхание мое приимет, аще не Ты, Пренепорочная, надеждо христиан и прибежище нам, грешным? Кто паче Тебе в напастех защитит? Услыши убо стенание мое и приклони ухо Твое ко мне, Владычице Мати Бога моего, и не презри мене, требующаго Твоея помощи, и не отрини мене, грешнаго. Вразуми и научи мя, Царице Небесная; не отступи от мене, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но буди мне Мати и Заступница. Вручаю себе милостивому покрову Твоему: приведи мя, грешнаго, к тихой и безмятежной жизни, да плачуся о гресех моих. К кому бо прибегну повинный аз, аще не к Тебе, упованию и прибежищу грешных, надеждою на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окриляемь? О Владычице, Царице Небесная! Ты мне упование и прибежище, покров и заступление и помощь. Царице моя Преблагая и скорая Заступнице, покрый Твоим ходатайством моя прегрешения, защити мене от враг видимых и невидимых; умягчи сердца злых человек, возстающих на мя. О Мати Господа моего Творца! Ты еси корень девства и неувядаемый цвет чистоты. О Богородительнице! Ты подаждь ми помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем, едино бо Твое и с Тобою Твоего Сына и Бога нашего имам заступление; и Твоим пречудным заступлением да избавлюся от всякия беды и напасти, о Пренепорочная и Преславная Божия Мати Марие. Темже со упованием глаголю и вопию: радуйся, Благодатная; радуйся, Обрадованная; радуйся, Преблагословенная: Господь с Тобою!

Молитва 2-я

Царице моя Преблагая, надеждо моя, Богородице, Приятелище сирых и странных Предстательнице, скорбящих Радосте, обидимых Покровительнице! Зриши мою беду зриши мою скорбь, помози ми, яко немощну, окорми мя, яко странна. Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи разве Тебе, ни иныя Предстательницы, ни благия Утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков. Аминь.

Молитва 3-я

О Пресвятая Дево, Мати Господа Вышняго, Заступнице и Покрове всех, к Тебе прибегающих! Призри с высоты святыя Твоея на мя, грешнаго (имя), припадающаго ко пречистому образу Твоему; услыши мою теплую молитву и принеси ю пред Возлюбленнаго Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа; умоли Его, да озарит мрачную душу мою светом Божественныя благодати Своея, да избавит мя от всякия нужды, скорби и болезни, да низпослет мне тихое и мирное житие, здравие телесное и душевное, да умирит страждущее сердце мое и исцелит раны его, да наставит мя на добрая дела, ум мой убо от помышлений суетных да очистит, исполнению же заповедей Своих мя научив, от вечныя муки да избавит и Своего Небеснаго Царствия да не лишит мя. О Пресвятая Богородице! Ты, “Всех скорбя-щих Радосте”, услыши и мя, скорбнаго; Ты, именуемая “Утоление печали”, утоли и мою печаль; Ты, “Купино Неопалимая”, сохрани мир и всех нас от вредоносных огненных стрел врага; Ты, “Взыскание погибших”, не попусти и мне погибнути в бездне грехов моих. На Тя бо по Бозе вся моя надежда и упование. Буди мне в жизни временней Заступница, и о жизни вечней пред Возлюбленным Сыном Твоим, Господем нашим Иисусом Христом, Ходатаица. Научи мя Тому убо с верою и любовию служити, Тебе же, Пресвятая Мати Божия, Преблагословенная Марие, благоговейно чтити до скончания дней моих. Аминь.

