Чин келейного чтения акафиста или канона

Детально: чин келейного чтения акафиста или канона - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

При чтении акафиста или канона келейно (дома) используется обычное начало и окончание молитв. Такое же привычное начало и окончание есть в утренних молитвах. Поэтому, если акафист или канон читается в соединении с утренним или вечерним правилом, читать еще и приведенные ниже молитвы не нужно. Акафист или канон читается в таком случае после утренних или вечерних молитв, перед окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читаем: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды). От Вознесения до Троицы ее не читаем вообще.

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

Вместо «Слава, и ныне:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Слава:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо «И ныне:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Сла́ва, и ны́не:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание по чтению канона. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с. Святым: Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. общепринятые сокращения). Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева. Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Сла́ва, и ны́не:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Сла́ва, и ны́не:» читается после всех тропарей. В восьмой песни вместо «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху» читается «Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Го́споди, поми́луй».

Представленные на Акафистнике каноны предназначены, в первую очередь, для домашнего чтения и содержат некоторые упрощения (убраны подобны, катавасии, номера гласов, повторения тропарей и т.п.). Тексты для богослужения доступны в «зеленых» и «коричневых» минеях.

Замечание по чтению акафиста (помещено в каждом акафисте после 13-го кондака). Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если у вас нет под рукой этих книг или вы не знаете, как ими пользоваться, можно действовать по упрощенной схеме. Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым. В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Соединение канона с акафистом (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Окончание молитв

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Перед началом всякого правила и по окончании его кладутся следующие поклоны (земные или поясные), кои называются седмипоклонный начал.

Боже, милостив буди мне грешному. (Поклон)

Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя. (Поклон)

Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон)

Без числа согреших, Господи,прости мя. (Поклон)

Владычица моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго. (Поклон)

Ангеле, хранителю мой, от всякого зла сохрани мя. (Поклон)

Святой апостоле (или мучениче, или преподобный отче, имя) моли Бога о мне. (Поклон)


Также
: Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас, аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю Небесный: Святый Боже: (Трижды), Слава, и ныне: Пресвятая Троице: Господи, помилуй (Трижды), Слава, и ныне: Отче наш: Господи, помилуй (12 раз),

Слава и ныне: Приидите, поклонимся: (Трижды),

псалом 50-й, Помилуй мя, Боже: Верую: и чти каноны c акафисты.


Посем
, Достойно есть: (Поклон).
Трисвятое и по Отче наш: тропари: Помилуй нас, Господи, помилуй нас: и молитвы на сон грядущим.

Готовящимся ко св. Причащению нужно обязательно вечером прочитать три канона: Спасителю, Божией Матери и Ангелу-хранителю, и акафист Спасителю и Божией Матери. Желающие же ежедневно выполнять это вечернее правило и получают от этого великую духовную пользу.

Любой даже новоначальный православный сегодня знает, что воцерковленномуВоцерковленный — человек, не просто верующий и крещенный, но живущий церковной жизнью: понимающий цель своего пребывания в Церкви, старающийся в меру сил выполнять все церковные уставы и порядки верующему нужно читать каноны и акафисты. Неофиты часто соревнуются между собой, кто больше в день прочитает этих молитвословий, что есть несомненно греховным проявлением духовной гордости. Однако большинство акафистников и канонников предназначены для  опытных и содержат лишь тексты канонов и акафистов, безо всяких пояснений, как их правильно читать дома келейно. Попробуем внести ясность в этот вопрос.

Что такое каноны и акафисты?

В богослужебной православной традиции существует несколько видов особых молитвенных последований. К ним относятся более традиционные каноны, а также получившие большее распространение в Русской Церкви в 19-20 веках — акафисты.

Канон  — церковный гимн, посвященный прославлению Господа нашего Иисуса Христа, Святой Троицы, Пресвятой Богородицы, какого-либо праздника или святого. В храмовом богослужении каноны входят в состав утрени, повечерия, полунощницы и других.

Канон составлен из песен, каждая из которых, в свою очередь, состоит из ирмосаИрмо́с — первая строфа в каждой песне канона, в которой прославляются священные события или лица. Ирмос служит мелодико-метрическим образцом для последующих тропарей данной песни. Тексты ирмосов в основном — парафразы Священного Писания. На богослужении ирмосы поются хором соответственно недельному гласу и нескольких тропарейТропа́рь – краткое песнопение, в котором раскрывается сущность праздника или прославляется святой (святые). Тропарь праздника раскрывает его сущность и воспевает его. Тропарь святому, раскрывает особенности подвига святого, прославляет его житие и святость (обычно от двух до шести, но есть особыеНапример Великий покаянный канон преп. Андрея Критского, читаемый во дни Великого поста каноны, где их может быть до 30). Темой каждой песни являются библейские песни, которые в древности читались перед песнями канона, а в настоящее время читаются только на богослужениях утрени Великого поста.

