Псалтирь 6 кафизма

Детально: псалтирь 6 кафизма - со всех открытых источников и разных уголков мира на сайте 1000-molitv.ru для наших уважаемых читателей.

Оглавление [Показать]

1 Псалом Давиду, в воспоминание о субботе, 37

2 Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. 3 Яко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою. 4 Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. 5 Яко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. 6 Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. 7 Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. 8 Яко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. 9 Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. 10 Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. 11 Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя сила́ моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. 12 Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, 13 и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. 14 Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. 15 И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. 16 Яко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. 17 Яко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. 18 Яко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. 19 Яко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. 20 Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. 21 Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. 22 Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. 23 Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

Перевод псалма на русский язык

1 Псалом Давида. В воспоминание .
2 Господи! не в ярости Твоей обличай меня и не во гневе Твоем наказывай меня,
3 ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне.
4 Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего; нет мира в костях моих от грехов моих,
5 ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжелое бремя отяготели на мне,
6 смердят, гноятся раны мои от безумия моего.
7 Я согбен и совсем поник, весь день сетуя хожу,
8 ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей.
9 Я изнемог и сокрушен чрезмерно; кричу от терзания сердца моего.
10 Господи! пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
11 Сердце мое трепещет; оставила меня сила моя, и свет очей моих, – и того нет у меня.
12 Друзья мои и искренние отступили от язвы моей, и ближние мои стоят вдали.
13 Ищущие же души моей ставят сети, и желающие мне зла говорят о погибели моей и замышляют всякий день козни;
14 а я, как глухой, не слышу, и как немой, который не открывает уст своих;
15 и стал я, как человек, который не слышит и не имеет в устах своих ответа,
16 ибо на Тебя, Господи, уповаю я; Ты услышишь, Господи, Боже мой.
17 И я сказал: да не восторжествуют надо мною ; когда колеблется нога моя, они величаются надо мною.
18 Я близок к падению, и скорбь моя всегда предо мною.
19 Беззаконие мое я сознаю, сокрушаюсь о грехе моем.
20 А враги мои живут и укрепляются, и умножаются ненавидящие меня безвинно;
21 и воздающие мне злом за добро враждуют против меня за то, что я следую добру.
22 Не оставь меня, Господи, Боже мой! Не удаляйся от меня;
23 поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой!

1 В коне́ц, Идифуму, песнь Давиду, 38

2 Рех: сохраню́ пути́ моя́, е́же не согреша́ти ми язы́ком мои́м: положи́х усто́м мои́м храни́ло, внегда́ воста́ти гре́шному предо мно́ю. 3 Онеме́х и смири́хся, и умолча́х от благ, и боле́знь моя́ обнови́ся. 4 Согре́яся се́рдце мое́ во мне, и в поуче́нии мое́м разгори́тся огнь. Глаго́лах язы́ком мои́м: 5 скажи́ ми, Го́споди, кончи́ну мою и число́ дней мои́х, ко́е есть? Да разуме́ю, что лиша́юся аз? 6 Се пя́ди положи́л еси́ дни моя́, и соста́в мой я́ко ничто́же пред Тобо́ю, оба́че вся́ческая суета́ всяк челове́к живы́й. 7 У́бо о́бразом хо́дит челове́к, оба́че всу́е мяте́тся: сокро́вищствует, и не весть, кому́ собере́т я́. 8 И ны́не кто терпе́ние мое́, не Госпо́дь ли? И соста́в мой от Тебе́ есть. 9 От всех беззако́ний мои́х изба́ви мя, поноше́ние безу́мному дал мя еси́. 10 Онеме́х и не отверзо́х уст мои́х, я́ко Ты сотвори́л еси́. 11 Отста́ви от мене́ ра́ны Твоя́: от кре́пости бо руки́ Твоея́ аз исчезо́х. 12 Во обличе́ниих о беззако́нии наказа́л еси́ челове́ка и иста́ял еси́, я́ко паучи́ну, ду́шу его́: оба́че всу́е всяк челове́к. 13 Услы́ши моли́тву мою, Го́споди, и моле́ние мое́ внуши́, слез мои́х не премолчи́: я́ко пресе́льник аз есмь у Тебе́ и пришле́ц, я́коже вси отцы́ мои́. 14 Осла́би ми, да почи́ю, пре́жде да́же не отъиду́, и ктому́ не бу́ду.

Перевод псалма на русский язык

1 Начальнику хора, Идифуму. Псалом Давида.
2 Я сказал: буду я наблюдать за путями моими, чтобы не согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста мои, доколе нечестивый предо мною.
3 Я был нем и безгласен, и молчал даже о добром; и скорбь моя подвиглась.
4 Воспламенилось сердце мое во мне; в мыслях моих возгорелся огонь; я стал говорить языком моим:
5 скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих, какое оно, дабы я знал, какой век мой.
6 Вот, Ты дал мне дни, как пяди, и век мой как ничто пред Тобою. Подлинно, совершенная суета – всякий человек живущий.
7 Подлинно, человек ходит подобно призраку; напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то.
8 И ныне чего ожидать мне, Господи? надежда моя – на Тебя.
9 От всех беззаконий моих избавь меня, не предавай меня на поругание безумному.
10 Я стал нем, не открываю уст моих; потому что Ты соделал это.
11 Отклони от меня удары Твои; я исчезаю от поражающей руки Твоей.
12 Если Ты обличениями будешь наказывать человека за преступления, то рассыплется, как от моли, краса его. Так, суетен всякий человек!
13 Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему; не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у Тебя и пришлец, как и все отцы мои.
14 Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет меня.

1 В коне́ц, псалом Давиду, 39

2 Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою. 3 И возведе́ мя от ро́ва страсте́й, и от бре́ния ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои́, и испра́ви стопы́ моя́, 4 и вложи́ во уста́ моя́ песнь но́ву, пе́ние Бо́гу на́шему. У́зрят мно́зи и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода. 5 Блаже́н муж, ему́же есть и́мя Госпо́дне упова́ние его, и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная. 6 Мно́га сотвори́л еси́ Ты, Го́споди, Бо́же мой, чудеса́ Твоя́ и помышле́нием Твои́м несть кто уподо́бится Тебе́: возвести́х и глаго́лах, умно́жишася па́че числа́. 7 Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́, те́ло же сверши́л ми еси́, всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́. 8 Тогда́ рех: се прииду́, в глави́зне кни́жне пи́сано есть о мне: 9 е́же сотвори́ти во́лю Твою́, Бо́же мой, восхоте́х, и зако́н Твой посреде́ чре́ва моего́. 10 Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей, се устна́м мои́м не возбраню́: Го́споди, Ты разуме́л еси́. 11 Пра́вду Твою не скрых в се́рдце мое́м, и́стину Твою и спасе́ние Твое рех, не скрых ми́лость Твою и и́стину Твою от со́нма мно́га. 12 Ты же, Го́споди, не удали́ щедро́т Твои́х от мене́: ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ вы́ну да засту́пите мя. 13 Яко одержа́ша мя зла́я, и́мже несть числ́а, постиго́ша мя беззако́ния моя́, и не возмого́х зре́ти, умно́жишася па́че влас главы́ моея́, и се́рдце мое́ оста́ви мя. 14 Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя: Го́споди, во е́же помощи́ ми вонми́. 15 Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою изъя́ти ю́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. 16 Да прии́мут а́бие студ свой глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. 17 Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Го́споди, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое. 18 Аз же нищ есмь и убо́г, Госпо́дь попече́тся о мне. Помо́щник мой и Защи́титель мой еси́ Ты, Бо́же мой, не закосни́.

Перевод псалма на русский язык

1 Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Твердо уповал я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой;
3 извлек меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне ноги мои и утвердил стопы мои;
4 и вложил в уста мои новую песнь – хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на Господа.
5 Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи.
6 Много соделал Ты, Господи, Боже мой: о чудесах и помышлениях Твоих о нас – кто уподобится Тебе! – хотел бы я проповедывать и говорить, но они превышают число.
7 Жертвы и приношения Ты не восхотел; Ты открыл мне уши; всесожжения и жертвы за грех Ты не потребовал.
8 Тогда я сказал: вот, иду; в свитке книжном написано о мне:
9 я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце.
10 Я возвещал правду Твою в собрании великом; я не возбранял устам моим: Ты, Господи, знаешь.
11 Правды Твоей не скрывал в сердце моем, возвещал верность Твою и спасение Твое, не утаивал милости Твоей и истины Твоей пред собранием великим.
12 Не удерживай, Господи, щедрот Твоих от меня; милость Твоя и истина Твоя да охраняют меня непрестанно,
13 ибо окружили меня беды неисчислимые; постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу: их более, нежели волос на голове моей; сердце мое оставило меня.
14 Благоволи, Господи, избавить меня; Господи! поспеши на помощь мне.
15 Да постыдятся и посрамятся все, ищущие погибели душе моей! Да будут обращены назад и преданы посмеянию желающие мне зла!
16 Да смятутся от посрамления своего говорящие мне: “хорошо! хорошо!”
17 Да радуются и веселятся Тобою все ищущие Тебя, и любящие спасение Твое да говорят непрестанно: “велик Господь!”
18 Я же беден и нищ, но Господь печется о мне. Ты – помощь моя и избавитель мой, Боже мой! не замедли.

Слава:

1 В коне́ц, псалом Давиду, 40

2 Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит его Госпо́дь. 3 Госпо́дь да сохрани́т его и живи́т его, и да ублажи́т его на земли́, и да не преда́ст его в ру́ки враго́в его. 4 Госпо́дь да помо́жет ему на одре́ боле́зни его: все ло́же его обрати́л еси́ в боле́зни его. 5 Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою, я́ко согреши́х Ти. 6 Врази́ мои́ ре́ша мне зла́я: когда́ у́мрет и поги́бнет и́мя его? 7 И вхожда́ше ви́дети, всу́е глаго́лаше се́рдце его, собра́ беззако́ние себе́, исхожда́ше вон и глаго́лаше вку́пе. 8 На мя шепта́ху вси врази́ мои́, на мя помышля́ху зла́я мне. 9 Сло́во законопресту́пное возложи́ша на мя: еда́ спяй не приложи́т воскресну́ти? 10 И́бо челове́к ми́ра моего́, на него́же упова́х, яды́й хле́бы моя́, возвели́чи на мя запина́ние. 11 Ты же, Го́споди, поми́луй мя и возста́ви мя и возда́м им. 12 В сем позна́х, я́ко восхоте́л мя еси́, я́ко не возра́дуется враг мой о мне. 13 Мене́ же за незло́бие прия́л и утверди́л мя еси́ пред Тобою́ в век. 14 Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка: бу́ди, бу́ди.

Перевод псалма на русский язык

1 Начальнику хора. Псалом Давида.
2 Блажен, кто помышляет о бедном ! В день бедствия избавит его Господь.
3 Господь сохранит его и сбережет ему жизнь; блажен будет он на земле. И Ты не отдашь его на волю врагов его.
4 Господь укрепит его на одре болезни его. Ты изменишь все ложе его в болезни его.
5 Я сказал: Господи! помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою.
6 Враги мои говорят обо мне злое: “когда он умрет и погибнет имя его?”
7 И если приходит кто видеть меня, говорит ложь; сердце его слагает в себе неправду, и он, выйдя вон, толкует.
8 Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня, замышляют на меня зло:
9 “слово велиала пришло на него; он слег; не встать ему более”.
10 Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту.
11 Ты же, Господи, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им.
12 Из того узнаю, что Ты благоволишь ко мне, если враг мой не восторжествует надо мною,
13 а меня сохранишь в целости моей и поставишь пред лицем Твоим на веки.
14 Благословен Господь Бог Израилев от века и до века! Аминь, аминь!

1 В коне́ц, в ра́зум сынов Кореовых, псалом Давиду, не надписан у еврей, 41

2 И́мже о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чники водны́я, си́це жела́ет душа́ моя́ к Тебе́, Бо́же. 3 Возжада́ душа́ моя́ к Бо́гу Кре́пкому, Живо́му: когда́ прииду́ и явлю́ся лицу́ Бо́жию? 4 Бы́ша сле́зы моя́ мне хлеб день и нощь, внегда́ глаго́латися мне на всяк день: где есть Бог твой? 5 Сия́ помяну́х и излия́х на мя ду́шу мою, я́ко пройду́ в ме́сто селе́ния ди́вна, да́же до до́му Бо́жия, во гла́се ра́дования и испове́дания шу́ма пра́зднующаго. 6 Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой. 7 Ко мне самому́ душа́ моя́ смяте́ся: сего́ ра́ди помяну́х Тя от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски, от горы́ ма́лыя. 8 Бе́здна бе́здну призыва́ет во гла́се хля́бий Твои́х, вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша. 9 В день запове́сть Госпо́дь ми́лость Свою, и но́щию песнь Его от мене́, моли́тва Богу живота́ моего́. 10 Реку́ Бо́гу: Засту́пник мой еси́, почто́ мя забы́л еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 11 Внегда́ сокруша́тися косте́м мои́м, поноша́ху ми врази́ мои́, внегда́ глаго́лати им мне на всяк день: где есть Бог твой? 12 Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой.

Перевод псалма на русский язык

1 Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых.
2 Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!
3 Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому: когда приду и явлюсь пред лице Божие!
4 Слезы мои были для меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: “где Бог твой?”
5 Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий со гласом радости и славословия празднующего сонма.
6 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.
7 Унывает во мне душа моя; посему я воспоминаю о Тебе с земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар.
8 Бездна бездну призывает голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо мною.
9 Днем явит Господь милость Свою, и ночью песнь Ему у меня, молитва к Богу жизни моей.
10 Скажу Богу, заступнику моему: для чего Ты забыл меня? Для чего я сетуя хожу от оскорблений врага?
11 Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною враги мои, когда говорят мне всякий день: “где Бог твой?”
12 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

Псалом Давиду, не надписан у еврей, 42

1 Суди́ ми, Бо́же, и разсуди́ прю мою́, от язы́ка непреподо́бна, от челове́ка непра́ведна и льсти́ва изба́ви мя. 2 Зане́ Ты еси́, Бо́же, Кре́пость моя́, вску́ю отри́нул мя еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 3 Посли́ свет Твой и и́стину Твою́, та мя наста́виста и введо́ста мя в го́ру святу́ю Твою и в селе́ния Твоя́. 4 И вни́ду к же́ртвеннику Бо́жию, к Бо́гу веселя́щему ю́ность мою, испове́мся Тебе́ в гу́слех, Бо́же, Бо́же мой. 5 Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица моего́, и Бог мой.

Перевод псалма на русский язык

1 Суди меня, Боже, и вступись в тяжбу мою с народом недобрым. От человека лукавого и несправедливого избавь меня,
2 ибо Ты Бог крепости моей. Для чего Ты отринул меня? для чего я сетуя хожу от оскорблений врага?
3 Пошли свет Твой и истину Твою; да ведут они меня и приведут на святую гору Твою и в обители Твои.
4 И подойду я к жертвеннику Божию, к Богу радости и веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой!
5 Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Уповай на Бога; ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего.

Слава:

1 В коне́ц, сынов Кореовых, в ра́зум, 43

2 Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам де́ло, е́же соде́лал еси́ во днех их, во днех дре́вних. 3 Рука́ Твоя́ язы́ки потреби́, и насади́л я́ еси́, озло́бил еси́ лю́ди и изгна́л еси́ я́. 4 Не бо мече́м свои́м насле́диша зе́млю, и мы́шца их не спа́се их, но десни́ца Твоя́, и мы́шца Твоя́, и просвеще́ние лица́ Твоего́, я́ко благоволи́л еси́ в них. 5 Ты еси́ Сам Царь мой и Бог мой, запове́даяй спасе́ния Иа́ковля. 6 О Тебе́ враги́ на́шя избоде́м ро́ги, и о и́мени Твое́м уничижи́м востаю́щыя на ны. 7 Не на лук бо мой упова́ю, и мечь мой не спасе́т мене́. 8 Спасл бо еси́ нас от стужа́ющих нам, и ненави́дящих нас посрами́л еси́. 9 О Бо́зе похва́лимся весь день и о и́мени Твое́м испове́мыся во век. 10 Ны́не же отри́нул еси́ и посрами́л еси́ нас, и не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших. 11 Возврати́л еси́ нас вспять при вразе́х на́ших, и ненави́дящии нас расхища́ху себе́. 12 Дал еси́ нас я́ко о́вцы сне́ди, и во язы́цех разсе́ял ны еси́. 13 Отда́л еси́ лю́ди Твоя́ без цены́, и не бе мно́жество в восклица́ниих на́ших. 14 Положи́л еси́ нас поноше́ние сосе́дом на́шим, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест нас. 15 Положи́л еси́ нас в при́тчу во язы́цех, покива́нию главы́ в лю́дех. 16 Весь день срам мой предо́ мно́ю есть, и студ лица́ моего́ покры́ мя 17 от гла́са поноша́ющаго и оклевета́ющаго, от лица́ вра́жия и изгоня́щаго. 18 Сия́ вся приидо́ша на ны, и не забы́хом Тебе́, и не непра́вдовахом в заве́те Твое́м. 19 И не отступи́ вспять се́рдце на́ше, и уклони́л еси́ стези́ наша от пути́ Твоего́. 20 Яко смири́л еси́ нас на ме́сте озлобле́ния, и прикры́ ны сень сме́ртная. 21 Аще забы́хом и́мя Бо́га на́шего и а́ще возде́хом ру́ки на́ша к бо́гу чужде́му. 22 Не Бог ли взы́щет сих? То́й бо весть та́йная се́рдца. 23 Зане́ Тебе́ ра́ди умерщвля́емся весь день, вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. 24 Воста́ни, вску́ю спи́ши, Го́споди? Воскресни́ и не отри́ни до конца́. 25 Вску́ю лице́ Твое отвраща́еши? Забыва́еши нищету́ нашу и скорбь нашу? 26 Яко смири́ся в персть душа́ наша, прильпе́ земли́ утро́ба наша. 27 Воскресни́, Го́споди, помози́ нам и изба́ви нас и́мене ра́ди Твоего́.