Молитва 4-я

Дева Владычица Богородица, носившая во чреве Спасителя Христа и Бога нашего, на Тебя возлагаю всю мою надежду, на Тебя уповаю, высшую всех Небесных сил. Ты, Пречистая, охраняй меня Божественною Твоею благодатию. Управь жизнь мою и путеводствуй согласно со святой волею Сына Твоего и Бога нашего. Даруй мне оставление грехопадений, будь мне прибежищем, покровом, защитою и руководительницею, препровождающею в жизнь вечную. В страшный же час смертный не оставь меня, Владычица моя, но ускори на помощь мне и исхить меня из горького мучительства бесов. Ибо в произволении Своем имеешь и силу; соделай сие, как воистину Матерь Божия и над всем владычествующая, Приими досточестные и Тебе единой приносимые дары от нас недостойных рабов Твоих, преблагосердная, всесвятая Владычица Богоматерь, избранная из всех родов, оказавшаяся высшею всякой твари небесной и земной. Поелику чрез Тебя познали мы Сына Божия, чрез Тебя с нами стал Господь сил, и сподобились мы святаго Тела и Крови Его, то блаженна Ты в роды родов, богоблаженнейшая, святейшая Херувимов и славнейшая Серафимов; и ныне, препетая, Всесвятая Богородице, не преставай умолять за нас, недостойных рабов Твоих, чтобы избавиться нам от всякой козни лукаваго и от всякой крайности, и соблюсти неуязвленными при всяком ядоносном приражении. Даже и до конца молитвами Твоими сохрани нас неосужденными, да спасенные Твоим заступлением и Твоею помощию всегда будем возсылать славу, хвалу, благодарение и поклонение единому в Троице Богу и Создателю всех. Благая и преблагословенная Владычица, Матерь благаго, всеблагаго и преблагаго Бога, на молитву недостойнаго и непотребнаго раба Твоего призри милостивым оком Твоим, и поступи со мною по великой милости неизреченнаго Твоего благоутробия и не взирай на прегрешения мои, и в слове, и в деле, и всяким чувством соделанныя, произвольно и непроизвольно, с ведением и по неведению, и обнови всего меня, соделав храмом всесвятаго, животворящаго и владычественнаго Духа, Который есть сила Вышняго, и приосенил всепречистую утробу Твою, и обитал в ней. Ибо Ты – помощница утружденных, предстательница бедствующих, спасительница обуреваемых, пристань треволнуемых, защитница и заступница находящихся в крайности. Даруй рабу Твоему сокрушение, тишину помыслов, постоянство мысли, ум целомудренный, трезвение души, смиренный образ мыслей, святолепное и трезвенное настроение духа, нрав благоразумный и благоустроенный, служащий признаком душевной собранности, также благочестие и мир, какой Господь наш даровал ученикам Своим. Да приидет моление мое в святый храм Твой и в жилище славы Твоей; очи мои да изведут из себя источники слез, и да омоешь Ты меня собственными моими слезами, убелишь потоками слез моих, очищая меня от скверны страстей. Изгладь рукописание грехопадений моих, разсей облаки печали моей, мглу и смятение помыслов, удали от меня бурю и стремление страстей, соблюди меня в безмятежии и тишине, разшири сердце мое духовным разширением, возвесели и возрадуй меня радостию неизглаголанною, веселием непрестанным, чтобы правыми путями заповедей Сына Твоего шел я верно и с неукоризненною совестию проходил непоползновенное житие. Дай же мне, молящемуся пред Тобою, и чистую молитву, чтобы невозмущенным умом, неблуждающим размышлением и с ненасытною душею постоянно день и ночь поучался я словесам Божественных Писаний, во исповедании воспевал, и в радовании сердца приносил молитву в славу, честь и величание единороднаго Сына Твоего и Господа нашего Иисуса Христа. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение ныне, и всегда, и во веки веков! Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице, св. Ефрема Сирина