В каноне может быть 2, 3, 4, 8 и 9 песен. Трех- и четырех-песенные каноны обычно читаются на богослужениях Великого поста и Пятидесятницы. Девяти-песенный всего один — Великий канон св. Андрея Критского. Двух-песенный — тоже единственный, читаемый в Великий Вторник. Обычно же каноны восьми-песенные. На самом деле это девяти-песенные каноны, в которых пропущена вторая песнь.

Ирмос связывает по смыслу библейскую песнь и тропари, раскрывающие основную тему канона. Перед девятой песнью канона на богослужении утрени поется песнь Богородицы «Величит душа Моя Господа…» и припев, прославляющий Богородицу, — «Честнейшую Херувим…». В некоторые из двунадесятых праздников вместо песни Богородицы поются особые праздничные песнопения.

В традиции богослужений Русской Церкви ирмосы обычно поются, а тропари читаются. Исключение составляет пасхальный канон, который поется полностью. В византийской традиции каноны пелись полностью.

Первые каноны были написаны свв. Андреем Критским и Иоанном Дамаскиным в VII в.

Акафист — форма церковной поэзии, близкая к древним кондакамКонда́к — жанр церковной византийской гимнографии в форме стихотворной повествовательной проповеди, посвященной тому или иному церковному празднику — особое хвалебное песнопение в честь Спасителя, Божией Матери или святых.

Акафист состоит из 25 песен, которые расположены по порядку букв греческого алфавита: одного основного кондака с определенным окончанием или припевом и 12 кондаковЗдесь: краткая хвалебная песнь, чередующихся с 12 икосамиИкос — пространная песнь. Икосы заканчиваются восклицанием “Радуйся”, а кондаки – “Аллилуйя” (на еврейском – “хвалите Бога”).

При этом икосы заканчиваются тем же припевом, что и первый кондак, а все остальные кондаки — припевом «Аллилуия».

Читаем каноны и акафисты дома

Как мы уже видели выше, каноны и акафисты являются неотъемлемой частью храмового богослужения. Однако весьма душеполезно читать их и дома, — келейно. В частности, каноны Иисусу Христу, Пресвятой Богородице и Ангелу-Хранителю вместе с каноном ко святому Причащению, — входят в обязательное домашнее молитвенное правило христианина во время подготовки ко Причастию. Иногда к нему также добавляют акафист Иисусу Сладчайшему.

Домашняя (келейная) молитва

Православным, желающим взять на себя дополнительный молитвенный подвиг, по благословению духовника можно читать и другие каноны и акафисты. Однако тут следует быть осторожным, чтобы не возникло духовной гордости, а также чтобы после взятого на себя самочинно несоразмерного молитвенного труда не наступило духовное охлаждение, когда всякая молитва оставляется вообще. На этом претыкались многие новоначальные «подвижники». Святые отцы учат, что лучше молиться понемногу, но постоянно, нежели сразу нагрузить себя неподъемным молитвенным правилом, а когда Божия Благодать на время отойдет от тебя — бросить читать даже и обязательные молитвы.

Как начинать и оканчивать каноны и акафисты?

Если ты начитаешь читать каноны или акафисты дома (келейно), то следует использовать обычное начало и окончание утренних и вечерних молитв. Канон ко святому Причащению в молитвословах имеет свое начало и не заканчивается, как обычные молитвы. Прочие же каноны и акафисты, если читаются в составе утреннего или вечернего молитвенного правила, то снова предварять их зачинательными молитвами не нужно. Просто читайте акафист или канон сразу после утренних или вечерних молитв, перед обычным окончанием молитв, т.е. перед молитвой «Достойно есть».

Читаем каноны и акафисты дома: молитвы перед чтением 

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Примечание: от Пасхи до Вознесения Христова вместо молитвы Святому Духу читаем тропарь Пасхи: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т даровав» (трижды), а от Вознесения до Троицы ее не читаем вообще

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Пресвятой Троице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды). Сла́ва, и ны́не:

Примечание: вместо «Слава, и ныне:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Слава:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо «И ныне:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́ Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. 4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щего, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Здесь читаем акафист или канон.