Перевод псалма на русский язык

1 Начальнику хора. Учение. Сынов Кореевых.
2 Боже, мы слышали ушами своими, отцы наши рассказывали нам о деле, какое Ты соделал во дни их, во дни древние:
3 Ты рукою Твоею истребил народы, а их насадил; поразил племена и изгнал их;
4 ибо они не мечом своим приобрели землю, и не их мышца спасла их, но Твоя десница и Твоя мышца и свет лица Твоего, ибо Ты благоволил к ним.
5 Боже, Царь мой! Ты – тот же; даруй спасение Иакову.
6 С Тобою избодаем рогами врагов наших; во имя Твое попрем ногами восстающих на нас:
7 ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасет меня;
8 но Ты спасешь нас от врагов наших, и посрамишь ненавидящих нас.
9 О Боге похвалимся всякий день, и имя Твое будем прославлять вовек.
10 Но ныне Ты отринул и посрамил нас, и не выходишь с войсками нашими;
11 обратил нас в бегство от врага, и ненавидящие нас грабят нас;
12 Ты отдал нас, как овец, на съедение и рассеял нас между народами;
13 без выгоды Ты продал народ Твой и не возвысил цены его;
14 отдал нас на поношение соседям нашим, на посмеяние и поругание живущим вокруг нас;
15 Ты сделал нас притчею между народами, покиванием головы между иноплеменниками.
16 Всякий день посрамление мое предо мною, и стыд покрывает лице мое
17 от голоса поносителя и клеветника, от взоров врага и мстителя:
18 все это пришло на нас, но мы не забыли Тебя и не нарушили завета Твоего.
19 Не отступило назад сердце наше, и стопы наши не уклонились от пути Твоего,
20 когда Ты сокрушил нас в земле драконов и покрыл нас тенью смертною.
21 Если бы мы забыли имя Бога нашего и простерли руки наши к богу чужому,
22 то не взыскал ли бы сего Бог? Ибо Он знает тайны сердца.
23 Но за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание.
24 Восстань, что спишь, Господи! пробудись, не отринь навсегда.
25 Для чего скрываешь лице Твое, забываешь скорбь нашу и угнетение наше?
26 ибо душа наша унижена до праха, утроба наша прильнула к земле.
27 Восстань на помощь нам и избавь нас ради милости Твоей.

1 В коне́ц, о изменяемых сыном Кореовым, в ра́зум, песнь о возлюбленнем, 44

2 Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя́ царе́ви: язы́к мой трость кни́жника скоропи́сца. 3 Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих, излия́ся благода́ть во устна́х Твои́х, сего́ ра́ди благослови́ тя Бог во век. 4 Препоя́ши мечь Твой по бедре́ Твое́й, Си́льне. 5 Красото́ю Твое́ю и добро́тою Твое́ю, и наляцы́, и успева́й, и ца́рствуй и́стины ра́ди и кро́тости, и пра́вды, и наста́вит Тя ди́вно десни́ца Твоя́. 6 Стре́лы Твоя́ изощре́ны, Си́льне, лю́дие под Тобою паду́т в се́рдцы враг царе́вых. 7 Престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка: жезл пра́вости, жезл Ца́рствия Твоего́. 8 Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние, сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости, па́че прича́стник Твои́х. 9 Сми́рна и ста́кти и касси́а от риз Твои́х, от тя́жестей слоно́вых, из ни́хже возвесели́ша Тя. 10 Дще́ри царе́й в че́сти Твое́й, предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, в ри́зах позлаще́нных оде́яна преиспещре́на. 11 Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое, и забу́ди лю́ди Твоя́, и дом отца́ Твоего́. 12 И возжела́ет Царь добро́ты Твоея́: зане́ Той есть Госпо́дь Твой и поклони́шися Ему. 13 И дщи Ти́рова с да́ры, лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии. 14 Вся сла́ва Дще́ре Царе́вы внутрь, ря́сны златы́ми оде́яна и преиспещре́на. 15 Приведу́тся Царю́ де́вы в след ея́, и́скренния ея́ приведу́тся Тебе́. 16 Приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в. 17 Вме́сто оте́ц твои́х бы́ша сы́нове твои: поста́виши я́ кня́зи по всей земли́. 18 Помяну́ и́мя Твое во вся́ком ро́де и ро́де. 19 Сего́ ра́ди лю́дие испове́дятся Тебе́ в век и во век ве́ка.

Перевод псалма на русский язык

1 Начальнику хора. На музыкальном орудии Шошан. Учение. Сынов Кореевых. Песнь любви.
2 Излилось из сердца моего слово благое; я говорю: песнь моя о Царе; язык мой – трость скорописца.
3 Ты прекраснее сынов человеческих; благодать излилась из уст Твоих; посему благословил Тебя Бог на веки.
4 Препояшь Себя по бедру мечом Твоим, Сильный, славою Твоею и красотою Твоею,
5 и в сем украшении Твоем поспеши, воссядь на колесницу ради истины и кротости и правды, и десница Твоя покажет Тебе дивные дела.
6 Остры стрелы Твои, , – народы падут пред Тобою, – они – в сердце врагов Царя.
7 Престол Твой, Боже, вовек; жезл правоты – жезл царства Твоего.
8 Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих.
9 Все одежды Твои, как смирна и алой и касия; из чертогов слоновой кости увеселяют Тебя.
10 Дочери царей между почетными у Тебя; стала царица одесную Тебя в Офирском золоте.
11 Слыши, дщерь, и смотри, и приклони ухо твое, и забудь народ твой и дом отца твоего.
12 И возжелает Царь красоты твоей; ибо Он Господь твой, и ты поклонись Ему.
13 И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице Твое.
14 Вся слава дщери Царя внутри; одежда ее шита золотом;
15 в испещренной одежде ведется она к Царю; за нею ведутся к Тебе девы, подруги ее,
16 приводятся с весельем и ликованьем, входят в чертог Царя.
17 Вместо отцов Твоих, будут сыновья Твои; Ты поставишь их князьями по всей земле.
18 Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему народы будут славить Тебя во веки и веки.

1 В коне́ц, о сынех Кореовых, о тайных, псалом 45

2 Бог нам Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. 3 Сего́ ра́ди не у́бои́мся, внегда́ смуща́ется земля́ и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. 4 Возшуме́ша и смято́шася во́ды их, смято́шася го́ры кре́постию Его. 5 Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий: освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний. 6 Бог посреде́ его, и не подви́жится: помо́жет ему Бог у́тро зау́тра. 7 Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ глас Свой Вы́шний, подви́жеся земля́. 8 Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль. 9 Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: 10 отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лук сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. 11 Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко Аз есмь Бог: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. 12 Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль.

Перевод псалма на русский язык

1 Начальнику хора. Сынов Кореевых. На музыкальном орудии Аламоф. Песнь.
2 Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах,
3 посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля, и горы двинулись в сердце морей.
4 Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их.
5 Речные потоки веселят град Божий, святое жилище Всевышнего.
6 Бог посреди его; он не поколеблется: Бог поможет ему с раннего утра.
7 Восшумели народы; двинулись царства: дал глас Свой, и растаяла земля.
8 Господь сил с нами, Бог Иакова заступник наш.
9 Придите и видите дела Господа, – какие произвел Он опустошения на земле:
10 прекращая брани до края земли, сокрушил лук и переломил копье, колесницы сжег огнем.
11 Остановитесь и познайте, что Я – Бог: буду превознесен в народах, превознесен на земле.
12 Господь сил с нами, заступник наш Бог Иакова.

Слава:

По 6-й кафисме, Трисвятое.

Таже тропари, глас 3:

Хвалу́ приношу́ Ти, Го́споди, прегреше́ния моя́ вся возвеща́ю Ти, Бо́же, обрати́в поми́луй мя.

Слава: Спаси́ мя, Бо́же мой, я́коже иногда́ мытаря́ спасл еси́, и блудни́цы слез не презре́вый, и мое́ воздыха́ние приими́, Спа́се мой, и спаси́ мя.

И ныне: Ра́бски ны́не притека́ю к покро́ву Твоему́, Пренепоро́чная: изба́ви мя, Богороди́тельнице, слия́ния страсте́й, я́ко безстрас́тия Вино́внаго Ро́ждшая.

Го́споди, Поми́луй (40) и молитва:

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же от пе́рваго во́зраста до настоя́щаго в нас, недосто́йных, бы́вших, о и́хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных, я́же де́лом бы́вших, и сло́вом: возлюби́вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего́ Сы́на о нас да́ти изво́ливый. Сподо́би и нас досто́йны бы́ти Твоея́ любве́. Даждь сло́вом Твои́м му́дрость и стра́хом Твои́м вдохни́ кре́пость от Твоея́ си́лы, и а́ще что хотя́ще или́ не хотя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́ и сохрани́ ду́шу на́шу свя́ту, и предста́ви ю́ Твоему́ Престо́лу, со́весть иму́щу чи́сту, и коне́ц досто́ин человеколю́бия Твоего́. И помяни́, Го́споди, всех призыва́ющих и́мя Твое во и́стине: помяни́ всех, бла́га или́ сопроти́вная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е всяк челове́к. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́споди: пода́ждь нам Твоего́ благоутро́бия ве́лию ми́лость.

Псалтирь. Кафизма 6 — вы сможете посмотреть видео с субтитрами, чтение на церковнославянском языке, текст русским шрифтом и прочесть толкование.

Видео с субтитрами на церковнославянском, шрифт церковнославянский.

Видео с субтитрами на церковнославянском, шрифт русский.

Псалтирь. Кафизма 6. Святоотеческое толкование.

псалтирь 6 кафизмаСодержание:

Псалом 37 Псалом 38 Псалом 39 Псалом 40 Псалом 41 Псалом 42 Псалом 43 Псалом 44 Псалом 45
1 Псалом Давиду, в воспоминание о субботе, 37

О ревностном покаянии божественного Давида возвещает превосходство его исповедания. Не терпя греховного струпа, выставляет он на вид болезнь и лекарство, обращая это в повод сделать наставление людям. Просит Бога даровать ему субботство, т.е. упокоение от несчастий, которого призывает достигнуть покаянием. Поэтому и псалом этот есть покаянный третий (Афанасий, Феодорит).


2 Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене:
Слова, употребляемые в псалме в отношении к Богу, это слова человеческие, но смысл их должен быть богоприличный. Гневается Бог не по страсти, но праведным возмездием и наказанием. Давид обращается к Богу как больной к врачу, а не как преступник к судии (Златоуст, Феодорит).


3 Яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою.
Стрелы – беды, скорби, болезни. Рука – наказание за грех. Многие изнемогли от болезненного приключения по неразумию, не ожидают полезного окончания его, но в негодовании на строгость попечительности остаются при немощах своего неразумия (Василий В., Афанасий).


4 Несть исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костех моих от лица грех моих.
Лице грехов – есть воображение и воспоминание их, так как грех каждого пред лицем каждого всегда (т.е. памятование о грехе). По причине греха изнемогает крепость телесных и душевных сил и теряется мир помыслов (Афанасий).


5 Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне.
Только восчувствовавший свои грехи может сказать эти слова, ибо поистине грех тяжек и бремя (греха) тяжкое и неудобоносимое. Ничто так не ослепляет мысль и не обременяет ее долу – как сознание греха (Златоуст).


6 Возсмердеша и согниша раны моя, от лица безумия моего.
Давид свидетельствует о мерзости греха: ибо нет ничего грязнее и сквернее греха. И действительно: грех, по своей природе, хуже и зловоннее всякой гниющей язвы. Таков вообще грех.

Прежде, чем будет сделан, он доставляет некоторую приятность, но после совершения его появляется горесть и печаль. Всякая душа, неосоленная небесною солью Святаго Духа, загнивает и наполняется всяким зловонием лукавых и суетных помыслов; закрадываются в нее злые и страшные черви, т.е. лукавые духи, которые гнездятся и растлевают ее (Златоуст, Макарий В.).


7 Пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя хождах.
Души грешников как бы зверями изъязвляются и пожираются, и покрываются как бы гноем и гнилостью. От гниения греховных ран человек делается дряхл и погорблен, обличается угрызениями совести, срамом и стыдом. Весь день, т.е. в течение всей жизни сетуя, он помнит о своем беззаконии… (Василий В., Максим Грек).


8 Яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть исцеления в плоти моей.
Лядвия – чресла (Феодорит, Иероним).


9 Озлоблен бых, и смирихся до зела: рыках от воздыхания сердца моего.
Озлоблен своими грехами и потому смирихся до зела, до крайности. Рыках – ревел от стенания сердца своего. Ибо совесть, уязвляющая сердце, производила в нем стенания (Кирилл).


10 Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое от Тебе не утаися.
Это слово учит нас не скрывать грехов своих и не держать их в глубине души, как черноту и гниль, но исповедывать их нещадно (Василий В.).


11 Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною.
Пророк сильно воздыхает от тяжести внутренней брани, по причине удаления от него света очей Святаго Духа за грехи (Василий В.).


12 Друзи мои и искреннии мои прямо мне приближишася, и сташа.
13 И ближнии мои отдалече мене сташа, и нуждахуся ищущии душу мою: и ищущии злая мне, глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся.
Друзья и домашние прямо мне сташа – против меня стали поступать враждебно и явно мне противостали; и даже ближние от страха отделились от меня. Бог попустил этому произойти за грехи мои. Под ближними подразумеваются и ангелы, которые удаляются от человека за грехи его. Ищущие же душу демоны от этого сильнее нападают. Льстивным весь день поучахуся – замышляя всякий день козни (Феодорит, Афанасий).


14 Аз же яко глух не слышах, и яко нем не отверзаяй уст своих:
15 И бых яко человек не слышай, и не имый во устех своих обличения.
16 Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышиши, Господи Боже мой.
17 Яко рех: да не когда порадуют ми ся врази мои, и внегда подвижатися ногам моим, на мя велеречеваша.
Это яснее показывает история… Ибо когда отцеубийца Авессалом осуждал решения отца и когда изменник Семей метал языком и рукою и злословил Давида – последний великодушно в молчании переносил обиды: потому что все упование свое возлагал на Господа, сказавшего: Мне отмщение, Аз воздам (Евр. 10, 30). Некоторые из толковников относят это и ко Спасителю, Который на злоречия врагов не отверзал уст своих (Феодорит).


18 Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну.
19 Яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем.
Никто да не надеется от грехов своих великих очиститься только одним исповеданием грехов без трудов и подвигов, подобающих истинному покаянию, если он поленится потрудиться. Давид не довольствуется одним исповеданием, но заботится и об удовлетворении за содеянное. Что пользы открыть язву, а подобающего к ней лекарства не приложить? (И не исправить жизни своей) (Димитрий).


20 Врази же мои живут, и укрепишася паче мене, и умножишася ненавидящии мя без правды.
21 Воздающии ми злая возблагая оболгаху мя, зане гонях благостыню.
Непримиримой злобе врагов Давид противостал своим долготерпением, надеясь этими скорбями умилостивить Бога. И гоним был Давид только за то, что гонях благостыню, т.е. чистосердечно и благонамеренно со всеми поступал (по Зигабену).


22 Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене.
23 Вонми в помощь мою, Господи спасения моего.
Такова должна быть смиренная молитва всякого просящего помощи Божией.

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 38


1 В конец, Идифуму, песнь Давиду, 38

Этот боговдохновенный псалом во многом согласен с псалмом предыдущим и содержит в себе врачевство для исцеления душевных страстей и исправления нравов людей. Преимущественно же рассуждает о необходимости терпения. Пророк оплакивает ничтожество естества человеческого и показывает его конец. Священный певец Идифум возглашает эту песнь Давида (Афанасий, Феодорит).


2 Рех: сохраню пути моя, еже не согрешати ми языком моим: положих устом моим хранило, внегда востати грешному предо мною.
Великого Давида, спасавшегося бегством от восставшего против него сына – отцеубийцы, встретил на пути изменник Семей: он метал в царя глыбами земли и злословил, называя его беззаконником и мужем кровей. Однако любомудрый Давид не только сам не отвечал на злословия, но запретил это сделать даже одному из военачальников своих, который готов был убить Семея, сказав: оставите его проклинати, негли (может быть) призрит Господь на смирение мое, и возвратит ми благая вместо клятвы его (2 Цар. 16, 10-12).

Так был весьма осторожен Давид на язык, зная великую поползновенность этого члена. Путями называются здесь слова, потому что указывают путь к делам (Феодорит, Златоуст).


3 Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися.
Выслушай, что говорит божественный Давид: внегда восстати грешному предо мною не раздражался, не мстил я, но онемех и смирихся, и умолчах от благ. А ты огорчаешься и осуждаешь… Вспомни Владыку: Он богат сый нас ради обнища (2 Кор. 8, 9). А если тебя назовет кто невеждою, вспомни обидные слова иудеев, какими укоряли они истинную Премудрость: Самарянин еси Ты, и беса имаши (Ин. 8, 48).

Еще многого недостает у тебя, чтобы дойти до уподобления Господу: Его заушали, оплевали, оклеветали, сняли хитон с Него и распяли… А ты раздражаешься и гневаешься. Давид умолчах даже от благ, т.е. предпочел лучше умолчать, нежели благое говорить, ибо «благая глаголати, – по святым отцам, – низже есть молчания» (Василий В., Каллист инок).