Дева, Владычица Богородица, паче естества и слова родившая единородное Божие Слово, Творца и Владыку всей видимой и невидимой твари, Единаго от Троицы Бога, Бога и Человека, соделавшаяся обителию Божества, вместилищем всякой святыни и благодати, в котором, по благоволению Бога и Отца, при содействии Святаго Духа, телесно обитала Полнота Божества; несрав-ненно превознесенная боголепным достоинством и преимуществующая пред всякою тварию, Слава и Утешение, и неизреченное веселие Ангелов, царственный венец апостолов и пророков, преестественное и чудное мужество мучеников, Поборница в подвигах и Подательница победы, уготовляющая подвижникам венцы и воздаяния вечныя и боголепныя, честь и слава преподобных, непогрешительная Путеуказательница и Наставница безмолвия, дверь откровений и духовных тайн, Источник Света, врата вечной жизни, неистощимая река милосердия, неисчерпаемое море всех боголепных дарований и чудес, Тебя просим и Тебя умоляем, сострадательнейшую Матерь человеколюбиваго Владыки, будь милостива к нам, смиренным и недостойным рабам Твоим, воззри благосердно на пленение и смирение наше, уврачуй сокрушение душ и тел наших, рассей видимых и невидимых врагов, будь для нас, недостойных, пред лицем врагов наших крепким столпом, бранным оружием, сильным ополчением, Воеводою и непреоборимою Поборницею, покажи ныне на нас древния и чудныя милости Твоя, да познают беззаконные враги наши, что Сын Твой и Бог един есть Царь и Владыка, что Ты воистину Богородица, родившая по плоти истиннаго Бога, что все Тебе возможно, и чего ни восхощешь, Владычица, имеешь силу все сие совершить на Небе и на земле, и на всякое прошение даровать что кому полезно: больным здравие, сущим на мори тишину и доброе кораблеплавание. Путешествующим спутешествуй и охраняй их, пленных спасай от горькаго рабства, утешай печальных, облегчай нищету и всякое другое телесное злострадание: всех свобождай от душевных недугов и страстей, невидимыми Твоими предстательствами и внушениями, дабы, хорошо и непреткновенно совершив путь сей временной жизни, улучили мы через Тебя и оные вечные блага в Царстве Небесном. Верных, почтенных страшным именем Единороднаго Сына Твоего, уповающих на Твое предстательство и на милость Твою и во всем имеющих Тебя своею Ходатаицею и Поборницею, укрепляй невидимо против окружающих врагов, рассей облако уныния, облегающее души их, избави их от душевнаго обстояния и подай им светлое благодушие и радость, возставив мир и безмятежие в сердцах их. Спаси молитвами Твоими, Владычице, сию Тебе преимущественно посвященную паству, весь, город и страну, от голода, землетрясения, потопления, огня, меча, нашествия иноплеменников, междоусобной брани, и всякий праведно подвигшийся на нас гнев отврати, по благоволению и благодати единороднаго Сына и Бога Твоего, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, с Совечным и Животворящим Его Духом, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитвенное воззвание ко Пресвятой Богородице, св. Иоанна Кронштадтского

О, Владычице! Да не вотще и всуе мы нарицаем Тебя Владычицей: яви и являй присно над нами Твое святое, живое, действенное владычество. Яви, ибо все можеши во благое, яко Мати всеблагая всеблагого Царя; разгоняй мрак сердец наших, отражай стрелы лукавых духов, льстивно на нас движимые. Мир Сына Твоего, мир Твой да царствует в сердцах наших, да все присно радостно восклицаем: кто после Господа, яко Владычица наша, всеблагая, всеблагомощная и пребыстрая Заступница наша? На то Ты возвеличена, Владычица, на то обилие несказанное божественной благодати Тебе дано, на то неизреченное дерзновение и сила у престола Божия и дар всемогущей молитвы даны Тебе, на то Ты неизреченной святостью и чистотой благоукрашена, на то Тебе могущество безприкладное от Господа дано, чтобы Тебе сохранять, защищать, заступать, очищать и спасать нас, наследие Сына Твоего и Бога, и Твое. Спасай же нас, о, Пречистая, Всеблагая, Премудрая и Всеблагомощная! Ты бо еси Мати Спаса нашего, Который из всех имен благоволил более всех называться Спаситель. Нам, странствующим в житии сем, свойственно падать, ибо мы обложены плотью многострастной, окружены духами злобы поднебесными, прельщающими ко греху, живем в мире прелюбодейном и грешном, соблазняющем на грех; а Ты превыше всякого греха, Ты Солнце пресветлое, Ты еси Пречистая, Всеблагая и Всеблагомощная, Тебе свойственно очищать нас, оскверненных грехами, как мать очищает детей своих, если мы воззовем к Тебе смиренно о помощи, Тебе свойственно подымать нас, непрестанно падающих, заступать, охранять и спасать нас, наветуемых от духов злобы, и наставлять нас шествовать ко всякому пути спасительному.