Общепринятые сокращения. Вместо надписи «Слава:» или «Троичен:», читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху». Вместо надписи «И ныне:» или «Богородичен:» читается «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь». Вместо «Сла́ва, и ны́не:» читается «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

Замечание к чтению канонов. Ирмос на богослужении поется на глас канона. Если нет возможности петь, его можно прочесть. Каждая песнь состоит из тропарей. Перед чтением каждого тропаря добавляется припев. Праздникам: Сла́ва Тебе́, Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́. Богородице: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с. Святым (пример): Святи́телю о́тче на́ш Нико́лае, моли́ Бо́га о на́с; Преподо́бне о́тче на́ш Се́ргие, моли́ Бо́га о на́с; Свята́я блаже́нная ма́ти на́ша Ксе́ние, моли́ Бо́га о на́с. Если перед тропарем стоит обозначение «Слава:» или «Троичен:», то тропарь посвящен Господу и вместо припева читается «Слава:» (см. выше общепринятые сокращения). Если тропарь надписан «И ныне:» или «Богородичен:», то он посвящен Пресвятой Богородице и также читается без припева.

Если в песни нет троична, а только богородичен, перед ним читается «Сла́ва, и ны́не:». Если нет и богородична (в канонах Пресвятой Богородице), то «Сла́ва, и ны́не:» читается после всех тропарей.

В восьмой песни вместо «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху» читается «Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха Го́спода». После 3-й и 6-й песни (при домашнем чтении) читается трижды «Го́споди, поми́луй».

Каноны для домашнего чтения обычно упрощены, сравнительно с богослужебными: из них убираются подобны, катавасии, номера гласов, повторения тропарей и пр. Если ты умеешь петь и знаешь гласы, то можешь петь ирмосы канонов на глас недели (обычно обозначается в церковном календаре).

Замечание к чтению акафистов. Первые 12 кондаков и икосов прочитываются обычно. Кондак 13-й прочитывается три раза с поклонами. После этого повторно читается 1-й икос, который находится в начале акафиста, сразу за 1-м кондаком. Затем прочитывается и 1-й кондак. После него читаются молитвы, расположенные в акафисткнике в конце акафиста.

Соединение двух и более канонов. Соединение канонов производится согласно Типикону или богослужебным указаниям. Если ты не имеешь этих книг, то можно действовать по упрощенной схеме. Первыми читаются каноны ко Господу и праздникам. Вторыми — Пресвятой Богородице. Третьими — святителям, преподобным, мученикам, праведникам и другим святым. В начале каждой песни читается ирмос первого канона, потом по очереди все его тропари с припевами, потом тропари очередной песни второго канона и т.д.

Как соединить каноны и акафисты (если канон и акафист одному и тому же празднику, или иконе Пресвятой Богородицы, или святому). Акафист читается после 6-й песни канона вместо кондака и икоса, которые приведены в каноне.

Читаем каноны и акафисты дома: завершающие молитвы

Досто́йно есть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем (поклон).

Примечание: от Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается т.н. Задостойник: припев и ирмос 9-й песни Пасхального канона:

А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́.

Сла́ва, и ны́не: Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй и спаси́ нас, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь.

Семипоклонный начал

В старообрядческой церкви в начале всякого молитвенного правила, а также богослужения, издревле использовались особые молитвы с поклонами, получившие наименование «семипоклонного начала». После реформы патриарха Никона эти молитвы были убраны из богослужения, однако в некоторых полных молитвословах для мирян они присутствуют, поскольку не являются канонически неверными, а следовательно могут употребляться при совершении келейного (домашнего) молитвенного правила перед вышеописанными начальными молитвами. В равной мере это относится и к тому случаю, когда ты собираешься читать каноны и акафисты.

Боже, милостив буди мне грешному (Поклон)
Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя (Поклон)
Создавый мя, Господи, помилуй мя. (Поклон)
Без числа согреших, Господи,прости мя (Поклон)
Владычица моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго (Поклон)
Ангеле, хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя (Поклон)
Святой апостоле (или мучениче/преподобный отче имя) моли Бога о мне (Поклон)

Поклоны могут быть поясными либо земными. Подробнее о том, когда и как делать поклоны ты можешь прочитать здесь.

р.Б.Павел
По материалам сайта akafistnik.ru и других православных ресурсов

Видишь ошибку в этой статье? Пожалуйста выдели ее и нажми Shift + Enter или нажми сюда, чтобы сообщить мне о ней.

Чин келейнаго (домашнего) чтения канонов и акафистов

Перед началом всякаго правила и по окончании его кладутся следующие поклоны

(земные или поясные)*, кои называются седмипоклонный начал.