4 Согреяся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огнь: глаголах языком моим:
О каком огне говорится здесь? – О Боге. Бог наш огнь поядаяй есть (Евр. 12, 19). Во время искушения надлежит сугубо прилежать молитве, утомлять трудами тело, пресекать всякое плотское мудрование и терпеливо ожидать окончания искушения.

Сокровенное поучение заключается в молитве Иисусовой, которым истребляются страсти из души, рождается умиление, вселяется страх Божий, просвещается ум и изливается радость в сердце. Глаголах языком моим, т.е. говорил тихо, шепотом к Богу, в то время, когда внешне пред врагами молчал. О чем же глаголах Пророк? (Максим, Феодорит, авва Исаиа).


5 Скажи ми, Господи, кончину мою, и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз;
Давид произнес эти слова по человеческому малодушию и утомлению от искушений. Он желал знать: достаточно ли будет ему на покаяние оставлено число дней. Да разумею – да узнаю, чего еще недостает до предназначенного мне совершенства (Афанасий, Кирилл, Амвросий, Августин).


6 Се пяди положил еси дни моя, и состав мой яко ничтоже пред Тобою: обаче всяческая суета, всяк человек живый.
Пророк пядями ладоней изображает кратковременность человеческой жизни, всяческая суета (или же пар) – всяк человек живый. Живые люди ничем не отличаются от написанных на картине, потому что одинаково разрушаются и исчезают со временем. И однако же суетятся, безпокоятся, враждуют… Видя общее преобладание зла, Пророк оплакивает жизнь людей, протекающую в неутихающем смущении ума. Даже среди животных и стихий природы он не нашел ничего преданного так суете, как в человеках, одержимых жаждою любостяжания (Златоуст, Афанасий).


7 Убо образом ходит человек, обаче всуе мятется: сокровищствует, и не весть, кому соберет я.
Словом образом Пророк выражает нечто бездушное и ничтожное: одну наружность, вид, лицемерие. Всуе мятемся так как не истинную проводим жизнь и заботимся не о существенных благах. Мирские заботы – это суета (Златоуст, Афанасий).


8 И ныне кто терпение мое; не Господь ли; и состав мой от Тебе есть.
Признав жизнь человека суетою и произнесши суд о житейских попечениях, Пророк справедливо свое упование возложил на Господа (Афанасий).


9 От всех беззаконий моих избави мя: поношение безумному дал мя еси.
10 Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси.
Причиною всех наших бедствий являются многоразличные наши грехи. И не случайно, но по Божьему попущению надругался над Давидом Семей, послуживший как бы бичем в руках Божиих. Почему святой муж онемех и не отверзох уст, твердо зная Кто сотворил это (в русском переводе: ибо Ты нанес мне удар). Укоряющего нас будем принимать как Богом посланного обличителя сокровенных наших злых помыслов.

Виной всякого скорбного случая являются помыслы каждого из нас, а от них слова и дела общения. Все невольно постигающее нас случается с нами или ради любви, или за злобу нашу. Постигающие нас скорби и обличения, по видимому, не бывают подобны нашим винам, но в духовном отношении сохраняют всю правду (Феодорит, Иоанн Тобольский, Марк Подвижник).


11 Отстави от мене раны Твоя: от крепости бо руки Твоея аз исчезох.
12 Во обличениих о беззаконии наказал еси человека, и истаял еси, яко паучину, душу его: обаче всуе всяк человек.
Как врач вырезает согнившие раны и извлекает сокрытый внутри гной, восстановляя здоровье больному, так и Господь истончает душу грешника посредством искушений и злостраданий, чтобы очистить от грубости греха (Феодорит).


13 Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не премолчи: яко пресельник аз есмь у Тебе и пришлец, якоже вси отцы мои.
Слова эти подлинно исполнены мудрости знающего природу существующего и пренебрегающего благоденствием настоящей жизни. Ибо не иначе сподобишься ты дивных и блаженных зрелищ, если день и ночь не будешь проливать слезы.

Достойно же удивления, что великий Давид на царском престоле, при богатстве и могуществе, называл себя пресельником и пришельцем и не полагался на свое благополучие. Да и все праведники проводили настоящую жизнь как бы на чужой стороне, вовсе не заботясь о здешнем: яко страннии и пришельцы суть на земли (Евр. 11, 13) (Златоуст, Макарий В., Феодорит).


14 Ослаби ми, да почию, прежде даже не отъиду, и ктому не буду.
Ослаби (сжалься), т.е. прости грехи мне, чтобы с твердым упованием отойти мне в жизнь вечную. Ибо после смерти нельзя уже будет раскаяться, не потому, что мы уже не будем существовать, но потому, что не можем более измениться через обращение (Афанасий, Феодорит, Кирилл).

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 39


1 В конец, псалом Давиду, 39

И этот псалом посвящен добродетели терпения и начинается с него; терпя потерпех… Он вместе с двумя предыдущими составляет «золотую триаду терпения». Пророк с благодарным восторгом удивляется Божественному Промыслу, простирающемуся на весь род человеческий и определяет, как надлежит достойно почитать Творца. В конец, во Христа, совершителя благ с терпением приобретаемых (Афанасий).


2 Терпя, потерпех Господа, и внят ми, и услыша молитву мою.
3 И возведе мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нозе мои, и исправи стопы моя.
Если восстанет на тебя греховная брань – не бойся и не упадай духом. Но терпя потерпи Господа, с плачем излей молитву свою пред благостию Его, и Он услышит тебя, и возведет тебя от рова страстей – злых помыслов и брения тины неподобных мечтаний и поставит нозе твои на камени святыни (чистоты) и увидишь пришедшую от Него помощь. Еще глаголющу ти, ренет: се приидох (Ис. 58, 9).

Но Он выжидает, чтобы увидеть подвиг твой, точно ли даже до смерти готов ты противоборствовать греху. Бог взирает на твой подвиг; на него же смотрят и лики святых ангелов, и толпа бесов…
Долготерпение охраняет от вражды и ненависти, а главное – произрастает вожделенный плод незлобия. Человек незлобивый – подобен Богу, он есть жилище Святаго Духа, благоуханный фимиам пред Богом. Встречающиеся скорби и озлобления от людей – не могут поколебать страха Божьего в долготерпеливом, ибо он во всякое время покоряется воле Божией; нетерпеливый же – воле диавола (Ефрем, Антоний В.).


4 И вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему. Узрят мнози и убоятся, и уповают на Господа.
Новою песнию называет Евангельские заповеди. Мнози узрят внутренним оком души сокровенную руку Божию и возложат упование на Его Промысел (Афанасий).


5 Блажен муж, емуже есть имя Господне упование его, и не призре в суеты и неистовления ложная.
Действительно блаженнее всех тот, кому упование – единый Бог, кто не развлекается житейскими суетными попечениями, которые есть неистовство и ложь (Афанасий).


6 Многа сотворил еси Ты, Господи, Боже мой, чудеса Твоя, и помышлением Твоим несть кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах, умножишася паче числа.
О, глубина богатства и премудрости и разума Божия. Яко неиспытани судове Его, и неизследовани путие Его. Кто бо разуме ум Господень; или кто советник Ему бысть? (Рим. 11, 33-34). Никто не может постигнуть помышлений Божиих касательно Его Божественного Промысла о мире и спасении его: особенно же того, что Бог ради преступного человека станет человеком (Афанасий, Феодорит).


7 Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил ми еси: всесожжений и о гресе не взыскал еси.
8 Тогда рех: се прииду. В главизне книжне писано есть о мне:
9 Еже сотворити волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреде чрева моего.
По учению апостола Павла – это слова самого Господа нашего Иисуса Христа, выражающие добровольное согласие Его принести Собою единую жертву за грех, чтобы отменить ветхозаветные кровавые жертвы и учредить единую новую жертву – крестную (см. Евр. 10, 512). Жертвы и приношения безсловесных животных не восхотел еси, и о всесожжении тельцов и овнов не благоволил, но еже сотворити волю Твою, Боже мой, восхотех, т.е. предать Себя самого. Поэтому и снидох с небесе, – говорит Христос, – не да творю волю Мою, но волю пославшего Мя Отца (Ин. 6, 38).

А этим Он доказывает, что не жертвы очищают людей, а воля Божия. Принесем же и мы Господу дары: жертвы и всесожжения не безсловесных животных, которых Христос не хощет, но принесем самих себя, умертвив в себе всякое пристрастие и собственную волю ради евангельских заповедей Христа. Ибо если не сотворит человек воли Божией и закона Его посреде чрева, т.е. из среды всего сердца и всей души, то и вне не сможет он удобно исполнять его. Конец же слова, все слушай: Бога бойся и заповеди Его храни (Екк.12,13) и мысленно и чувственно (Синаит, Златоуст, Дорофей, Исихий).


10 Благовестих правду в церкви велицей, се устнам моим не возбраню: Господи, Ты разумел еси.
Великая церковь – есть всякая душа, уверовавшая в Спасителя нашего Иисуса Христа (Афанасий).


11 Правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех, не скрых милость Твою и истину Твою от сонма многа.
12 Ты же, Господи, не удали щедрот Твоих от мене: милость Твоя и истина Твоя выну да заступите мя.
Давид здесь как бы говорит Господу: за то, что иным я содействовал обрести милость Твою, так и Ты, Господи, не оставь далеко милости Твоей от мене (Амвросий).


13 Яко одержаша мя злая, имже несть числа. Постигоша мя беззакония моя, и не возмогох зрети, умножишася паче влас главы моея, и сердце мое остави мя.
14 Благоволи, Господи, избавити мя: Господи, во еже помощи ми вонми.
Никто да не высокомудрствует о себе: ибо и три отрока, достигшие верха добродетели, когда молились в пещи, говорили: согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом (Дан. 3, 29), и Даниил, и Иеремия, и Исаиа, и чудный Павел так говорили о себе. Христос Иисус прииде в мир грешники спасти, от нихже первый есмь аз (1 Тим. 1, 15).

Поэтому всякая душа, грехам и проступкам своим приписывает все с нею совершающееся и умоляет Спасителя даровать ей помощь. Сверх того, праведники еще приписывают себе грехи нерадивых грешников и почитают их за свои собственные по общению и одной любви и вере с ними. Вонми – поспеши (Феодорит, Афанасий).


15 Да постыдятся и посрамятся вкупе ищущии душу мою, изъяти ю: да возвратятся вспять, и постыдятся хотящии ми злая.
16 Да приимут абие студ свой глаголющии ми: благоже, благоже.
Выражение благоже, благоже – выражает посмеяние (по Зигабену).


17 Да возрадуются и возвеселятся о Тебе вси ищущии Тебе, Господи: и да рекут выну, да возвеличится Господь, любящии спасение Твое.
И Церковь Божия, и всякая душа человеческая имеет нужду в божественном промышлении, по причине всякого рода людских и демонских восстаний на нее (Афанасий, Феодорит).


18 Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется о мне: Помощник мой и Защититель мой еси Ты, Боже мой, не закосни.
Пророк, хотя и был царем, но называет себя нищим и убогим, как имеющий нужду в божественном содействии и благодатной помощи. Признает же себя нищим и убогим может быть еще и потому, что говорит это от лица Господа, Который наименован нищим в словах: нас ради обнища богат сый (2 Кор. 8, 9), а убогим назван из-за того, что по плоти Он был Сын не богатого кого, но древодела (Василий В., Златоуст, Феодорит).

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 40


1 В конец, псалом Давиду, 40

С внешней стороны псалом содержит любовь к нищим, а с таинственной он относится ко Христу, обнищавшему нашего ради спасения, как Сам Он показал это в Евангелии Иоанна, сказав апостолам: Не о всех вас глаголю: Аз бо вем, ихже избрах. Но да сбудется Писание: ядый со Мною хлеб воздвиже на Мя пяту свою (Ин. 13, 18). Свидетельства об этом не находится ни в каком месте Писания, кроме настоящего псалма; говорящего: ядый хлебы Моя, возвеличи на Мя запинание (Феодорит).


2 Блажен разумеваяй на нища и убога, в день лют избавит его Господь.
Нищим и убогим называет пророк Христа. Блажен, кто познал Христа, ради нас обнищавшего для того, чтобы и мы миловали меньших братий Его (см. Мф. 25, 40).

Что значит разумеваяй? – т.е. вникающий в его бедствия. Тогда мы и бываем услышаны, когда сами слышим приходящих к нам нищих. Иже затыкает ушеса своя, еже не послушати немощнаго, – говорит Премудрый, – молитвы того не послушает Бог. (Притч. 21, 13).
Помилованный тобою нищий в день лют суда будет ходатайствовать за тебя об избавлении от наказания (Златоуст, Афанасий).


3 Господь да сохранит его, и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его.
4 Господь да поможет ему на одре болезни его: все ложе его обратил еси в болезни его.
Все ложе его обратил еси в болезни его, т.е. (Господь) переменит все болезни его в здравие (Феодорит).


5 Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Ти.
Эти слова и последующие за ними сказываются от лица Христа к Отцу: как Человек, Христос молится, чтобы показать, что всякий человек нуждается в милости Божией. Он произносит за грешное человеческое естество такие слова, которые оно должно говорить само за себя. Приняв на Себя грехи всех людей, Христос принес Себя в жертву за них, а поэтому и молился и умирал по безмерному Своему человеколюбию и благости так, как бы и Сам Он согрешил (Кирилл, Феодорит).


6 Врази мои реша мне злая: когда умрет и погибнет имя его;
7 И вхождаше видети, всуе глаголаше сердце его, собра беззаконие себе, исхождаше вон, и глаголаше вкупе.
Божественные Евангелисты согласно указывают, что все это сбылось на Иуде, который искаше времени да Его предаст (Мф. 26, 16) (Афанасий, Феодорит, Августин, Кирилл).


8 На мя шептаху вси врази мои, на мя помышляху злая мне.
9 Слово законопреступное возложиша на мя: еда спяй не приложит воскреснути;
Слово законопреступное – «возьми, возьми, распни Его» (Ин.19,15), ибо закон говорит – безвинного и праведного не умерщвляй (см. Исх.23,7) (Афанасий).


10 Ибо человек мира моего, на негоже уповах, ядый хлебы моя, возвеличи на мя запинание.
Об Иуде говорит Пророк, называя коварством запинание (Златоуст).


11 Ты же, Господи, помилуй мя, и возстави мя, и воздам им.
Не потому, говорит Христос, воздам им, что желает воздать им за претерпение смерти, ибо Он сказал на кресте: Отче, отпусти им (Лк. 23, 34), но как имеет одну природу и одно действие с Богом Отцом Своим, Который сотворит нелицеприятный суд против скверных убийц (Исихий).


12 В сем познах, яко восхотел мя еси, яко не возрадуется враг мой о мне.
Восхотел Мя – возлюбил меня; ибо любимое вожделенно. А под врагом ты должен разуметь и Иуду и диавола, который изнуряет человека посредством страстей (Кирилл, Феодорит).


13 Мене же за незлобие приял, и утвердил мя еси пред Тобою в век.
14 Благословен Господь Бог Израилев от века и до века: буди, буди.
Это песня хвалы и благодарения Богу духовного Израиля – т.е. христианскому, ибо слово Израиль изъясняется как ум, видящий Бога. Благословение, приносимое нами Богу, начинается в веке настоящем и оканчивается в веке будущем. Удвоение буди означает усиление молитвы и поставлено вместо аминь, аминь (Кирилл).

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 41


1 В конец, в разум сынов Кореовых, псалом Давиду, не надписан у еврей, 41

В псалме этом Давид выражает всеусерднейшую любовь свою к Богу в назидание всякому человеку. Повелевает же воспеть этот псалом певцам сынам Кореовым разумно с тем, чтобы как самих себя, так и слушателей привести к исканию и познанию Спасителя нашего Господа Бога Иисуса Христа (Афанасий, Иероним, Августин).


2 Имже образом желает елень на источники водныя: сице желает душа моя к Тебе, Боже.
Любовь по своему свойству пламенна и душа не может хранить ее в молчании. Не имея сил изобразить любовь свою к Богу словом, Пророк везде ищет подобия, приводя в пример жаждущую лань.

Олень в сильную жару, или ужаленный змеею, или наевшись ядовитых животных, палимый жаждою, с сильным воплем и со всем жаром стремится к воде: так и душа благочестивая пламенно должна стремиться к Богу, с радостью должна переносить постигающие ее бедствия, ибо нам даровася от Христа не токмо еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати (Флп. 1, 29) (Златоуст, Феодорит).


3 Возжада душа моя к Богу Крепкому, Живому: когда прииду и явлюся лицу Божию;
Смотри, как он пламенеет и горит любовью к Богу! Не сказал: просто пожелала, но возжада, выражая этим словом особенную силу любви. Он хочет, чтобы мы жаждали Его сильным желанием, тогда получим все, чего желаем. Имей всегда Бога в уме твоем, поминая, когда прииду и явлюся лицу Божию; сохраняй это, и земля твоя принесет сторичный плод Богу (Златоуст, Варсонофий В.).


4 Быша слезы моя мне хлеб день и нощь, внегда глаголатися мне на всяк день: где есть Бог твой;
Не иначе сподобишься ты дивных и блаженных зрелищ горнего Иерусалима, если не будешь день и ночь проливать слезы (Макарий В.).


5 Сия помянух, и излиях на мя душу мою: яко пройду в место селения дивна, даже до дому Божия, во гласе радования и исповедания, шума празднующаго.
Божественный Давид по своей прозорливости от Духа Святаго произносит этот псалом от лица иудеев, находящихся в Вавилонском плену, и с сердечным желанием стремящихся к тому, от чего отступили прежде, т.е. от служения Богу. Сия помянух – глумления и укоризны врагов, говоривших: где есть Бог твой? – и излиях на мя душу мою, т.е. истек я слезами и рыданиями.