Моление к Богоматери

О чем молить Тебя, чего просить у Тебя? Ты ведь все видишь, знаешь Сама: посмотри мне в душу и дай ей то, что ей нужно. Ты, все претерпевшая, все премогшая, – все поймешь. Ты, повившая Младенца в яслях и принявшая Его Своими руками со Креста, Ты одна знаешь всю высоту радости, весь гнет горя. Ты, получившая в усыновление весь род человеческий, взгляни и на меня с материнской заботой. Из тенет греха приведи меня к Своему Сыну. Я вижу слезу, оросившую Твой лик. Это надо мной Ты пролила ее и пусть смоет она следы моих прегрешений. Вот я пришел, я стою, я жду Твоего отклика, о Богоматерь, о, Всепетая, о, Владычице! Ничего не прошу, только стою пред Тобой. Только сердце мое, бедное человеческое сердце, изнемогшее в тоске по правде, повергаю к Пречистым ногам Твоим, Владычице! Дай всем, кто зовет Тебя, достигнуть Тобою вечного дня и лицем к лицу поклониться Тебе.

Читайте также – Покров Пресвятой Богородицы: история, молитвы, акафист, иконы, проповеди

Богородичное правило

Богородичное правило написано для православных христиан и отмечает пятнадцать главных вех в земной жизни Пресвятой девы Марии. Поэтому правило разделено на пятнадцать частей. Преподобный Серафим Саровский благословлял своих духовных чад читать правило 150 раз в день в Дивеевском монастыре. Считается, что в келье Серафима Саровского лежала старинная книга с описаниями чудес, совершенным по молитвам Богородице, Богородице дево радуйся, Богородичному правилу и другим молитвам. Чтение правила – важная часть духовной жизни, эта молитва помогает вспомнить, какой трудный духовный путь прошла Богородица, родившая Спаса нашего Иисуса Христа.

молитва к божией матери

Богородице Дево радуйся

молитва к божией матери

Богородице Дево радуйся

Ежедневно читается 150 раз «Богородице Дево радуйся…»:
Богородице Дево радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших.

Если по непривычке трудно будет одолевать ежедневно 150 раз, следует читать поначалу 50 раз. После каждого десятка надо читать по одному разу «Отче наш» и «Милосердия двери»:

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.
Милосердия двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющиися на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед: Ты бо еси спасение рода христианскаго.

Ниже приводится схема, в которую вкладывал свои молитвы Приснодеве Марии владыка Серафим (Звездинский). Исполняя Богородичное правило, он молился за весь мир и охватывал этим правилом всю жизнь Царицы Небесной.

После каждого десятка читаются дополнительные молитвы, например те, которые указаны далее:

Первый десяток. Вспоминаем Рождество Пресвятой Богородицы. Молимся о матерях, отцах и детях.

О, Пресвятая Владычице Богородице, спаси и сохрани рабов Твоих (имена родителей и сродников), а умерших со святыми упокой в вечной славе Твоей.

Второй десяток. Вспоминаем Введение во храм Пресвятой Девы Богородицы. Молимся о заблудших и отпавших от Церкви.

О, Пресвятая Владычице Богородице, спаси и сохрани и соедини (или присоедини) к святой Православной Церкви заблудших и отпавших рабов Твоих (имена).

Третий десяток. Вспоминаем Благовещение Пресвятой Богородицы. Молимся, чтобы Богородица утолила наши скорби и об утешении скорбящих.