  1. Боже, милостив буди мне грешному (поклон).
  2. Боже, очисти мя грешнаго и помилуй мя (поклон).
  3. Создавый мя, Господи, помилуй мя (поклон).
  4. Без числа согреших, Господи, прости мя (поклон).
  5. Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго (поклон).
  6. Ангеле, хранителю мой святый, от всякаго зла сохрани мя (поклон).
  7. Святый апостоле (или мучениче, или преподобне отче, имя) моли Бога о мне (поклон).

Затем:

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царю небесный: Трисвятое по Отче наш: Господи помилуй 12раз, Слава, и ныне: Придите поклонимся: (3-жды), псалом 50-й, Помилуй мя, Боже: Верую: и чти каноны с акафисты.

Посем, Достойно есть: (поклон), Трисвятое по Отче наш: тропари: Помилуй нас, Господи, помилуй нас: и молитвы на сон грядущим.

Для новоначальных христиан поясню, что значат вси сии сокращения:

Напечатанное курсивом (названия молитв и пояснения) не читаются

Кроме того, в церковно-славянском языке нет буквы и звука ё, поэтому следует произносить “твое”, а не “твоё”; “твоего”, а не “твоево”.

Предначинательные молитвословия

Боже, милостив буди мне грешному (поклон).

Боже, очисти грехи моя и помилуй мя (поклон).

Создавый мя, Господи, помилуй мя (поклон).

Без числа согреших, Господи, прости мя (поклон).

Владычице моя, Пресвятая Богородице, спаси мя грешнаго(поклон).

Ангеле Хранителю мой святый, от всякого зла сохрани мя(поклон).

Святый (имя своего святого), моли Бога о мне (поклон).

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас.

Молитва Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Трисвятое

(Читается с крестным знамением и поясным поклоном)

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва ко Пресвятей Троице

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй; Господи, помилуй; Господи, помилуй.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Господи, помилуй (повторить 12 раз);

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Приидите, поклонимся Цареви нашему Богу. (поясной поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареви нашему Богу.(поясной поклон)

Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареви и Богу нашему. (поясной поклон)

Псалом 50

Помилуй мя, Боже, по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя: яко беззаконие мое аз знаю и грех мой предо мною есть выну. Тебе Единому согреших и лукавое пред Тобою сотворих; яко да оправдишися во словесех Твоих, и победиши внегда судити Ти. Се бо, в беззакониих зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя. Се бо, истину возлюбил еси; безвестная и тайная премудрости Твоея явил ми еси. Окропиши мя иссопом и очищуся; омыеши мя и паче снега убелюся. Слуху моему даси радость и веселие; возрадуются кости смиренныя. Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Воздаждь ми радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконныя путем Твоим, и нечестивии к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже спасения моего; возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мои отверзеши и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел еси жертвы, дал бых убо, всесожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимския. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожегаемая, тогда возложат на олтарь Твой тельцы.

Символ веры

Верую во Единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым. И во Единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И восшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящего, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых. И жизни будущаго века. Аминь.

Желающие же ежедневно выполняют это вечернее правило и получают от этого великую духовную пользу.

Желающий причаститься должен достойно приготовиться к Святому Таинству. Приготовление (оно называется говением) продолжается несколько дней. Телу предписывается воздержание, то есть телесная чистота и ограничение в пище (пост). В дни поста исключается пища животного происхождения — мясо, молоко, яйца и, при строгом посте, рыба. Хлеб, овощи, фрукты употребляются в умеренном количестве. Ум не должен рассеиваться по мелочам житейским и развлекаться.

В дни говения надлежит посещать богослужение в храме, если позволяют обстоятельства, и более прилежно выполнять домашнее молитвенное правило: кто читает обычно не все утренние и вечерние молитвы, пусть читает все полностью, кто не читает каноны, пусть в эти дни читает хотя бы по одному канону. Накануне причащения надо быть на вечернем богослужении и прочитать дома, кроме обычных молитв на сон грядущим, канон умилительный Господу Иисусу Христуканон Богородице и Ангелу хранителю** .

Читается также канон ко причащению и, кто пожелает, —акафист Иисусу сладчайшему. После полуночи уже не едят и не пьют, ибо принято приступать к Таинству Причащения натощак. Утром прочитываются утренние молитвы и все молитвы ко Святому Причащению, кроме канона, прочитанного накануне.

Перед причащением необходима исповедь — вечером или утром, перед литургией.

 *  Правила о поклонах и Крестном Знамении смотри ЗДЕСЬ
** 
Правила подготовки ко Причастию ЗДЕСЬ

Молитвенные Правила

Оценка 3.5 проголосовавших: 8
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here