Но теперь, раскаявшись, обещаю песнословить и прославлять Господа в дому Божием, во гласе радования и исповедания, ибо для души боголюбивой и любопраздственной главное в празднике – памятование о Боге (Златоуст, Феодорит, Григорий Богослов).


6 Вскую прискорбна еси, душе моя; и вскую смущаеши мя; уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего, и Бог мой.
Если верно, что возвратимся в Небесное Отечество, то вскую прискорбна еси, душе моя? Ибо безмерное сокрушение сердца о чем-либо чувственном омрачает и возмущает ум. Оно изгоняет из души чистую молитву и умиление, а отсюда жестокость и нечувствие. Если будет тревожить тебя уныние, не падай духом, но помолись Господу да подаст тебе терпение.

По молитве же сядь и, собрав помыслы свои, утешай псаломски душу свою. Скажи: «Чего расслабла ты, душе моя? Не всегда ведь жить нам в мире этом? Послушай, что говорил Пророк: пресельник аз есмь на земли, и пришлец, якоже вси отцы мои (Пс. 38, 13). Преселимся и мы с тобою, когда это будет угодно Богу» (Симеон Новый Богослов, Ефрем).


7 Ко мне самому душа моя смятеся: сего ради помянух Тя от земли Иордански и Ермониимски, от горы малыя.
Здесь представляется душа, разговаривающая сама с собою: воспоминания об отечественной земле (Палестине) извлекают у нее слезы (Феодорит).


8 Бездна бездну призывает во гласе хлябий Твоих: вся высоты Твоя и волны Твоя на мне преидоша.
Бездна – это множество воды, в которой невозможно достать нижнего предела. Во гласе хлябий – в шуме водопадов. Бездна грехов моих требует бездны милосердия Божия; и уповаю, что бездна милости Божией победит бездну грехов моих, если я искренне буду призывать ее (Василий В., Иоанн Кронштадтский).


9 В день заповесть Господь милость Свою: и нощию песнь Его от мене, молитва Богу живота моего.
10 Реку Богу: Заступник мой еси, почто мя забыл еси; и вскую сетуя хожду, внегда оскорбляет враг;
Не о том просит, чтобы не получать от врага оскорблений, но о том, чтобы не сетовать при оскорблениях. Это покаянная молитва, преклоняющая Бога на милость (Афанасий).


11 Внегда сокрушатися костем моим, поношаху ми врази мои, внегда глаголати им мне на всяк день: где есть Бог твой;
12 Вскую прискорбна еси, душе моя; и вскую смущаеши мя; уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего, и Бог мой.
Это повторение показывает, что Давид не вдруг победил искушения, но через частый и многотрудный подвиг. От него же научаемся не ослабевать в подвиге добродетели, хотя бы враг и причинял нам напасти. Имея Спасителем Бога, истребим в себе боязнь и возложим на Него все свое упование (Феодорит).

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 42


Псалом Давиду, не надписан у еврей, 42

И этот псалом – одинакового с прежним содержания, поэтому и не надписан у евреев (Феодорит, Афанасий).


1 Суди ми, Боже, и разсуди прю мою: от языка непреподобна, от человека неправедна и льстива избави мя.
Давид просит рассудить спор с людьми его оскорбляющими, которые здесь называются народом непреподобным, коварным и злым. Впрочем, ты разуметь можешь под этим народом и демонов, а под человеком неправедным и хитрым – самого диавола. Ибо эта проклятая Богом тварь (см. Быт. 3, 14) ничем не отличается от человека страстного и сластолюбивого, потому что и он любит красивые тела, как любит и плотской человек, и валяется в страстях, как валяется и страстный человек. Ибо это доказывает и божественный Исаиа, называя диавола человеком: египтянина, человека, а не Бога, назвали помогшим им (см. Ис. 31, 3) (Кирилл).


2 Зане Ты еси, Боже, Крепость моя, вскую отринул мя еси; и вскую сетуя хожду, внегда оскорбляет враг;
3 Посли свет Твой, и истину Твою: та мя настависта, и введоста мя в гору святую Твою, и в селения Твоя.
Пророк просит Бога, да послет Сына Своего Христа Господа на землю, Который есть Свет миру и Истина. Вследствие Адамова преступления на душу человека легло покрывало тьмы, а ныне озарением Духа Святаго снимается оно с душ верных и истинно достойных. По этой-то причине и было пришествие Христово (Василий В., Макарий В., Афанасий).


4 И вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою: исповемся Тебе в гуслех, Боже, Боже мой.
Знай, что предстоит нам труд, пока не внидем во святилище Божие. Поэтому еще здесь нам предстоит побеждать греховные страсти. Ибо Спасителю угодно, чтобы мы, находясь еще во плоти, сподобились Его безстрастия и исполнились святыни. Гуслями называет деятельную добродетель, а повторением восклицания: Боже, Боже мой! – показывает пламеннейшую любовь сердца к Богу (Макарий В., Афанасий, Кирилл).


5 Вскую прискорбна еси, душе моя; и вскую смущаеши мя; уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего, и Бог мой.
В этой жизни сами праведники стенают, ища мира, – достигают же его там. Смотри, как сам Давид был смущаем! И если душа его смущалась, то конечно, не имел он мира в себе. Ибо мир наш в Господе, как Сам Он сказал: сия глаголю вам, да во Мне мир имате (Ин. 16, 33).

На земле же не обещал Он мира, но скорбь, говоря: в мире скорбни будете (Ин. 16, 33). Так, в этой жизни надлежит нам всеусердно искать мира, чтобы получить его в будущей (Августин).

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 43


1 В конец, сынов Кореовых, в разум, 43

Этот поучительный псалом (в разум) хотя и произносит Давид, но не от собственного лица, а от лица Маккавеев, предвозвещая им брань со врагами и предварительно поучая, какие слова надлежит им произносить во время опасностей. Некоторые же из толковников видят в этом псалме пророчества о христианских временах мученичества.
Таковы пророки: они созерцают все времена – прошедшее, настоящее и будущее. Псалом этот того же содержания, как и два предыдущие. Пророк описывает древние благодеяния Божии и просит у Бога милости (Златоуст, Афанасий, Амвросий, Иероним).


2 Боже, ушима нашима услышахом, и отцы наши возвестиша нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних.
Эта молитва детей Маттафии Маккавея, побудившая воинов к брани, через воспоминание чудес и знамений, которые произвел Бог древним их праотцам. Смотри могущество молитвы!

Не столько силы имели бы слова, обращенные к малодушным воинам, сколько обращенные к Богу молитвы. Собственными нашими ушима прибавлено потому, что мы имеем обыкновение, когда повествуем о достоверных для нас предметах, представлять во свидетельство чувства.
Послушайте вы, которые нерадите о детях ваших, которые позволяете им петь диавольские песни, а не заботитесь о сказаниях божественных. Не таковы были древние. Они непрестанно всю жизнь свою истощали в повествованиях о делах Божиих, так что родители делали свои уста для детей книгами и через такие повествования вводили детей в Богопознание (Златоуст).


3 Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси: озлобил еси люди, и изгнал еси я.
Вышедшие из Египта не достигли Палестины, так как не очистились от привязанностей египетских даже после стольких чудес. Поэтому Бог и удержал евреев в пустыне, чтобы потомки их достигли возмужалости. И эти, воспитанные в пустыне, без оружия, одними кликами брали города и согласными звуками труб сокрушали крепости. Поэтому если тех евреев Бог соделал сильнейшими туземцев, то тем более вас, изгнанных из Отечества (Златоуст).


4 Не бо мечем своим наследиша землю, и мышца их не спасе их: но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них.
Видишь ли, как Пророк под видом молитвы дает совет увещевая все возлагать на Бога. Вся эта молитва призывает воинов искать победы не человеческими хитростями, но упованием на милость Божию. Ибо хотя евреи и побеждали на войнах, будучи вооружены, однако победа их была делом не оружия, но Бога, Который предводительствовал ими (Златоуст).


5 Ты еси Сам Царь мой и Бог мой, заповедаяй спасения Иаковля.
Упоминая о прародителе (Иакове), Давид вместо своего права указывает на добродетель его, желая преклонить Бога (Златоуст).


6 О Тебе враги нашя избодем роги, и о имени Твоем уничижим востающыя на ны.
Рогатые животные вместо оружия получили рога от природы, а мы – имя Иисус Христово (для молитвы) (Феодорит).


7 Не на лук бо мой уповаю, и мечь мой не спасет мене.
8 Спасл бо еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси.
9 О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемыся во век.
Так и ты, когда противишься диаволу, говори: не на оружие свое полагаюсь, то есть не на свои силы и добродетели, но на милость Божию (Златоуст).


10 Ныне же отринул еси и посрамил, еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших.
11 Возвратил еси нас вспять при вразех наших, и ненавидящии нас расхищаху себе.
12 Дал еси нас яко овцы снеди, и во языцех разсеял ны еси.
13 Отдал еси люди Твоя без цены, и не бе множество в восклицаниих наших.
14 Положил еси нас поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущым окрест нас.
Такими прискорбными чертами Пророк изображает несчастия иудеев. Говорит же это пророчески, усвояя себе народные бедствия. Воздается им все то, что они делали Христу. Они поносили, и их поносят; они посмеивались, и сами осмеяны; они кивали на него главами, и другие кивают на них главами (Афанасий).


15 Положил еси нас в притчу во языцех, покиванию главы в людех.
В притчу – в поношение (Кирилл).


16 Весь день срам мой предо мною есть, и студ лица моего покры мя:
Это приличествует всякому грешнику. Посмотри, хотя Давид тайно согрешил и одним только Нафаном был обличен (ибо кто другой осмелился бы обличать царя?), тем не менее стыдился он всего Иерусалима. Ибо его обличала собственная совесть: обличение же сопровождалось постоянною мукою внутренней совести, ибо обличалось внутри себя (Димитрий).


17 От гласа поношающаго и оклеветающаго, от лица вражия и изгонящаго.
И это огорчение больше мучений: так как на постоянно наслаждавшихся благоденствием и победами – вдруг отверзлись уста поношающаго и оклеветающаго, в то время, когда за грехи свои иудеи пали и терпели непрерывные мучения (Златоуст).


18 Сия вся приидоша на ны, и не забыхом Тебе, и не неправдовахом в завете Твоем.
От лица согрешивших Пророк ободряет души малодушных братий в надежде спасения (Златоуст, Афанасий).


19 И не отступи вспять сердце наше: и уклонил еси стези наша от пути Твоего.
Отрицательное не должно подразумевать обоим предложениям: не отступило сердце наше, и Ты – не уклонил стезей наших; т.е. как сердце наше не отстало от добра, так и Бог не устранил от правоты произволяющих, но еще и подкрепляет их (Никита).


20 Яко смирил еси нас на месте озлобления, и прикры ны сень смертная.
Все земное божественный Давид называет местом озлобления (селением тьмы) и сенью смертною – смертельные опасности (Григорий Богослов, Феодорит).


21 Аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наша к богу чуждему.
22 Не Бог ли взыщет сих; той бо весть тайная сердца.
Явны для Господа не только дела, но и движения мысли (Феодорит).


23 Зане Тебе ради умерщвляемся весь день, вменихомся яко овцы заколения.
Величайшее дело – при непрестанных смертных мучениях и ежедневных опасностях – сохранять такую любовь к Богу! Так велик этот вид любомудрия! Потрудись и ты во всем отсекать свою волю, ибо это вменяется человеку в жертву. Нам определено терпеть зло от всякого человека. И мы терпим это не для людей и не для чего-либо житейского, но для Царя всяческих.

И эта – самая причина подвигов служит для нас достаточным утешением. Овцы не противятся, когда их закалают: здесь мужество и кротость. Верному должно терпеть за Господа все противное (Златоуст, Варсонофий В., Венедикт).


24 Востани, вскую спиши, Господи; воскресни и не отрини до конца.
Ты не обращай внимания на простоту выражений, а пойми богоприличный смысл их. Ибо это слова человеческие, но смысл их должен быть богоприличен. Спит Бог, но не сном, а долготерпением (Златоуст).


25 Вскую лице Твое отвращаеши; забываеши нищету нашу и скорбь нашу;
Под нищетой подразумевается здесь злострадание (Феодорит).


26 Яко смирися в персть душа наша, прильпе земли утроба наша.
Поскольку через страсти мы изменяемся и привязываемся душою к настоящему, – от этого смиряется в персть (прах) душа наша; а от того, что мы преданы чревоугодию и ничем небесным не питаемся, – от этого прилепляется (прильпе) к земли утроба наша (Златоуст).


27 Воскресни, Господи, помози нам, и избави нас имене ради Твоего.
Все это предрекла благодать Духа, научая тех, которых постигнут бедствия, мужественно переносить встречающееся и избавления от этого просить у Бога. Ибо этими молитвенными словами мы умилостивляем Бога (Феодорит).

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 44


1 В конец, о изменяемых сыном Кореовым: в разум, песнь о возлюбленнем, 44

Этот псалом написан о Христе, ибо Возлюбленным назвал Пророк Сына Божия (см. Ис. 5, 1). Да и Сам Отец возвестил: Сей есть Сын Мой возлюбленный (Мф. 3, 17), Который красен добротою паче сынов человеческих. Он совершил великое изменение народов: аще кто во Христе, новая тварь (2 Кор. 5, 17). Пророк «изрыгает» от вдохновения божественной благодати не из желудка, но от сердца.
Что отрыгает? Не пищу и не питие, но слово благо, слово о Единородном, потому что Он преимущественно благ. И отрыгает это потому, что имел очищенное сердце и благодать Святаго Духа, ею-то и отрыгает слово благо (Златоуст).


2 Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви: язык мой трость книжника скорописца.
Излилось из сердца моего слово благо; я говорю: песнь моя о Царе (т.е. песнь мою я посвящаю Царю). Язык Пророк называет тростью, чтобы показать, что не он пишет, но владеющая им рука книжника – скорописца, т.е. Духа Святаго, Который пишет на сердцах по мере чистоты их. Хорошо иногда на молитве сказать несколько своих слов, дышащих горячею верою и любовию ко Господу.

Не все же чужими словами беседовать с Богом, а надо показать и свой ум, отрыгнуть от сердца и свое слово благо, притом, к чужим словам как-то привыкаем и хладеем. И как приятен бывает Господу этот наш собственный лепет, исходящий прямо от верующего, любящего и благодарного сердца – пересказать нельзя! Душа при своих словах к Богу трепещет радостию, вся разгорячается, оживляется, блаженствует (Василий В., Златоуст, Иероним, Иоанн Кронштадтский).


3 Красен добротою паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах Твоих: сего ради благослови тя Бог во век.
Даже один вид Христа исполнен был великой приятности. Пророк не сказал прекраснее, но красен добротою, указывая на особую благодать, премудрость, чудеса и учение Его. По отношению к человечеству Христову видно, что благодать дана Ему, как награда за Его подвиги. Он претерпевал обиды, презрения, гонения, преследования; проводил самую простую жизнь.

Это делал Он для того, чтобы совершенно попрать гордость человеческую. Одна только душевная красота есть истинная красота, насколько украшена она богоподобными добродетелями: правдою, целомудрием, разумом, мужеством, кротостью, милосердием, благостью и человеколюбием, по каковым свойствам и Единородный Сын Божий воспевается словами. Красота Его заключается в излиянии благодати. Вот мысленная красота души! (Златоуст, Василий В., Максим Грек).


4 Препояши мечь Твой по бедре Твоей, Сильне.
5 Красотою Твоею и добротою Твоею: и наляцы, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды: и наставит Тя дивно десница Твоя.
Этими чувственными выражениями Пророк изображает силу Христа, которою Он восстановил Вселенную в войне против бесов, нападающих и развращающих нас. Другие цари ведут войны за города и богатство по вражде и тщеславию, а Этот – чтобы насадить истину на земле, чтобы сделать людей кроткими и праведными. Показывает, что победа эта духовная. Ибо упомянув об оружиях, упоминает о кротости, а кроткому свойственно прощать обидевшим сделанное против него самого (Златоуст, Афанасий).


6 Стрелы Твоя изощрены, Сильне: людие под Тобою падут в сердцы враг царевых.
Стрелы (слова евангельской проповеди) изощрены, попадают в самые сердца враг царевых, людие пред Тобою падут (уверуют), воздавая Тебе должное поклонение. Таков порядок слов и смысл должен быть в этом стихе, по словам Василия В., Златоуста и др. толкователей.


7 Престол Твой, Боже, в век века: жезл правости, жезл Царствия Твоего.
Окончив рассуждение о человечестве Христовом, Давид отсюда восходит к созерцанию божества Его. Апостол Павел эти слова относит прямо к Иисусу Христу (см. Евр. 1, 8). Царство Божие вечно. Жезл правости указывает на чистую справедливость судебной власти. Поэтому не безумно ли спрашивать причины и требовать отчета у Промысла Божия – почему это так, а это вот так произошло?

Род лукавый и неразумный, почему ты не осуждаешь самого себя и не обуздываешь языка своего? Посмотри на свои дела и бездну грехов своих, и потребуй от самого себя отчета в словах, которые ты говорил, и делах, которые ты делал? Как осмеливаешься судить Бога? Если ты не знаешь в точности всех дел Господа своего, то за это прославляй Его, за это особенно покланяйся Ему – за непостижимое Его промышление, за многообразное и премудрое Его попечение (Златоуст).