О, Пресвятая Владычице Богородице, утоли наши скорби и пошли утешение скорбящим и болящим рабам Твоим (имена).

Четвертый десяток. Вспоминаем Встречу Пресвятой Богородицы с праведной Елизаветою. Молимся о соединении разлученных, у кого близкие или дети в разлуке или пропали без вести.

О, Пресвятая Владычице Богородице, соедини в разлуке находящихся рабов Твоих (имена).

Пятый десяток. Вспоминаем Рождество Христово, молимся о возрождении душ, о новой жизни во Христе.

О, Пресвятая Владычице Богородице, даруй мне, во Христа крестившемуся, во Христа облещися.

Шестой десяток. Вспоминаем Сретение Господне, и прореченное святым Симеоном слово: «И Тебе Самой оружие пройдет душу». Молимся, чтобы Богородица встретила душу в час кончины и сподобила при последнем издыхании причаститься Святых Тайн и провела бы душу через страшные мытарства.

О, Пресвятая Владычице Богородице, сподоби меня при последнем издыхании причаститься Святых Тайн Христовых и Сама проведи душу чрез страшные мытарства.

Седьмой десяток. Вспоминаем бегство в Египет Божией Матери с Богомладенцем, молимся, чтобы Царица Небесная помогла бы избежать искушений в этой жизни и избавила бы от напастей.

О, Пресвятая Владычице Богородице, не введи меня во искушение в сей жизни и избави меня от всяких напастей.

Восьмой десяток. Вспоминаем исчезновение двенадцатилетнего отрока Иисуса в Иерусалиме и скорбь Божией Матери по поводу этого. Молимся, испрашивая у Богоматери постоянную Иисусову молитву.

О, Пресвятая Владычице Богородице, Пречистая Дево Марие, даруй мне непрестанную молитву Иисусову.

Девятый десяток. Вспоминаем чудо в Кане Галилейской, когда Господь претворил воду в вино по слову Божией Матери: «Вина нет у них». Просим у Божией Матери помощи в делах и избавления от нужды.

О, Пресвятая Владычице Богородице, помоги мне во всех делах моих и избави меня от всяких нужд и печали.

Десятый десяток. Вспоминаем, как Богородица стояла у Креста Господня, когда скорбь, как оружие, пронзила Ее душу. Просим, чтобы Богородица подкрепила наши душевные силы и молим об отгнании уныния.

О, Пресвятая Владычице Богородице, Преблагословенная Дево Марие, укрепи мои силы душевные и отжени от меня уныние.

Одиннадцатый десяток. Вспоминаем Воскресение Христово и молитвенно просим, чтобы Богородица укрепила нашу душу и подала новую бодрость к подвигу.

О, Пресвятая Владычице Богородице, воскреси душу мою и даруй мне постоянную готовность к подвигу.

Двенадцатый десяток. Вспоминаем Вознесение Христово, при котором присутствовала Богородица. Молимся и просим Царицу Небесную вознести душу от земных суетных забав и направить на стремление к горнему.

О, Пресвятая Владычице Богородице, избави меня от помышлений суетных и даруй мне ум и сердце, стремящееся ко спасению души.

Тринадцатый десяток. Вспоминаем сионскую горницу и сошествие Святаго Духа на апостолов и Божию Матерь и молимся: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене».

О, Пресвятая Владычице Богородице, ниспосли и укрепи благодать Святаго Духа в сердце моем.

Четырнадцатый десяток. Вспоминаем Успение Пресвятыя Богородицы и просим мирной и безмятежной кончины.

О, Пресвятая Владычице Богородице, даруй мне мирную и безмятежную кончину.

Пятнадцатый десяток. Вспоминаем славу Божией Матери, которой увенчивается Богородица от Господа после переселения Ее от земли на небо, и молим Царицу Небесную не оставлять верных, сущих на земле, но защищать их от всякого зла, покрывая их честным Своим омофором.

О, Пресвятая Владычице Богородице, сохрани меня от всякаго зла и покрый меня честным Твоим омофором.