8 Возлюбил еси правду, и возненавидел еси беззаконие: сего ради помаза Тя, Боже, Бог Твой елеем радости, паче причастник Твоих.
Сего ради и вочеловечился Бог, чтобы естество человеческое, оставившее правду и возлюбившее беззаконие в Себе Самом исправить и внушить людям любить правду и ненавидеть беззаконие.

Так и мы не должны обращать внимания на лица, но должны исследовать их дела. Нельзя нарушать справедливость дела. Дух Святый называется елеем радости, а причастниками – все исполненные Духа. Горе душе, если она останавливается на своей природе и уповает на свои дела только, не сподобившись вечной божественной жизни… Ибо Бог и ангелы достойными слез признают те души, которые не вкушают небесной пищи Духа и не живут в нетлении (Златоуст, Василий В., Макарий В.).


9 Смирна и стакти, и кассиа от риз Твоих, от тяжестей слоновых, из нихже возвеселиша Тя.
Драгоценные благовония от риз Твоих (на одеждах Твоих). Благоуханными веществами смирны, стакта и касии Пророк указывает на погребение Христово; под тяжестями слоновыми подразумевает светлые и благолепные Церкви. Давид предсказывает, что страдание хотя и будет телесное, но всю вселенную наполнит благоуханием, так что народы воздвигнут Христу благолепные храмы (Златоуст, Феодорит).


10 Дщери царей в чести Твоей: предста Царица одесную Тебе, в ризах позлащенных одеяна, преиспещрена.
Не о чувственных одеждах говорит здесь Писание, но об облачении добродетелью, потому что вся слава их внутри. В царскую одежду облечена Церковь Христова, которую можно подразумевать в двух видах: или как собрание верных (Церковь видимая), или духовно: в значении человека, как душевный состав (Церковь невидимая).

Дщери царей есть благородные души; царица – душа, сочетавшаяся с Женихом – Христом и испещренная дарами Святаго Духа. Одежда Церкви есть жизнь Церкви. Хотя эти слова относятся к Пресвятой Богородице, но приличествуют и Церкви. Сын Божий воплотился от Девы и родился от Нее телесно… и эту же самую пренепорочную плоть, которую Он принял от Пресвятой Богородицы, Он преподает нам в Таинстве и нас обоготворяет. Огонь божества Его от существа и естества Отца, а плоть Его от Пречистой плоти Пресвятой Девы и от пречистых кровей Ее.
Как первый Он родился в Святом Духе от Пресвятой Богородицы, а от Него – все святые, так Матерь Божия есть Матерь всех святых, Госпожа, Царица и Владычица. Как Христос сделался Сыном Ее и нашим Братом, так и мы делаемся сынами Богородицы и братьями Христа. Слово это истинное: ибо плоть Господня есть и плоть Богородицы (Златоуст, Василий В., Макарий В., Симеон Н. Богослов).


11 Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом отца Твоего.
Здесь все духовно, и нет ничего чувственного и телесного. Ведь как дочь может быть невестою одного и того же лица? Сам Бог родил Церковь крещением и Сам сделал ее невестою. Пророк говорит о добродетели души, – а это зависит от воли. Душа была безобразна не от природы, но от воли, а благообразною сделалась через послушание, предав совершенному забвению прежние злые дела (Афанасий, Златоуст).


12 И возжелает Царь доброты Твоея: зане Той есть Господь Твой и поклонишися Ему.
Подлинно блаженна и счастлива такая душа, уязвленная любовью к Богу – Слову: ибо не обладает скверными помыслами, и не любодействует с лукавым, – но желает мысленного и таинственного соединения с Ним. Ибо Царь, возжелав доброты ея, сподобил ее наименования не только Храмом Божиим (как усвоившуюся Духу Святому), но и дщерию (как принявшую усыновление от Отца Светов), так и царицею (как сочетавшуюся с божеством славы Единородного) (Макарий В.).


13 И дщи Тирова с дары: лицу Твоему помолятся богатии людстии.
С этих слов до конца речь идет о призвании в Царство Небесное всех язычников; таков был ранее город Тир, жители которого славились своим нечестием и богатством. Но дщерь Тирова поклонится Христу и принесет Ему дары. Не сказал: тебе поклонятся с дарами – но лицу Твоему.

Ведь не Церковь принимает поклонение, но глава Церкви – Христос, Которого Писание называет Агнцем. Богатии людстии – стяжавшии богатство благодати, так как добродетель, за которую дается Божественная благодать, выше всякого богатства (Василий В., Златоуст, Афанасий).


14 Вся слава Дщере Царевы внутрь, рясны златыми одеяна и преиспещрена.
Вся слава Дщере Царевы – души человеческой – внутри. Не о чувственной красоте говорит Пророк, но о внутренней добродетели. Под поясом (ряснами) ты должен разуметь целомудрие, которое связывает похотную часть души, и от которого зависят многие добродетели. Желающий сподобиться сыноположения, должен иметь не тело только непорочное, но и непорочную душу. Каждый из нас подобен как бы мысленной смоковнице, на которой Господь ищет внутреннего плода, а не лиственного украшения (см. Мф. 21, 19).

Не внешнее одеяние потребно к этому, но внутренняя слава – потаенный сердца человек, в кротости и смирении, терпении и любви… А если слава вся внутри нас, то зачем нам искать благодать где-либо вне? Благодать Божия вселяется в самую глубину души – в ум (Макарий В., Макарий Оптинский, Иероним, Диадох, Палама, Иоанн Кронштадтский).


15 Приведутся Царю девы в след ея, искренния ея приведутся Тебе.
16 Приведутся в веселии и радовании, введутся в храм Царев.
Да слышат же давшие обет Господу девства, что приведутся Царю девы (души, чистые от страстей), но девы, которые не по принуждению и не от скорби соблюли девство, но те, которые в веселии и радовании услаждаются таковым преуспеянием – т.е. введутся в храм Царев. Ведь эти священные сосуды, которых не осквернило человеческое употребление, будут внесены во Святая Святых, и дано им будет право иметь доступ в самое святилище, которого не будут попирать ноги нечистые.

Искренния – это вдовицы и воздерживающиеся в супружестве. А как важно быть введенным в храм Царев, показывает Пророк: едино просих от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего (Пс. 26, 4) (Василий В., Иероним, Симеон Новый Богослов).


17 Вместо отец твоих быша сынове твои: поставиши я князи по всей земли.
Это Давид говорит Церкви Христовой: в награду за послушание вместо отец (будут тебе) сынове твои, которые поставятся князьями по всей земли: апостолы вместо отец (праотцев) и все святые, которые есть князие всей земли. Смотри, как велика власть Церкви – это власть поставлять князей по всей земли (Василий В., Златоуст, Феодорит, Афанасий, Иероним).


18 Помяну имя Твое во всяком роде и роде: сего ради людие исповедятся Тебе в век и во век века.
Эта речь предлагается как бы от лица самой Церкви и верной души, прославляющей Христа за столь великие дела Его; за обуздание зла и насаждение добродетели, за обручение Себя нашему естеству. Святые отцы относят эти слова и к Богородице, потому что и Она не перестает во все веки благотворить всей твари.

Сверх этого, слова: помяну имя Твое во всяком роде и роде сказываются и от лица Богоматери, почему и поются в богородичных прокимнах перед Евангелием, так как содержат пророчество, на Ней исполнившееся: се бо, отныне ублажат Мя еси роди: яко сотвори Мне величие Сильный и свято имя Его (Лк. 1, 48-49) (Златоуст, Василий В., Палама, Марк Ефесский).

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 45


1 В конец, о сынех Кореовых, о тайных, псалом 45

Псалом заключает в себе пророчество о сокровенных тайнах при конце мира. Предсказывает же о восстаниях и гонениях на Церковь Христову и на ниспосланную с неба помощь уповающим на Бога (Василий В., Феодорит).


2 Бог нам Прибежище и Сила, Помощник в скорбех обретших ны зело.
Всякий человек имеет нужду в великой помощи Божией. Но немногие говорят с таким расположением как Пророк, ибо враг вводит людей во многие заблуждения при избрании ими Спасителя, и тогда, во время скорбей, мы готовы к чему-либо другому прибегать, нежели к Богу. Проклят человек, иже надеется на человека (Иер. 12, 5) или на что-либо человеческое.

Ибо все обманчиво и временно: одно прибежище – Бог. Бог не препятствует постигать нас скорбям; но когда они постигли, Он помогает нам, доставляя пользу и опытность. Нужно тщательно наблюдать обстоятельства времени и молиться, чтобы не впасть в искушение, а когда оно постигло – не малодушествовать, но стоять мужественно, призывая на помощь Бога и уповая на Него (Василий В., Златоуст, авва Моисей).


3 Сего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прелагаются горы в сердца морская.
4 Возшумеша и смятошася воды их, смятошася горы крепостию Его.
Говоря о земле, воде, горах и морях, Пророк не о стихиях говорит, но под именем их разумеет невыносимые опасности. Так должно быть сердце безстрашно и помысел не смущен, чтобы при таком замешательстве устремляться с упованием мысленно к Богу и не поражаться ничем происходящим. А мы не выносим и человеческого гнева (Василий В., Златоуст).


5 Речная устремления веселят град Божий: освятил есть селение Свое Вышний.
6 Бог посреде его, и не подвижится: поможет ему Бог утро заутра.
Речная устремления Духа Святаго наполняют и увеселяют град Божий (Церковь Божию). Всевышний освятил и соделал селением (жилищем) Себе Пресвятую Деву Марию. И святые угодники Божий являются также селениями Вышняго, и в них Сам Бог «почивает». Утро заутра – выражает скорость и незакоснительность божественной помощи (Афанасий, Василий В., Феодорит, Максим Грек).


7 Смятошася языцы, уклонишася царствия: даде глас Свой Вышний, подвижеся земля.
Давид показывает великое могущество Божие, что Богу стоит только сказать слово, и тотчас земля трепещет (Златоуст).


8 Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль.
9 Приидите и видите дела Божия, яже положи чудеса на земли:
10 Отъемля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем.
Пророк от земли обращает речь свою к небу. Победу, одержанную над мысленными врагами, восписует Самому Господу. Весьма кстати здесь упоминание об Иакове, по причине бывшей с ним борьбы. Как для телесных очей большое расстояние делает неясным видимые предметы, так и при созерцаниях умом, неприблизившийся к Богу посредством дел не может видеть дел Божиих чистыми очами ума.

Это голос Отца – с распростертыми объятиями призывающего к Себе дотоле упорствовавших. Видишь ли миролюбие Господа сил? Будучи Господом сил и имея все сонмы ангельских воинств, Он ни одного из противников Своих не уязвляет и не низлагает, но сокрушает лук, ломает оружие и щиты сожигает огнем, отъемля всякие брани. Пророк описывает эти чудеса с намерением, чтобы мы во время мятежей прибегали к Нему в надежде получить покой и тишину (Златоуст, Афанасий, Василий В.).


11 Упразднитеся и разумейте, яко Аз есмь Бог: вознесуся во языцех, вознесуся на земли.
Чтобы познать Бога, нужно отрешиться от окружающего зла. А пока мы занимаемся предметами вне Бога, повседневной заботой о мирском и плотской рассеянностью, то не можем вместить в себя познание о Боге. Ибо слово, падшее в терние – подавляется им (см. Мф. 13, 22). А Божественный огонь приобретается стремлением к Богу.

Если сердце твое день и ночь не будет с болезнью искать Господа, ты не можешь преуспеть. Ведение Бога приобретает тот, кто с чистым сердцем упражняется в чтении божественных Писаний, поскольку чтение это приводит в собранность блуждающий ум и дарует познание о Боге. Поэтому упражняйся в чтении и молитвах, чтобы просветился ум твой. Не думай во время молитвы о какой-либо мирской вещи: ибо безумно устами беседовать ко Владыке – мыслями же отвращаться от Него.
Это падение ума бывает у того, кто еще намерен быть угодным миру. Люби безмолвие, поучайся в богомыслии и моли Бога да подаст тебе чистоту ума (Василий В., Златоуст, Афанасий, Варсонофий В., Ефрем, Иоанн Ликопольский).


12 Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль.
Обрадованный Божиею помощью, Пророк дважды возгласил: Господь сил с нами, с уверенностью, что при Его помощи [никто ни от чего не потерпит вреда (Василий В.).

Вы ознакомились «Псалтирь. Кафизма 6», читайте «Псалтирь. Кафизма 7»

Группа «Вконтакте»

Подписывайтесь на канал в «Ю-Туб»

Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Аминь.

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас. (Tрижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Господи, помилуй. (Трижды)

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго.

Тропарь:

Помилуй нас, Господи, помилуй нас; всякаго бо ответа недоумеюще, сию Ти молитву яко Владыце грешнии приносим: помилуй нас.

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.

Честное пророка Твоего, Господи, торжество, небо Церковь показа, с человеки ликуют ангели: того молитвами, Христе Боже, в мире управи живот наш, да поем Ти: Аллилуиа.

И ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Многая множества моих, Богородице, прегрешений, к Тебе прибегох, Чистая, спасения требуя: посети немощствующую мою душу, и моли Сына Твоего и Бога нашего дать ми оставление, яже содеях лютых, Едина Благословенная.

Господи, помилуй. (40 раз)

Псалтирь. Кафизма 6 — вы можете посмотреть видео с субтитрами, чтение на церковнославянском языке, текст русским шрифтом и прочесть толкование


1 Псалом Давиду, в воспоминание о субботе, 37

О ревностном покаянии божественного Давида возвещает превосходство его исповедания. Не терпя греховного струпа, выставляет он на вид болезнь и лекарство, обращая это в повод сделать наставление людям. Просит Бога даровать ему субботство, т.е. упокоение от несчастий, которого призывает достигнуть покаянием. Поэтому и псалом этот есть покаянный третий (Афанасий, Феодорит).


2 Господи, да не яростию Твоею обличиши мене, ниже гневом Твоим накажеши мене:
Слова, употребляемые в псалме в отношении к Богу, это слова человеческие, но смысл их должен быть богоприличный. Гневается Бог не по страсти, но праведным возмездием и наказанием. Давид обращается к Богу как больной к врачу, а не как преступник к судии (Златоуст, Феодорит).


3 Яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою.
Стрелы – беды, скорби, болезни. Рука – наказание за грех. Многие изнемогли от болезненного приключения по неразумию, не ожидают полезного окончания его, но в негодовании на строгость попечительности остаются при немощах своего неразумия (Василий В., Афанасий).


4 Несть исцеления в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костех моих от лица грех моих.
Лице грехов – есть воображение и воспоминание их, так как грех каждого пред лицем каждого всегда (т.е. памятование о грехе). По причине греха изнемогает крепость телесных и душевных сил и теряется мир помыслов (Афанасий).


5 Яко беззакония моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеша на мне.
Только восчувствовавший свои грехи может сказать эти слова, ибо поистине грех тяжек и бремя (греха) тяжкое и неудобоносимое. Ничто так не ослепляет мысль и не обременяет ее долу – как сознание греха (Златоуст).


6 Возсмердеша и согниша раны моя, от лица безумия моего.
Давид свидетельствует о мерзости греха: ибо нет ничего грязнее и сквернее греха. И действительно: грех, по своей природе, хуже и зловоннее всякой гниющей язвы. Таков вообще грех.

Прежде, чем будет сделан, он доставляет некоторую приятность, но после совершения его появляется горесть и печаль. Всякая душа, неосоленная небесною солью Святаго Духа, загнивает и наполняется всяким зловонием лукавых и суетных помыслов; закрадываются в нее злые и страшные черви, т.е. лукавые духи, которые гнездятся и растлевают ее (Златоуст, Макарий В.).


7 Пострадах и слякохся до конца, весь день сетуя хождах.
Души грешников как бы зверями изъязвляются и пожираются, и покрываются как бы гноем и гнилостью. От гниения греховных ран человек делается дряхл и погорблен, обличается угрызениями совести, срамом и стыдом. Весь день, т.е. в течение всей жизни сетуя, он помнит о своем беззаконии… (Василий В., Максим Грек).


8 Яко лядвия моя наполнишася поруганий, и несть исцеления в плоти моей.
Лядвия – чресла (Феодорит, Иероним).


9 Озлоблен бых, и смирихся до зела: рыках от воздыхания сердца моего.
Озлоблен своими грехами и потому смирихся до зела, до крайности. Рыках – ревел от стенания сердца своего. Ибо совесть, уязвляющая сердце, производила в нем стенания (Кирилл).


10 Господи, пред Тобою все желание мое, и воздыхание мое от Тебе не утаися.
Это слово учит нас не скрывать грехов своих и не держать их в глубине души, как черноту и гниль, но исповедывать их нещадно (Василий В.).


11 Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною.
Пророк сильно воздыхает от тяжести внутренней брани, по причине удаления от него света очей Святаго Духа за грехи (Василий В.).


12 Друзи мои и искреннии мои прямо мне приближишася, и сташа.
13 И ближнии мои отдалече мене сташа, и нуждахуся ищущии душу мою: и ищущии злая мне, глаголаху суетная, и льстивным весь день поучахуся.
Друзья и домашние прямо мне сташа – против меня стали поступать враждебно и явно мне противостали; и даже ближние от страха отделились от меня. Бог попустил этому произойти за грехи мои. Под ближними подразумеваются и ангелы, которые удаляются от человека за грехи его. Ищущие же душу демоны от этого сильнее нападают. Льстивным весь день поучахуся – замышляя всякий день козни (Феодорит, Афанасий).


14 Аз же яко глух не слышах, и яко нем не отверзаяй уст своих:
15 И бых яко человек не слышай, и не имый во устех своих обличения.
16 Яко на Тя, Господи, уповах, Ты услышиши, Господи Боже мой.
17 Яко рех: да не когда порадуют ми ся врази мои, и внегда подвижатися ногам моим, на мя велеречеваша.
Это яснее показывает история… Ибо когда отцеубийца Авессалом осуждал решения отца и когда изменник Семей метал языком и рукою и злословил Давида – последний великодушно в молчании переносил обиды: потому что все упование свое возлагал на Господа, сказавшего: Мне отмщение, Аз воздам (Евр. 10, 30). Некоторые из толковников относят это и ко Спасителю, Который на злоречия врагов не отверзал уст своих (Феодорит).


18 Яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мною есть выну.
19 Яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуся о гресе моем.
Никто да не надеется от грехов своих великих очиститься только одним исповеданием грехов без трудов и подвигов, подобающих истинному покаянию, если он поленится потрудиться. Давид не довольствуется одним исповеданием, но заботится и об удовлетворении за содеянное. Что пользы открыть язву, а подобающего к ней лекарства не приложить? (И не исправить жизни своей) (Димитрий).


20 Врази же мои живут, и укрепишася паче мене, и умножишася ненавидящии мя без правды.
21 Воздающии ми злая возблагая оболгаху мя, зане гонях благостыню.
Непримиримой злобе врагов Давид противостал своим долготерпением, надеясь этими скорбями умилостивить Бога. И гоним был Давид только за то, что гонях благостыню, т.е. чистосердечно и благонамеренно со всеми поступал (по Зигабену).


22 Не остави мене, Господи Боже мой, не отступи от мене.
23 Вонми в помощь мою, Господи спасения моего.
Такова должна быть смиренная молитва всякого просящего помощи Божией.

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 38


1 В конец, Идифуму, песнь Давиду, 38

Этот боговдохновенный псалом во многом согласен с псалмом предыдущим и содержит в себе врачевство для исцеления душевных страстей и исправления нравов людей. Преимущественно же рассуждает о необходимости терпения. Пророк оплакивает ничтожество естества человеческого и показывает его конец. Священный певец Идифум возглашает эту песнь Давида (Афанасий, Феодорит).


2 Рех: сохраню пути моя, еже не согрешати ми языком моим: положих устом моим хранило, внегда востати грешному предо мною.
Великого Давида, спасавшегося бегством от восставшего против него сына – отцеубийцы, встретил на пути изменник Семей: он метал в царя глыбами земли и злословил, называя его беззаконником и мужем кровей. Однако любомудрый Давид не только сам не отвечал на злословия, но запретил это сделать даже одному из военачальников своих, который готов был убить Семея, сказав: оставите его проклинати, негли (может быть) призрит Господь на смирение мое, и возвратит ми благая вместо клятвы его (2 Цар. 16, 10-12).

Так был весьма осторожен Давид на язык, зная великую поползновенность этого члена. Путями называются здесь слова, потому что указывают путь к делам (Феодорит, Златоуст).


3 Онемех и смирихся, и умолчах от благ, и болезнь моя обновися.
Выслушай, что говорит божественный Давид: внегда восстати грешному предо мною не раздражался, не мстил я, но онемех и смирихся, и умолчах от благ. А ты огорчаешься и осуждаешь… Вспомни Владыку: Он богат сый нас ради обнища (2 Кор. 8, 9). А если тебя назовет кто невеждою, вспомни обидные слова иудеев, какими укоряли они истинную Премудрость: Самарянин еси Ты, и беса имаши (Ин. 8, 48).

Еще многого недостает у тебя, чтобы дойти до уподобления Господу: Его заушали, оплевали, оклеветали, сняли хитон с Него и распяли… А ты раздражаешься и гневаешься. Давид умолчах даже от благ, т.е. предпочел лучше умолчать, нежели благое говорить, ибо «благая глаголати, – по святым отцам, – низже есть молчания» (Василий В., Каллист инок).


4 Согреяся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огнь: глаголах языком моим:
О каком огне говорится здесь? – О Боге. Бог наш огнь поядаяй есть (Евр. 12, 19). Во время искушения надлежит сугубо прилежать молитве, утомлять трудами тело, пресекать всякое плотское мудрование и терпеливо ожидать окончания искушения.

Сокровенное поучение заключается в молитве Иисусовой, которым истребляются страсти из души, рождается умиление, вселяется страх Божий, просвещается ум и изливается радость в сердце. Глаголах языком моим, т.е. говорил тихо, шепотом к Богу, в то время, когда внешне пред врагами молчал. О чем же глаголах Пророк? (Максим, Феодорит, авва Исаиа).


5 Скажи ми, Господи, кончину мою, и число дней моих, кое есть, да разумею, что лишаюся аз;
Давид произнес эти слова по человеческому малодушию и утомлению от искушений. Он желал знать: достаточно ли будет ему на покаяние оставлено число дней. Да разумею – да узнаю, чего еще недостает до предназначенного мне совершенства (Афанасий, Кирилл, Амвросий, Августин).


6 Се пяди положил еси дни моя, и состав мой яко ничтоже пред Тобою: обаче всяческая суета, всяк человек живый.
Пророк пядями ладоней изображает кратковременность человеческой жизни, всяческая суета (или же пар) – всяк человек живый. Живые люди ничем не отличаются от написанных на картине, потому что одинаково разрушаются и исчезают со временем. И однако же суетятся, безпокоятся, враждуют… Видя общее преобладание зла, Пророк оплакивает жизнь людей, протекающую в неутихающем смущении ума. Даже среди животных и стихий природы он не нашел ничего преданного так суете, как в человеках, одержимых жаждою любостяжания (Златоуст, Афанасий).


7 Убо образом ходит человек, обаче всуе мятется: сокровищствует, и не весть, кому соберет я.
Словом образом Пророк выражает нечто бездушное и ничтожное: одну наружность, вид, лицемерие. Всуе мятемся так как не истинную проводим жизнь и заботимся не о существенных благах. Мирские заботы – это суета (Златоуст, Афанасий).


8 И ныне кто терпение мое; не Господь ли; и состав мой от Тебе есть.
Признав жизнь человека суетою и произнесши суд о житейских попечениях, Пророк справедливо свое упование возложил на Господа (Афанасий).


9 От всех беззаконий моих избави мя: поношение безумному дал мя еси.
10 Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси.
Причиною всех наших бедствий являются многоразличные наши грехи. И не случайно, но по Божьему попущению надругался над Давидом Семей, послуживший как бы бичем в руках Божиих. Почему святой муж онемех и не отверзох уст, твердо зная Кто сотворил это (в русском переводе: ибо Ты нанес мне удар). Укоряющего нас будем принимать как Богом посланного обличителя сокровенных наших злых помыслов.

Виной всякого скорбного случая являются помыслы каждого из нас, а от них слова и дела общения. Все невольно постигающее нас случается с нами или ради любви, или за злобу нашу. Постигающие нас скорби и обличения, по видимому, не бывают подобны нашим винам, но в духовном отношении сохраняют всю правду (Феодорит, Иоанн Тобольский, Марк Подвижник).


11 Отстави от мене раны Твоя: от крепости бо руки Твоея аз исчезох.
12 Во обличениих о беззаконии наказал еси человека, и истаял еси, яко паучину, душу его: обаче всуе всяк человек.
Как врач вырезает согнившие раны и извлекает сокрытый внутри гной, восстановляя здоровье больному, так и Господь истончает душу грешника посредством искушений и злостраданий, чтобы очистить от грубости греха (Феодорит).


13 Услыши молитву мою, Господи, и моление мое внуши, слез моих не премолчи: яко пресельник аз есмь у Тебе и пришлец, якоже вси отцы мои.
Слова эти подлинно исполнены мудрости знающего природу существующего и пренебрегающего благоденствием настоящей жизни. Ибо не иначе сподобишься ты дивных и блаженных зрелищ, если день и ночь не будешь проливать слезы.

Достойно же удивления, что великий Давид на царском престоле, при богатстве и могуществе, называл себя пресельником и пришельцем и не полагался на свое благополучие. Да и все праведники проводили настоящую жизнь как бы на чужой стороне, вовсе не заботясь о здешнем: яко страннии и пришельцы суть на земли (Евр. 11, 13) (Златоуст, Макарий В., Феодорит).


14 Ослаби ми, да почию, прежде даже не отъиду, и ктому не буду.
Ослаби (сжалься), т.е. прости грехи мне, чтобы с твердым упованием отойти мне в жизнь вечную. Ибо после смерти нельзя уже будет раскаяться, не потому, что мы уже не будем существовать, но потому, что не можем более измениться через обращение (Афанасий, Феодорит, Кирилл).

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 39


1 В конец, псалом Давиду, 39

И этот псалом посвящен добродетели терпения и начинается с него; терпя потерпех… Он вместе с двумя предыдущими составляет «золотую триаду терпения». Пророк с благодарным восторгом удивляется Божественному Промыслу, простирающемуся на весь род человеческий и определяет, как надлежит достойно почитать Творца. В конец, во Христа, совершителя благ с терпением приобретаемых (Афанасий).


2 Терпя, потерпех Господа, и внят ми, и услыша молитву мою.
3 И возведе мя от рова страстей и от брения тины, и постави на камени нозе мои, и исправи стопы моя.
Если восстанет на тебя греховная брань – не бойся и не упадай духом. Но терпя потерпи Господа, с плачем излей молитву свою пред благостию Его, и Он услышит тебя, и возведет тебя от рова страстей – злых помыслов и брения тины неподобных мечтаний и поставит нозе твои на камени святыни (чистоты) и увидишь пришедшую от Него помощь. Еще глаголющу ти, ренет: се приидох (Ис. 58, 9).

Но Он выжидает, чтобы увидеть подвиг твой, точно ли даже до смерти готов ты противоборствовать греху. Бог взирает на твой подвиг; на него же смотрят и лики святых ангелов, и толпа бесов…
Долготерпение охраняет от вражды и ненависти, а главное – произрастает вожделенный плод незлобия. Человек незлобивый – подобен Богу, он есть жилище Святаго Духа, благоуханный фимиам пред Богом. Встречающиеся скорби и озлобления от людей – не могут поколебать страха Божьего в долготерпеливом, ибо он во всякое время покоряется воле Божией; нетерпеливый же – воле диавола (Ефрем, Антоний В.).


4 И вложи во уста моя песнь нову, пение Богу нашему. Узрят мнози и убоятся, и уповают на Господа.
Новою песнию называет Евангельские заповеди. Мнози узрят внутренним оком души сокровенную руку Божию и возложат упование на Его Промысел (Афанасий).


5 Блажен муж, емуже есть имя Господне упование его, и не призре в суеты и неистовления ложная.
Действительно блаженнее всех тот, кому упование – единый Бог, кто не развлекается житейскими суетными попечениями, которые есть неистовство и ложь (Афанасий).


6 Многа сотворил еси Ты, Господи, Боже мой, чудеса Твоя, и помышлением Твоим несть кто уподобится Тебе. Возвестих и глаголах, умножишася паче числа.
О, глубина богатства и премудрости и разума Божия. Яко неиспытани судове Его, и неизследовани путие Его. Кто бо разуме ум Господень; или кто советник Ему бысть? (Рим. 11, 33-34). Никто не может постигнуть помышлений Божиих касательно Его Божественного Промысла о мире и спасении его: особенно же того, что Бог ради преступного человека станет человеком (Афанасий, Феодорит).


7 Жертвы и приношения не восхотел еси, тело же свершил ми еси: всесожжений и о гресе не взыскал еси.
8 Тогда рех: се прииду. В главизне книжне писано есть о мне:
9 Еже сотворити волю Твою, Боже мой, восхотех, и закон Твой посреде чрева моего.
По учению апостола Павла – это слова самого Господа нашего Иисуса Христа, выражающие добровольное согласие Его принести Собою единую жертву за грех, чтобы отменить ветхозаветные кровавые жертвы и учредить единую новую жертву – крестную (см. Евр. 10, 512). Жертвы и приношения безсловесных животных не восхотел еси, и о всесожжении тельцов и овнов не благоволил, но еже сотворити волю Твою, Боже мой, восхотех, т.е. предать Себя самого. Поэтому и снидох с небесе, – говорит Христос, – не да творю волю Мою, но волю пославшего Мя Отца (Ин. 6, 38).

А этим Он доказывает, что не жертвы очищают людей, а воля Божия. Принесем же и мы Господу дары: жертвы и всесожжения не безсловесных животных, которых Христос не хощет, но принесем самих себя, умертвив в себе всякое пристрастие и собственную волю ради евангельских заповедей Христа. Ибо если не сотворит человек воли Божией и закона Его посреде чрева, т.е. из среды всего сердца и всей души, то и вне не сможет он удобно исполнять его. Конец же слова, все слушай: Бога бойся и заповеди Его храни (Екк.12,13) и мысленно и чувственно (Синаит, Златоуст, Дорофей, Исихий).


10 Благовестих правду в церкви велицей, се устнам моим не возбраню: Господи, Ты разумел еси.
Великая церковь – есть всякая душа, уверовавшая в Спасителя нашего Иисуса Христа (Афанасий).


11 Правду Твою не скрых в сердце моем, истину Твою и спасение Твое рех, не скрых милость Твою и истину Твою от сонма многа.
12 Ты же, Господи, не удали щедрот Твоих от мене: милость Твоя и истина Твоя выну да заступите мя.
Давид здесь как бы говорит Господу: за то, что иным я содействовал обрести милость Твою, так и Ты, Господи, не оставь далеко милости Твоей от мене (Амвросий).


13 Яко одержаша мя злая, имже несть числа. Постигоша мя беззакония моя, и не возмогох зрети, умножишася паче влас главы моея, и сердце мое остави мя.
14 Благоволи, Господи, избавити мя: Господи, во еже помощи ми вонми.
Никто да не высокомудрствует о себе: ибо и три отрока, достигшие верха добродетели, когда молились в пещи, говорили: согрешихом, беззаконновахом, неправдовахом (Дан. 3, 29), и Даниил, и Иеремия, и Исаиа, и чудный Павел так говорили о себе. Христос Иисус прииде в мир грешники спасти, от нихже первый есмь аз (1 Тим. 1, 15).

Поэтому всякая душа, грехам и проступкам своим приписывает все с нею совершающееся и умоляет Спасителя даровать ей помощь. Сверх того, праведники еще приписывают себе грехи нерадивых грешников и почитают их за свои собственные по общению и одной любви и вере с ними. Вонми – поспеши (Феодорит, Афанасий).


15 Да постыдятся и посрамятся вкупе ищущии душу мою, изъяти ю: да возвратятся вспять, и постыдятся хотящии ми злая.
16 Да приимут абие студ свой глаголющии ми: благоже, благоже.
Выражение благоже, благоже – выражает посмеяние (по Зигабену).


17 Да возрадуются и возвеселятся о Тебе вси ищущии Тебе, Господи: и да рекут выну, да возвеличится Господь, любящии спасение Твое.
И Церковь Божия, и всякая душа человеческая имеет нужду в божественном промышлении, по причине всякого рода людских и демонских восстаний на нее (Афанасий, Феодорит).


18 Аз же нищ есмь и убог, Господь попечется о мне: Помощник мой и Защититель мой еси Ты, Боже мой, не закосни.
Пророк, хотя и был царем, но называет себя нищим и убогим, как имеющий нужду в божественном содействии и благодатной помощи. Признает же себя нищим и убогим может быть еще и потому, что говорит это от лица Господа, Который наименован нищим в словах: нас ради обнища богат сый (2 Кор. 8, 9), а убогим назван из-за того, что по плоти Он был Сын не богатого кого, но древодела (Василий В., Златоуст, Феодорит).

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 40


1 В конец, псалом Давиду, 40

С внешней стороны псалом содержит любовь к нищим, а с таинственной он относится ко Христу, обнищавшему нашего ради спасения, как Сам Он показал это в Евангелии Иоанна, сказав апостолам: Не о всех вас глаголю: Аз бо вем, ихже избрах. Но да сбудется Писание: ядый со Мною хлеб воздвиже на Мя пяту свою (Ин. 13, 18). Свидетельства об этом не находится ни в каком месте Писания, кроме настоящего псалма; говорящего: ядый хлебы Моя, возвеличи на Мя запинание (Феодорит).


2 Блажен разумеваяй на нища и убога, в день лют избавит его Господь.
Нищим и убогим называет пророк Христа. Блажен, кто познал Христа, ради нас обнищавшего для того, чтобы и мы миловали меньших братий Его (см. Мф. 25, 40).

Что значит разумеваяй? – т.е. вникающий в его бедствия. Тогда мы и бываем услышаны, когда сами слышим приходящих к нам нищих. Иже затыкает ушеса своя, еже не послушати немощнаго, – говорит Премудрый, – молитвы того не послушает Бог. (Притч. 21, 13).
Помилованный тобою нищий в день лют суда будет ходатайствовать за тебя об избавлении от наказания (Златоуст, Афанасий).


3 Господь да сохранит его, и живит его, и да ублажит его на земли, и да не предаст его в руки врагов его.
4 Господь да поможет ему на одре болезни его: все ложе его обратил еси в болезни его.
Все ложе его обратил еси в болезни его, т.е. (Господь) переменит все болезни его в здравие (Феодорит).


5 Аз рех: Господи, помилуй мя, исцели душу мою, яко согреших Ти.
Эти слова и последующие за ними сказываются от лица Христа к Отцу: как Человек, Христос молится, чтобы показать, что всякий человек нуждается в милости Божией. Он произносит за грешное человеческое естество такие слова, которые оно должно говорить само за себя. Приняв на Себя грехи всех людей, Христос принес Себя в жертву за них, а поэтому и молился и умирал по безмерному Своему человеколюбию и благости так, как бы и Сам Он согрешил (Кирилл, Феодорит).