молитва к божией матери

Богородице Дево радуйся

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

По-русски
Воистину достойно прославлять Тебя, Богородицу, вечно счастливую и святейшую и Матерь нашего Бога. И мы прославляем Тебя, истинную Богородицу, честнейшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафимов, без нарушения девства родившую Сына Божия.

Достойно – справедливо. Воистину – истинно, совершенно. Блажити Тя – ублажать Тебя, прославлять Тебя. Блаженную – счастливую. Пренепорочную – в высшей степени непорочную, пресвятую. Истление – порча, разрушение. Без нетления – без нарушения (девства). Сущую – истинную.
Кого мы прославляем этой молитвой?
Этой молитвой мы прославляем Пресвятую Богородицу.
Кто такие Херувимы и Серафимы?
Херувимы и Серафимы-высшие и самые близкие к Богу ангелы. Пресвятая Дева Мария, как родившая по плоти Бога, несравненно их выше.
Кто Бог Слово?
Бог Слово – Сын Божий, Иисус Христос.
Почему Сын Божий называется Словом?
Сын Божий называется Словом (Ин. 1, 14) потому, что Он, когда жил во плоти на земле, открыл, то есть показал нам невидимого Бога Отца точно так, как наше слово открывает или показывает мысль, находящуюся в нашей душе.

Примечание: Есть краткая молитва к Пресвятой Богородице, которую нам следует произносить возможно чаще.

Эта молитва: Пресвятая Богородице, спаси нас!

молитва к божией матери

Богородице Дево радуйся

Богородице дево радуйся, Богородица помогает по молитвам верующих. “Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословена Ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса родила еси душ наших”

Богородице (Богородица) – родившая Бога.

Радуйся – обычная форма распространенного на Востоке приветствия.

Благодатная – исполненная благодати Божией; букв. облагодатствованная.

Благословенна – прославлена.

В женах – среди женщин.

Яко Спаса родила еси – ибо Ты родила Спасителя.
Слова радуйся, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах взяты из приветствия Архангела Гавриила, когда он возвещал Пресвятой Деве Марии о рождении от Нее по плоти Сына Божия (Лк. 1, 28).

Слова Благословенна Ты в женах означают, что Богородица, как Матерь Божия, прославлена более всех других жен (Лк. 1, 42; Пс. 44, 18).

Слова благословен Плод чрева Твоего взяты из приветствия праведной Елисаветы, когда Святая Дева Мария после благовещания пожелала ее посетить (Лк. 1, 42).

Плод чрева Ее – Сын Божий Иисус Христос.

На Вселенском соборе когда-то прозвучали слова: «Кто будет со вниманием по 150 раз читать молитву „Богородице Дево, радуйся…”, тот обретет над собой особый Покров Матери Божьей».

В трудные минуты православные читают молитву Богородице, Богородице дево радуйся. Люди молятся о заступничестве Пресвятой Деве Марии в любых трудностях и о помощи в любых начинаниях.

По молитве Богородице дево радуйся, Богородица отвечает верующим. Читать ее можно в любое время. Чудотворной может стать любая молитва по вере нашей. Не существует молитв “по особым случаям” – для здоровья, удачи, чтобы Царица Небесная помогла в работе или учебе. Это считается суеверием. Люди молятся перед определенной иконой Богородицы, как велит им душа.

О молитвах Богородице на Правмире:

  • Богородица – наша духовная Матерь
  • Богородичен и икона О Тебе радуется
  • Канон молебный ко Пресвятой Богородице
  • Акафист Пресвятой Богородице

Слушать молитвы Богородице:

Богородице Дево радуйся, Оптина пустынь

Богородице Дево радуйся на сербском

Богородице Дево радуйся на греческом

Богородице дево радуйся (молдавский хор)

Богородице Дево радуйся, хор монастыря Ковиль из Сербии

Богородице Дево радуйся Воскресенского монастыря

Богородице Дево радуйся, Валаам

Оценка 3.5 проголосовавших: 6
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here