6 Врази мои реша мне злая: когда умрет и погибнет имя его;
7 И вхождаше видети, всуе глаголаше сердце его, собра беззаконие себе, исхождаше вон, и глаголаше вкупе.
Божественные Евангелисты согласно указывают, что все это сбылось на Иуде, который искаше времени да Его предаст (Мф. 26, 16) (Афанасий, Феодорит, Августин, Кирилл).


8 На мя шептаху вси врази мои, на мя помышляху злая мне.
9 Слово законопреступное возложиша на мя: еда спяй не приложит воскреснути;
Слово законопреступное – «возьми, возьми, распни Его» (Ин.19,15), ибо закон говорит – безвинного и праведного не умерщвляй (см. Исх.23,7) (Афанасий).


10 Ибо человек мира моего, на негоже уповах, ядый хлебы моя, возвеличи на мя запинание.
Об Иуде говорит Пророк, называя коварством запинание (Златоуст).


11 Ты же, Господи, помилуй мя, и возстави мя, и воздам им.
Не потому, говорит Христос, воздам им, что желает воздать им за претерпение смерти, ибо Он сказал на кресте: Отче, отпусти им (Лк. 23, 34), но как имеет одну природу и одно действие с Богом Отцом Своим, Который сотворит нелицеприятный суд против скверных убийц (Исихий).


12 В сем познах, яко восхотел мя еси, яко не возрадуется враг мой о мне.
Восхотел Мя – возлюбил меня; ибо любимое вожделенно. А под врагом ты должен разуметь и Иуду и диавола, который изнуряет человека посредством страстей (Кирилл, Феодорит).


13 Мене же за незлобие приял, и утвердил мя еси пред Тобою в век.
14 Благословен Господь Бог Израилев от века и до века: буди, буди.
Это песня хвалы и благодарения Богу духовного Израиля – т.е. христианскому, ибо слово Израиль изъясняется как ум, видящий Бога. Благословение, приносимое нами Богу, начинается в веке настоящем и оканчивается в веке будущем. Удвоение буди означает усиление молитвы и поставлено вместо аминь, аминь (Кирилл).

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 41


1 В конец, в разум сынов Кореовых, псалом Давиду, не надписан у еврей, 41

В псалме этом Давид выражает всеусерднейшую любовь свою к Богу в назидание всякому человеку. Повелевает же воспеть этот псалом певцам сынам Кореовым разумно с тем, чтобы как самих себя, так и слушателей привести к исканию и познанию Спасителя нашего Господа Бога Иисуса Христа (Афанасий, Иероним, Августин).


2 Имже образом желает елень на источники водныя: сице желает душа моя к Тебе, Боже.
Любовь по своему свойству пламенна и душа не может хранить ее в молчании. Не имея сил изобразить любовь свою к Богу словом, Пророк везде ищет подобия, приводя в пример жаждущую лань.

Олень в сильную жару, или ужаленный змеею, или наевшись ядовитых животных, палимый жаждою, с сильным воплем и со всем жаром стремится к воде: так и душа благочестивая пламенно должна стремиться к Богу, с радостью должна переносить постигающие ее бедствия, ибо нам даровася от Христа не токмо еже в Него веровати, но и еже по Нем страдати (Флп. 1, 29) (Златоуст, Феодорит).


3 Возжада душа моя к Богу Крепкому, Живому: когда прииду и явлюся лицу Божию;
Смотри, как он пламенеет и горит любовью к Богу! Не сказал: просто пожелала, но возжада, выражая этим словом особенную силу любви. Он хочет, чтобы мы жаждали Его сильным желанием, тогда получим все, чего желаем. Имей всегда Бога в уме твоем, поминая, когда прииду и явлюся лицу Божию; сохраняй это, и земля твоя принесет сторичный плод Богу (Златоуст, Варсонофий В.).


4 Быша слезы моя мне хлеб день и нощь, внегда глаголатися мне на всяк день: где есть Бог твой;
Не иначе сподобишься ты дивных и блаженных зрелищ горнего Иерусалима, если не будешь день и ночь проливать слезы (Макарий В.).


5 Сия помянух, и излиях на мя душу мою: яко пройду в место селения дивна, даже до дому Божия, во гласе радования и исповедания, шума празднующаго.
Божественный Давид по своей прозорливости от Духа Святаго произносит этот псалом от лица иудеев, находящихся в Вавилонском плену, и с сердечным желанием стремящихся к тому, от чего отступили прежде, т.е. от служения Богу. Сия помянух – глумления и укоризны врагов, говоривших: где есть Бог твой? – и излиях на мя душу мою, т.е. истек я слезами и рыданиями.

Но теперь, раскаявшись, обещаю песнословить и прославлять Господа в дому Божием, во гласе радования и исповедания, ибо для души боголюбивой и любопраздственной главное в празднике – памятование о Боге (Златоуст, Феодорит, Григорий Богослов).


6 Вскую прискорбна еси, душе моя; и вскую смущаеши мя; уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего, и Бог мой.
Если верно, что возвратимся в Небесное Отечество, то вскую прискорбна еси, душе моя? Ибо безмерное сокрушение сердца о чем-либо чувственном омрачает и возмущает ум. Оно изгоняет из души чистую молитву и умиление, а отсюда жестокость и нечувствие. Если будет тревожить тебя уныние, не падай духом, но помолись Господу да подаст тебе терпение.

По молитве же сядь и, собрав помыслы свои, утешай псаломски душу свою. Скажи: «Чего расслабла ты, душе моя? Не всегда ведь жить нам в мире этом? Послушай, что говорил Пророк: пресельник аз есмь на земли, и пришлец, якоже вси отцы мои (Пс. 38, 13). Преселимся и мы с тобою, когда это будет угодно Богу» (Симеон Новый Богослов, Ефрем).


7 Ко мне самому душа моя смятеся: сего ради помянух Тя от земли Иордански и Ермониимски, от горы малыя.
Здесь представляется душа, разговаривающая сама с собою: воспоминания об отечественной земле (Палестине) извлекают у нее слезы (Феодорит).


8 Бездна бездну призывает во гласе хлябий Твоих: вся высоты Твоя и волны Твоя на мне преидоша.
Бездна – это множество воды, в которой невозможно достать нижнего предела. Во гласе хлябий – в шуме водопадов. Бездна грехов моих требует бездны милосердия Божия; и уповаю, что бездна милости Божией победит бездну грехов моих, если я искренне буду призывать ее (Василий В., Иоанн Кронштадтский).


9 В день заповесть Господь милость Свою: и нощию песнь Его от мене, молитва Богу живота моего.
10 Реку Богу: Заступник мой еси, почто мя забыл еси; и вскую сетуя хожду, внегда оскорбляет враг;
Не о том просит, чтобы не получать от врага оскорблений, но о том, чтобы не сетовать при оскорблениях. Это покаянная молитва, преклоняющая Бога на милость (Афанасий).


11 Внегда сокрушатися костем моим, поношаху ми врази мои, внегда глаголати им мне на всяк день: где есть Бог твой;
12 Вскую прискорбна еси, душе моя; и вскую смущаеши мя; уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего, и Бог мой.
Это повторение показывает, что Давид не вдруг победил искушения, но через частый и многотрудный подвиг. От него же научаемся не ослабевать в подвиге добродетели, хотя бы враг и причинял нам напасти. Имея Спасителем Бога, истребим в себе боязнь и возложим на Него все свое упование (Феодорит).

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 42


Псалом Давиду, не надписан у еврей, 42

И этот псалом – одинакового с прежним содержания, поэтому и не надписан у евреев (Феодорит, Афанасий).


1 Суди ми, Боже, и разсуди прю мою: от языка непреподобна, от человека неправедна и льстива избави мя.
Давид просит рассудить спор с людьми его оскорбляющими, которые здесь называются народом непреподобным, коварным и злым. Впрочем, ты разуметь можешь под этим народом и демонов, а под человеком неправедным и хитрым – самого диавола. Ибо эта проклятая Богом тварь (см. Быт. 3, 14) ничем не отличается от человека страстного и сластолюбивого, потому что и он любит красивые тела, как любит и плотской человек, и валяется в страстях, как валяется и страстный человек. Ибо это доказывает и божественный Исаиа, называя диавола человеком: египтянина, человека, а не Бога, назвали помогшим им (см. Ис. 31, 3) (Кирилл).


2 Зане Ты еси, Боже, Крепость моя, вскую отринул мя еси; и вскую сетуя хожду, внегда оскорбляет враг;
3 Посли свет Твой, и истину Твою: та мя настависта, и введоста мя в гору святую Твою, и в селения Твоя.
Пророк просит Бога, да послет Сына Своего Христа Господа на землю, Который есть Свет миру и Истина. Вследствие Адамова преступления на душу человека легло покрывало тьмы, а ныне озарением Духа Святаго снимается оно с душ верных и истинно достойных. По этой-то причине и было пришествие Христово (Василий В., Макарий В., Афанасий).


4 И вниду к жертвеннику Божию, к Богу веселящему юность мою: исповемся Тебе в гуслех, Боже, Боже мой.
Знай, что предстоит нам труд, пока не внидем во святилище Божие. Поэтому еще здесь нам предстоит побеждать греховные страсти. Ибо Спасителю угодно, чтобы мы, находясь еще во плоти, сподобились Его безстрастия и исполнились святыни. Гуслями называет деятельную добродетель, а повторением восклицания: Боже, Боже мой! – показывает пламеннейшую любовь сердца к Богу (Макарий В., Афанасий, Кирилл).


5 Вскую прискорбна еси, душе моя; и вскую смущаеши мя; уповай на Бога, яко исповемся Ему, спасение лица моего, и Бог мой.
В этой жизни сами праведники стенают, ища мира, – достигают же его там. Смотри, как сам Давид был смущаем! И если душа его смущалась, то конечно, не имел он мира в себе. Ибо мир наш в Господе, как Сам Он сказал: сия глаголю вам, да во Мне мир имате (Ин. 16, 33).

На земле же не обещал Он мира, но скорбь, говоря: в мире скорбни будете (Ин. 16, 33). Так, в этой жизни надлежит нам всеусердно искать мира, чтобы получить его в будущей (Августин).

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 43


1 В конец, сынов Кореовых, в разум, 43

Этот поучительный псалом (в разум) хотя и произносит Давид, но не от собственного лица, а от лица Маккавеев, предвозвещая им брань со врагами и предварительно поучая, какие слова надлежит им произносить во время опасностей. Некоторые же из толковников видят в этом псалме пророчества о христианских временах мученичества.
Таковы пророки: они созерцают все времена – прошедшее, настоящее и будущее. Псалом этот того же содержания, как и два предыдущие. Пророк описывает древние благодеяния Божии и просит у Бога милости (Златоуст, Афанасий, Амвросий, Иероним).


2 Боже, ушима нашима услышахом, и отцы наши возвестиша нам дело, еже соделал еси во днех их, во днех древних.
Эта молитва детей Маттафии Маккавея, побудившая воинов к брани, через воспоминание чудес и знамений, которые произвел Бог древним их праотцам. Смотри могущество молитвы!

Не столько силы имели бы слова, обращенные к малодушным воинам, сколько обращенные к Богу молитвы. Собственными нашими ушима прибавлено потому, что мы имеем обыкновение, когда повествуем о достоверных для нас предметах, представлять во свидетельство чувства.
Послушайте вы, которые нерадите о детях ваших, которые позволяете им петь диавольские песни, а не заботитесь о сказаниях божественных. Не таковы были древние. Они непрестанно всю жизнь свою истощали в повествованиях о делах Божиих, так что родители делали свои уста для детей книгами и через такие повествования вводили детей в Богопознание (Златоуст).


3 Рука Твоя языки потреби, и насадил я еси: озлобил еси люди, и изгнал еси я.
Вышедшие из Египта не достигли Палестины, так как не очистились от привязанностей египетских даже после стольких чудес. Поэтому Бог и удержал евреев в пустыне, чтобы потомки их достигли возмужалости. И эти, воспитанные в пустыне, без оружия, одними кликами брали города и согласными звуками труб сокрушали крепости. Поэтому если тех евреев Бог соделал сильнейшими туземцев, то тем более вас, изгнанных из Отечества (Златоуст).


4 Не бо мечем своим наследиша землю, и мышца их не спасе их: но десница Твоя, и мышца Твоя, и просвещение лица Твоего, яко благоволил еси в них.
Видишь ли, как Пророк под видом молитвы дает совет увещевая все возлагать на Бога. Вся эта молитва призывает воинов искать победы не человеческими хитростями, но упованием на милость Божию. Ибо хотя евреи и побеждали на войнах, будучи вооружены, однако победа их была делом не оружия, но Бога, Который предводительствовал ими (Златоуст).


5 Ты еси Сам Царь мой и Бог мой, заповедаяй спасения Иаковля.
Упоминая о прародителе (Иакове), Давид вместо своего права указывает на добродетель его, желая преклонить Бога (Златоуст).


6 О Тебе враги нашя избодем роги, и о имени Твоем уничижим востающыя на ны.
Рогатые животные вместо оружия получили рога от природы, а мы – имя Иисус Христово (для молитвы) (Феодорит).


7 Не на лук бо мой уповаю, и мечь мой не спасет мене.
8 Спасл бо еси нас от стужающих нам, и ненавидящих нас посрамил еси.
9 О Бозе похвалимся весь день, и о имени Твоем исповемыся во век.
Так и ты, когда противишься диаволу, говори: не на оружие свое полагаюсь, то есть не на свои силы и добродетели, но на милость Божию (Златоуст).


10 Ныне же отринул еси и посрамил, еси нас, и не изыдеши, Боже, в силах наших.
11 Возвратил еси нас вспять при вразех наших, и ненавидящии нас расхищаху себе.
12 Дал еси нас яко овцы снеди, и во языцех разсеял ны еси.
13 Отдал еси люди Твоя без цены, и не бе множество в восклицаниих наших.
14 Положил еси нас поношение соседом нашим, подражнение и поругание сущым окрест нас.
Такими прискорбными чертами Пророк изображает несчастия иудеев. Говорит же это пророчески, усвояя себе народные бедствия. Воздается им все то, что они делали Христу. Они поносили, и их поносят; они посмеивались, и сами осмеяны; они кивали на него главами, и другие кивают на них главами (Афанасий).


15 Положил еси нас в притчу во языцех, покиванию главы в людех.
В притчу – в поношение (Кирилл).


16 Весь день срам мой предо мною есть, и студ лица моего покры мя:
Это приличествует всякому грешнику. Посмотри, хотя Давид тайно согрешил и одним только Нафаном был обличен (ибо кто другой осмелился бы обличать царя?), тем не менее стыдился он всего Иерусалима. Ибо его обличала собственная совесть: обличение же сопровождалось постоянною мукою внутренней совести, ибо обличалось внутри себя (Димитрий).


17 От гласа поношающаго и оклеветающаго, от лица вражия и изгонящаго.
И это огорчение больше мучений: так как на постоянно наслаждавшихся благоденствием и победами – вдруг отверзлись уста поношающаго и оклеветающаго, в то время, когда за грехи свои иудеи пали и терпели непрерывные мучения (Златоуст).


18 Сия вся приидоша на ны, и не забыхом Тебе, и не неправдовахом в завете Твоем.
От лица согрешивших Пророк ободряет души малодушных братий в надежде спасения (Златоуст, Афанасий).


19 И не отступи вспять сердце наше: и уклонил еси стези наша от пути Твоего.
Отрицательное не должно подразумевать обоим предложениям: не отступило сердце наше, и Ты – не уклонил стезей наших; т.е. как сердце наше не отстало от добра, так и Бог не устранил от правоты произволяющих, но еще и подкрепляет их (Никита).


20 Яко смирил еси нас на месте озлобления, и прикры ны сень смертная.
Все земное божественный Давид называет местом озлобления (селением тьмы) и сенью смертною – смертельные опасности (Григорий Богослов, Феодорит).


21 Аще забыхом имя Бога нашего, и аще воздехом руки наша к богу чуждему.
22 Не Бог ли взыщет сих; той бо весть тайная сердца.
Явны для Господа не только дела, но и движения мысли (Феодорит).


23 Зане Тебе ради умерщвляемся весь день, вменихомся яко овцы заколения.
Величайшее дело – при непрестанных смертных мучениях и ежедневных опасностях – сохранять такую любовь к Богу! Так велик этот вид любомудрия! Потрудись и ты во всем отсекать свою волю, ибо это вменяется человеку в жертву. Нам определено терпеть зло от всякого человека. И мы терпим это не для людей и не для чего-либо житейского, но для Царя всяческих.

И эта – самая причина подвигов служит для нас достаточным утешением. Овцы не противятся, когда их закалают: здесь мужество и кротость. Верному должно терпеть за Господа все противное (Златоуст, Варсонофий В., Венедикт).


24 Востани, вскую спиши, Господи; воскресни и не отрини до конца.
Ты не обращай внимания на простоту выражений, а пойми богоприличный смысл их. Ибо это слова человеческие, но смысл их должен быть богоприличен. Спит Бог, но не сном, а долготерпением (Златоуст).


25 Вскую лице Твое отвращаеши; забываеши нищету нашу и скорбь нашу;
Под нищетой подразумевается здесь злострадание (Феодорит).


26 Яко смирися в персть душа наша, прильпе земли утроба наша.
Поскольку через страсти мы изменяемся и привязываемся душою к настоящему, – от этого смиряется в персть (прах) душа наша; а от того, что мы преданы чревоугодию и ничем небесным не питаемся, – от этого прилепляется (прильпе) к земли утроба наша (Златоуст).


27 Воскресни, Господи, помози нам, и избави нас имене ради Твоего.
Все это предрекла благодать Духа, научая тех, которых постигнут бедствия, мужественно переносить встречающееся и избавления от этого просить у Бога. Ибо этими молитвенными словами мы умилостивляем Бога (Феодорит).

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 44


1 В конец, о изменяемых сыном Кореовым: в разум, песнь о возлюбленнем, 44

Этот псалом написан о Христе, ибо Возлюбленным назвал Пророк Сына Божия (см. Ис. 5, 1). Да и Сам Отец возвестил: Сей есть Сын Мой возлюбленный (Мф. 3, 17), Который красен добротою паче сынов человеческих. Он совершил великое изменение народов: аще кто во Христе, новая тварь (2 Кор. 5, 17). Пророк «изрыгает» от вдохновения божественной благодати не из желудка, но от сердца.
Что отрыгает? Не пищу и не питие, но слово благо, слово о Единородном, потому что Он преимущественно благ. И отрыгает это потому, что имел очищенное сердце и благодать Святаго Духа, ею-то и отрыгает слово благо (Златоуст).


2 Отрыгну сердце мое слово благо, глаголю аз дела моя цареви: язык мой трость книжника скорописца.
Излилось из сердца моего слово благо; я говорю: песнь моя о Царе (т.е. песнь мою я посвящаю Царю). Язык Пророк называет тростью, чтобы показать, что не он пишет, но владеющая им рука книжника – скорописца, т.е. Духа Святаго, Который пишет на сердцах по мере чистоты их. Хорошо иногда на молитве сказать несколько своих слов, дышащих горячею верою и любовию ко Господу.

Не все же чужими словами беседовать с Богом, а надо показать и свой ум, отрыгнуть от сердца и свое слово благо, притом, к чужим словам как-то привыкаем и хладеем. И как приятен бывает Господу этот наш собственный лепет, исходящий прямо от верующего, любящего и благодарного сердца – пересказать нельзя! Душа при своих словах к Богу трепещет радостию, вся разгорячается, оживляется, блаженствует (Василий В., Златоуст, Иероним, Иоанн Кронштадтский).


3 Красен добротою паче сынов человеческих, излияся благодать во устнах Твоих: сего ради благослови тя Бог во век.
Даже один вид Христа исполнен был великой приятности. Пророк не сказал прекраснее, но красен добротою, указывая на особую благодать, премудрость, чудеса и учение Его. По отношению к человечеству Христову видно, что благодать дана Ему, как награда за Его подвиги. Он претерпевал обиды, презрения, гонения, преследования; проводил самую простую жизнь.

Это делал Он для того, чтобы совершенно попрать гордость человеческую. Одна только душевная красота есть истинная красота, насколько украшена она богоподобными добродетелями: правдою, целомудрием, разумом, мужеством, кротостью, милосердием, благостью и человеколюбием, по каковым свойствам и Единородный Сын Божий воспевается словами. Красота Его заключается в излиянии благодати. Вот мысленная красота души! (Златоуст, Василий В., Максим Грек).


4 Препояши мечь Твой по бедре Твоей, Сильне.
5 Красотою Твоею и добротою Твоею: и наляцы, и успевай, и царствуй истины ради, и кротости, и правды: и наставит Тя дивно десница Твоя.
Этими чувственными выражениями Пророк изображает силу Христа, которою Он восстановил Вселенную в войне против бесов, нападающих и развращающих нас. Другие цари ведут войны за города и богатство по вражде и тщеславию, а Этот – чтобы насадить истину на земле, чтобы сделать людей кроткими и праведными. Показывает, что победа эта духовная. Ибо упомянув об оружиях, упоминает о кротости, а кроткому свойственно прощать обидевшим сделанное против него самого (Златоуст, Афанасий).


6 Стрелы Твоя изощрены, Сильне: людие под Тобою падут в сердцы враг царевых.
Стрелы (слова евангельской проповеди) изощрены, попадают в самые сердца враг царевых, людие пред Тобою падут (уверуют), воздавая Тебе должное поклонение. Таков порядок слов и смысл должен быть в этом стихе, по словам Василия В., Златоуста и др. толкователей.


7 Престол Твой, Боже, в век века: жезл правости, жезл Царствия Твоего.
Окончив рассуждение о человечестве Христовом, Давид отсюда восходит к созерцанию божества Его. Апостол Павел эти слова относит прямо к Иисусу Христу (см. Евр. 1, 8). Царство Божие вечно. Жезл правости указывает на чистую справедливость судебной власти. Поэтому не безумно ли спрашивать причины и требовать отчета у Промысла Божия – почему это так, а это вот так произошло?

Род лукавый и неразумный, почему ты не осуждаешь самого себя и не обуздываешь языка своего? Посмотри на свои дела и бездну грехов своих, и потребуй от самого себя отчета в словах, которые ты говорил, и делах, которые ты делал? Как осмеливаешься судить Бога? Если ты не знаешь в точности всех дел Господа своего, то за это прославляй Его, за это особенно покланяйся Ему – за непостижимое Его промышление, за многообразное и премудрое Его попечение (Златоуст).


8 Возлюбил еси правду, и возненавидел еси беззаконие: сего ради помаза Тя, Боже, Бог Твой елеем радости, паче причастник Твоих.
Сего ради и вочеловечился Бог, чтобы естество человеческое, оставившее правду и возлюбившее беззаконие в Себе Самом исправить и внушить людям любить правду и ненавидеть беззаконие.

Так и мы не должны обращать внимания на лица, но должны исследовать их дела. Нельзя нарушать справедливость дела. Дух Святый называется елеем радости, а причастниками – все исполненные Духа. Горе душе, если она останавливается на своей природе и уповает на свои дела только, не сподобившись вечной божественной жизни… Ибо Бог и ангелы достойными слез признают те души, которые не вкушают небесной пищи Духа и не живут в нетлении (Златоуст, Василий В., Макарий В.).


9 Смирна и стакти, и кассиа от риз Твоих, от тяжестей слоновых, из нихже возвеселиша Тя.
Драгоценные благовония от риз Твоих (на одеждах Твоих). Благоуханными веществами смирны, стакта и касии Пророк указывает на погребение Христово; под тяжестями слоновыми подразумевает светлые и благолепные Церкви. Давид предсказывает, что страдание хотя и будет телесное, но всю вселенную наполнит благоуханием, так что народы воздвигнут Христу благолепные храмы (Златоуст, Феодорит).


10 Дщери царей в чести Твоей: предста Царица одесную Тебе, в ризах позлащенных одеяна, преиспещрена.
Не о чувственных одеждах говорит здесь Писание, но об облачении добродетелью, потому что вся слава их внутри. В царскую одежду облечена Церковь Христова, которую можно подразумевать в двух видах: или как собрание верных (Церковь видимая), или духовно: в значении человека, как душевный состав (Церковь невидимая).

Дщери царей есть благородные души; царица – душа, сочетавшаяся с Женихом – Христом и испещренная дарами Святаго Духа. Одежда Церкви есть жизнь Церкви. Хотя эти слова относятся к Пресвятой Богородице, но приличествуют и Церкви. Сын Божий воплотился от Девы и родился от Нее телесно… и эту же самую пренепорочную плоть, которую Он принял от Пресвятой Богородицы, Он преподает нам в Таинстве и нас обоготворяет. Огонь божества Его от существа и естества Отца, а плоть Его от Пречистой плоти Пресвятой Девы и от пречистых кровей Ее.
Как первый Он родился в Святом Духе от Пресвятой Богородицы, а от Него – все святые, так Матерь Божия есть Матерь всех святых, Госпожа, Царица и Владычица. Как Христос сделался Сыном Ее и нашим Братом, так и мы делаемся сынами Богородицы и братьями Христа. Слово это истинное: ибо плоть Господня есть и плоть Богородицы (Златоуст, Василий В., Макарий В., Симеон Н. Богослов).


11 Слыши, Дщи, и виждь, и приклони ухо Твое, и забуди люди Твоя и дом отца Твоего.
Здесь все духовно, и нет ничего чувственного и телесного. Ведь как дочь может быть невестою одного и того же лица? Сам Бог родил Церковь крещением и Сам сделал ее невестою. Пророк говорит о добродетели души, – а это зависит от воли. Душа была безобразна не от природы, но от воли, а благообразною сделалась через послушание, предав совершенному забвению прежние злые дела (Афанасий, Златоуст).


12 И возжелает Царь доброты Твоея: зане Той есть Господь Твой и поклонишися Ему.
Подлинно блаженна и счастлива такая душа, уязвленная любовью к Богу – Слову: ибо не обладает скверными помыслами, и не любодействует с лукавым, – но желает мысленного и таинственного соединения с Ним. Ибо Царь, возжелав доброты ея, сподобил ее наименования не только Храмом Божиим (как усвоившуюся Духу Святому), но и дщерию (как принявшую усыновление от Отца Светов), так и царицею (как сочетавшуюся с божеством славы Единородного) (Макарий В.).


13 И дщи Тирова с дары: лицу Твоему помолятся богатии людстии.
С этих слов до конца речь идет о призвании в Царство Небесное всех язычников; таков был ранее город Тир, жители которого славились своим нечестием и богатством. Но дщерь Тирова поклонится Христу и принесет Ему дары. Не сказал: тебе поклонятся с дарами – но лицу Твоему.

Ведь не Церковь принимает поклонение, но глава Церкви – Христос, Которого Писание называет Агнцем. Богатии людстии – стяжавшии богатство благодати, так как добродетель, за которую дается Божественная благодать, выше всякого богатства (Василий В., Златоуст, Афанасий).


14 Вся слава Дщере Царевы внутрь, рясны златыми одеяна и преиспещрена.
Вся слава Дщере Царевы – души человеческой – внутри. Не о чувственной красоте говорит Пророк, но о внутренней добродетели. Под поясом (ряснами) ты должен разуметь целомудрие, которое связывает похотную часть души, и от которого зависят многие добродетели. Желающий сподобиться сыноположения, должен иметь не тело только непорочное, но и непорочную душу. Каждый из нас подобен как бы мысленной смоковнице, на которой Господь ищет внутреннего плода, а не лиственного украшения (см. Мф. 21, 19).

Не внешнее одеяние потребно к этому, но внутренняя слава – потаенный сердца человек, в кротости и смирении, терпении и любви… А если слава вся внутри нас, то зачем нам искать благодать где-либо вне? Благодать Божия вселяется в самую глубину души – в ум (Макарий В., Макарий Оптинский, Иероним, Диадох, Палама, Иоанн Кронштадтский).


15 Приведутся Царю девы в след ея, искренния ея приведутся Тебе.
16 Приведутся в веселии и радовании, введутся в храм Царев.
Да слышат же давшие обет Господу девства, что приведутся Царю девы (души, чистые от страстей), но девы, которые не по принуждению и не от скорби соблюли девство, но те, которые в веселии и радовании услаждаются таковым преуспеянием – т.е. введутся в храм Царев. Ведь эти священные сосуды, которых не осквернило человеческое употребление, будут внесены во Святая Святых, и дано им будет право иметь доступ в самое святилище, которого не будут попирать ноги нечистые.

Искренния – это вдовицы и воздерживающиеся в супружестве. А как важно быть введенным в храм Царев, показывает Пророк: едино просих от Господа, то взыщу: еже жити ми в дому Господни вся дни живота моего (Пс. 26, 4) (Василий В., Иероним, Симеон Новый Богослов).


17 Вместо отец твоих быша сынове твои: поставиши я князи по всей земли.
Это Давид говорит Церкви Христовой: в награду за послушание вместо отец (будут тебе) сынове твои, которые поставятся князьями по всей земли: апостолы вместо отец (праотцев) и все святые, которые есть князие всей земли. Смотри, как велика власть Церкви – это власть поставлять князей по всей земли (Василий В., Златоуст, Феодорит, Афанасий, Иероним).


18 Помяну имя Твое во всяком роде и роде: сего ради людие исповедятся Тебе в век и во век века.
Эта речь предлагается как бы от лица самой Церкви и верной души, прославляющей Христа за столь великие дела Его; за обуздание зла и насаждение добродетели, за обручение Себя нашему естеству. Святые отцы относят эти слова и к Богородице, потому что и Она не перестает во все веки благотворить всей твари.

Сверх этого, слова: помяну имя Твое во всяком роде и роде сказываются и от лица Богоматери, почему и поются в богородичных прокимнах перед Евангелием, так как содержат пророчество, на Ней исполнившееся: се бо, отныне ублажат Мя еси роди: яко сотвори Мне величие Сильный и свято имя Его (Лк. 1, 48-49) (Златоуст, Василий В., Палама, Марк Ефесский).

Псалтирь. Кафизма 6. Псалом 45


1 В конец, о сынех Кореовых, о тайных, псалом 45

Псалом заключает в себе пророчество о сокровенных тайнах при конце мира. Предсказывает же о восстаниях и гонениях на Церковь Христову и на ниспосланную с неба помощь уповающим на Бога (Василий В., Феодорит).


2 Бог нам Прибежище и Сила, Помощник в скорбех обретших ны зело.
Всякий человек имеет нужду в великой помощи Божией. Но немногие говорят с таким расположением как Пророк, ибо враг вводит людей во многие заблуждения при избрании ими Спасителя, и тогда, во время скорбей, мы готовы к чему-либо другому прибегать, нежели к Богу. Проклят человек, иже надеется на человека (Иер. 12, 5) или на что-либо человеческое.

Ибо все обманчиво и временно: одно прибежище – Бог. Бог не препятствует постигать нас скорбям; но когда они постигли, Он помогает нам, доставляя пользу и опытность. Нужно тщательно наблюдать обстоятельства времени и молиться, чтобы не впасть в искушение, а когда оно постигло – не малодушествовать, но стоять мужественно, призывая на помощь Бога и уповая на Него (Василий В., Златоуст, авва Моисей).


3 Сего ради не убоимся, внегда смущается земля, и прелагаются горы в сердца морская.
4 Возшумеша и смятошася воды их, смятошася горы крепостию Его.
Говоря о земле, воде, горах и морях, Пророк не о стихиях говорит, но под именем их разумеет невыносимые опасности. Так должно быть сердце безстрашно и помысел не смущен, чтобы при таком замешательстве устремляться с упованием мысленно к Богу и не поражаться ничем происходящим. А мы не выносим и человеческого гнева (Василий В., Златоуст).


5 Речная устремления веселят град Божий: освятил есть селение Свое Вышний.
6 Бог посреде его, и не подвижится: поможет ему Бог утро заутра.
Речная устремления Духа Святаго наполняют и увеселяют град Божий (Церковь Божию). Всевышний освятил и соделал селением (жилищем) Себе Пресвятую Деву Марию. И святые угодники Божий являются также селениями Вышняго, и в них Сам Бог «почивает». Утро заутра – выражает скорость и незакоснительность божественной помощи (Афанасий, Василий В., Феодорит, Максим Грек).


7 Смятошася языцы, уклонишася царствия: даде глас Свой Вышний, подвижеся земля.
Давид показывает великое могущество Божие, что Богу стоит только сказать слово, и тотчас земля трепещет (Златоуст).


8 Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль.
9 Приидите и видите дела Божия, яже положи чудеса на земли:
10 Отъемля брани до конец земли, лук сокрушит и сломит оружие, и щиты сожжет огнем.
Пророк от земли обращает речь свою к небу. Победу, одержанную над мысленными врагами, восписует Самому Господу. Весьма кстати здесь упоминание об Иакове, по причине бывшей с ним борьбы. Как для телесных очей большое расстояние делает неясным видимые предметы, так и при созерцаниях умом, неприблизившийся к Богу посредством дел не может видеть дел Божиих чистыми очами ума.

Это голос Отца – с распростертыми объятиями призывающего к Себе дотоле упорствовавших. Видишь ли миролюбие Господа сил? Будучи Господом сил и имея все сонмы ангельских воинств, Он ни одного из противников Своих не уязвляет и не низлагает, но сокрушает лук, ломает оружие и щиты сожигает огнем, отъемля всякие брани. Пророк описывает эти чудеса с намерением, чтобы мы во время мятежей прибегали к Нему в надежде получить покой и тишину (Златоуст, Афанасий, Василий В.).


11 Упразднитеся и разумейте, яко Аз есмь Бог: вознесуся во языцех, вознесуся на земли.
Чтобы познать Бога, нужно отрешиться от окружающего зла. А пока мы занимаемся предметами вне Бога, повседневной заботой о мирском и плотской рассеянностью, то не можем вместить в себя познание о Боге. Ибо слово, падшее в терние – подавляется им (см. Мф. 13, 22). А Божественный огонь приобретается стремлением к Богу.

Если сердце твое день и ночь не будет с болезнью искать Господа, ты не можешь преуспеть. Ведение Бога приобретает тот, кто с чистым сердцем упражняется в чтении божественных Писаний, поскольку чтение это приводит в собранность блуждающий ум и дарует познание о Боге. Поэтому упражняйся в чтении и молитвах, чтобы просветился ум твой. Не думай во время молитвы о какой-либо мирской вещи: ибо безумно устами беседовать ко Владыке – мыслями же отвращаться от Него.
Это падение ума бывает у того, кто еще намерен быть угодным миру. Люби безмолвие, поучайся в богомыслии и моли Бога да подаст тебе чистоту ума (Василий В., Златоуст, Афанасий, Варсонофий В., Ефрем, Иоанн Ликопольский).


12 Господь сил с нами, Заступник наш Бог Иаковль.
Обрадованный Божиею помощью, Пророк дважды возгласил: Господь сил с нами, с уверенностью, что при Его помощи [никто ни от чего не потерпит вреда (Василий В.).

 «Псалтирь. Кафизма 6»

Мы в ютюбе 

(112)

Оценка 3.3 проголосовавших: 31
ПОДЕЛИТЬСЯ

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here